1 REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i

advertisement
REGULAMIN
rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków
i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody
w Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA"
§ 1 Postanowienia ogólne
1.
Koszty gospodarki cieplnej obejmują koszty zakupu ciepła dostarczonego do budynku na potrzeby
ogrzewania lokali i podgrzewania wody użytkowej.
2.
Na koszty zakupu ciepła składają się koszty stałe i koszty zmienne występujące w postaci opłat
wynikających z obowiązujących u dostawcy ciepła taryf, cen i stawek opłat.
3.
Na koszty stałe składają się opłaty za zamówioną moc cieplną i opłaty stałe za usługi przesyłowe.
4.
Na koszty zmienne składają się opłaty za dostarczone ciepło będące iloczynem ilości dostarczonego
ciepła do budynków wg wskazań urządzeń pomiarowych w węźle cieplnym i ceny ciepła, oraz opłaty
zmienne za usługi przesyłowe zależne od ilości dostarczonego ciepła.
5.
Koszty dostarczonego ciepła w budynkach wyposażonych w instalacje do ogrzewania lokali
i podgrzewania wody, są rozliczane w podziale na koszty ogrzewania lokali i podgrzania wody,
wg wskazań podliczników ciepła zainstalowanych w węzłach cieplnych.
6.
7.
Koszty ogrzewania lokali i podgrzewania wody rozlicza się w podziale na 4 grupy:
-
lokale mieszkalne,
-
lokale użytkowe,
-
pomieszczenia gospodarcze
-
pomieszczenia wspólne (klatki schodowe, piwnice, węzeł cieplny itp.).
W budynkach, w których zainstalowano podzielniki kosztów, całkowity koszt zakupu ciepła na
ogrzewanie dzielony jest na część kosztów przypadającą na ogrzewanie części wspólnych budynku,
ogrzewanie pomieszczeń, w których nie zainstalowano podzielników, straty ciepła na instalacji oraz na
część kosztów rozliczaną według podzielników. Proporcje podziału ustala Zarząd Spółdzielni biorąc pod
uwagę warunki techniczne danego budynku.
8.
Jednostką rozliczeniową kosztów stałych zakupu ciepła na ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody jest
2
m powierzchni użytkowej lokalu lub pomieszczenia.
9.
Za powierzchnię objętą ogrzewaniem lokali uznaje się powierzchnię użytkową lokalu, określoną
w następujący sposób:
1) do
powierzchni
użytkowej
lokalu mieszkalnego
zalicza
się
powierzchnię
wszystkich
pomieszczeń wchodzących w skład lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób
użytkowania, z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) nie zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonu, logii, piwnicy;
3) koszty ogrzewania pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali (np. wspólny korytarz,
pralnie, suszarnie, piwnice) rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali
mieszkalnych;
4) powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów rozliczania kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi została obliczona na podstawie powykonawczej
dokumentacji technicznej budynku, a w przypadku jej braku na podstawie pomiarów
dokonanych z natury. Wynik pomiaru powierzchni użytkowej lokali podaje się z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku.
1
10. Jednostką rozliczeniową kosztów zmiennych zakupu ciepła na ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody
w budynkach z lokalami wyposażonymi w podzielniki kosztów ogrzewania i liczniki zużycia ciepłej wody
jest GJ zużytej energii cieplnej.
11. Lokale w budynkach nieopomiarowanych obciążane są kosztami przypadającymi na te lokale
proporcjonalnie do powierzchni użytkowej, obliczonymi wg jednostkowego kosztu ogrzewania
1m2
powierzchni użytkowej.
12. Lokale
nie
posiadające
zainstalowanych
podzielników
kosztów
ogrzewania
w
budynkach
opomiarowanych są obciążane (w danym okresie rozliczeniowym) stawką ryczałtową. Wynika ona ze
średniej arytmetycznej trzech największych kosztów ogrzania 1 m2 powierzchni lokali opomiarowanych
w tym samym budynku, powiększonej o 30%.
13. Wartość jednostek rozliczeniowych wg podzielników zainstalowanych w lokalach w nie wyposażonych
odczytywana jest drogą radiową, bez konieczności udostępniania tych lokali, na dzień 30 września
każdego roku. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu danego podzielnika metodą radiową
użytkownik zawiadamiany jest o konieczności udostępnienia lokalu do ręcznego odczytu w terminie nie
dłuższym niż 7 dni. W przypadku nie udostępnienia w tym czasie lokalu koszt zużycia energii cieplnej
ustala się wg stawki ryczałtowej wg ust. 12.
14. W opomiarowanych lokalach mieszkalnych, w których występują pomieszczenia gdzie:
1) nie ma zainstalowanych podzielników kosztów centralnego ogrzewania ze względu na brak dostępu
do grzejnika lub grzejnik został zdemontowany bez zgody Spółdzielni,
2) ze względu na specyfikę budowy instalacji centralnego ogrzewania nie odczytuje się podzielników
kosztów centralnego ogrzewania: są to pomieszczenia (kuchnia) w lokalach w budynkach przy
ul. Obornickiej 2, Obornickiej 4, Limanowskiego 108, Limanowskiego 110, Limanowskiego 118/120
oraz Hipotecznej 18/22,
koszt ogrzewania dla tych pomieszczeń oblicza się jako iloczyn średniej arytmetycznej kosztu ogrzania
1 m2 powierzchni budynku oraz powierzchni tego pomieszczenia."
15. Zasady dokonywania odczytów, ich rejestracji i rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej na
poszczególne lokale oraz należności za wykonane usługi, reguluje umowa rozliczeniowa zawarta przez
Spółdzielnię z firmą dokonującą tych czynności.
§ 2 Zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła
1. Obciążenie poszczególnych lokali jest dokonywane oddzielnie dla centralnego ogrzewania oraz dla
podgrzewania wody w wypadku kosztów zmiennych oraz łącznie dla centralnego ogrzewania
i podgrzania wody przy kosztach stałych.
2. Rozliczenie kosztów zmiennych zakupu ciepła na ogrzewanie lokali w systemie opomiarowanym
(wg podzielników kosztów ogrzewania) wprowadza się na mocy decyzji Zarządu Spółdzielni dla budynku
spełniającego warunki techniczne określone odrębnymi przepisami.
3. Budynek opomiarowany, umożliwiający indywidualne ustalanie ilości ciepła przypadającego na
poszczególne lokale to taki budynek, który posiada urządzenia pomiarowe pozwalające na określenie
ilości ciepła zużywanego na cele ogrzewania lokali oraz ilości ciepła zużywanego do podgrzewania
wody, a poszczególne lokale mają zainstalowane podzielniki kosztów ogrzewania.
4. Rozliczanie kosztów ogrzewania lokali wymienionych w § 1 ust. 7 następuje w podziale na lokale
mieszkalne, za roczne okresy rozliczeniowe liczone od 1 października do 30 września roku następnego.
W przypadku budynków niepomiarowanych okres rozliczeniowy jest liczony od 1 stycznia do 31 grudnia.
2
5. Koszty dostawy ciepła w zakresie podgrzewania wody są rozliczane w okresach rocznych, liczonych od
1 stycznia do 31 grudnia.
6. Koszty zużytej energii cieplnej na ogrzewanie lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania,
rozlicza się w systemie rozliczania kosztów ogrzewania dopuszczonym aprobatą techniczną do
stosowania, w oparciu o:

liczbę
jednostek
zużycia,
ustalonych
przez
przeliczenie
wyników
odczytów
uzyskanych
z podzielników kosztów, z uwzględnieniem wskaźnika przeliczeń (UF). zgodnego z normą
DIN 4713.

redukcję jednostek zużycia przy użyciu współczynników redukcyjnych niekorzystnego
położenia
lokalu (LAF), zalecanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
„Instal" w: Warszawie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z warunków
technicznych nieuwzględnionych w normach Zarząd Spółdzielni może wprowadzić korektę
współczynnika redukcyjnego LAF dla danego lokalu.

redukcję jednostek zużycia przy użyciu współczynników korygujących uwzględniających straty ciepła
obliczone dla lokali danego budynku,

cenę 1 jednostki zużycia.
Współczynniki redukcyjne (korygujące) położenia lokalu dla danego budynku ustala Zarząd Spółdzielni
na podstawie wyliczeń dostarczonych przez firmę rozliczającą posiadającą aprobatę techniczną do
stosowania w/w systemu rozliczania kosztów ogrzewania.
Jeżeli wskazania podzielników dla danego lokalu w przeliczeniu na m2 powierzchni użytkowej są
mniejsze niż 0,5 średniego wskazania dla wszystkich mieszkań w danym budynku to przypisuje się do
tego mieszkania wskazania w przeliczeniu na m2 powierzchni użytkowej w wysokości 0,5 średniego
wskazania w tym budynku.
7. Koszt zmienny podgrzewania wody liczony jest jako iloczyn ustalonej wynikowo na koniec okresu
rozliczeniowego ceny 1 m3 podgrzania wody oraz odczytów wskazań wodomierzy ciepłej wody
w poszczególnych lokalach.
8. Użytkownicy lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania pokrywają koszty indywidualnego
rozliczania zużycia energii cieplnej.
9. Spółdzielnia dokonuje rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania z tym, kto posiada tytuł prawny do
lokalu na dzień dokonania odczytów stanu podzielników (30.IX), a rozliczenia kosztów zużycia ciepłej
wody z tym, kto posiada tytuł prawny do lokalu na dzień dokonania odczytów stanu wodomierzy (31.XII).
§ 3 Ustalanie opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody
1. Opłaty za centralne ogrzewanie (na dany okres rozliczeniowy) ustalane są zaliczkowo z uwzględnieniem
aktualnych cen ciepła oraz średniej ilości ciepła dostarczonego do budynku z trzech ostatnich okresów
rozliczeniowych. Dla lokali opisanych w § 1 ust. 12 opłatę zaliczkową ustala się tak samo jak
rozliczeniową stawkę ryczałtową.
2. Opłaty zaliczkowe za podgrzanie wody dostarczanej do lokali, ustala się na podstawie zużycia ciepłej
wody w budynkach w minionym okresie rozliczeniowym oraz z uwzględnieniem aktualnych cen
dostarczanej energii cieplnej.
a) Lokale mieszkalne nieposiadające indywidualnych wodomierzy są obciążane kosztami podgrzania
wody wg iloczynu ilości osób zamieszkałych w lokalu i stawki ryczałtowej obowiązującej w danym
okresie. Stawkę ryczałtową dla danego budynku oblicza się wg poniższego wzoru:
3
stawka
ryczałtowa
=
cena
podgrzania
wody
x
ilość wody zużytej na
cele c.w.u. (w
budynku)
suma pobranej ilości wody ciepłej,
wykazana przez wodomierze
indywidualne w lokalach
ilość osób
zamieszkujących w lokalach bez wodomierzy indywidualnych
_
b) Nieopomiarowane lokale mieszkalne, w których nikt nie jest zameldowany i nikogo nie zgłoszono do
zamieszkania, obciążane są kosztami wody zużytej według stawki ryczałtowej jak dla 1 osoby.
3. Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła, powodujące
istotne zmiany w wysokości kosztów (podwyżka cen ciepła), to dopuszczalna jest korekta zaliczkowo
ustalonych opłat za dostawę ciepła do lokali. Decyzję o tej korekcie podejmuje każdorazowo, na wniosek
Zarządu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA”.
4. Wymiar opłat za dostawę ciepła do lokali jest dokonywany w rozbiciu na:
1) opłata za centralne ogrzewanie - opłata zmienna,
2) opłata za podgrzewanie wody - opłata zmienna,
3) opłata za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody łącznie - opłata stała.
5. Opłaty stałe i zmienne są pobierane przez okres 12 miesięcy okresu rozliczeniowego. Użytkownicy lokali
w budynkach opomiarowanych wnoszą miesięczne zaliczkowe opłaty na pokrycie przewidywanych
kosztów zmiennych ogrzewania lokali, obliczonych dla danego budynku i danego lokalu przez cały
12-miesięczny okres rozliczeniowy.
6. Opłaty za dostawę ciepła do lokalu są płatne wraz z pozostałymi opłatami eksploatacyjnymi zgodnie
z postanowieniami Statutu. Od opłat wnoszonych z opóźnieniem Spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe.
7. Zmianie wysokości opłat za dostawę ciepła do lokalu spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali
pisemnie zgodnie z postanowieniami Statutu.
8. Opłaty za dostawę ciepła do lokali zajmowanych na potrzeby własne spółdzielni są pokrywane ze
środków przewidzianych na finansowanie działalności statutowej.
§ 4 Rozliczanie kosztów gospodarki cieplnej
1.
W terminie do trzech miesięcy po upływie okresu rozliczeniowego gospodarki cieplnej, określonego
w § 2 ust. 4 i 5, spółdzielnia dokonuje rozliczenia rzeczywistych kosztów i przychodów gospodarki
cieplnej tego okresu. Rozliczenia dokonuje się odrębnie dla każdego lokalu, a jego wyniki
przekazywane są pisemnie użytkownikom poszczególnych lokali.
2.
Jeśli rzeczywiste koszty dostawy ciepła do danego lokalu, rozliczone według zasad określonych
w niniejszym regulaminie. są niższe od zaliczkowo ustalonych przez spółdzielnię opłat za centralne
ogrzewanie oraz podgrzewanie wody, spółdzielnia obowiązana jest zwrócić użytkownikowi lokalu
nadpłatę w terminie 14 dni po upływie terminu reklamacji podanego w rozliczeniu
3.
Jeśli rzeczywiste koszty dostawy ciepła do danego lokalu, rozliczone według zasad określonych
w niniejszym regulaminie, są wyższe od zaliczkowo ustalonych przez spółdzielnię opłat za centralne
ogrzewanie oraz podgrzewanie wody. użytkownik lokalu obowiązany jest wpłacić do spółdzielni różnicę
w terminie 14 dni po upływie terminu reklamacji podanego w rozliczeniu.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Klonowa” uchwałą
nr 17/2010 w dniu 5 lipca 2010r. i zmieniony uchwałą nr 3/2011 z 27.01.2011 oraz nr 32/2013 z 19.09.2013r.
4
Download