Harmonogram realizacji zadań (Tabela_spotkanie_III)

advertisement
Harmonogram realizacji zadań
OBSZAR RELACJE
I rozwiązanie - Zorganizowanie i przeprowadzenie Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy
o Parlamencie Europejskim we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie
Filia w Siedlcach
Cele: przybliżenie historii i działalności Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej,
propagowanie wiedzy na temat europejskiego rynku pracy, umożliwienie staży dla młodzieży,
ułatwienie młodzieży otwarcia się na świat oraz rozwój osobisty przez promowanie języków
obcych.
I etap - test pisemny w języku angielskim, 27 stycznia 2017 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach. Koordynator konkursu: nauczyciel języka angielskiego
p. Renata. Eksperci: Poseł do Parlamentu Europejskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach. Uczestnicy: 62 uczniów z 7 siedleckich szkół
ponadgimnazjalnych przygotowywanych i wytypowanych do konkursu przez nauczycieli języka
angielskiego. Nagrody: upominki oraz certyfikaty potwierdzające udział dla wszystkich
uczestników.
Lp.
Zadanie
Osoby zaangażowane
Termin
1.
Opracowanie testów
2.
Przygotowanie sali gimnastycznej
3.
Przygotowanie upominków
i certyfikatów
4.
Powołanie i praca w komisji
konkursu
5.
Przygotowanie dekoracji
i bufetu kawowego
6.
Przeprowadzenie I etapu konkursu
nauczyciel historii i wos-u
p. Tomasz
kierownik gospodarczy p.
Marek, sprzątaczka p.
Hanna, uczniowie kl. I L,
koordynator p. Renata
koordynator p. Renata,
pracownik WUP,
pracownik Biura
Krajowego Posła do
Parlamentu Europejskiego
koordynator p. Renata,
pracownik WUP,
pracownik Biura
Krajowego Posła do
Parlamentu Europejskiego
uczniowie klasy I L
grudzień 2016 r. –
styczeń 2017 r.
26 stycznia 2017 r.
styczeń 2017 r.
20 i 27 stycznia 2017
r.
23 – 26 stycznia
2017 r.
koordynator p. Renata,
27 stycznia 2017 r.
pracownik WUP,
godz. 9.00
pracownik Biura
Krajowego Posła do
Parlamentu Europejskiego,
dyrektor szkoły
II etap - ustny, prezentacja multimedialna w języku angielskim, 3 marca 2017 r. w budynku
siedleckiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Pułaskiego 19/21 (sala 118).
Uczestnicy: 10 uczniów zakwalifikowanych w pierwszym etapie. Oceniane będą m.in. pomysł na
połączenie pasji z rozwojem kariery oraz umiejętności komunikacji w języku angielskim, a także
zdolności autoprezentacji. Nagrody: wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli,
upominki oraz certyfikaty potwierdzające udział dla wszystkich uczestników.
1.
Przygotowanie sali
pracownik filii
2 marca 2017 r.
Wojewódzkiego Urzędu
Pracy
2.
Powołanie i praca w komisji
koordynator p. Renata,
27 stycznia i 3 marca
pracownik WUP,
2017 r.
pracownik biura Krajowego
Posła do parlamentu
Europejskiego
3.
Przygotowanie upominków
koordynator p. Renata,
do 1 marca 2017 r.
i certyfikatów
pracownik WUP,
pracownik biura Krajowego
Posła do Parlamentu
Europejskiego
4.
Przygotowanie wyjazdu studyjnego
koordynator p. Renata,
luty – marzec 2017 r.
do Parlamentu Europejskiego w
pracownik WUP,
Brukseli
pracownik biura Krajowego
Posła do Parlamentu
Europejskiego
5.
Przeprowadzenie II etapu konkursu
koordynator p. Renata,
3 marca 2017 r.
pracownik WUP,
godz. 11.00
pracownik biura Krajowego
Posła do Parlamentu
Europejskiego
OBSZAR RELACJE
II rozwiązanie - Realizacja projektu staży zagranicznych we Włoszech i w Portugalii „Dla
zawodowej przyszłości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Erasmus+.
Cele projektu: wsparcie stażystów w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności
zawodowych, poznanie zawodowego języka obcego oraz kultury i tradycji, szanse na start
zawodowy, otwarcie na europejski rynek pracy. Koordynator: nauczyciel przedmiotów
zawodowych p. Kamila. Eksperci: p. Jarosław i p. Dorota - pracownicy firmy doradczej w
pozyskiwaniu wsparcia finansowego z funduszy europejskich. Osoby zaangażowane: dyrektor
szkoły, księgowa p. Elżbieta, lektorki języka włoskiego i angielskiego: p. Joanna i p. Iwona,
pracownicy administracyjno-biurowi: p. Ewa, p. Grażyna, rodzice uczniów, pracodawcy
z krajów przyjmujących młodzież na staż. Staż zawodowy we Włoszech w terminie 19 marca
2017 r. – 8 kwietnia 2017 r. Uczestnicy: 17 uczniów z klasy III a (technik ekonomista) i III c
(technik handlowiec). Staż zawodowy w Portugalii w terminie 19 marca 2017 r. – 8 kwietnia
2017 r. Uczestnicy: 16 uczniów z klasy III L( technik logistyk) i III R ( technik organizacji
reklamy).
1.
Zorganizowanie spotkania
dyrektor szkoły,
wrzesień 2016 r.
informacyjnego dla uczniów
koordynator p. Kamila,
i ich rodziców
ekspert p. Jarosław
2.
Rekrutacja uczniów do projektu
dyrektor szkoły, pedagog
wrzesień 2016 r.
staży
szkolny p. Katarzyna,
koordynator
p. Kamila, wychowawcy
klas
3.
Przygotowanie dokumentacji
dyrektor szkoły,
wrzesień 2016 r. -
związanej z projektem
4.
Wsparcie dla stażystów: zakup
podręczników do nauki języka, toreb
podróżnych, koszulek
5.
Kurs języka włoskiego
i angielskiego (po 60 godz.)
6.
Opieka nad uczniami podczas stażu
7.
8.
9.
koordynator projektu p.
Kamila
dyrektor szkoły,
koordynator
p. Kamila, księgowa p.
Elżbieta
lektor języka włoskiego
p. Joanna, lektor języka
angielskiego p. Iwona
nauczyciele przedmiotów
zawodowych: we
Włoszech:
p. Joanna, p. Edyta, w
Portugalii: nauczyciele
przedmiotów zawodowych
p. Grażyna,
p. Kamila
Przygotowanie pedagogiczne,
pedagog szkolny p.
kulturowe i europejskie
Katarzyna, lektor p. Joanna
Przygotowanie uczniów do wylotu
rodzice stażystów
Zorganizowanie konferencji
koordynator p. Kamila,
podsumowującej projekt
opiekunowie stażystów:
p. Joanna, p. Edyta, p.
Grażyna, stażyści i ich
rodzice
OBSZAR RELACJE
styczeń 2017 r.
wrzesień 2016 r.
poniedziałek, wtorek
godz. 14.55 - 16.10,
październik 2016 r. marzec 2017 r.
19 marca –
8 kwietnia 2017 r.
luty - marzec 2017 r.
marzec 2017 r.
maj 2017 r.
III rozwiązanie - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – projekt wymiany młodzieży
z naszej szkoły z uczniami ze szkoły Georg-Mendheim Oberstufenzentrum
w Oranienburgu w Niemczech. Tytuł projektu „Jugendliche in der Europäischen Union”
(„Młodzież w Unii Europejskiej”)
Cele: integracja młodzieży polskiej i niemieckiej, budowanie partnerstwa, wymiana wiedzy
i doświadczeń pozwalających poznać procesy gospodarcze i funkcjonowanie firm w obu krajach,
nabywanie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym i odpowiedzialności za
jej rezultaty. Koordynatorzy: nauczyciele języka niemieckiego p. Iwona i p. Wioletta. Eksperci:
dyrektor p. Jurgen i nauczyciele z niemieckiej szkoły: p. Marina i p. Olaf. Termin: 11 – 17 marca
2017 r. – wizyta uczniów niemieckich w naszej szkole,11 – 17 czerwca 2017 r. – wyjazd naszej
młodzieży do Oranienburga. Osoby zaangażowane: dyrektor szkoły, Rada Rodziców, rodzice
uczniów biorących udział w projekcie. Uczestnicy: 12 uczniów
z niemieckiej szkoły i 12 uczniów z naszej szkoły ( 4 z kl. II R, 6 z kl. I A, 2 z kl. II C)
1.
Przygotowanie i złożenie wniosków dyrektor szkoły,
listopad, grudzień
o dofinansowanie ze środków
koordynatorzy –
2016 r.
Polsko-Niemieckiej Współpracy
nauczyciele języka
Młodzieży (PNWM)
niemieckiego p. Iwona, p.
Wioletta, księgowa p.
Elżbieta
2.
Opracowanie programu: tematyka
koordynatorzy –
styczeń – luty 2017
poszczególnych warsztatów,
nauczyciele języka
r.
wycieczki, wizyty u władz miasta, w niemieckiego p. Iwona,
3.
4.
5.
6.
instytucjach kultury i oświaty, formy
spędzania czasu
Zapewnienie warunków
żywieniowych i noclegowych
p. Wioletta
Dyrektor szkoły,
koordynatorzy –
nauczyciele języka
niemieckiego p. Iwona, p.
Wioletta
Ustalenie z władzami miasta Siedlce Dyrektor szkoły,
i instytucjami kultury wizyt
koordynatorzy –
młodzieży
nauczyciele języka
niemieckiego p. Iwona, p.
Wioletta
Przydzielenie zadań uczestnikom
koordynatorzy –
projektu
nauczyciele języka
niemieckiego p. Iwona,
p. Wioletta
Przygotowanie konferencji
koordynatorzy –
podsumowującej projekt
nauczyciele języka
niemieckiego p. Iwona,
p. Wioletta, 12 uczniów z
naszej szkoły i 12 uczniów
ze szkoły partnerskiej wraz
z opiekunami p. Mariną i p.
Olafem
OBSZAR TIK
styczeń 2017 r.
luty 2017 r.
27 luty – 3 marca
2017 r.
11-17 marca 2017 r.
I rozwiązanie - Przeprowadzenie przez uczniów pod opieką nauczycieli bezpłatnego kursu
„Komputer i Internet dla seniora”.
Cele: nabycie przez seniorów umiejętności podstawowej obsługi komputera: Word, poczta
elektroniczna, korzystanie z komunikacji internetowej, stron internetowych np. PKP, ZUS,
przychodni lekarskich itp., dzielenie się przez uczniów wiedzą z technologii informacyjnej,
uświadomienie społeczności szkolnej i lokalnej potrzeb osób starszych, wolontariat jako forma
pomocy środowisku lokalnemu, umacnianie więzi międzypokoleniowych.
Koordynator: nauczyciel przedmiotów zawodowych p. Elżbieta R.
Osoby realizujące: p. Kamila, p. Elżbieta R., p. Elżbieta Z., p. Wioletta, p. Joanna – nauczyciele
przedmiotów zawodowych, dyrektor szkoły, 30 uczniów z klas: technik handlowiec, technik
ekonomista, technik logistyk (jeden uczeń dla jednego seniora), pracownicy administracyjnobiurowi: p. Małgorzata i p. Ewa, administrator szkolnej sieci www p. Mariusz
Termin: czwarty tydzień maja 2017 r. Liczba godzin: 10 (trzy dni)
Miejsce: dwie pracownie komputerowe w naszej szkole (sala 18 i 19). Pomoce: trzydzieści
stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
1.
Przekazanie ogłoszenia o akcji
koordynator p. Elżbieta R.
ostatni tydzień
domediów: TV Wschód, Radio Eska,
kwietnia 2017 r.
„Tygodnik Siedlecki”, „Echo
Katolickie”, Regionalny Portal
Informacyjny Podlasie 24, Urząd
Pracy w Siedlcach, strona www
szkoły
2.
Przyjmowanie zgłoszeń
pracownicy
pierwsza połowa
w sekretariacie szkoły
3.
4.
Ustalenie listy uczniów
zaangażowanych w prowadzenie
kursu
Przygotowanie gazetki na szkolnym
holu
5.
Przygotowanie i powielenie
materiałów dla kursantów
6.
Przygotowanie pamiątkowych
dyplomów
Przeprowadzenie kursu dla seniorów
7.
administracyjno-biurowi: p.
Małgorzata i p. Ewa
dyrektor szkoły,
koordynator
p. Elżbieta R.
koordynator p. Elżbieta R,
uczniowie z klasy II L
technik logistyk
koordynator p. Elżbieta R.,
nauczyciele przedmiotów
zawodowych: p. Kamila,
p. Elżbieta Z., p. Wioletta,
p. Joanna
koordynator p. Elżbieta R,
Koordynator p. Elżbieta R.,
nauczyciele przedmiotów
zawodowych: p. Kamila,
p. Elżbieta Z., p. Wioletta,
p. Joanna, 30 uczniów z
klas: : technik handlowiec,
technik ekonomista, technik
logistyk
OBSZAR TIK
maja 2017 r.
do 15 maja 2017 r.
15- 19 maja 2017 r.
15- 19 maja 2017 r.
22-23 maja 2017 r.
czwarty tydzień maja
2017 r. (trzy dni, po
południu)
II rozwiązanie - Zorganizowanie akcji dla mieszkańców miasta polegającej na pomocy
uczniów w wypełnianiu i rozliczaniu PIT-ów.
Cele: kształcenie umiejętności posługiwania się przez uczniów specjalistycznym programem
komputerowym do rozliczeń podatkowych, wykorzystanie zasobów miękkich i twardych,
otwarcie na potrzebę pomocy społeczności lokalnej, wzmocnienie współpracy
międzypokoleniowej, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły i młodych ludzi.
Koordynator: nauczyciel przedmiotów zawodowych: p. Alina. Eksperci: dwóch pracowników
Urzędu Skarbowego w Siedlcach. Osoby realizujące: nauczyciele przedmiotów zawodowych:
p. Kamila, p. Elżbieta R., p. Elżbieta Z., p. Wioletta , 17 uczniów kształcących się w klasach
technik ekonomista ( z kl. III a – 9 uczniów, z kl. IV a – 8 uczniów).
Odbiorcy: mieszkańcy Siedlec i okolic potrzebujący pomocy w rozliczeniu PIT-ów. Termin:
13 – 14 marca 2017 r. Miejsce: czytelnia szkolna.
1.
Pozyskanie i zainstalowanie
koordynator p.Alina,
27 lutego 2017 r.
programu do rozliczenia podatku
administrator szkolnej sieci
dochodowego od osób fizycznych
www p. Mariusz
2.
Zaproszenie do współpracy
dyrektor szkoły
6-10 lutego 2017 r.
ekspertów – pracowników Urzędu
Skarbowego
w Siedlcach
3.
Poinformowanie o akcji w środkach koordynator p. Alina
6 – 10 lutego 2017 r.
masowego przekazu: TV Wschód,
Radio Eska, „Tygodnik Siedlecki”,
Regionalny Portal Informacyjny
Podlasie 24, strona www szkoły;
4.
5.
6.
7.
zaproszenie mediów na akcję
Przygotowanie gazetki informacyjnej nauczyciel p. Kamila,
6 – 10 marca 2017 r.
o akcji
2 uczennice: Ewa i Karolina
z klasy IV a
Szkolenie nauczycieli przedmiotów
dwóch ekspertów Urzędu
9 marca 2017 r.
zawodowych przez pracowników
Skarbowego, koordynator
Urzędu Skarbowego w Siedlcach na p. Alina., nauczyciele
temat rozliczenia podatku
przedmiotów zawodowych:
dochodowego od osób fizycznych
p. Kamila., p. Elżbieta Z.,
p. Elżbieta R., p. Wioletta
Przygotowanie stanowisk
administrator szkolnej sieci 10 marca 2017 r.
komputerowych z drukarkami
www p. Mariusz, kierownik
w czytelni szkolnej
gospodarczy p. Marek
Przeprowadzenie akcji wypełniania
PIT-ów
dwóch ekspertów Urzędu
Skarbowego, koordynator
p. Alina, nauczyciele
przedmiotów zawodowych:
p. Kamila, p. Elżbieta Z.,
p. Elżbieta R., p. Wioletta,
17 uczniów kształcących
się w klasach technik
ekonomista ( z kl. III a – 9
uczniów, z kl. IV a – 8
uczniów).
OBSZAR TIK
13 – 14 marca 2017
r.
III rozwiązanie - Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Mistrzowie
kodowania” polegającego na nauce programowania.
Cele: wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, sprawne posługiwanie się
technologią informacyjno-komunikacyjną, tworzenie własnych aplikacji, nauka programowania,
przygotowanie do współczesnego rynku pracy, rozwijanie u uczniów umiejętności analitycznego
i kreatywnego myślenia. Koordynator i prowadzący : nauczyciel informatyki p. Ewa. Uczestnicy:
8 uczniów z pasją informatyczną: z kl.4L (6 uczniów) i z kl. 2L (2 uczniów). Termin: bieżący rok
szkolny od września 2016 r. do czerwca 2017 r. w formie zajęć pozalekcyjnych, w poniedziałki
godz. 14.55 – 15.40. Miejsce: pracownia komputerowa w szkole sala 18. Patroni programu:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo
Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Program wspierany przez Szerokie
Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, a partnerami Mistrzów Kodowania są:
Superbelfrzy RP, Coderdojo, Centrum Cyfrowe, Dobra Edukacja oraz CEO.
1.
Pozyskanie informacji o programie
koordynator p. Ewa
wrzesień 2016 r.
2.
Nawiązanie współpracy
z ekspertami i trenerami
Przekazanie uczniom ogłoszenia
o rekrutacji do programu
Tworzenie listy chętnych uczniów
z pasją informatyczną
koordynator p. Ewa
wrzesień 2016 r.
nauczyciele informatyki
wrzesień 2016 r.
koordynator p. Ewa
październik 2016 r.
3.
4.
5.
Opracowanie harmonogramu zajęć
pozalekcyjnych
koordynator p. Ewa
październik 2016 r.
6.
Spotkanie informacyjne z uczniami
zakwalifikowanymi do udziału
w programie – przedstawienie celów
i założeń programu
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
koordynator p. Ewa
październik 2016 r.
koordynator p. Ewa
październik 2016 –
czerwiec 2017 r.
poniedziałki, godz.
14.55 – 15.40
7.
Download