Jak zbliżyć naukowca do firmy? Wnioski z programu staży

advertisement
Jak zbliżyć naukowca do firmy?
Wnioski z programu staży pracowników naukowych w
przedsiębiorstwach oraz staży pracowników MŚP w
jednostkach naukowych i uczelniach
OPRACOWANIE:
Magdalena Ben-Rynkiewicz
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
Spis treści
Streszczenie............................................................................................................................................. 2
Wprowadzenie......................................................................................................................................... 3
Opis wyników analizy ............................................................................................................................. 3
PRAKTYKA nr 1: Projekt pt. „Regionalny transfer wiedzy UWM – staże pracowników i
absolwentów w firmach”..................................................................................................................... 3
PRAKTYKA nr 2: Projekt pt. „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw
przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z
zakresu przedsiębiorczości akademickiej” .......................................................................................... 6
PRAKTYKA nr 3: Projekt pt. „SiS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju
innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII i Mazur”......................................................................... 10
Wnioski i rekomendacje........................................................................................................................ 12
Metodologia i źródła informacji............................................................................................................ 16
1
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Streszczenie
Programy organizacji staży pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach
oraz staży pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i uczelniach stanowią efektywny
mechanizm rozpoczynania, inicjowania współpracy sektora B+R i przedsiębiorstw.
Jednym z czynników, który służył skuteczności i efektywności organizacji staży było wprowadzenie
w UWM w Olsztynie (uchwałą Senatu Uczelni) wewnętrznych uregulowań prawnych uznających
rozwój przedsiębiorczości akademickiej, za jedno z głównych zadań w obszarze działalności
badawczej i edukacyjnej Uczelni. Mimo tego w realizację staży nie udało zaangażować się
pracowników z tytułem naukowym profesora i większość uczestników stanowili młodzi doktorzy.
W toku realizacji projektu zmianie uległ cel organizacji staży. Początkowo celem było przede
wszystkim zbieranie przez naukowców materiałów do pracy badawczej, aby wyniki badań
prowadzonych w jednostkach naukowych i uczelniach były bardziej użyteczne dla praktyki
gospodarczej. Ostatecznie staże miały na celu wypracowanie dokumentacji propozycji wdrożeń do
działalności firm innowacyjnych rozwiązań, tj. wdrożeń odpowiadających na konkretne,
zdiagnozowane w firmach problemy i potrzeby w zakresie innowacji.
Dalszemu zwiększeniu efektywności realizacji programów staży służyć mogłoby wprowadzenie
następujących zmian
• zwiększenie kompleksowości oferty programów, w tym możliwość odbywania staży w 2
turach. Pierwsza z nich mogłaby być poświęcona szczegółowemu zbadaniu potrzeb
przedsiębiorstwa i wypracowaniu projektu rozwiązania innowacyjnego, a druga – na
wdrożenie wypracowanej innowacji do działalności przedsiębiorstwa.
• uzupełnienie o moduł doradczy - stworzenie możliwości eksperckiego doradztwa w zakresie
przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej wdrożenia czy doradztwa eksperta ds.
własności intelektualnej w zakresie zasadności korzystania ze środków ochrony prawnej
rozwiązania.
• przeprowadzenie przed odbyciem stażu przez uczestnika szczegółowego audytu
technologicznego firmy w obszarze działalności, którego dot. cel stażu. Dzięki temu
wypracowana przez naukowców koncepcja innowacji była w pełni zgodna z potrzebami /
problemami firmy
• wprowadzenie monitoringu ex-post efektywności staży. W ramach realizowanych projektów
stażowych brakuje narzędzi weryfikacji czy wypracowane przez uczestników propozycje
rozwiązań innowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw zostały wdrożone do działalności firm, czy
współpraca podjęta w ramach staży, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, była
kontynuowana i jeżeli tak to w jakiej formie i zakresie.
2
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Wprowadzenie
Niniejszy materiał prezentuje wnioski z programu staży pracowników naukowych
w przedsiębiorstwach. Materiał opisuje doświadczenia z realizacji projektów organizacji staży
pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach oraz staży pracowników
przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i uczelniach. Celem analizy jest przedstawienie
przełomowego w regionie warmińsko-mazurskim podejścia do procesu wzmacniania powiązań
Uniwersytetu z gospodarką regionu, w tym tworzenia na Uniwersytecie warunków do budowania
systemu wspierania transferu i komercjalizacji wiedzy.
Opis wyników analizy
PRAKTYKA nr 1: Projekt pt. „Regionalny transfer wiedzy UWM – staże
pracowników i absolwentów w firmach”
Okres wdrażania : 2005 – 2006 r.
Koszt realizacji, źródło finansowania:
Całkowita wartość projektu: 774 838,34 zł.
Źródło finansowania: Działanie 2.6 „Regionalne Strategie innowacyjne i transfer wiedzy:
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
Główni odbiorcy:
• Przedsiębiorcy – projekt służył zwiększeniu poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw
i podniesieniu potencjału i zdolności firm do absorpcji nowych technologii i rozwiązań
organizacyjnych.
• Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni oraz absolwenci Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, dla których odbycie stażu w firmie było szansą na zebranie danych
przydatnych w pracach badawczych, poznanie możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy
naukowej w przemyśle, a także okazją do nawiązania trwałej współpracy z przedsiębiorstwem w
którym staż był realizowany.
Opis przedsięwzięcia:
Staże pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz niezarejestrowanych jako bezrobotni
absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie służyły przede wszystkim
wzmocnieniu współpracy Uniwersytetu z przedsiębiorstwami poprzez transfer wiedzy oraz rozwiązań
innowacyjnych z UWM do przedsiębiorstw regionu Warmii i Mazur.
Wsparcie było adresowane do przedsiębiorców z terenu Warmii i Mazur, ale nie wykluczało to
udziału w przedsięwzięciu polskich firm również spoza województwa warmińsko-mazurskiego.
Przedsięwzięcie miało kilka celów – od bardzo ogólnych, takich jak zwiększenie konkurencyjności firm
oraz podniesienie potencjału i zdolności przedsiębiorstw do absorpcji nowych technologii i rozwiązań
organizacyjnych, do szczegółowych – jak rozpoznanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców
3
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
w stosunku do współpracy z UWM w Olsztynie czy przygotowanie podstaw do częściowej zmiany
profilów tematów badawczych realizowanych na Uniwersytecie na takie, które odpowiadają
aktualnym i przyszłym potrzebom gospodarki.
Projekt był pierwszym tego typu przedsięwzięciem realizowanym przez UWM oraz jednym
z pierwszych w regionie Warmii i Mazur. Projekt był dużym przełomem w procesie wzmacniania
powiązań Uniwersytetu z gospodarką regionu, w tym tworzenia na UWM warunków do budowania
systemu wspierania transferu i komercjalizacji wiedzy. Do momentu realizacji przedsięwzięcia na
Uniwersytecie nie były wdrażane systemowe rozwiązania regulujące zasady odbywania staży
w przedsiębiorstwach, zarówno przez absolwentów, jak i pracowników UWM. Przedstawiciele
społeczności akademickiej Uniwersytetu zainteresowani odbyciem stażu w przedsiębiorstwie
organizowali go we własnym zakresie. W związku z tym, zarówno przedmiot projektu, jak i wszystkie
przyjęte w jego ramach rozwiązania, były nowe dla UWM. Przedsięwzięcie było narzędziem służącym
wzmocnieniu współpracy pomiędzy przedstawicielami społeczności akademickiej UWM
a przedsiębiorstwami.
Wstępnie projekt zakładał organizację staży dla 80 pracowników naukowych i naukowodydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zajmujących się transferem
wiedzy i innowacji oraz 120 absolwentów UWM niezarejestrowanych jako bezrobotni.
Organizowane były miesięczne staże dla pracowników naukowych oraz 3-miesięczne staże dla
absolwentów, które odbywały się w przedsiębiorstwach działających na terenach województwa
warmińsko-mazurskiego oraz sąsiednich województw. W projekcie wzięły udział również podmioty
gospodarcze z całego kraju.
Stażysta sam dokonywał wyboru firmy, w której chciał odbyć staż. W firmie zapewniane mu było
wsparcie organizacyjno-merytoryczne opiekuna stażu, którego funkcję pełnił wybrany pracownik
przedsiębiorstwa przyjmującego na staż.
Po każdym rozliczonym miesiącu stażu zakładano wypłatę dodatku stażowego dla każdego
absolwenta UWM biorącego udział w projekcie. Pracownikom UWM dodatek był wypłacany po
rozliczeniu całego stażu. Każdemu uczestnikowi projektu (tj. absolwentom i pracownikom
naukowym) wydawano także zaświadczenie o odbyciu stażu. Ponadto, jeżeli staż był realizowany
poza miejscem zamieszkania stażysty, refundacji podlegały także koszty zakwaterowania
i wyżywienia w miejscu odbywania stażu oraz koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca
odbywania stażu i z powrotem.
Projekt zakładał ponadto przygotowanie z inicjatywy stażystów 15 propozycji innowacji dla
przedsiębiorstw w których miały być realizowane staże. Jednocześnie realizacja przedsięwzięcia miała
przyczynić się do uzyskania zatrudnienia przez 15 stażystów.
Realizację projektu zainicjowały bezpośrednie spotkania kolegium rektorskiego UWM
z przedstawicielami kolegiów dziekańskich poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu. Tym samym
władze UWM przełamały barierę informacji i utorowały drogę do właściwej realizacji projektu.
W projekcie wzięło udział 198 osób, w tym 122 absolwentów UWM niezarejestrowanych jako
bezrobotni oraz 76 pracowników naukowych, Uniwersytetu zajmujących się transferem wiedzy
i innowacji. Pracownicy UWM, którzy wzięli udział w stażu, reprezentowali głównie kierunki
4
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
techniczne (pracownicy Wydziału Nauk Technicznych, Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)
oraz rolnicze (pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Ochrony
Środowiska i Rybactwa).
Pracę w firmie, w której odbywał się staż znalazło 24 absolwentów i 1 pracownik Uniwersytetu.
Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na wypracowanie 287 propozycji innowacji organizacyjnych,
technicznych i technologicznych dla firm, w których realizowane były staże. 193 projekty innowacji
zostały wypracowane przez absolwentów Uniwersytetu biorących udział w projekcie, a 94 przez
pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. Należy zaznaczyć, że nie były to innowacje w
skali międzynarodowej, krajowej czy regionalnej, ale były to nowe rozwiązania technologiczne,
techniczne i organizacyjne na poziomie danego przedsiębiorstwa.
O sukcesie projektu staży świadczyło również przyjęcie przez Senat UWM w Olsztynie w lutym 2008 r.
Uchwały w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników na krajowe staże naukowe
i zawodowe.
Obszary, w których przygotowane ww. innowacje były różnorodne. Innowacje dotyczyły na przykład
wdrożenia metod oznaczania bakterii w żywności, zmiany w eksploatacji oczyszczalni ścieków
i sposobu przeróbki odpadów, ograniczenia chemicznych metod zwalczania szkodników
szklarniowych, usuwania wody z rozpuszczalników, zmiany sposobu suszenia materiału do produkcji
peletu, produkcji trawników rolowanych, sposobu uzyskiwania wysokiej jakości mięsa, itp.
Wśród uczestników przedsięwzięcia prowadzone były badania ankietowe. Dla zdecydowanej
większości uczestników staż był okazją do weryfikacji w praktyce wiedzy zdobytej na uczelni. Wielu
zwracało uwagę na korzyści, jakie odnieśli przedsiębiorcy, współpracując z delegowanym
pracownikiem naukowym, który mógł z nimi dzielić się swoimi doświadczeniami. Zdaniem stażystów
korzystną zmianą w programie miała być możliwość odbywania stażu w 2 turach. Pierwsza z nich
mogłaby ich zdaniem być poświęcona szczegółowemu zbadaniu potrzeb przedsiębiorstwa, a druga
(po przygotowaniu na uczelni propozycji rozwiązań) – na wdrożenie.
Również przedsiębiorcy, u których pracownicy i studenci odbywali staże, zgadzali się, że rozwiązanie
korzystne jest dla obu stron. Wielu przedsiębiorców zwracało uwagę, że w firmach pojawiają się
często usprawnienia, które dla członków społeczności akademickiej są naturalne, a dla
przedsiębiorców, którzy często od zakończenia edukacji nie podnosili swoich kwalifikacji, stanowią
istotną zmianę. Przedsiębiorcy silnie podkreślali, że dla stażystów, w szczególności pracowników
naukowych, przedsiębiorstwa są nieocenionym źródłem inspiracji i wyzwaniem do dalszych badań
naukowych.
Spośród 76 pracowników naukowych UWM w Olsztynie, którzy odbyli staże w ramach projektu,
wszyscy zgodnie stwierdzili, że organizacja ich przez UWM była potrzebna i byliby zainteresowani
ponownym odbyciem stażu w przedsiębiorstwie. Ponad 80% stażystów – pracowników UWM,
stwierdziło, że staż przyczynił się do realizacji prowadzonych przez nich prac naukowo-badawczych,
a ponad 60% – uznało, że staż przyczynił się do zdefiniowania nowego tematu badawczego. Na
pytanie, czy organizacja staży w przedsiębiorstwach dla absolwentów UWM niezarejestrowanych
jako bezrobotni była potrzebna wszyscy spośród 122 absolwentów Uniwersytetu, którzy uczestniczyli
w projekcie udzielili odpowiedzi twierdzącej. Ok. 90% odpowiedziało także pozytywnie na pytanie,
czy byliby zainteresowani odbyciem ponownego stażu w przedsiębiorstwie. Ponadto stażyści –
5
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
absolwenci UWM, pytani, w jakim stopniu staż przyczynił się do podniesienia ich umiejętności
i kwalifikacji zawodowych najczęściej wskazywali, że w bardzo dużym i średnim.
UWM w Olsztynie za realizację ww. projektu otrzymał dyplom „Lidera wdrażania Regionalnych
Strategii Innowacji w Polsce” w kategorii Potencjał badawczy (październik 2009 r.). Konkurs „Liderzy
wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce” zorganizowany został na zlecenie Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i objęty patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego oraz
Przewodniczącego Grupy Roboczej Konwentu Marszałków RP ds. Regionalnych Strategii Innowacji.
Konkurs został przeprowadzony przez PSDB Sp. z o.o. oraz Instytut Badań nad Przedsiębiorczością
i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
Innym miernikiem sukcesu przedsięwzięcia był fakt, że od momentu zakończenia jego realizacji
w 2006 r. Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie ciągle otrzymuje zapytania
o możliwość odbycia stażu w firmie, zarówno od absolwentów i pracowników naukowych.
W efekcie UWM w Olsztynie, poprzez działalność Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
wykorzystując wypracowane w ramach ww. projektu rozwiązania do chwili obecnej podjął realizację
jeszcze kolejno 2 projektów stażowych. Kolejne edycje projektu wprowadzały drobne usprawnienia i
modyfikacje wynikające z nabywanych doświadczeń oraz wymogów konkursów do funduszy
strukturalnych UE w ramach których pozyskiwano środki na realizację programu stażowego.
PRAKTYKA nr 2: Projekt pt. „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie
postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia
i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej”
Okres wdrażania : 2008 – 2011 r.
Źródło finansowania:
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstwa, Działania 8.2 Transfer
wiedzy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Główni odbiorcy:
• Przedsiębiorcy – projekt służył zwiększeniu poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw
i podniesieniu zdolności firm do absorpcji nowych technologii oraz rozwiązań
organizacyjnych, a także ułatwieniu przedsiębiorcom dostępu do wyników badań naukowych
i zasobów eksperckich UWM w Olsztynie.
• Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, dla których odbycie stażu w firmie było szansą na zebranie danych przydatnych
w pracach badawczych, poznanie możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy naukowej w
regionalnej gospodarce, a również okazją do poznania oczekiwań przedsiębiorców Warmii
i Mazur w stosunku do współpracy z sektorem nauki i nawiązania bliższej współpracy
z regionalnymi firmami.
• Właściciele, współwłaściciele i pracownicy przedsiębiorstw Warmii i Mazur, dla których staż
w UWM był okazją do poznania zasad realizacji badań naukowych, co miało przyczynić się do
6
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
nawiązania stałej współpracy ze środowiskiem naukowym oraz usprawnienia procesu
wprowadzania innowacji w firmach.
Warunkiem udziału w projekcie pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM oraz
właścicieli i pracowników przedsiębiorstw Warmii i Mazur było zameldowanie na terenie woj.
warmińsko-mazurskiego.
Zgodnie z założeniami staże miały być realizowane przede wszystkim w przedsiębiorstwach Warmii
i Mazur, ale nie wykluczało to możliwości udziału w projekcie również firm działających na terenie
innych województw.
Opis przedsięwzięcia:
Projekt realizowany był w partnerstwie UWM w Olsztynie oraz olsztyńskim ośrodkiem Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Projekt związany był ze wsparciem rozwoju w UWM w Olsztynie przedsiębiorczości akademickiej.
Obok działań związanych z organizacją szkoleń i doradztwa z zakresu przygotowania do założenia
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej projekt przewidywał również organizację staży
pracowników naukowych w firmach oraz pracowników przedsiębiorstw na UWM w Olsztynie.
Ogólnie celem organizacji staży było wzmacnianie współpracy i poznanie wzajemnych oczekiwań
i potrzeb w tym względzie pomiędzy naukowcami UWM, a regionalnymi przedsiębiorcami.
Stażyści – pracownicy naukowi UWM w ramach stażu nie mogli wykonywać pracy związanej z bieżącą
działalnością przedsiębiorstwa, w którym odbywany był staż, zobowiązani byli do gromadzenia
materiałów potrzebnych do prowadzenia prac naukowych w Uczelni.
W ramach projektu organizowano dwa rodzaje staży, tj. trwające 1 lub 2 miesiące staże pracowników
naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM w firmach o profilu działalności odpowiadającym
zakresowi prowadzonej przez nich pracy naukowej oraz 2-tygodniowe staże pracowników
regionalnych przedsiębiorstw w Uniwersytecie.
Decyzję o długości trwania staży naukowców podejmowali oni sami na etapie aplikacji do udziału w
przedsięwzięciu.
Projekt zakładał m.in. zorganizowanie staży w przedsiębiorstwach dla 120 pracowników naukowych
i naukowo-dydaktycznych UWM oraz staży dla 50 przedsiębiorców i pracowników regionalnych firm
na UWM.
W miejscu organizacji staży uczestnikom zapewniano wsparcie organizacyjno-merytoryczne opiekuna
stażu – wybranego pracownika przedsiębiorstwa / katedry UWM przyjmującej na staż.
Ponadto 45 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu miało wziąć udział
w szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na bazie wyników
badań naukowych.
W stażach zorganizowanych w ramach projektu udział wzięło łącznie 187 osób, w tym 140
pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM, którzy realizowali staże w 105
przedsiębiorstwach oraz 47 pracowników firm z województwa warmińsko-mazurskiego
oddelegowanych na staż przez 21 regionalnych firm.
Osiągnięty rezultat znacznie przekroczył przyjęte w projekcie założenia. To tylko potwierdziło, że
w praktyce sprawdza się formuła łączenia nauki z biznesem poprzez organizację staży, że pojawia się
7
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw oraz dużo chęci współpracy z biznesem ze strony
pracowników naukowych.
Staże pracowników naukowych UWM w przedsiębiorstwach
Dla pracowników naukowych UWM staże były szansą na zebranie danych przydatnych w pracach
badawczych, poznanie możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy naukowej w gospodarce, a także
okazją do nawiązania trwałej współpracy z przedsiębiorstwami, w których staże były realizowane.
Staże stworzyły okazję poznania potrzeb i oczekiwań firm w stosunku do współpracy ze sferą B+R, co
w przyszłości miało ułatwić naukowcom Uniwersytetu pełniejsze dostosowanie do potrzeb
gospodarki tworzonych przez nich nowych technologii i innych innowacyjnych rozwiązań.
Kluczowe kryteria na podstawie których rekrutowano naukowców UWM do udziału w stażach to:
powiązanie realizowanej tematyki badawczej z rozwojem strategicznych obszarów regionu Warmii
i Mazur określonych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa WarmińskoMazurskiego oraz Regionalną Strategią Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
stopień zaangażowania w realizowane przez naukowców
prace badawcze podmiotów gospodarczych, miejsce odbywania stażu (dodatkowe punkty za
odbywanie stażu w przedsiębiorstwie zlokalizowanym w woj. warmińsko-mazurskim).
Staże w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach zrealizowało 140 pracowników naukowych
i naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie. 58 naukowców (41,43% ogółu naukowców UWM
realizujących w ramach projektu staże w firmach) zrealizowało w wymiarze pełnego etatu staż
jednomiesięczny, a 82 naukowców (58,57% ogółu stażystów) odbyło staż dwumiesięczny. Staże
organizowane w ramach projektu realizowali pracownicy naukowi z niemal wszystkich Wydziałów
UWM. Najliczniejszą grupę uczestników staży stanowili pracownicy naukowi z Wydziału Ochrony
Środowiska i Rybactwa (21,43% ogółu naukowców UWM realizujących w ramach projektu staże w
firmach), Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (17,86%) oraz Wydziału Nauk Technicznych
(15 ).
Na miejsce realizacji stażu naukowcy UWM wybierali przede wszystkim firmy zlokalizowane na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W regionalnych przedsiębiorstwach staże odbyło 114
naukowców, tj. 81,43% ogółu pracowników naukowych UWM realizujących w ramach projektu staże
w firmach. Pozostałych 26 pracowników UWM (18,57% ogółu naukowców UWM realizujących staże
w firmach) zrealizowało staż w firmach zlokalizowanych poza regionem Warmii i Mazur.
Pracownicy naukowi UWM realizowali staże w 105 przedsiębiorstwach, z czego 19 firm
zlokalizowanych było poza województwem warmińsko-mazurskim.
Naukowcy UWM, którzy realizowali staż poza Olsztynem (jako siedzibą Uniwersytetu) i poza
miejscem zamieszkania korzystali z możliwości refundacji kosztów stażu, tj. otrzymywali zwrot
kosztów podróży, wyżywienia oraz zakwaterowania w miejscu odbywania stażu. Stażystom
przysługiwał także dodatek stażowy – wypłacany po złożeniu sprawozdania końcowego ze stażu
w przypadku staży 1-miesięcznych i po rozliczeniu każdego miesiąca stażu w przypadku staży 2miesięcznych.
Wśród naukowców uczestniczących w projekcie przeprowadzano badania ankietowe. Staż
w większości przypadków całkowicie spełnił oczekiwania pracowników naukowych UWM. Zamierzali
8
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
realizować kolejne staże w przyszłości, najchętniej w tych samych przedsiębiorstwach, w których
odbywali staż. Za podstawowe korzyści z odbycia stażu naukowcy wskazywali możliwość nawiązania
trwałej współpracy z przedsiębiorstwami, w których realizowali staże oraz poznanie zasad
funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Wszyscy byli przekonani, że odbycie stażu będzie przydatne w
dalszej karierze uniwersyteckiej, że pozwoli na podjęcie nowych tematów badawczych.
Staże przedsiębiorców i pracowników regionalnych firm w UWM w Olsztynie
Pracownicy regionalnych firm realizujący staże w UWM, mieli okazję poznać zasady realizacji badań
naukowych w Uniwersytecie. Zdobyte w ten sposób doświadczenie przyczyni się być może do
nawiązania stałej współpracy ze środowiskiem naukowym oraz usprawnienia procesu wprowadzania
innowacji w firmach, a w efekcie do przyśpieszenia rozwoju przedsiębiorstw Warmii i Mazur.
Kluczowe kryteria na podstawie których rekrutowano przedsiębiorców i pracowników firm do
udziału w stażach to: branża działalności firmy zgodna ze strategicznymi obszarami regionu Warmii
i Mazur określonymi w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa WarmińskoMazurskiego oraz Regionalną Strategią Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
stopień współpracy firmy z instytucjami naukowymi i uczelniami, miejsce rejestracji działalności
przedsiębiorstwa (dodatkowe punkty firmy zlokalizowane w woj. warmińsko-mazurskim).
Staż w UWM w Olsztynie zrealizowało 47 przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
zarejestrowanych w województwie warmińsko-mazurskim. Bazę regionalnych przedsiębiorstw, które
oddelegowały swoich pracowników na staż w UWM stanowiło 21 firm. 4 przedsiębiorstwa
oddelegowały na staż w UWM więcej niż 3 pracowników.
Pracownicy firm najliczniej realizowali staże na Wydziale Nauk Technicznych UWM (17 os.), Nauk
Ekonomicznych (9 os.) czy Wydziale Nauki o Żywności (7 os.).
Pracownicy regionalnych firm realizujących staż w UWM w Olsztynie otrzymywali dodatek stażowy
oraz zwrot kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania w przypadku realizacji stażu poza
miejscem zamieszkania i poza siedzibą firmy. Środki były wypłacane po rozliczeniu stażu, tj.
zatwierdzeniu złożonych sprawozdań z realizacji staży.
Wśród właścicieli i pracowników firm uczestniczących w projekcie przeprowadzano badania
ankietowe. Staż w zdecydowanej większości przypadków całkowicie spełnił oczekiwania
pracowników regionalnych firm. Staże umożliwiły pracownikom regionalnych firm przede wszystkim
zdobycie wiedzy o badaniach naukowych prowadzonych w UWM i dotyczącej nowych rozwiązań,
które mogą zostać wdrożone w działalności przedsiębiorstw, w których zatrudnieni są stażyści.
Wszyscy stażyści byli także przekonani, że staż pozwoli na podjęcie realizacji nowych zadań, w tym we
współpracy z UWM.
Staże w opinii uczestników
„Mój staż (…) pozwolił mi zebrać wiele nowatorskich i możliwe, że rewolucyjnych pomysłów – do
których realizacji właśnie przystępuję, a nad częścią z nich już pracuję.”
„(…) wstępne wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu dostarczyły mi impulsu do (…) włączenia
bakterii kwasu mlekowego w obszar moich zainteresowań naukowych”
„Zabrane w trakcie stażu informacje o potrzebach przedsiębiorstwa i opracowania statystyczne są
przydatne w przygotowaniu publikacji naukowej (…)”
9
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
„Uzyskane podczas stażu informacje (…) mogą przyczynić się do poszerzenia dotychczas
prowadzonej tematyki badawczej o nowe zagadnienia dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa.”
„Odbycie stażu (…) pozwoliło mi spojrzeć na problematykę katastru i zarządzania przestrzenią
w szerszym spektrum nie tylko naukowym, ale i praktycznym.”
„Możliwość nauczenia się i wykonywania analiz laboratoryjnych na nowoczesnym sprzęcie (…) to
podstawowa korzyść z odbywania stażu w wybranej przeze mnie firmie”
„(…) pracownicy naukowi, którzy posiadają interesujące dla przemysłu wyniki badań, uczestnicząc
w stażu dokonują transferu wiedzy do przedsiębiorstw, a nawet może dojść w tych warunkach
współpracy do komercjalizacji wyników badań naukowych.”
„Zależało mi, aby (…) poszerzyć swoją wiedzę z zakresu projektów inwestycyjnych
dofinansowywanych ze środków unijnych.”
„Doświadczenia zdobyte na stażu pozwoliły (…) na sformułowanie założeń do projektu badawczego,
który – mamy nadzieję - uzyska akceptację Narodowego Centrum Nauki”
„Staż zaowocował stałą współpracą z firmą. Planujemy już kolejne wspólne badania.”
PRAKTYKA nr 3: Projekt pt. „SiS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII i Mazur”
Okres wdrażania : 2012 – 2014 r.
Koszt realizacji, źródło finansowania:
Całkowita wartość projektu: 954 517,28 zł
Źródło finansowania: Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstwa,
Działania 8.2 Transfer wiedzy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Główni odbiorcy:
• Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni UWM w Olsztynie – uczestnicy staży i szkoleń
praktycznych w regionalnych MŚP.
• Pracownicy przedsiębiorstw z siedzibą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego o statucie
MŚP – uczestnicy staży i szkoleń praktycznych w UWM w Olsztynie.
• Przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego prowadzące działalność
gospodarczą w branżach strategicznych Warmii i Mazur wg Regionalnej Strategii
Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego - firmy przyjmujące na staż ww.
pracowników UWM i firmy delegujące swoich pracowników na staż w UWM w Olsztynie.
Opis przedsięwzięcia:
Projekt zakłada umożliwienie pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu oraz
przedsiębiorstwom o statusie MŚP z siedzibą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
wzmocnienie współpracy poprzez organizację staży i szkoleń praktycznych.
Cele organizowanych staży to zwiększenie transferu wiedzy UWM do regionalnych MŚP oraz
zdolności regionalnych przedsiębiorstw do korzystania z potencjału naukowego Uniwersytetu przy
przygotowywaniu wdrożeń innowacji.
10
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Wymierną korzyścią organizacji staży jest wypracowanie przez każdego stażystę propozycji
innowacyjnego rozwiązania (tj. koncepcji projektu innowacji wg klasyfikacji OSLO Manual) zgodnego
z potrzebami MŚP przyjmujących na staże naukowców UWM i delegujących swoich pracowników na
staże w Uniwersytecie. To element projektu, którego nie było we wcześniejszych edycjach.
Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do:
• 50 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu zainteresowanych
rozwojem współpracy z sektorem przedsiębiorstw Warmii i Mazur oraz reprezentujący
dziedziny nauki i dyscypliny naukowe z potencjałem wdrożeniowym, tj. zgodnie z klasyfikacją
OECD: nauki przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne, rolnicze, ekonomię i zarządzanie.
• 10 pracowników MŚP z siedzibą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
zatrudnionych w firmach na podstawie umów o pracę, ze stażem pracy w przedsiębiorstwie
wynoszącym min. 2 lata.
• Min. 50 firm z siedzibą na terenie Warmii i Mazur przyjmujących i delegujących na staże, tj.
regionalne firmy o statusie MŚP, związane z branżami strategicznymi dla rozwoju gospodarki
Warmii i Mazur wg Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa WarmińskoMazurskiego oraz zainteresowanie wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań do prowadzonej
działalności gospodarczej
W porównaniu do poprzednich projektów stażowych niniejszy projekt wprowadzał jeszcze kilka
istotnych modyfikacji.
Po pierwsze pomiędzy naukowcem, a przedsiębiorstwem przyjmującym na staż (w tym także
wspólnikami firmy będących jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
lub członkami zarządu Przedsiębiorstw będących osobami prawnymi) w nie mógł istnieć żaden
stosunek zatrudnienia, tj. stosunek pracy lub umowy cywilno-prawnej o podobnym charakterze, ani
więź stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie.
Kolejną zmianą był fakt, że aplikacja do projektu pracownika UWM była aplikacją wspólną naukowca
i przedsiębiorstwa przyjmującego na staż. Ponadto plan i zakładany rezultat stażu były przedmiotem
oceny już na etapie rekrutacji. Na etapie rekrutacji oceniany był bowiem wpływ zakładanych
rezultatów stażu na konkurencyjność przedsiębiorstwa przyjmującego na staż, trwałość efektu
innowacyjności (typ, zasięg innowacji) Ocenie podlegała również zgodność kompetencji naukowca
z potrzebami przedsiębiorstwa, współpraca B+R naukowca z sektorem przedsiębiorstw (staże,
praktyki, wdrożenia), autorstwo/ współautorstwo w obszarze zgłoszeń patentowych, uzyskanych
prawa ochronnych oraz dynamika innowacyjnego rozwoju i współpraca przedsiębiorstwa
z jednostkami naukowymi i uczelniami.
Ponadto w ramach danego projektu staż i jego rezultaty uznaje się za pomoc de minimis dla
przedsiębiorstw przyjmujących na staż naukowców UWM i delegujących swoich pracowników na staż
w Uniwersytecie. Wartość pomocy de minimis udzielona przedsiębiorstwu obejmuje pomoc z tytułu
wypracowania i przeniesienia na rzecz przedsiębiorstwa wraz z autorskimi prawami majątkowymi na
wszystkich znanych polach eksploatacji propozycji innowacyjnego rozwiązania wypracowanego
w ramach realizacji stażu. Zaproponowanie rozwiązania innowacyjnego związane jest bezpośrednio
z działalnością bieżącą przedsiębiorstwa oraz prowadzi do przysporzenia korzyści ekonomicznej,
dlatego też wydatki poniesione na taki staż objęte są pomocą de minimis.
11
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
W ramach projektu organizowane są dwa rodzaje staży, tj. trwające od 3 do maks. 6 m-cy (ogółem
504 godz.) staże pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu w regionalnych
MŚP oraz trwające od 1,5 do maks. 3 m-cy (ogółem 252 godz.) staże pracowników regionalnych MŚP
w Uniwersytecie. Dodatkowo wprowadzono ograniczenie, że maksymalny wymiar realizacji stażu
w danym miesiącu nie może przekroczyć 168 godzin.
W celu zwiększenia efektywności działań związanych z wypracowaniem propozycji innowacyjnego
rozwiązania w ramach projektu stażystom została stworzona również okazja odbycia przed
rozpoczęciem stażu, w miejscu jego realizacji 2-dniowego szkolenia (16 godz.), które w sposób
praktyczny przygotować ma do efektywnej realizacji indywidualnych planów staży. Tematyka
szkolenia dot. problematyki wypracowywanej przez stażystę koncepcji projektu innowacji, tj. obszaru
wykorzystywanych w firmie przyjmującej czy delegującej na staż metod produkcji/ świadczenia usług/
dystrybucji/ dostaw/ obsługi informatycznej, itd. (techniki, urządzenia, oprogramowanie). Szkolenie
prowadzone jest przez pracownika firmy wskazanego na etapie rekrutacji – w przypadku staży
naukowców w firmach. Przy stażach pracowników firm w UWM trenerem szkolenia jest pracownik
naukowy katedry UWM przyjmującej na staż.
W ramach udziału w projekcie każdemu stażyście zostało zapewnione wsparcie organizacyjnomerytoryczne opiekuna w miejscu realizacji stażu. Funkcje opiekuna pełni wskazany na etapie
rekrutacji pracownik przedsiębiorstwa - w przypadku staży naukowców w firmach. Przy stażach
pracowników firm w UWM opiekunem jest pracownik naukowy katedry UWM przyjmującej na staż.
Projekt przewiduje wsparcie opiekuna Stażu przy realizacji przez stażystę planu stażu w wymiarze
25% założonego ww. czasu trwania stażu.
Każdemu stażyście przysługuje również dodatek stażowy za cały okres stażu. Dodatek stażowy
wypłacany jest uczestnikom projektu w transzach, w miesięcznych okresach rozliczeniowych, po
zatwierdzeniu sprawozdań okresowych z realizacji stażu. Ostatnia transza wypłacana jest po
przekazaniu sprawozdania końcowego ze stażu wraz z dokumentacją wypracowanej w ramach stażu
koncepcji innowacji.
Wnioski i rekomendacje
1. Programy organizacji staży pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych
w przedsiębiorstwach oraz staży pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
i uczelniach stanowią efektywny mechanizm rozpoczynania, inicjowania współpracy sektora B+R
i przedsiębiorstw. Zdecydowana większość naukowców uczestniczących w realizowanych
projektach stażowych deklarowała, w toku badań ankietowych prowadzonych bezpośrednio po
zakończonych stażach, dalszy rozwój współpracy z przedsiębiorstwami, w których staże były
realizowane oraz zainteresowanie odbyciem kolejnych staży w tych i innych firmach.
2. W kilkunastu przypadkach współpraca zapoczątkowana w ramach stażu przez pracownika
naukowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) i przedsiębiorstwo, które przyjęło
tego naukowca na staż była rozwijana przy bezpośrednim wsparciu i koordynacji Centrum
Innowacji i Transferu Technologii UWM. Związane to było m.in. z realizacją przez
interdyscyplinarne zespoły naukowców UWM na rzecz firm przyjmujących naukowców Uczelni
12
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
na staże projektów szkoleniowych i doradczych czy związanych z wypracowaniem kolejnych
efektów wdrożeniowych (projekty realizowane przez CIiTT UWM ramach poddziałania 8.1.1
i 8.2.1 POKL).
3. Wpływ na efektywność programów staży ma m.in. możliwość, poprzez ich wdrażanie, redukcji
kosztów inicjowania i rozwijania współpracy sektora nauki i biznesu ukierunkowanej na
przygotowywanie firm do absorbcji innowacyjnych rozwiązań. Każda z organizowanych edycji
projektu stażowego zakładała wypłatę dodatku stażowego dla uczestników staży, a pierwsze
dwie edycje również refundację kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu w przypadku
organizacji stażu poza miejscem zamieszkania stażysty. W przypadku 3 edycji projektu
zrezygnowano z refundacji ww. kosztów rekompensując to wyższą kwotą dodatku stażowego
(uproszczenie i usprawnienie procesu rozliczeń finansowych staży). Ponadto 2 i 3 edycja staży
zakładała wypłatę dodatków dla opiekunów staży.
4. Bariery realizacji programów stażowych napotkane w trakcie realizacji kolejnych edycji
projektów stażowych:
a) Wciąż niewystarczająca obecność idei współpracy B+R w świadomości przedsiębiorstw.
Zdecydowana większość organizowanych staży inicjowana była przez pracowników
naukowych i naukowo-dydaktycznych. Dodatkowo naukowcy przy wyborze firm, w których
realizowali staże w przeważającej większości przypadków kierowali się doświadczeniami
wcześniejszych kontaktów z tymi przedsiębiorstwami i już większą lub mniejszą znajomością
ich problemów i potrzeb. Nieliczne były przypadki, kiedy propozycja współpracy w ramach
organizacji stażu inicjowana była przez przedsiębiorstwo. Ponadto wszystkie przypadki
organizacji staży z inicjatywy firm dot. przedsiębiorstw, które już posiadały doświadczenia
we współpracy z instytucjami naukowymi czy uczelniami, a innowacyjność odgrywa ważną
rolę w działalności firmy. Kluczowe w tym przypadku jest promowanie wśród
przedsiębiorców programów stażowych używając tzw. „języka korzyści”, wskazując
praktyczne korzyści z wdrażania do działalności firm innowacji i możliwości współpracy przy
opracowywaniu tych innowacji z sektorem B+R oraz promując dobre praktyki projektów
stażowych. Dot. to zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw, które rzadko rozwój planują w
oparciu o wdrażanie innowacji i najczęściej nie posiadają własnych zasobów finansowych
i kadrowych do rozwoju współpracy z sektorem B+R i skutecznej, samodzielnej realizacji
procesów transferu i wdrożeń innowacji.
b) Niepełne dostosowanie profilu naukowego pracowników nauki do problemów / potrzeb
w zakresie innowacji przedsiębiorstw przyjmujących tych naukowców na staż. W ramach
2 pierwszych edycji staży, uczestnik szczegółowo identyfikował problemy / potrzeby firmy
dopiero w ramach stażu, a zasadność i zgodność z profilem naukowym dokonywanego
przez naukowca doboru firmy, w której będzie przez niego realizowany staż, nie podlegały
w żaden sposób ocenie przez zespół zarządzający projektami. W ramach 3 edycji projektu
zgodność specjalizacji naukowej naukowca oraz profilu działalności i problemów /potrzeb
firmy w zakresie innowacji badana i oceniana była już na etapie rekrutacji do projektu
poprzez przyjęcie zasady wspólnej aplikacji o staż naukowców i przedsiębiorstw oraz
konieczności zdefiniowania już na etapie wniosku aplikacyjnego potrzeb firmy w zakresie
innowacji.
c) Problem z zainteresowaniem udziałem w stażach pracowników nauki ze stopniem naukowym
dr hab. oraz tytułem profesora. Zdecydowana większość uczestników projektów stażowych
13
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
to młodzi doktorzy. Pracownicy nauki z wyższym stopniem czy tytułem naukowym stanowili
nieliczne przypadki.
d) Trudność z dostosowaniem programu stażu do bieżących obowiązków dydaktycznych.
Generowało to niejednokrotnie konieczność zapewniania przez uczestników staży
doraźnych zastępstw, a to powodowało płatne nadgodziny dydaktyczne dla innych
nauczycieli i tym same dodatkowe koszty dla Uczelni.
5. Zwiększeniu, w przekroju doświadczeń z realizacji kolejnych edycji projektów staży, skuteczności
i efektywności ich organizacji służyło kilka czynników, tj. przede wszystkim:
a) Wzrastające zainteresowanie wśród pracowników naukowych rozwojem współpracy
z sektorem przedsiębiorstw. Dot. to również udziału w stażach w firmach. Duża liczba
spośród uczestników pierwszej edycji projektu staży wzięła udział również w 2 czy 3 edycji
przedsięwzięcia i jest zainteresowana kolejnymi stażami. Centrum Innowacji i Transferu
Technologii UWM w Olsztynie ciągle otrzymuje zapytania o możliwość odbycia stażu
w firmie, zarówno od absolwentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych oraz
naukowo-dydaktycznych.
b) Zmiana celu organizacji staży. Zaczynając od staży, których celem było przede wszystkim
zbieranie przez naukowców materiałów do pracy badawczej, aby wyniki badań
prowadzonych w jednostkach naukowych i uczelniach były bardziej użyteczne dla praktyki
gospodarczej, a kończąc na stażach ukierunkowanych na rozwój innowacyjności
i konkurencyjności firm przez absorpcję innowacji. Ostatnie dot. wypracowywania przez
stażystów dokumentacji propozycji wdrożeń do działalności firm innowacyjnych rozwiązań,
tj. wdrożeń odpowiadających na konkretne, zdiagnozowane w firmach problemy i potrzeby
w zakresie innowacji.
c) Uszczegółowienie kryteriów kwalifikacji do projektu pracowników naukowych i naukowodydaktycznych. Pozytywne zmiany idące w kierunku rekrutacji do udziału w stażach
naukowców ze specjalizacjami naukowymi w dziedzinach nauki z potencjałem
wdrożeniowym w regionalnej gospodarce (wg klasyfikacji OECD przyjmowano: nauki
przyrodnicze, rolnicze, inżynieryjne i techniczne, ekonomię i biznes) oraz przyznawanie
dodatkowych punktów na etapie rekrutacji naukowcom, którzy posiadają praktyczne
doświadczenia we współpracy z sektorem przedsiębiorstw (badania, analizy, ekspertyzy,
opinie, itd.) i w zakresie prac dot. opracowywania innowacyjnych rozwiązań (autorstwo /
współautorstwo wynalazków czy wzorów użytkowych).
d) Uszczegółowienie kryteriów kwalifikacji do projektu przedsiębiorstw. Pozytywne zmiany
zawężające wsparcie stażowe do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dynamicznie się
rozwijających, ukierunkowanych na innowacyjny rozwój oraz posiadających doświadczenia
we współpracy z jednostkami naukowymi czy uczelniami (dodatkowe punkty za spełnianie
ww. kryteriów na etapie rekrutacji do projektu). Ponadto zawężenie wsparcia wyłącznie do
firm z siedzibą i prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. warmińskomazurskiego oraz działających w branżach strategicznych dla Warmii i Mazur służy
koncentracji i zdynamizowaniu udzielanego wsparcia stażowego na rozwój
konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki.
e) Wydłużenie okresu realizacji staży. Wydłużenie czasu realizacji staży naukowców w firmach
początkowo z 1 m-ca (168 godz.) do 3 m-cy (504 godz.) z możliwością realizacji tych 504
godzin stażu w okresie od 3 do 6 m-cy zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez
14
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
uczestników projektów stażowych. Wydłużenie czasu stażu wyraźnie zminimalizowało,
towarzyszące niejednokrotnie naukowcom na etapie aplikacji o staż, obawy czy okres
trwania stażu będzie wystarczający dla realizacji założonych celów i planów staży. Ponadto
możliwość ww. rozłożenia stażu w czasie stworzyła naukowcom większą elastyczność
w dostosowaniu stażu do bieżących obowiązków związanych z pracą dydaktyczną
i naukową na Uczelni.
f) Sformalizowane zasady rozliczenia staży. Każdy staż w ramach wszystkich 3 edycji projektu
realizowany był w oparciu o przyjęty indywidualny plan stażu, a w ramach 3 edycji projektu
plan ten był nawet elementem oceny na etapie rekrutacji do projektu. Efektywności
realizacji postawionych celów i przyjętych indywidualnych planów staży służył przyjęty
w ramach projektów system sprawozdawczości przebiegu staży, tj. zobowiązanie stażystów
do składania sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji staży oraz kart czasu pracy.
W przypadku 3 edycji staży uczestnicy są ponadto zobowiązani do złożenia dokumentacji
propozycji rozwiązania innowacyjnego wypracowanego w ramach stażu na rzecz
przedsiębiorstw przyjmujących i delegujących na staże przygotowanej wg wzoru
narzuconego przez organizatora.
6. Dalszemu zwiększeniu efektywności realizacji programów staży służyć mogłoby
wprowadzenie następujących zmian:
a) Zwiększenie kompleksowości oferty programów stażowych. Zdaniem wielu stażystów
korzystną zmianą w programie organizacji staży mogłaby być możliwość odbywania staży
w 2 turach. Pierwsza z nich mogłaby ich zdaniem być poświęcona szczegółowemu zbadaniu
potrzeb przedsiębiorstwa i wypracowaniu projektu rozwiązania innowacyjnego, a druga –
na wdrożenie wypracowanej innowacji do działalności przedsiębiorstwa.
b) Uzupełnienie programu staży o moduł doradczy. Zdaniem wielu stażystów korzystną zmianą
w programie organizacji staży byłoby wprowadzenie do firmy, w okresie po zrealizowaniu
celu stażu, tj. opracowaniu przez stażystów propozycji innowacyjnych rozwiązań,
ekspertów, którzy wsparliby przedsiębiorstwo w procesie decyzyjnym dot. zasadności
wdrożenia proponowanej innowacji do działalności firmy. Chodzi tu o stworzenie
możliwości eksperckiego doradztwa w zakresie przeprowadzenia analizy ekonomicznofinansowej wdrożenia czy doradztwa eksperta ds. własności intelektualnej w zakresie
zasadności korzystania ze środków ochrony prawnej rozwiązania.
c) Wpisanie audytu technologicznego przedsiębiorstwa w program stażu. Zdaniem wielu
stażystów - naukowców prace w ramach stażu dot. wypracowania na rzecz firm
przyjmujących na staż propozycji rozwiązań innowacyjnych powinny być poprzedzone
przeprowadzeniem przez stażystę szczegółowego audytu technologicznego firmy
w obszarze działalności, którego dot. cel stażu. W opinii naukowców jest to warunek
niezbędny, aby wypracowana przez nich w ramach stażu koncepcji innowacji w pełni była
zgodna z potrzebami / problemami firmy.
d) Wprowadzenie narzędzi monitoringu ex-post efektywności staży. W ramach realizowanych
projektów stażowych brakuje narzędzi weryfikacji czy efekty staży, tj. czy wypracowane
przez uczestników staży propozycje rozwiązań innowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw
przyjmujących / delegujących na staże zostały wdrożone do działalności firm, czy
współpraca podjęta w ramach staży, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, była
kontynuowana i jeżeli tak to w jakiej formie i zakresie. Warto tutaj rozważyć możliwość
15
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
przeprowadzania np. w okresie 6 m-cy po zakończeniu stażu wizyt monitorujących
w firmach, które przyjmowały naukowców na staż lub delegowały swoich pracowników na
staże do jednostek naukowych.
Metodologia i źródła informacji
Ekspertyza została przygotowana w oparciu o analizę doświadczeń z trzech projektów realizowanych
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w latach 2005-2013:
1. Projekt pt. „Regionalny transfer wiedzy UWM – staże pracowników i absolwentów w
firmach” (2.6 ZPORR 2004-2006)
2. Projekt pt. „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez
UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu
przedsiębiorczości akademickiej” (8.2.1 POKL 2007-2013)
3. Projekt pt. „SiS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych
przedsiębiorstw WARMII i MAZUR” (8.2.1 POKL 2007-2013)
W analizie wykorzystane zostały następujące źródła informacji: dokumentacja projektowa,
sprawozdania po odbyciu staży oraz wyniki badań ankietowych.
16
Usługa współfinansowana w 85%
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Download