Ogłoszenie o przetargu - Przetargi Urząd Gminy Dynów

advertisement
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Dynów
Nr 73/2015 z dnia 03.08.2015 r
Ogłoszenie o przetargu
Wójt Gminy Dynów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego
z lasu położonego w miejscowości Wyręby na działce nr 396/1 stanowiącej własność Gminy
Dynów.
Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości oraz
drewna średniowymiarowego o długości 1 metra. Specyfikacja jakościowy- wymiarowa
drewna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
L.p
Specyfikacja
wymiarowa
Gatunek
Objętość
m3
Cena
wywoławcza
netto za 1m3
Stawka
podatku
VAT
Minimalne
postąpienie
Wadium
w zł
1.
Pozycja nr 1:
wielkowymiarowe
Pozycja nr: 2:
wielkowymiarowe
Pozycja nr 3:
wielkowymiarowe
Pozycja nr 4:
średniowymiarowe o
długości 1m
Pozycja nr 5:
średniowymiarowe o
długości 1m
Buk
13,64
210,00
23%
2,00
280,00
Jodła
4,26
240,00
23%
2,00
100,00
Sosna
1,53
230,00
23%
2,00
30,00
Buk,
Dąb
15,60
110,00
8%
1,00
160,00
Osika,
Jodła
7,80
80,00
8%
1,00
60,00
2.
3.
4.
5.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
2. Przetarg odbędzie się w formie przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 17.08.2015
roku o godzinie 10:00 w pok. nr 21 w budynku Urzędu Gminy w Dynowie przy ul. Ks.
Józefa Ożoga 2.
3. Przetarg odbędzie się w kolejności jak w ogłoszeniu.
4. Oferowana cena dotyczy 1m3 drewna, jest to cena netto (bez VAT).
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Gminy w
Dynowie (pok. nr 12) najpóźniej na jedną godzinę przed otwarciem przetargu. Wadium
wnieść można na jedną, kilka lub wszystkie pozycje. Dowód wniesienia wadium
podlega przedłożeniu komisji przetargowej.
6. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada
na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7
dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku odwołania przetargu, unieważnienia
przetargu, wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli co najmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie.
8. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o
miejscu i terminie zawarcia umowy kupna – sprzedaży stanowiącej załącznik nr 2.
9. Drewno przeznaczone do sprzedaży znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym
369/1 położonej w miejscowości Wyręby.
10. Odbiór drewna ze składu następuje na koszt nabywcy po uprzednim powiadomieniu
sprzedającego.
11. Po zakończeniu wszystkich czynność przetargowych, osoby które wygrały przetarg bez
zbędnej zwłoki przystępują do podpisania z Gminą umowy na zakup drewna będącego
przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
rozstrzygnięcia przetargu.
12. Uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem ma obowiązek dostarczyć komisji
przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu oraz z treścią z
treścią umowy kupna – sprzedaży. Oświadczenie to stanowiącą załącznik nr 3.
13. Organizator przetargu informuje, że może odwołać ogłoszony przetarg.
14. Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Dynów pok. nr 21 lub
telefonicznie /16/65 21 257 wew. 21
Załącznik nr 1
Drewno średniowymiarowe o długości 1 m
Nr sztuki lub stosu
Gatunek
Objętość m3
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
Db
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Oś
Oś
Oś
Oś
Jd
0,65
1,30
1,95
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,95
1,95
1,95
1,30
0,65
Drewno wielkowymiarowe
Numer sztuki lub
stosu
1240
1241
1242
1243/1
1243/2
1244
1245/1
1245/2
1249/1
1249/2
1249/3
1253
1255
1256
1257
1258/1
1258/2
1259
1260/1
1260/2
1261/1
1261/2
1262
1263
1246
1247
1248
1250
1251
1252
1264
1265
1390
1254
Gatunek
Klasa jakościowa
Objętość m3
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
Bk
So
So
Jd
Jd
Jd
Jd
Jd
Jd
Jd
Jd
WD
WD
WD
WC0
WD
WD
WC0
WD
WD
WC0
WD
WC0
WD
WD
WD
WC0
WD
WC0
WC0
WD
WC0
WD
WD
WC0
WD
WC0
WD
WC0
WC0
WC0
WC0
WC0
WD
WC0`
0.,77
0,60
1,64
0,40
0,49
1,30
0,47
0,60
0,36
0,36
0,27
0,99
0,91
0,39
0,59
0,25
0,13
0,91
0,28
0,10
0,36
0,19
0,82
0,46
0,84
0,69
0,37
0,45
0,60
0,90
0,76
0,41
0,27
0,50
Załącznik nr 2
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY NR ……./2015
Zawarta w dniu ……….. 2015 r. pomiędzy:
Gmina Dynów reprezentowaną przez Wójta Gminy Dynów Panią Krystynę Sówka – zwaną
dalej „Sprzedającym”
a
……………………………………………… reprezentowanym przez Pana …………………
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym” została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż drewna zakupionego w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, który odbył się w dniu …………….. 2015 roku, zgodnie ze specyfikacją:
L.p Pozycja nr ..
1.
………
Ilość
m3
………
Cena po przetargu Stawka VAT
netto
………….
……………
Cena po przetargu
brutto
………………
1. Łączna wartość umowy zgodnie z oferta wynosi ……………… brutto (słownie:
…………….).
2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od daty zawarcia umowy.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należytej kwoty
określonej w ust. 2 i okazaniu dowodu wpłaty. Odbiór drewna nastąpi w ciągu 14 dni
od daty zapłaty.
4. W przypadku nie odebrania zakupionego drewna w wyznaczonym terminie,
Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno, a kupujący nie może zgłaszać
roszczeń do częściowej lub całkowitej utraty drewna.
§2
1. Zapłaty na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury, należy dokonać
przelewem na rachunek Sprzedajacego.
2. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedającego.
§3
1. Transport drewna i jego załadunek odbywać się będzie staraniem i na koszt Kupującego.
2. Kupujący zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu, na którym składowane jest drewno.
§4
Sprzedający nie odpowiada za wady ujawnione po przejęciu drewna.
§5
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§6
Wszystkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez
sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
§7
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla Kupującego i Sprzedającego.
Załącznik nr 3
Oświadczenie
Przystępując w dniu …………… do ustnego, nieograniczonego przetargu
na sprzedaż drewna pozyskanego z lasu położonego w miejscowości
Wyręby na działce nr 396/1 stanowiącej własność Gminy Dynów
oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem przetargu tj. drewnem
szczegółowo opisanym w specyfikacji jakościowo – wymiarowej oraz
wzorem umowy kupna sprzedaży stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia
i nie wnoszę uwag i zastrzeżeń w zakresie przedmiotu przetargu jak
również wzoru umowy.
…………………………….
(data, czytelny podpis)
Download