Protokół III spotkania grupy roboczej do spraw pogłębienia i

advertisement
Protokół
III spotkania grupy roboczej do spraw pogłębienia i aktualizacji
Strategii rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce
Opole, 19 marca 2013 r.
Uczestnicy spotkania:
W spotkaniu uczestniczyli:
- przedstawiciele administracji rządowej: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Opolu, Kuratorium Oświaty
w Katowicach, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- przedstawiciele mniejszości niemieckiej: Związku Niemieckich Stowarzyszeń SpołecznoKulturalnych w Polsce, Towarzystwa Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.
Imienna lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Spotkanie było kontynuacją posiedzenia grupy roboczej, które odbyło się 18 grudnia 2012 r.
w Katowicach.
Przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zaproponował program spotkania,
który miał objąć:
1. Przedstawienie wyników ankiet, przeprowadzonych przez opolskie i śląskie
Kuratorium Oświaty, na temat analizy stanu i perspektyw nauczania w dwóch
językach (j. polskim i j. mniejszości narodowej) w przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym
2012/2013.
2. Dyskusję na temat przedstawionych wyników.
3. Omówienie dokumentu przygotowanego przez p. G. Płoszajską, zawierającego
Propozycje dotyczące uzupełnienia pkt III.1 i III.4 Strategii rozwoju oświaty
mniejszości niemieckiej w Polsce.
Wszyscy uczestnicy zaakceptowali program posiedzenia oraz fakt, iż spotkanie było
nagrywane.
Przed przystąpieniem do realizacji programu spotkania, przedstawiciel Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji wskazał, iż materiał przedstawiony przez MEN i MAC należy
traktować jako materiał roboczy.
Przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji poinformował także, że całościowy
dokument, zawierający wynik prac grupy roboczej ds. pogłębienia i aktualizacji Strategii
rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce zostanie przekazany członkom grupy
roboczej w formie elektronicznej.
Następnie przystąpiono do przedstawienia wyników ankiet, przeprowadzonych przez opolskie
i śląskie kuratorium oświaty. Rozpoczął przedstawiciel Opolskiego Kuratorium Oświaty,
następnie wyniki uzyskane z terenu województwa śląskiego przedstawiła reprezentantka
1
Śląskiego Kuratorium Oświaty. Analizy opisowe uzyskanych wyników stanowią załącznik do
protokołu.
Podczas dyskusji wskazano, że w wielu przypadkach istniała konieczność ponownej
weryfikacji przekazanych przez szkoły danych. Nieścisłości, które zostały wykryte podczas
analizy nadesłanych ankiet wynikały m.in. z faktu, że dyrektorzy szkół nieprawidłowo
interpretowali zagadnienie prowadzenia zajęć z języka niemieckiego jako języka mniejszości
narodowej. Przedstawiciele Kuratorium w Opolu zauważyli ponadto, że fakt, iż do
Kuratorium Oświaty w Opolu napłynęło tak wiele błędnie wypełnionych ankiet może
wskazywać na to, że także inne dane na temat edukacji mniejszościowej w Systemie
Informacji Oświatowej będą wymagały weryfikacji. Ze strony przedstawicieli Kuratorium
Oświaty w Opolu padło zapewnienie, iż w tej kwestii zostaną podjęte odpowiednie działania
kontrolno-nadzorcze.
Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu, w uzupełnieniu do przedstawionych wyników
ankiet poinformowali, iż ankiety były uzupełniane w porozumieniu i za wiedzą organów
prowadzących, o czym świadczyły stosowne pieczęcie.
Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w odpowiedzi na przedstawione przez kuratoria
wyniki ankiet, zasygnalizowali problem nieodpowiedniej interpretacji przepisów prawa
oświatowego dedykowanego mniejszościom narodowym i etnicznym, ze strony dyrektorów
szkół i organów prowadzących. W związku z tym zaproponowano organizację specjalnych
szkoleń z zakresu właściwej interpretacji prawa oświatowego, przeznaczonego dla
nauczycieli oraz dyrektorów szkół. W opinii przedstawicieli mniejszości niemieckiej
właściwymi instytucjami do organizacji tego rodzaju szkoleń byłyby kuratoria oświaty.
Zasygnalizowano również problem braku odpowiedniej wiedzy na temat możliwości
organizacji edukacji mniejszościowej wśród rodziców. W związku z tym, przedstawiciele
mniejszości niemieckiej zwrócili uwagę, że w ich ocenie wyniki przeprowadzonego badania
ankietowego nie odzwierciadlają rzeczywistego zapotrzebowania na nauczanie w dwóch
językach (języku polskim i języku mniejszości narodowej). Biorąc pod uwagę, że tylko
jeden z dyrektorów ankietowanych placówek, konsultował się w tej kwestii z rodzicami,
przedstawiciele mniejszości niemieckiej uznali, że badano szkoły, a nie środowisko.
Przedstawiciele obu kuratoriów wskazali, iż tego rodzaju spotkania informacyjne
organizowane są według potrzeb. Zauważono ponadto, iż rozwiązanie wielu problemów
z zakresu edukacji mniejszościowej (jak np. zagadnienie braków kadrowych w zakresie
doradztwa metodycznego) wykracza poza właściwość kompetencyjną kuratoriów. Z tego
względu, powinny one być zgłaszane właściwym miejscowo organom prowadzącym.
Przedstawiciele mniejszości niemieckiej wskazali również na to, że wprawdzie ankiety
objęły, jak uzgodniono wybrane gminy (powyżej 10% wg NSP 2002), jednak widoczny jest
istotny brak ośrodków pełniących rolę centrów edukacyjnych jak np. Racibórz lub Opole.
Zwrócono także uwagę na brak ciągłości nauczania dwujęzycznego w gminach (w
przedszkolach mocne zainteresowanie nauczaniem dwujęzycznym, w szkole podstawowej brak).
2
Pozostałe wnioski, zgłoszone przez przedstawicieli mniejszości niemieckiej, dotyczyły m.in.
lepszego wyeksponowania informacji na temat edukacji mniejszości narodowych i etnicznych
na stronie internetowej Opolskiego Kuratorium Oświaty w Opolu.
Następnie przystąpiono do omawiania dokumentu, zawierającego zaktualizowane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej dane na temat edukacji języka niemieckiego jako języka
mniejszości narodowej w Polsce. Przedstawiciel MEN zwrócił uwagę na problem
konieczności weryfikacji danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej.
Uzgodniono, iż do materiałów, które zostaną przygotowane na kolejne spotkanie grupy
roboczej zostaną dołączone również kwestie dotyczące podręczników do nauczania języka
niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a
także zaktualizowane pozostałe fragmenty pkt III.2. Tam, gdzie będzie to możliwe, dane
zostaną ustalonej w odniesieniu do roku szkolnego 2012/2013.
Następnie zarządzono przerwę w obradach.
W drugiej części spotkania omówiono dokument pt. „Propozycje dotyczące uzupełniania pkt.
III.1 i III.4 Strategii rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce, przygotowany przez
MEN.
W toku dyskusji zaproponowano następujące modyfikacje zapisów pkt.1 i III.4 Strategii
rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce:
a) pkt III. 1.1 otrzyma brzmienie:
1. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych, Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe,
Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, przy
wsparciu Opolskiego Kuratorium Oświaty i Śląskiego Kuratorium Oświaty, podejmą
działania związane z ofertą edukacyjną, w celu zwiększenia do 2018 r. na terenach
województw opolskiego i śląskiego tradycyjnie zamieszkanych przez mniejszość
niemiecką, liczby oddziałów lub szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone
w dwóch językach: polskim oraz języku niemieckim jako języku mniejszości
narodowej.
Przedstawiciele mniejszości niemieckiej zaznaczyli, że decyzję ws. enumeratywnego
wskazania gmin, gdzie powinien nastąpić rozwój edukacji języka niemieckiego jako języka
mniejszości narodowej, podejmą po wewnętrznych konsultacjach.
b) pkt III. 1.2 otrzyma brzmienie:
2. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych założy do roku 2018
zespoły szkół placówek, w których zajęcia prowadzone będą w dwóch językach:
polskim oraz języku niemieckim jako języku mniejszości narodowej, składające się
ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. W zespołach tych będą również
funkcjonowały oddziały z nauczaniem w języku niemieckim jako języku mniejszości
narodowej. Zespoły zostaną zlokalizowane na terenie województwa opolskiego lub
śląskiego i będą szkołami niepublicznymi posiadającymi uprawnienie szkół
3
publicznych. Pomocy w założeniu wspomnianych zespołów udzielą właściwe
terytorialnie kuratoria oświaty.
c) pkt III. 1 3 otrzyma brzmienie:
3. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych, Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Niemieckie Towarzystwo
Oświatowe oraz Powiat Strzelecki, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Opolskiego Kuratora Oświaty, podejmą
działania w celu utworzenia do roku 2016 w Strzelcach Opolskich oddziału liceum, w
którym zajęcia prowadzone będą w dwóch językach: polskim oraz języku niemieckim
jako języku mniejszości narodowej.
d) pkt III. 1.4 otrzyma brzmienie:
4. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych oraz
Niemieckie
Towarzystwo Oświatowe, wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego i przy
wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
oraz właściwych terytorialnie kuratoriów oświaty, podejmą działania promujące,
mające na celu zapewnienie w województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim,
pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim,
dostosowanej do
lokalnych warunków, możliwości nauki języki niemieckiego jako języka mniejszości
narodowej.
e) pkt III. 1.5 otrzyma brzmienie:
5. Ministerstwo Edukacji Narodowej dokona nowelizacji § 5 i 6 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579, z późn. zm.) w taki sposób, aby
oddziały, grupy międzyoddziałowe i międzyklasowe z nauczaniem języka
niemieckiego jako języka mniejszości narodowej były organizowane
w szkole ponadgimnazjalnej na poziomie danej klasy, jeśli na naukę tego języka
zostanie zgłoszonych przynajmniej 7 uczniów.
f) pkt III. 4.1 i pkt III. 4.2 zostaną połączone, a treść połączonych punktów otrzyma
następujące brzmienie:
1. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Opolskie
Kuratorium Oświaty, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych,
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz Niemieckie
Towarzystwo Oświatowe, będą wspierały starania mające na celu utworzenia w jednej
ze szkół wyższych województwa opolskiego, studiów podyplomowych z języka
niemieckiego dla nauczycieli innych przedmiotów niż ten język oraz etnofilologii
niemieckiej, zgodnej z modelem wypracowanym przez grupę roboczą Komisji
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
4
g) Nowy pkt III. 4.2 otrzyma brzmienie:
2. Opolski Urząd Marszałkowski, Śląski Urząd Marszałkowski, Związek Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa
Śląskiego oraz Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, przy wsparciu Opolskiego
Kuratorium Oświaty i Śląskiego Kuratorium Oświaty, podejmą działania mające na
celu powołania na terenie województw opolskiego i śląskiego, grupy powiatowych
doradców metodycznych dla szkół z nauczaniem języka niemieckiego jako języka
mniejszości narodowej.
h. Nowy pkt III. 4.3 otrzyma brzmienie:
3. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, w terminie do końca 2014 r., powoła trzy
medioteki na potrzeby nauczycieli szkół z nauczaniem języka niemieckiego jako
języka mniejszości narodowej.
i. Nowy pkt III. 4. otrzyma brzmienie:
4. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych oraz Niemieckie
Towarzystwo Oświatowe Organizacje Mniejszości Niemieckiej w terminie do końca
2014 r. powołają grupę ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie podręczników,
oprogramowania komputerowego i pomocy dydaktycznych, na potrzeby szkół z
nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.
W czasie dyskusji poruszano także kwestię opracowania podręcznika do nauki języka
niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.
Na wniosek przedstawicieli mniejszości niemieckiej przedstawiciel MAiC zobowiązał się
także do zwrócenia się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. terminu
kolejnego spotkania grupy roboczej ds. etnofilologii mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego.
Ustaleniem końcowym spotkania była zgoda, co do tego, że kolejne spotkanie grupy roboczej
zostanie zorganizowane po uprzednich konsultacjach całości dokumentu, które zostaną
przeprowadzone drogą elektroniczną.
Sporządził:
Marek Mazurkiewicz
Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
5
Download