Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

advertisement
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2012
z dnia 13.03.2012 r.
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników
kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W „ROZŁOGI”
§1
Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r ( Dz.U. z 2003 r nr 153
poz1504 z późniejszymi zmianami)- Prawo energetyczne .
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2004 r w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w
obrocie ciepłem (Dz, U.z 2004 r Nr 184, poz 1907 ze zm.).
-Normy PN- EN 834:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania
ciepła przez grzejniki . Przyrządy zasilane energią elektryczną .
Ustala się zasady rozliczania kosztów zużycia ciepła na centralne ogrzewanie
w budynkach, w zależności od wyposażenia lokali w urządzenia do rejestracji
ilości zużycia ciepła.
I. Postanowienia ogólne.
§2
1. Koszty ciepła na centralne ogrzewanie ustala się odrębnie dla każdego
budynku . W skład tych kosztów wchodzą :
1.1.
-
Koszty zmienne :
koszty dostarczonej w GJ energii cieplnej, zarejestrowanej na
ciepłomierzach zainstalowanych w węzłach cieplnych ,
koszty przesyłu dostarczonego ciepła,
koszty uzupełnienia nośnika energii.
1.2. Koszty stałe:
koszty mocy zamówionej w MW,
koszty przesyłu tej mocy,
opłata abonamentowa.
2. Koszty ciepła to wyłącznie koszty ponoszone przez Spółdzielnię na
rzecz dostawcy ciepła, w oparciu o obowiązujące taryfy, na podstawie
comiesięcznych obciążeń wystawianych przez dostawcę ciepła.
§3
1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne
ogrzewanie budynki dzielą się na:
1.1. Budynki opomiarowane:
a) przy pomocy podzielników kosztów,
b) przy pomocy ciepłomierzy lokalowych.
1.2. Budynki nieopomiarowane.
2. Sposób rozliczania kosztów ciepła na lokale zależy od sposobu
opomiarowania budynków.
§ 4.
1. Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy.
2
2. Okres rozliczeniowy w poszczególnych budynkach ustalany jest przez
Zarząd.
II. Rozliczanie kosztów ciepła za centralne ogrzewanie w budynkach
wyposażonych w podzielniki kosztów ciepła.
§ 5.
1. W budynkach, w których lokale wyposażone są w podzielniki kosztów
centralnego ogrzewania, całkowite koszty ciepła dzieli się na:
1.1.
Koszty stałe, na które składają się:
1.2.
- koszty mocy zamówionej dla danego budynku,
- koszty przesyłowe mocy zamówionej,
- koszty odczytu liczników,
- inne dodatkowe koszty niezależne od zużycia ciepła.
Koszty zmienne na które składają się:
- koszty pobranego ciepła w GJ w budynku,
- koszty przesyłowe pobranego ciepła.
1.3. Koszty zmienne dzielą się na:
1) koszty ogrzewania pomieszczeń, w których nie zamontowano
podzielników kosztów (łazienki i pomieszczenia wspólne),
2) koszty ogrzewania pomieszczeń z zamontowanymi podzielnikami
kosztów (lokale mieszkalne i użytkowe).
2.
Podziału kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.3, dokonuje się na
podstawie proporcji sumy powierzchni ogrzewanej przez grzejniki nie
opomiarowane w budynku (korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia
administracyjne, łazienki) do całkowitej powierzchni ogrzewanej w
budynku.
3. Koszty stałe i koszty zmienne związane z ogrzewaniem pomieszczeń,
w których nie zmontowano podzielników kosztów tworzą koszty
wspólne.
4. Koszty wspólne dzieli się proporcjonalnie do udziału całkowitej
powierzchni użytkowej lokalu w ogólnej sumie powierzchni użytkowych
wszystkich lokali w budynku.
5. Koszty zmienne związane z ogrzewaniem pomieszczeń z
zamontowanymi podzielnikami kosztów, dzieli się proporcjonalnie do
udziału sumy jednostek wykazanych przez wszystkie podzielniki
kosztów w lokalu, (skorygowanej współczynnikami korekcyjnymi) w
ogólnej, skorygowanej sumie jednostek wykazanych przez wszystkie
podzielniki kosztów w budynku.
2
3
6. Współczynniki korekcyjne dla wszystkich mieszkań stanowiące
załącznik nr 7a, oblicza audytor energetyczny przy zastosowaniu
odpowiednich norm i programów komputerowych.
-
Współczynniki korekcyjne
uwzględniają oddziaływanie
różnych parametrów na lokal (powierzchnia lokalu,
powierzchnia przegród zewnętrznych i ich współczynniki
przenikania ciepła, położenie lokalu, straty ciepła na
wentylację).
-
W przypadku docieplenia przegród zewnętrznych lokali,
ulegają zmianie współczynniki korekcyjne dla całego budynku
lub niektórych lokali.
7. Współczynniki korekcyjne stanowiące załącznik nr 7a do „Zasad
rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości i lokali oraz ustalania wysokości opłat”, są integralnym
składnikiem regulaminu.
8. Odczytu podzielników kosztów i rozliczenia kosztów centralnego
ogrzewania na lokale, dokonuje firmą z którą Spółdzielnia zawarła
umowę na rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania, zwana dalej
Wykonawcą.
8.1.
O terminie odczytów użytkownicy lokali muszą być powiadomieni
z 7 dniowym wyprzedzeniem przy pomocy ogłoszeń na klatkach
schodowych.
8.2.
Użytkownik lokalu zobowiązany jest zapewnić dostęp do urządzeń
zamontowanych na grzejnikach.
8.3.
Jeżeli odczyt nie dojdzie do skutku z winy użytkownika lokalu,
wyznaczany jest termin drugiego bezpłatnego odczytu. Termin
wyznacza Wykonawca, nie później niż 14 dni po terminie
pierwszego odczytu wywieszając stosowne ogłoszenia na
klatkach schodowych.
8.4.
Dokonanie odczytu w terminie trzecim (i ostatecznym )
wyznaczonym przez
Wykonawcę, jest odpłatne przez
użytkownika lokalu zgodnie z zatwierdzonym taryfikatorem.
8.5.
Wykonawca zobowiązany jest do:
-
dokonania odczytu podzielników ,
3
4
-
sprawdzenia prawidłowości montażu podzielników
zabezpieczających ,
-
sporządzenia protokołu odczytu i po jego podpisaniu przez
użytkownika przekazania jednej z kopii użytkownikowi, drugiej
Spółdzielni,
-
rozliczenia kosztów
regulaminem.
centralnego
ogrzewania
i plomb
zgodnie
z
8.6.
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy usług rozliczeniowych ,
Spółdzielni, oraz
cennik usług zawarte są w umowach z
poszczególnymi wykonawcami rozliczeń kosztów centralnego
ogrzewania.
8.7.
Koordynatorem działań pomiędzy wykonawcą
użytkownikiem lokalu jest administracja Spółdzielni.
rozliczeń
i
9. W przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu podzielników lub nie
wyrażenia zgody przez użytkownika lokalu:
- na zamontowanie podzielników kosztów na wszystkich bądź na
niektórych grzejnikach do tego przewidzianych (poza grzejnikiem w
łazience),
- stwierdzeniem zerwania plomby, na co najmniej jednym z podzielników
lub innego celowego jego uszkodzenia, koszty indywidualne
przypadające na ten lokal będą ustalane jako dwu i półkrotne (2,5x )
średnie koszty z sumy powierzchni ogrzewanej przez grzejniki z
podzielnikami kosztów w budynku.
10. W przypadku stwierdzenia samoczynnego uszkodzenia jednego lub
kilku podzielników kosztów w lokalu, koszty indywidualne przypadające
na ten lokal w okresie rozliczeniowym, ustalone będą jako jednokrotne
średnie koszty z sumy powierzchni ogrzewanej przez grzejniki z
podzielnikami kosztów w budynku .
10. Koszty przypadające na lokale ustalone wg punktów 8 i 9, są odejmowane od
ogólnych kosztów indywidualnych przed ustaleniem kosztów przypadających na
jednostkę wykazywaną przez podzielniki kosztów w budynku.
11. Dla zapobieżenia degradacji zasobów mieszkaniowych ( zawilgocenie a
następnie zagrzybienie) powstającej z nadmiernej oszczędności
ogrzewania lokali oraz przerzucania kosztów ogrzewania na sąsiadów,
wprowadza się minimalne koszty indywidualne ogrzewania lokalu, w
postaci minimalnej ilości jednostek podzielnikowych.
4
5
11.1. Minimalną indywidualną ilość jednostek podzielnikowych
niezbędnych do ogrzania 1m2 ustala się, w wysokości
30% ilości
2
jednostek w budynku przypadających na 1 m .
11.2
Sposób obliczania minimalnej ilości jednostek podzielnikowych dla
lokalu obrazuje wzór:
Sp
M
Pl x ------ x 30%
Pu
=
Pu= ilość m2 powierzchni użytkowej lokali w budynku
Sp= suma wskazań podzielników w budynku
Pl= powierzchnia użytkowa lokalu
M= minimalna ilość sumy wskazań podzielników w lokalu
Dla:
Sl
<
M przyjmuje się Sl
=
M
Sl= suma wskazań w lokalu
11.3. Obliczona według wzoru ilość jednostek podzielnikowych,
korygowana jest współczynnikiem korekcyjnym lokalu.
Użytkownik lokalu może przed sezonem grzewczym wystąpić o zmianę
sposobu rozliczania kosztów ciepła w lokalu. Przy czym przy zmianie z
systemu wg wskazań podzielników na ryczałtowy koszty indywidualne
będą ustalane jako dwu i półkrotne (2,5x) średnie koszty z powierzchni
ogrzewanej przez grzejniki z podzielnikami kosztów w budynku .
12. Wszelkie zmiany w instalacji ogrzewania (zmiana lub demontaż
grzejników), mogą być dokonywane jedynie w uzgodnieniu z Działem
Technicznym Spółdzielni.
13. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za dany okres
rozliczeniowy, winno być przedłożone za pokwitowaniem użytkownikowi
lokalu, w postaci indywidualnego rozliczenia, w terminie nie dłuższym niż
4 miesiące od zakończenia sezonu grzewczego.
14. Koszty rozliczenia ponosi użytkownik lokalu.
15. Różnice wynikające z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania
regulowane są następująco:
5
6
-
nadpłaty zaliczane są na poczet zaległych lub bieżących
należności wobec Spółdzielni ( do wyczerpania),
-
niedopłaty należy uregulować do końca następnego miesiąca
od dostarczenia rozliczenia,
-
w przypadku zmiany użytkownika lokalu na podstawie umowy
cywilno-prawnej, niedopłatę uiszcza aktualny użytkownik,
natomiast odbiór nadpłaty ustalają sami zainteresowani lub w
przypadku braku ustaleń wprowadzone są na konto lokalu.
16. Zaliczki na następny sezon grzewczy, ustala się na podstawie kosztów
ogrzewania lokalu w poprzednim sezonie grzewczym, przy uwzględnieniu
wzrostu kosztów cen energii i inflacji. W przypadku dużych wahań w
zużyciu ciepła – na podstawie dwóch poprzednich sezonów.
III.Rozliczanie kosztów ciepła za centralne ogrzewanie w budynkach
wyposażonych w ciepłomierze lokalowe .
§ 6.
1. W budynkach z lokalami wyposażonymi w ciepłomierze lokalowe,
całkowite koszty ciepła zużywanego na centralne ogrzewanie dzielone
są na koszty stałe i zmienne, zgodnie z obciążeniem dostawcy ciepła.
2. Koszty stałe dzielone są na lokale proporcjonalnie do udziału
powierzchni lokalu, w ogólnej sumie powierzchni wszystkich lokali w
budynku.
3. Koszty zmienne centralnego ogrzewania, dzielone są na koszty
zmienne wspólne, wynikające z różnicy GJ wykazywanych przez
ciepłomierz główny i sumę GJ wykazanych przez ciepłomierze
lokalowe, oraz na koszty zmienne indywidualne wynikające z sumy GJ
wykazywanych przez ciepłomierze lokalowe w budynku.
4. Koszty zmienne wspólne dzielone są na lokale w sposób określony
dla podziału kosztów stałych w ust.2.
5. Koszty zmienne indywidualne dzielone są na lokale według wskazań
ciepłomierzy lokalowych.
6. Odczyt wskazań ciepłomierzy odbywa się w sposób zdalny, przy
pomocy programu komputerowego, dostarczonego przez dostawcę
ciepłomierzy.
7. Ciepłomierze podlegają legalizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami o urządzeniach pomiarowych. Zasady legalizacji zawarte
6
7
są w Regulaminie wymiany i legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy w
SMLW ROZŁOGI.
8. W przypadku uszkodzenia ciepłomierza lokalowego, koszty
centralnego ogrzewania rozliczone będą na podstawie średnich
kosztów dla budynku.
9. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za dany okres
rozliczeniowy,
winno
być
przedłożone
za
pokwitowaniem
użytkownikowi lokalu, w postaci indywidualnego rozliczenia, w terminie
nie dłuższym niż 2 miesiące od zakończenia sezonu grzewczego
10.
Zaliczki na następny sezon grzewczy, ustala się na podstawie
kosztów ogrzewania lokalu w poprzednim sezonie grzewczym , przy
uwzględnieniu wzrostu kosztów cen energii i inflacji. W przypadku
dużych wahań w zużyciu ciepła – na podstawie dwóch poprzednich
sezonów.
IV.Rozliczanie kosztów ciepła w budynkach nieopomiarowanych .
§ 7.
W budynkach z lokalami nie wyposażonymi w żadne urządzenia ustalające
ilość zużytego ciepła na centralne ogrzewanie , całkowite koszty ogrzewania
dzieli się na lokale proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej lokalu,
w ogólnej sumie powierzchni użytkowej lokali w budynku.
Niniejszy
regulamin ( załącznik nr 7 do „Zasad rozliczania kosztów
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości i lokali oraz ustalania
wysokości opłat za używanie lokali w SMLW „ROZŁOGI””) został
wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/05 w dniu 23.06.2005r
Zmiany do Regulaminu zostały wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr
3/2012 z dnia 13.03.2012 r.
7
Download