Pakiet nr 1

advertisement
Pakiet nr 1
NAZWA DOSTAWCY
Część A
Część B
1
2
3
4
Nazwa zamawianego leku
Ilość
Dawka/Post Jednostka
(międzynarodowa lub
jednostek
ać
miary
handlowa)
miary
PARICALCITOLUM
5µ/ml 5 fiol a 1
ml
op
5
Cena
opakow.
Netto
6
Cena
opakow.
Brutto
7
Wartość
netto
8
Stawka
VAT
9
10
Wartość
brutto
Nazwa oferowanego
przedmiotu
zamówieniadawka/postać i kod
EAN lub inny kod
odpowiadajacy
kodowi EAN/wielkość
opakowania
11
Ilość zaoferowanych
opakowańi sztuk w
opakowaniu
42,00
1
Razem:
Zaoferowane preparaty /leki/ muszą byd zgodne z Katalogiem leków refundowanych w chemioterapii i programach lekowych - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia
wydanym na podstawie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r o refundacji leków , środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych ( Dz. U. Nr 122, poz 696 z póżn. zm.). Zaoferowane ceny muszą byd nie wyższe od cen urzędowych.
Wszystkie ceny po przeliczeniu zgodnie z zaoferowaną ceną jednostkową muszą byd nie wyższe od limitu finansowania
cen określonych w w/w katalogu.
Pakiet nr 2
NAZWA DOSTAWCY
Część A
Część B
1
Opis przedmiotu
zamówienia
1 CINACALCET / MIMPARA
2
Postać
TABL
3
Jednostka
miary
1 OP - 30 MG
X 28 TABL
4
5
Ilość
jednostek
miary
Cena Netto
6
Cena. Brutto
7
Wartość
netto
8
Stawka
VAT
9
Wartość
brutto
10
11
Nazwa oferowanego
przedmiotu zamówieniadawka/postać i kod
EAN lub inny kod
Ilość
odpowiadajacy kodowi
zaoferowanych
EAN/wielkość
opakowań i sztuk
opakowania
w opakowaniu
160,00
Razem:
…………………………………………….
* ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚD ELASTYCZNEGO WYBORU DAWEK
Pieczęd i podpis osób upoważnionych
* Lek o tej samej nazwie chemicznej, występujący w różnych dawkach musi byd od tego samego producenta
* Cena mniejszej dawki musi byd proporcjonalna do ceny większej dawki.
Zaoferowane preparaty /leki/ muszą byd zgodne z Katalogiem leków refundowanych w chemioterapii i programach lekowych - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia
wydanym na podstawie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r o refundacji leków , środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych ( Dz. U. Nr 122, poz 696 z póżn. zm.). Zaoferowane ceny muszą byd nie wyższe od cen urzędowych.
Wszystkie ceny po przeliczeniu zgodnie z zaoferowaną ceną jednostkową muszą byd nie wyższe od limitu finansowania
cen określonych w w/w katalogu.
Pakiet nr 3
NAZWA DOSTAWCY
Część A
Część B
1
Opis przedmiotu
zamówienia
2
Postać
3
Jednostka
miary
1 ENTEKAVIRUM
TABL
1 OP - 0,5
MG X 30
TABL
2 ENTEKAVIRUM
TABL
1 OP - 1 MG
X 30 TABL
4
5
Ilość
jednostek
miary
72,00
30,00
Cena
Netto
6
7
Cena. Brutto Wartość netto
8
Stawka
VAT
9
Wartość
brutto
10
11
Nazwa oferowanego
przedmiotu zamówieniadawka/postać i kod
EAN lub inny kod
Ilość
odpowiadajacy kodowi
zaoferowanych
EAN/wielkość
opakowań i sztuk
opakowania
w opakowaniu
Razem:
…………………………………………….
Pieczęd i podpis osób upoważnionych
* Cena mniejszej dawki musi byd proporcjonalna do ceny większej dawki.
* Lek o tej samej nazwie chemicznej, występujący w różnych dawkach musi byd od tego samego producenta
Zaoferowane preparaty /leki/ muszą byd zgodne z Katalogiem leków refundowanych w chemioterapii i programach lekowych - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia
wydanym na podstawie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r o refundacji leków , środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych ( Dz. U. Nr 122, poz 696 z póżn. zm.). Zaoferowane ceny muszą byd nie wyższe od cen urzędowych.
Wszystkie ceny po przeliczeniu zgodnie z zaoferowaną ceną jednostkową muszą byd nie wyższe od limitu finansowania
cen określonych w w/w katalogu.
Pakiet nr 4
NAZWA DOSTAWCY
Część A
Część B
1
2
3
4
Nazwa zamawianego leku
Ilość
Dawka/Post Jednostka
(międzynarodowa lub
jednostek
ać
miary
handlowa)
miary
AFLIBERCEPT
40 mg/ml x 1
fiol a 0,1ml
op
5
Cena
opakow.
Netto
6
Cena
opakow.
Brutto
7
Wartość
netto
8
Stawka
VAT
9
10
Wartość
brutto
Nazwa oferowanego
przedmiotu
zamówieniadawka/postać i kod
EAN lub inny kod
odpowiadajacy
kodowi EAN/wielkość
opakowania
11
Ilość zaoferowanych
opakowańi sztuk w
opakowaniu
33,00
1
Razem:
Zaoferowane preparaty /leki/ muszą byd zgodne z Katalogiem leków refundowanych w chemioterapii i programach lekowych - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia
wydanym na podstawie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r o refundacji leków , środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych ( Dz. U. Nr 122, poz 696 z póżn. zm.). Zaoferowane ceny muszą byd nie wyższe od cen urzędowych.
Wszystkie ceny po przeliczeniu zgodnie z zaoferowaną ceną jednostkową muszą byd nie wyższe od limitu finansowania
cen określonych w w/w katalogu.
Download