zał Nr 5 szczegółowy opis zamówienia

advertisement
Zał. Nr 5
Szczegółowy opis zamówienia publicznego:
Informacje do przetargu na zajęcia w ramach projektu pn. „Przedszkole marzeń ” usługa edukacyjna
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.1. Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Zakres usług:
 zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 zajęcia języka angielskiego rozwijające zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym,
 zajęcia teatralno-artystyczne rozwijające zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym,
 zajęcia profilaktyczno – ruchowe przeciwdziałające wadom postawy dla dzieci
w wieku przedszkolnym,
 zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju mowy.
Zajęcia prowadzone będą dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Publicznego Przedszkola Samorządowego w
Trzcinicy i Publicznego Przedszkola Samorządowego w Laskach w salach dydaktycznych tych placówek tj:
 Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy, 63-620 Trzcinica, ul. Lipowa 6,
 Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach, 63-620 Trzcinica, ul. Lipowa 34.
Okres realizacji usługi:
Zajęcia prowadzone w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 (okres realizacji od podpisania umowy z WUP
Poznań na realizację projektu do 30 czerwca 2015 roku)
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy
Część I. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-4 letnie) – 1 grupa x 12
godz./tygodniowo łącznie nie więcej niż 988 godzin.(praca 5 dni w tygodniu zgodnie z harmonogramem zajęć
ustalonym z dyrektorem )
Część II. Zajęcia języka angielskiego rozwijające zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym (3-4 letnie) –
1 grupa x 1 godz./tygodniowo łącznie nie więcej niż 83 godziny.(praca 2 dni w tygodniu po 0,5 h)
Część III. Zajęcia teatralno-artystyczne rozwijające zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym (3-4 letnie)
- 1 grupa x 2 godz./tj 2h tygodniowo, łącznie nie więcej niż 155 godzin. (praca 4 dni w tygodniu po 0,5 h)
Część IV. Zajęcia profilaktyczno – ruchowe przeciwdziałające wadom postawy dla dzieci w wieku
przedszkolnym (3-4 letnie) - 2 grupy x 1 godz./ tj 2 h tygodniowo, łącznie nie więcej niż 186 godzin (praca 2
dni w tygodniu po 1 h)
Część V. Zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju mowy (3-4 letnie) –
4 grupy x 0,5 godz./ tj 2h tygodniowo, łącznie nie więcej niż 186 godzin (praca 4 dni w tygodniu po 0,5 h)
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach
Część VI. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-4 letnie) – 1 grupa x 12
godz./tygodniowo łącznie nie więcej niż 975 godzin.(praca 5 dni w tygodniu zgodnie z harmonogramem zajęć
ustalonym z dyrektorem )
Część VII. Zajęcia języka angielskiego rozwijające zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym (3-4 letnie)
– 1 grupa x 1 godz./tygodniowo łącznie nie więcej niż 88,5 godziny.(praca 2 dni w tygodniu po 0,5 h)
Część VIII. Zajęcia teatralno-artystyczne rozwijające zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym (3-4
letnie) - 1 grupa x 2 godz./tj 2h tygodniowo, łącznie nie więcej niż 152 godzin. (praca 4 dni w tygodniu po 0,5
h)
Część XI. Zajęcia profilaktyczno – ruchowe przeciwdziałające wadom postawy dla dzieci w wieku
przedszkolnym (3-4 letnie) - 2 grupy x 1 godz./ tj 2 h tygodniowo, łącznie nie więcej niż 177 godzin (praca 2
dni w tygodniu po 1 h)
Część VX Zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju mowy (3-4 letnie)
– 4 grupy x 0,5 godz./ tj 2h tygodniowo, łącznie nie więcej niż 177 godzin (praca 4 dni w tygodniu po 0,5 h)
3.4 Zajęcia prowadzone będą dla dzieci w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy i w
Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach w salach dydaktycznych tych placówek w siedzibach
w/w przedszkoli tj:
 Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy, 63-620 Trzcinica, ul. Lipowa 6
 Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach, 63-620 Trzcinica, ul. Lipowa 34
Zespół Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy
mgr Małgorzata Hadzik
mgr Ewa Hetmańczyk, 62-78-15-955, e-mail: [email protected]
Liczba godzin w oddziale przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym w Trzcinicy
Rok
Zajęcia
Zajęcia
Zajęcia
Zajęcia
Zajęcia
opiekuńczo
z jęz.
teatralnoprofilaktycznologopedyczne
wychowawcze
angielski
artystyczne ruchowe
2013
74
6
13
35
35
2014
610
51
92
101
101
2015
304
26
50
50
50
Razem
988
83
155
186
186
w/w godzinyn mogą ulec zmianie
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W LASKACH, UL. LIPOWA 34 63-620 TRZCINICA
MGR MAŁGORZATA DRZAZGA
MGR ANNA RABIEGA 62-782-99-04 [email protected]
Liczba godzin w oddziale przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym w Laskach
Rok
Zajęcia
Zajęcia
Zajęcia
Zajęcia
Zajęcia
opiekuńczo
z jęz.
teatralnoprofilaktycznologopedyczne
wychowawcze
angielski
artystyczne ruchowe
2013
61
11,5
10
26
26
2014
610
51
92
101
101
2015
304
26
50
50
50
Razem
975
88,5
152
177
177
w/w godzinyn mogą ulec zmianie
W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się:
 do prowadzenia zajęć według opracowanego planu i programu zajęć (plan
i program zajęć opracowuje wykonawca w porozumieniu z dyrektorem placówki);
 do prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z zajęciami (listy obecności, dzienniki zajęć, inne
dokumenty niezbędne w procesie realizacji projektu)
 sporządzoną dokumentację Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać na żądanie Zamawiającego, na
każdym etapie realizacji projektu oraz przekazać kompletną dokumentację po zakończeniu realizacji
przedmiotu umowy;
 do sprawowania opieki nad dziećmi podczas zajęć;
 do przestrzegania prawidłowej promocji projektu zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
 posiadania wiedzy i doświadczenia;
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie
spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że posiada
uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(Dz.U. Z 2009 r. Nr 50,poz.400 z późn.zm.) oraz:
 w przypadku zajęć opiekuńczo – wychowawczych – dokumenty poświadczające posiadane przez
Wykonawcę kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego,
 w przypadku zajęć języka angielskiego – dokumenty poświadczające posiadane przez Wykonawcę
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych,
 w przypadku zajęć teatralno – artystycznych - dokumenty poświadczające posiadane przez Wykonawcę
kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego,
 w przypadku zajęć profilaktczno - ruchowych – dokumenty poświadczające posiadane przez Wykonawcę
kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego i gimnastyki korekcyjnej,
 w przypadku zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy – dokumenty poświadczające
posiadane przez Wykonawcę kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie logopedii.
W zakresie wiedzy i doświadczenia :
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie był zatrudniony jako nauczyciel w szkole podstawowej lub w przedszkolu przez okres
minimum 1 roku szkolnego, w wymiarze minimum ½ etatu.
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia :
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował osobą lub osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej :
nie ustanowiono warunku.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP - załącznik nr 2 do SIWZ.
Oświadczenie wykonawcy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie był zatrudniony jako nauczyciel przez okres
minimum 1 roku szkolnego, w wymiarze minimum ½ etatu.
Oświadczenie że osoby posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia określone w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz..U. z 2009 r. Nr 50, poz.400 z późn. zm.):
 w przypadku zajęć opiekuńczo – wychowawczych – dokumenty poświadczające posiadane przez
Wykonawcę kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego,
 w przypadku zajęć języka angielskiego – dokumenty poświadczające posiadane przez Wykonawcę
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych,
 w przypadku zajęć teatralno – artystycznych - dokumenty poświadczające posiadane przez Wykonawcę
kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego,
 w przypadku zajęć profilaktczno - ruchowych – dokumenty poświadczające posiadane przez Wykonawcę
kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego i gimnastyki korekcyjnej,
 w przypadku zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy – dokumenty poświadczające
posiadane przez Wykonawcę kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie logopedii.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o dysponowaniu tymi osobami – wg
załącznika nr 6;
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający
wymaga złożenia następujących dokumentów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Download