Zał Nr 6 - Wzór umowy

advertisement
/Wzór umowy/ Załącznik Nr 6 do SIWZ
ZPZ-06/01/16
WZÓR UMOWY DOSTAWY NR …… /ZPZ/16
- dotyczy Pakietów: ....................
Zawarta w Olsztynie dnia ......................................... pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
NR KRS 0000003859
NIP 739-29-54-895
REGON 510022366
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez:
............................................................................
a
..............................................................
NIP ......................................
REGON ...............................
NR KRS ..............................
Reprezentowanym przez:
...........................................................
...........................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę endoprotez onkologicznych.
I. CZAS TRWANIA UMOWY
§1
Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.
II. PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.
3.
4.
§2
Przedmiot niniejszej umowy stanowi dostawa endoprotez onkologicznych, zwanych dalej
również wyrobami lub implantami, określonych w Załączniku Nr 1 –formularz cenowy, który
stanowi integralną część umowy.
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego
i jest zgodny z wymogami określonymi w SIWZ oraz ofertą złożoną w postępowaniu (znak ZPZ06/01/16) z dnia .............. 2016 r. W szczególności Wykonawca oświadcza, że oferowane
produkty będące wyrobami medycznymi są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP
oraz są oznaczone znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja
2010r. (Dz.U. z 2015 poz. 876) i zobowiązuje się do dostarczenia niezwłocznie kompletnej
dokumentacji potwierdzającej oznaczenie wyrobu znakiem CE i dopuszczenie do obrotu
i używania na terenie RP na każde wezwanie Zamawiającego.
Strony ustalają, iż w wyjątkowych, udokumentowanych przez Wykonawcę przypadkach,
gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu
zgody kierownika Apteki Zamawiającego lub Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej może dostarczyć wyrób równoważny (tj. o parametrach nie gorszych od
produktu objętego umową). Zmiany powyższe nie mogą powodować zwiększenia cen
jednostkowych. Dostawa wyrobu równoważnego w okolicznościach wskazanych w zdaniu
pierwszym nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
Zamawiający uprawniony jest do zamówienia większej lub mniejszej ilości wyrobów określonych
w Załączniku Nr 1 w ujęciu asortymentowym jak i ilościowym w obrębie danego pakietu,
do wysokości jego wartości brutto. Zamówienie przez Zamawiającego większej lub mniejszej
1
ZPZ-06/01/16
5.
1.
2.
3.
/Wzór umowy/ Załącznik Nr 6 do SIWZ
ilości wyrobów określonych w Załączniku Nr 1 w ujęciu asortymentowym lub ilościowym, nie
powodujące zwiększenia łącznej wartości brutto danego pakietu, nie stanowi zmiany warunków
umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
Realizacja każdego z zadań ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.
§3
Ustalone w Załączniku Nr 1 ilości wyrobów są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie
do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Zmniejszenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporządzenia aneksu do umowy.
W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do:
1.)
zwiększenia cen jednostkowych, określonych w Załączniku Nr 1,
2.)
występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami, a w szczególności
z roszczeniem o zapłatę odszkodowania.
III. WARUNKI DOSTAWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
§4
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia sukcesywnie
przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego w zamówieniu (SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn.
W ramach niniejszej umowy, Wykonawca utworzy w siedzibie Zamawiającego tzw. „bank
implantów”. Pieczę nad implantami, ryzyko ich utraty i zniszczenia ponosi Zamawiający. Stan
i lista implantów dostarczonych Zamawiającemu w ramach banku implantów zostaną ustalone
przez Strony po podpisaniu umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca wyposaży bank implantów w implanty w terminie 10 dni od dnia ustalenia stanu
i listy implantów. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia implantów o min. rocznym
okresie przydatności do użycia liczonym od dnia dostarczenia implantów do banku
Zamawiającego.
Dostawa wyrobów udostępnionych Zamawiającemu w ramach banku implantów odbywać się
będzie w ten sposób, iż Zamawiający będzie pobierał implanty z utworzonego banku. Dostawa
tych implantów będzie uważana za dokonaną w momencie pobrania implantu przez
Zamawiającego z banku.
Wykonawca zobowiązuje się zaopatrywać bank w wyroby stanowiące przedmiot zamówienia,
każdorazowo po pisemnym zgłoszeniu zużycia implantów (oddanych do banku implantów
przez upoważnione przez Zamawiającego osoby).
Zgłoszenie zużycia implantu jest równoznaczne z wezwaniem Wykonawcy do uzupełnienia
stanu banku implantów o wyrób odpowiadający zużytemu implantowi.
Zgłoszenie zużycia implantu będzie składane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Uzupełnienie banku implantów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30
do 14.35 w maksymalnym terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania do Wykonawcy
zgłoszenia zużycia implantu.
Za termin uzupełnienia stanu banku implantów rozumie się datę dostarczenia
przez Wykonawcę implantu do banku implantów znajdującego na Bloku Operacyjnym.
Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy zużycie wyrobów oddanych do bank implantów
w terminie 7 dni od daty zużycia, jak również w wypadku zagubienia bądź uszkodzenia
którejkolwiek z pozycji.
Implanty złożone do banku implantów stanowią własność Wykonawcy.
Implanty przechodzą na własność Zamawiającego w momencie ich wykorzystania.
W przypadku, gdy do założenia implantu niezbędne jest instrumentarium Wykonawca udostępni
Zamawiającemu instrumentarium na czas wykonania zabiegu. W sprawach związanych
z ustalaniem terminów zabiegów i udostępnienia instrumentarium właściwy jest Ordynator
Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej lub inna wyznaczona przez niego osoba. Koszt
dostawy i udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu ponosi
Wykonawca.
Instrumentarium dostarczone Zamawiającemu stanowi własność Wykonawcy i zostanie
mu zwrócone niezwłocznie po wykonaniu zabiegu.
2
ZPZ-06/01/16
/Wzór umowy/ Załącznik Nr 6 do SIWZ
V. WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
§5
1.
Wartość umowy netto wynosi: ................................................ zł.
2.
Wartość umowy brutto wynosi: ............................................... zł., w tym:
- Pakiet nr ... – wartość netto: .................... zł., wartość brutto: .................... zł.
- Pakiet nr ... – wartość netto: ..................... zł. wartość brutto: .................... zł.
3.
Wartość umowy brutto obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych
w załączniku nr 1. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wyłącznie za wyroby, które
zostały przez niego zużyte lub z jego winy zniszczone lub zagubione.
4.
Wartość, o której mowa w ust. 2 jest wartością brutto i obejmuje:
1)
cenę netto wyrobów,
2)
koszt udostępniania instrumentarium i napędów ortopedycznych na okres trwania
umowy,
3)
koszt serwisu udostępnionego instrumentarium i napędów ortopedycznych na okres
trwania umowy,
4)
wszelkie koszty transportu do Zamawiającego,
5)
koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
6)
koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego,
7)
podatek VAT,
8)
inne koszty Wykonawcy.
Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1, wiążą strony w okresie obowiązywania umowy,
niezależnie od zmian ilości zamówień w poszczególnych asortymentach, a w szczególnośc
w przypadku zmniejszenia ilości zamówienia z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 poniżej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość egzekwowania zakupów wyrobów określonych w umowie
po obowiązujących u Wykonawcy cenach promocyjnych.
Zakup wyrobów przez Zamawiającego od Wykonawcy po cenie niższej niż określona w umowie
nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
§6
Zamawiający będzie regulował należności za zużyte, zagubione bądź zniszczone wyroby
przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie …... dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania odrębnej faktury dla każdego zgłoszenia zużycia,
zgubienia lub zniszczenia implantu pod rygorem uznania faktury za dokument wystawiony
nieprawidłowo. W przypadku otrzymania nieprawidłowo wystawionej faktury Zamawiający
zwróci się do Wykonawcy z żądaniem wystawienia korekty. Żądanie, o którym mowa w zdaniu
drugim zostanie przesłane Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną na wskazany
w umowie adres e-mail.
Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury, nie
wymagającej korekty. W przypadku konieczności wystawienia korekty za dzień doręczenia
faktury strony uznają dzień otrzymania prawidłowo wystawionej korekty.
Wykonawca zobowiązuje się, iż nie wstrzyma dostaw wyrobów będących przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczony towar.
W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone wyroby Wykonawca,
po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo
sporządzonej faktury lub rachunku, może naliczać odsetki w wysokości określonej w art. 8 ust.
1 ustawy z dnia 28.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z dnia
28.03. 2013 poz. 403 z późn. zm.).
3
ZPZ-06/01/16
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
/Wzór umowy/ Załącznik Nr 6 do SIWZ
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
§7
Strony uzgadniają, że w przypadku gdy:
1) Wykonawca opóźni się z dostarczeniem wyrobów do Zamawiającego, poza termin
określony w § 4 ust. 8 Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 1%
wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia,
2) Wykonawca opóźni się z wymianą produktów na wolne od wad, poza termin określony
w § 9 ust. 5 Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości brutto
wadliwej części dostawy za każdy dzień opóźnienia,
W razie opóźnienia w dostawie zamówionych wyrobów lub niemożności wykonania zamówienia
przez Wykonawcę, Zamawiający może zrezygnować z dostawy tych wyrobów i nabyć
od podmiotów trzecich taką samą ilość wyrobów lub wyrobów równoważnych, jak wskazana
w złożonym zamówieniu (zakup interwencyjny). W sytuacji opisanej powyżej Wykonawca nie
będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wyrobu objętego zakupem
interwencyjnym natomiast będzie zobowiązany do:
1)
zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną wyrobu
wynikającą z umowy,
2)
zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej dostawy brutto.
W przypadku zamiaru realizacji przez Zamawiającego zakupu interwencyjnego, wymieniony
poinformuje o powyższym Wykonawcę pismem wysłanym przy użyciu faksu lub e-maila.
Zrealizowanie przez Zamawiającego zakupów interwencyjnych, o których mowa w ust. 2 zmniejsza
wielkość zamówienia określoną w Załączniku Nr 1 o ilość wyrobów dostarczonych w trybie zakupów
interwencyjnych.
W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego całej umowy lub jej części (pakietu)
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10 % wartości umowy brutto - w przypadku, gdy wypowiedzenie dotyczy całości
umowy, lub 10 % wartości brutto danej części umowy (pakietu) – w przypadku,
gdy wypowiedzenie dotyczyć będzie tylko części umowy (pakietu).
§8
Postanowienia § 7 nie wykluczają prawa Zamawiającego do żądania od Wykonawcy, na zasadach
ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, w każdym przypadku nie wykonania
bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
§9
Wykonawca oświadcza, iż wyroby objęte są gwarancją jakości, której termin jest zgodny
z terminem ich ważności.
Reklamacje dotyczące wyrobów Zamawiający będzie przesyłał faksem lub pocztą elektroniczną
na nr faks lub adres e-mail podane w Załączniku Nr 2 do Umowy.
Wszelkie reklamacje Zamawiającego dotyczące jakości wyrobów Wykonawca rozpatrzy
w terminie 7 roboczych dni od daty zgłoszenia.
Brak rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 3 uznaje się
za uznanie reklamacji Zamawiającego.
W przypadku istnienia wad Wykonawca jest zobowiązany do odbioru produktów, co do których
zgłoszono roszczenia z tytułu rękojmi przy sprzedaży i wymiany na produkty wolne od wad
w terminie 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia wad.
Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu na możliwość korzystania przez
Zamawiającego z jakichkolwiek innych uprawnień przyznanych mu przepisami prawa w związku
z wadliwością dostarczonych wyrobów.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
4
/Wzór umowy/ Załącznik Nr 6 do SIWZ
ZPZ-06/01/16
nieważności. W szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem
przewidzianej formie. Nie będzie mógł on też bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy
z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela, ani dokonywać żadnej innej czynności rodzącej
takie skutki. Wykonawca nie będzie mógł również rozporządzać wierzytelnością w taki sposób,
aby mogła być ona przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy
kredytowej, pożyczki), jak również Wykonawca nie ma prawa przyjąć poręczenia za zobowiązanie
Zamawiającego bez uzgodnienia z nim tego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 11
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać
zwrotu preparatu medycznego.
§ 12
1.
2.
Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy :
1)
zmiany numeru katalogowego danego wyrobu ujętego w załączniku nr 1 na nowy,
w przypadku zmiany tego numeru przez producenta, dystrybutora, Wykonawcę.
2)
zmiany nazwy wyrobu ujętego w załączniku nr 1 na nową w przypadku zmiany nazwy
wyrobu przez producenta, dystrybutora, Wykonawcę przy zachowaniu tożsamości jego
parametrów i właściwości,
3)
zmiany wyrobu ujętego w załączniku nr 1 w sytuacji na nowy gdy w miejsce
dotychczasowego wyrobu wprowadzony zostanie do sprzedaży produkt udoskonalony
w stosunku do produktu objętego umową,
4)
zmiany wyrobu ujętego w załączniku nr 1 na nowy wyrób w przypadku wystąpienia
przejściowego braku wyrobu objętego umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
lub wstrzymania produkcji wyrobu lub wycofania z obrotu wyrobu objętego umową - przy
jednoczesnym dostarczaniu przez niego wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych
od wyrobu objętego umową.
5)
zmiany ceny jednostkowej netto określonej w formularzu cenowym w przypadku zmiany
sposobu konfekcjonowania produktu (zwiększenie/zmniejszenie wielkości opakowania),
przy zachowaniu ceny jednostkowej za sztukę;
Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 niniejszego paragrafu, nie mogą powodować
zwiększenia cen jednostkowych produktów i wartości umowy oraz nie mogą być niekorzystne
dla Zamawiającego.
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie wskazanych
w jej postanowieniach, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzone mogą
być aneksami obustronnie podpisanymi.
5
ZPZ-06/01/16
/Wzór umowy/ Załącznik Nr 6 do SIWZ
§ 14
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 15
Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe
to przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
6
Download