Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie

advertisement
Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie
ustawiczne w formach pozaszkolnych
Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu
kształcenia i jego efektów. Jej uzyskanie stanowi potwierdzenie,
że placówka spełnia przyjęte kryteria jakości i ustalone wymagania. Ubieganie się przez
placówkę o akredytację jest równoznaczne z jej wejściem na drogę jakości i dążeniem do jak
najwyższego poziomu oferowanych usług.
Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego jest prowadzona na podstawie art.
68b ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i
ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
O akredytację mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki kształcenia
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia
zawodowego, które prowadzą kształcenie w formach pozaszkolnych oraz podmioty
prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o działalności
gospodarczej. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.
Ubieganie się o akredytację jest dobrowolne, a jej brak nie będzie miał wpływu na możliwość
kontynuacji działalności szkoleniowej przez placówkę.
Warunki, które musi spełnić placówka ubiegająca się o akredytację
Placówka może starać się o akredytację w przypadku, gdy
 przez okres co najmniej 1 roku prowadziła kształcenie w formach pozaszkolnych
w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych.
 wdrażanie i upowszechnianie przez placówkę nowatorskich rozwiązań programowo
– metodycznych i organizacyjnych służących podnoszeniu jakości prowadzonego
kształcenia.
 zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne
 zatrudnia wykwalifikowana kadrę
 opracowuje i udostępnia materiały metodyczne – dydaktyczne
 realizuje programy nauczania dla prowadzonego kształcenia, uwzględniające
rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii
 dokonuje ewaluacji procesu kształcenia
 dokumentuje przebieg prowadzonego kształcenia.
Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze
decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego.
Postępowanie akredytacyjne wymaga złożenia przez osobę kierującą placówką do kuratora
oświaty wniosku o przyznanie akredytacji.
Dokumenty, które składa do Kuratorium Oświaty placówka ubiegająca się
o akredytację
Placówki publiczne
-
wniosek o przyznanie akredytacji – zgodnie ze wzorem, załącznik nr 1
do w/w rozporządzenia,
-
akt założycielski placówki,
-
statut placówki,
-
kserokopia umowy na podstawie której placówka korzysta z pomieszczeń w
przypadku, gdy placówka nie ma własnej bazy lokalowej,
-
własna ocena działalności placówki w ostatnim roku w zakresie kształcenia
zgłoszonego do akredytacji wraz z opisem głównych „obszarów oceny” – zgodnie
ze wzorem, załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Placówki niepubliczne
-
wniosek o przyznanie akredytacji – zgodnie ze wzorem, załącznik nr 1
do rozporządzenia,
-
zaświadczenie o wpisie placówki do ewidencji prowadzonej przez jednostkę
samorządu terytorialnego,
-
statut placówki,
-
kserokopia umowy na podstawie której placówka korzysta z pomieszczeń w
przypadku, gdy placówka nie ma własnej bazy lokalowej,
-
własna ocena działalności placówki w ostatnim roku w zakresie kształcenia
zgłoszonego do akredytacji wraz z opisem głównych „obszarów oceny” – zgodnie
ze wzorem, załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Podmioty prowadzące działalność oświatową o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy
-
wniosek o przyznanie akredytacji – zgodnie ze wzorem, załącznik nr 1
do rozporządzenia,
-
zaświadczenie o wpisie podmiotu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z
rejestru przedsiębiorstw,
-
informacja o organizacji i zakresie prowadzonej działalności,
-
kserokopia umowy na podstawie której placówka korzysta z pomieszczeń w
przypadku, gdy placówka nie ma własnej bazy lokalowej,
-
własna ocena działalności placówki w ostatnim roku w zakresie kształcenia
zgłoszonego do akredytacji wraz z opisem głównych „obszarów oceny” – zgodnie
ze wzorem, załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Kurator powołuje zespół akredytacyjny, który dokonuje oceny spełnienia przez
placówkę ustalonych warunków na podstawie wniosku oraz dołączonych do niego
dokumentów. Zespół akredytacyjny przeprowadza wizytę w miejscach prowadzenia
kształcenia zgłoszonych do akredytacji w celu dokonania oceny stanu faktycznego w zakresie
opisanym we wniosku. Podczas wizyty akredytacyjnej placówka powinna przygotować i
udostępnić we wszystkich miejscach prowadzonego kształcenia pomieszczenia w których
prowadzi się zajęcia dydaktyczne, umożliwić obserwacje zajęć dydaktycznych, umożliwić
przeprowadzenie rozmowy z pracownikami i uczestnikami szkolenia. Zespół ustala ocenę
działalności zwracając szczególna uwagę na istnienie dowodów spełniania poszczególnych
kryteriów, adekwatność dowodów do form kształcenia złożonych do wniosku, wiarygodność
dowodów
weryfikowanych
podczas
wizyty
akredytacyjnej,
możliwość
uzyskania
dodatkowych informacji dotyczących działalności placówki. Sporządza protokół
z prac, następnie przekazuje protokoły wraz z niezbędnymi dokumentami kuratorowi oświaty.
Kurator Oświaty wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce akredytacji.
Wydając decyzję uwzględnia ocenę ustaloną przez zespół akredytacyjny oraz wyniki nadzoru
pedagogicznego sprawowanego nad placówką.
Kurator oświaty może cofnąć akredytację jeżeli:
 ustali w wyniku kontroli, że placówka przestała spełniać którykolwiek
z warunków wymienionych § 4 rozporządzenia,
 powiadomi o powyższym organ prowadzący,
 placówka w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 14 dni, nie usunie uchybień,
 nie przestawi w wyznaczonym terminie, mimo zobowiązania, kuratorowi oświaty
własnej oceny działalności edukacyjnej
 przed cofnięciem akredytacji kurator oświaty może zasięgnąć opinii zespołu
akredytacyjnego.
Placówka, której kurator oświaty cofnął akredytację, może ubiegać się ponownie o jej
przyznanie nie wcześniej niż po upływie roku od dnia cofnięcia akredytacji.
Anida Samoraj, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Download