Moja mleczna kraina - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa

advertisement
REGULAMIN KONKURSU POD HAS EM PRZEWODNIM
6. Prace nie podlegaj zwrotowi, a zg oszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przej ciem praw
autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
“Moja mleczna kraina”
Organizator
7. Warunkiem przyst pienia do Konkursu jest przekazanie wraz z podpisan prac plastyczn , zg oszenia do
udzia u w Konkursie, stanowi cego za cznik do Regulaminu. Wymagany jest podpis rodzica/ustawowego
opiekuna dziecka – uczestnika Konkursu. Podpisanie i przekazanie zg oszenia udzia u Organizatorowi jest
równoznaczne z wyra eniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Zg oszenie udzia u
w Konkursie powinno by przyklejone na odwrocie wykonanej pracy.
1. Organizatorem Konkursu pod has em “Moja mleczna kraina”, dalej zwanego “Konkursem” jest Szczeci ski
Zwi zek Hodowców Byd a, adres : 74-210 Przelewice 110.
8. Prace nale y sk ada osobi cie lub przesy
poczt z dopiskiem - Konkurs plastyczny „Moja mleczna
kraina” w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. na adres:
§1
2. Wspó organizatorami konkursu s :
Agencja Rynku Rolnego Oddzia Terenowy w Szczecinie
- Polska Federacja Hodowców Byd a i Producentów Mleka,
ul. Niedzia kowskiego 21
- Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
71-410 Szczecin
- Agencja Rynku Rolnego Oddzia Terenowy w Szczecinie.
9. Prace przes ane po terminie nie b
oceniane. Obowi zuje data stempla pocztowego.
§2
§5
Cel Konkursu
Organizacja i przebieg Konkursu
Celem Konkursu jest promowanie i rozpowszechnianie w ród dzieci szkó podstawowych zasad
prawid owego ywienia, w szczególno ci codziennego spo ywania mleka i przetworów mlecznych oraz
doskonalenie umiej tno ci plastycznych.
1.Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w ca ci lub
w cz ci, m.in. poprzez ich publikacj w kalendarzu promuj cym oraz poprzez ich prezentacj w formie
wystawy.
§3
2. Organizator zastrzega sobie prawo do uniewa nienia Konkursu w dowolnym czasie.
Temat Konkursu
3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niew
uwag .
Tematyka prac musi nawi zywa do has a przewodniego Konkursu.
§4
§6
Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac
Nagrody
1. Uczestnikami Konkursu mog by dzieci ucz szczaj ce do szkó podstawowych po
województwa zachodniopomorskiego.
onych na terenie
2. Konkurs zostanie rozstrzygni ty w trzech kategoriach :
I.
Dzieci klas I i II
II.
Dzieci klas III i IV
III.
Dzieci klas V i VI
3. W Konkursie oceniane b
ciwego opakowania, nie b
brane pod
1. O wy onieniu zwyci zców Konkursu decyduje powo ana przez Organizatorów Komisja Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa wy ania zwyci zców w nast puj cych kategoriach :
I.
Dzieci klas I i II
II.
Dzieci klas III i IV
III.
Dzieci klas V i VI
3. Autorzy zwyci skich prac oraz prac wyró nionych otrzymaj indywidualne nagrody rzeczowe.
wy cznie prace dzieci spe niaj ce nast puj ce kryteria :
a. Wykonane dowoln technik plastyczn (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kola , itp.)
b. Sporz dzone wy cznie w formacie A4 lub A3
c. Sporz dzone w uk adzie poziomym b
pionowym
d. Sporz dzone na materiale typu brystol
4. Praca musi by podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem klasy i nazwy
placówki o wiatowej, do której ucz szcza.
5. Ka dy uczestnik mo e zg osi tylko jedn prac , wykonan indywidualnie i samodzielnie (wyklucza si
prace zbiorowe).
4. Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomo ci za po rednictwem Radia Szczecin, na stronie
internetowej: Polskiej Federacji Hodowców Byd a i Producentów Mleka www.pfhb.pl,
Zachodniopomorskiego O rodka Doradztwa Rolniczego www.zodr.pl , Kuratorium O wiaty
www.kuratorium.szczecin.pl oraz podczas organizowanego „ wi ta Mleka i Zwierz t Hodowlanych” w
Glinnej w gminie Stare Czarnowo.
5.Uroczyste wr czenie nagród i wyró nie odb dzie si podczas organizowanego „ wi ta Mleka i Zwierz t
Hodowlanych w Glinnej w gminie Stare Czarnowo w niedziel 05.06.2016 r. Laureaci konkursu o wr czeniu
nagród, zostan powiadomieni pisemnie przez Organizatorów. Organizator konkursu nie jest zobowi zany do
dor czenia nagród.
Za cznik do regulaminu konkursu “Moja mleczna kraina”
Zg oszenie udzia u w Konkursie plastycznym pod has em
“Moja mleczna kraina”
KONKURS
------------------------------------------------------------
“MOJA MLECZNA KRAINA”
imi i nazwiasko uczestnika, wiek oraz klasa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORGANIZATOR
nazwa i adres placówki o wiatowej
-----------------------------------------------------------
SZCZECI SKI ZWI ZEK HODOWCÓW BYD A
imi i nazwisko rodzica/ustawowego opiekuna uczestnika
------------------------------------------------------------
74-210 PRZELEWICE 110
adres , telefon kontaktowy
TEL. 91 56 43 310
W imieniu syna/ córki, jako ustawowy opiekun o wiadczam, e :
akceptuj w ca ci postanowienia Regulaminu Konkursu pod has em “Moja mleczna kraina”,
organizowanego przez Szczeci ski Zwi zek Hodowców Byd a , adres 74-210 Przelewice 110,
zg aszam prac do Konkursu, która jest wykonana indywidualnie i samodzielnie , oraz
wiadczam, e nie by a ona kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od
jakichkolwiek praw osób trzecich,
przekazuj c prac Organizatorowi Konkursu przenoszone s maj tkowe prawa autorskie twórcy na
wszystkich polach eksploatacji (tj. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy – wytwarzanie
okre lon technik egzemplarzy pracy, w tym technik drukarsk , reprograficzn , zapisu
magnetycznego oraz technik cyfrow ; w zakresie obrotu orygina em albo egzemplarzami, na
których prac utrwalono – wprowadzanie do obrotu, u yczenie lub najem orygina u albo
egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny ni wcze niej wymieniony –
publiczne wykonanie, wystawienie, wy wietlanie, odtworzenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a tak e publiczne udostepnienie pracy w taki sposób, aby ka dy móg mie do
niego dost p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym), o których mowa w art. 50 ustawy
z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
t.j. z pó n. zm.),
jestem wiadoma/y mo liwo ci opublikowania pracy w dowolnej formie przez Organizatora lub
osoby trzecie, którym Organizator zleci tak publikacj ,
wyra am zgod na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu i jego przedstawiciela
ustawowego dla potrzeb niezb dnych dla prawid owego przebiegu Konkursu, zgodnie z ustaw
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 t.j. z pó n.
zm.)
Regulamin i zg oszenie dost pne jest na stronie internetowej Polskiej Federacji Hodowców Byd a
i Producentów Mleka www.pfhb.pl, Zachodniopomorskiego O rodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
www.zodr.pl, oraz Kuratorium O wiaty w Szczecinie www.kuratorium.szczecin.pl
Wspó organizatorzy konkursu:
Polska Federacja Hodowców Byd a i Producentów Mleka
Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
____________________________________________
Czytelny podpis rodzica/opiekuna ustawowego, Miejscowo
i data
(bezwzgl dnie wymagane)
Zg oszenie udzia u w Konkursie powinno by przyklejone na odwrocie wykonanej pracy.
Agencja Rynku Rolnego Oddzia Terenowy w Szczecinie
Download