CHOROBY WEWNĘTRZNE Ftyzjatria i

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
Onkologia pulmonologiczna, ftyzjatria
2. Numer kodowy kursu
3. Jednostka dydaktyczna
Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej
4. Typ kursu
Obowiązkowy
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
Studia magisterskie jednolite
6. Rok studiów
IV
7. Semestr
VII
8. Liczba punktów ECTS
9. Koordynator kursu
Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
10. Osoby prowadzące zajęcia
prof. dr hab. med. Iwona Grzelewska – Rzymowska, prof. dr. hab. n. med. Adam Antczak, dr n. med.
Jadwiga Kroczyńska Bednarek, prof. dr hab. n. med Sylwia Kwiatkowska, dr n. med. Maciej Ciebiada, dr
n.med. Agnieszka Nielepkowicz Goździńska, lek med. Agata Dutkowska
11. Efekty nauczania
Cele ogólne
Wiedza
Student posiada wiedzę w zakresie epidemiologii
gruźlicy, zapaleń płuc, mukowiscydozy i chorób
nowotworowych układu oddechowego
Zna biologię prątków
Potrafi przedstawić sposoby zakażenia gruźlicą
Cele szczegółowe
podaje podstawowe dane epidemiologiczne
dotyczące gruźlicy w Polsce i na świecie dla dzieci i
osób dorosłych
podaje podstawowe dane epidemiologiczne
dotyczące zapaleń płuc
podaje podstawowe dane epidemiologiczne
dotyczące mukowiscydozy
podaje podstawowe dane epidemiologiczne
dotyczące chorób nowotworowych układu
oddechowego w Polsce i na świecie
wymienia i omawia czynniki ryzyka zachorowania
na gruźlicę i zapalenia płuc
wymienia i omawia czynniki ryzyka zachorowania
na raka płuca
potrafi określić rodzaj patogenu,
zna budowę prątka
potrafi wymienić sposoby hodowli i identyfikacji
prątków
umie wyjaśnić zjawisko oporności prątków na leki
opisuje drogi zakażenia prątkami gruźlicy i MOTT
przedstawia losy prątka w organizmie człowieka po
zakażeniu
potrafi wyjaśnić czym jest gruźlica pierwotna i
popierwotna
zna sposoby profilaktyki zakażenia prątkami
Zna podstawowe procesy onkogenezy
posiada podstawową wiedzę na temat odrębności
komórek nowotowrowych
potrafi wymienić i omówić etapy karcynogenezy,
zna mechanizmy powstawania przerzutów
potrafi wymienić i krótko scharakteryzować
poszczególne grupy nowotworów układu
oddechowego (pierwotnych i przerzutowych)
Zna etiologię mukowiscydozy
zna funkcje transportera CFTR
potrafi wyjaśnić przyczynę choroby
Zna objawy podmiotowe i przedmiotowe gruźlicy,
zapaleń płuc, mukowiscydozy i chorób
nowotworowych układu oddechowego
wymienia objawy podmiotowe gruźlicy płuc i
gruźlicy pozapłucnej
wymienia objawy podmiotowe zapaleń płuc i
mukowiscydozy
zna objawy przedmiotowe, które mogą
towarzyszyć gruźlicy płuc i pozapłucnej a także
objawy zapalenia płuc i mukowiscydozy
2
zna powikłania gruźlicy, zapaleń płuc i
mukowiscydozy
potrafi różnicować objawy gruźlicy z innymi
chorobami układu oddechowego
wymienia objawy podmiotowe chorób
nowotworowych układu oddechowego ( w tym
objawy związane z miejscowym wzrostem guza,
obecnością przerzutów odległych, objawy zespołów
paraneoplastycznych)
zna objawy przedmiotowe, które mogą
towarzyszyć chorobom nowotworowym układu
oddechowego (w tym objawy związane z
miejscowym wzrostem guza, obecnością
przerzutów odległych, objawy zespołów
paraneoplastycznych)
potrafi różnicować objawy raka płuca z innymi
chorobami układu oddechowego
Wskazuje sposoby rozpoznawania gruźlicy, potrafi
rozpoznać chorobę nowotworową układu
oddechowego
Zna sposoby rozpoznawania zapaleń płuc
Wskazuje sposoby rozpoznawania mukowiscydozy
wymienia i omawia metody rozpoznawania gruźlicy
płuc i pozapłucnej
zna podłoże immunologiczne i zasady interpretacji
testów skórnych
potrafi wymienić rodzaje badań zmierzających do
potwierdzenia zakażenia prątkiem
zna i omawia zasady hodowli i identyfikacji
prątków
wymienia i omawia metody rozpoznawania chorób
nowotworowych układu oddechowego (w tym raka
płuca)
wymienia, omawia i uzasadnia wybór właściwych
badań dodatkowych i technik diagnostycznych (w
tym endoskopowych, obrazowych,
histopatologicznych) w określonych przypadkach
klinicznych
omawia metody rozpoznawania zapaleń płuc
potrafi wymienić rodzaje badań zmierzających do
potwierdzenia zakażenia określonym
drobnoustrojem
zna i omawia zasady hodowli i identyfikacji
patogenów
wymienia, omawia i uzasadnia wybór właściwych
badań dodatkowych i technik diagnostycznych (w
tym endoskopowych, obrazowych) w określonych
przypadkach klinicznych
zna metody rozpoznawania mukowiscydozy
potrafi wymienić rodzaje badań wykorzystywanych
w monitorowaniu choroby
wymienia, omawia i uzasadnia wybór właściwych
badań dodatkowych i technik diagnostycznych (w
tym endoskopowych, obrazowych) w określonych
przypadkach klinicznych
3
Potrafi zaproponować leczenie gruźlicy.
Zna podstawowe zasady leczenia zapaleń płuc i
mukowiscydozy.
Wskazuje metody leczenia chorób nowotworowych
układu oddechowego
Rozumie konieczność badań osób mających
kontakt z chorym na gruźlicę
podaje ogólne zasady leczenia gruźlicy płuc
zna zasady leczenia gruźlicy pozapłucnej
potrafi wymienić najważniejsze powikłania leczenia
gruźlicy
zna podstawowe zasady leczenia gruźlicy
lekoopornej
potrafi omówić sposoby monitorowania chorych na
gruźlicę w warunkach ambulatoryjnych
zna i potrafi omówić zasady DOTS
podaje ogólne zasady leczenia nowotworów układu
oddechowego
podaje ogólne zasady leczenia zapaleń płuc
podaje zasady antybiotykoterapii
potrafi omówić sposoby monitorowania chorych na
zapalenie płuc
zna ogólne zasady leczenia mukowiscy
potrafi omówić zasady farma ko i fizykoterapii
mukowiscydozy
zna ogólne zasady leczenia w okresie zaostrzeń
choroby
zna zasady leczenia raka płuc i podstawowe zasady
leczenia innych chorób nowotworowych układu
oddechowego (leczenie chirurgiczne,
chemioterapia, radioterapia, inne)
potrafi wymienić najważniejsze powikłania leczenia
onkologicznego
potrafi omówić sposoby monitorowania chorych na
nowotwory układu oddechowego w warunkach
ambulatoryjnych
zna i wymienia grupy osób, które powinny zostać
poddane ocenie zakażenia prątkiem gruźlicy w
przypadku kontaktu z chorym
zna zasady chemioprofilaktyki
Rozumie konieczność badań przesiewowych w
kierunku mukowiscydozy
zna zasady badań przesiewowych w kierunku
mukowiscydozy
zna i wymienia grupy osób, które powinny zostać
poddane badaniom
Ma wiedzę na temat profilaktyki gruźlicy i raka
zna zasady chemioprofilaktyki
płuca
potrafi wyjaśnić znaczenie szczepień ochronnych
zna i wymienia inne metody profilaktyki zakażeń
zna i wymienia grupy osób, które powinny zostać
objęte programem profilaktyki zachorowania na
raka płuca
zna zasady profilaktyki raka płuca (w tym sposoby
walki z nałogiem palenia)
Umiejętności praktyczne
Cele ogólne
Potrafi dokonać oceny klinicznej chorego na
gruźlicę i choroby nowotworowe układu
Cele szczegółowe
Umie samodzielnie zebrać wywiad i zbadać
chorego
Potrafi sporządzić historię choroby
4
oddechowego
Zna objawy podmiotowe i przedmiotowe gruźlicy i
chorób nowotworowych układu oddechowego i
potrafi po zakończeniu badania podmiotowego i
przedmiotowego różnicować z innymi chorobami
umie dobrać właściwe narzędzia niezbędne do
rozpoznania gruźlicy i chorób nowotworowych
układu oddechowego
wybiera właściwe badania dodatkowe niezbędne w
procesie diagnostycznym określonych przypadków
klinicznych (badania laboratoryjne, badania
obrazowe, endoskopowe, histopatologiczne)
potrafi interpretować wyniki zaproponowanych
badań dodatkowych
dokonuje podsumowania problemów medycznych
u chorego i stawia diagnozę/diagnozy
wybiera i uzasadnia właściwe formy terapii gruźlicy
w zależności od jej lokalizacji i chorób
współistniejących
wybiera i uzasadnia właściwe formy leczenia w
zależności od typu nowotworu, jego lokalizacji i
chorób współistniejących
zna podstawowe objawy niepożądane leczenia i
potrafi przedstawić plan monitorowania leczenia (
w tym chemio i radioterapii)
student umie formułować wnioski w oparciu o
dostępne mu dane
Postawy etyczne i umiejętności ogólne
Potrafi zaproponować odpowiednie leczenie i
ocenić rokowanie
Cele ogólne
Cele szczegółowe
rozumie problematykę etyczną i prawną
związaną z zawodem lekarza
zachowuje się zgodnie z zasadami etyki
i obowiązującego prawa
wykazuje szacunek do wszystkich pacjentów,
kolegów i innych osób, niezależnie od ich wieku,
rasy, kultury, pochodzenia, płci, stylu życia, religii,
orientacji seksualnej oraz statusu społecznego lub
ekonomicznego
ma świadomość roli lekarza w społeczeństwie
wykazuje zdolności komunikacyjne
rozwija świadomość roli jaką pełni lekarz w
systemie opieki zdrowotnej i w społeczeństwie
potrafi współdziałać i pracować w grupie.
zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i
rozumie potrzebę dokształcania
Potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy,
potrafi odszukiwać i analizować teksty naukowe,
Uczestniczy w zebraniach naukowych, konferencjach,
12. Sposób nauczania
zajęcia stacjonarne
13. Liczba godzin zajęć
wykłady:
zajęcia w grupach łączonych:
zajęcia w grupach dziekańskich:
10 godzin
15 godzin
5 godzin
5
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
Podstawowa wiedza z zakresu anatomii układu oddechowego
podstawowa wiedza z zakresu fizjologii układu oddechowego,
Podstawowa wiedza z zakresu patomorfologii i onkologii
podstawowa wiedza z zakresu mikrobiologii
umiejętność badania podmiotowego i przedmiotowego
umiejętność interpretacji podstawowych badań laboratoryjnych, czynnościowych i obrazowych układu
oddechowego
chęć zdobywania wiedzy
umiejętność logicznego myślenia
umiejętność analizowania tekstów naukowych
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
Organizowane cyklicznie wykłady przez łódzki oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
Dyżury w Klinice Pulmonologii Ogólnej i Pulmonologicznej
16. Zawartość kursu
Celem kursu z zakresu onkologii pulmonologicznej jest dostarczenie studentom informacji na temat:
epidemiologii chorób nowotworowych w tym raka płuca w Polsce i na świecie, czynników ryzyka raka
płuca, patomorfologii i genetyki nowotworów płuc, obrazu klinicznego, zasad rozpoznawania chorób
nowotworowych płuc, zasad leczenia łagodnych i złośliwych nowotworów układu oddechowego,
profilaktyki chorób nowotworowych, powikłań raka płuca i rokowania u chorych na choroby
nowotworowe układu oddechowego. Celem ćwiczeń jest nabycie i poprawa umiejętności zbierania
wywiadu, badania przedmiotowego chorego na choroby nowotworowe układu oddechowego, ustalenie
odpowiedniego panelu badań diagnostycznych, interpretacja wyników badań laboratoryjnych i
obrazowych a także przeprowadzenie diagnostyki różnicowej i ustalenie planu leczenia.
Szczegółowy plan kursu:
1. Tematyka wykładu/wykładów
a. Epidemiologia nowotworów układu oddechowego w tym raka płuca – Polska, kraje Europy
Zachodniej i Stany Zjednoczone, rak płuca u mężczyzn, u kobiet, u osób młodych poniżej
45 roku życia
b. Czynniki ryzyka wystąpienia złośliwych nowotworów układu oddechowego – nałóg palenia
tytoniu jako główna przyczyna raka (palenie czynne wg międzynarodowego badania BOLD i
palenie bierne), czynniki środowiskowe
c. Genetyczne uwarunkowania wystąpienia nowotworów układu oddechowego
d. Podział nowotworów układu oddechowego (nowotwory łagodne/złośliwe, nowotwory płuc/
opłucnej/ ściany klatki piersiowej, rak płuca: pierwotny, przerzutowy, Chłoniami, grasiczaki
i inne) i raka płuca (rak drobnokomórkowy, rak niedrobnokomórkowy) – ogólna
charakterystyka,
e. metody wykrywania (badanie rtg klatki piersiowej, znaczenie badań przesiewowych,
tomografia komputerowa, bronchofiberoskopia, PET, SPECT, EBUS), staging raka płuca w
raku drobnokomórkowym i nie drobnokomórkowym) i międzybłoniaka opłucnej
f. zasady leczenia chorób nowotworowych układu oddechowego
Seminaria
Tematyka seminariów:
Zasady diagnostyki guza płuca
Zasady rozpoznawania chorób nowotworowych układu oddechowego (wnioski z badania
podmiotowego, przedmiotowego, zespoły paraneoplastyczne, badania czynnościowe układu
6
oddechowego, prezentacja wyników badań laboratoryjnych, obrazowych, histopatologicznych)
Zasady leczenia chorób nowotworowych układu oddechowego (klasyfikacja kliniczna, leczenie
operacyjne, chemioterapia, radioterapia, leczenie paliatywne )
Prezentacja przypadków nowotworów układu oddechowego – diagnostyka różnicowa (rak a
zapalenie płuc, rak a ropień płuca, rak a BOOP), zespół żyły próżnej górnej, zespół Pancosta.
Ćwiczenia przy łóżku chorego
Badanie podmiotowe, przedmiotowe chorych na choroby nowotworowe układu oddechowego.
Ustalanie panelu badań diagnostycznych. Interpretacja badań dodatkowych. Diagnostyka różnicowa.
Ustalanie planu leczenia.
Celem kursu z zakresu ftyzjatrii jest dostarczenie studentom informacji na temat: epidemiologii gruźlicy
w Polsce i na świecie w populacji dzieci i osób dorosłych, ogólnoświatowych zagrożeń związanych z
gruźlicą, mikrobiologii prątków, obrazu klinicznego gruźlicy, zasad rozpoznawania gruźlicy, zasad
leczenia gruźlicy, profilaktyki zakażeń, powikłań gruźlicy. Celem ćwiczeń jest nabycie i poprawa
umiejętności zbierania wywiadu, badania przedmiotowego chorego na gruźlicę, ustalenie odpowiedniego
panelu badań diagnostycznych, interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych a także
przeprowadzenie diagnostyki różnicowej i ustalenie planu leczenia.
Szczegółowy plan kursu:
2. Wykład (2 godziny)
Czy gruźlica stanowi poważne zagrożenie w XXI wieku ?
a. Epidemiologia gruźlicy – w Polsce, w wybranych krajach europejskich o największej i
najmniejszej zapadalności, zapadalność na gruźlicę w skali ogólnoświatowej - w krajach
rozwijających się i w Stanach Zjednoczonych. Umieralność na gruźlicę w Polsce i na
świecie. Zapadalność na gruźlicę w populacji dziecięcej.
b. Zagrożenia ogólnoświatowe związane z gruźlicą: zakażenia HIV, rozprzestrzenianie się
prątków wielolekoopornych (MDR, preXDR i XDR)
3. Wykład (2 godziny)
Prątek gruźlicy – bakteria odmienna od innych patogenów odpowiedzialnych za zakażenia układu
oddechowego.
a. Źródła zakażenia prątkami gruźlicy. Drogi szerzenia się zakażenia prątkiem gruźlicy u
dorosłych i u dzieci. Gruźlica utajona, pierwotna i popierwotna. Grupy ryzyka wystąpienia
gruźlicy.
b. Prątek gruźlicy – budowa prątka, białka i fosfolipidy
c. Materiał biologiczny do wykrywania prątków (plwocina odkrztuszona i indukowana, BAL,
bronchoaspirat, popłuczyny żołądkowe, inne materiały: mocz, krew, płyn mózgowordzeniowy
d. Metody wykrywania prątków gruźlicy w materiałach biologicznych: metody konwencjonalne
(metoda rozmazu i hodowli na podłożu Loewensteina-Jensena i na podłożach płynnych),
metody półautomatyczne i automatyczne, metody genetyczne.
e. Mikobakterie: podział mikobakterii (główni przedstawiciele), ryzyko wystąpienia
mikobakterioz
4. Wykład (2 godziny)
Jak walczyć z gruźlicą. Co znaczy strategia DOTS.
a. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 05.12.2008r.
– część dotycząca gruźlicy (co wnosi do zwalczania gruźlicy)
b. Postępowanie z osobami z kontaktu z chorymi na gruźlicę – zalecenia dla krajów
europejskich o małej zapadalności z roku 2010
c. Strategia DOTS (directly observed treatment short-course). Ogólne zasady strategii
(metody nowoczesnego zarządzania na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym,
zadania stacji sanitarno-epidemiologicznych, rola konsultantów w dziedzinie chorób płuc)
d. Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki gruźlicy i opieki nad
7
chorym na gruźlicę.
5. Wykład (2 godziny)
a. Klinika gruźlicy płuc i gruźlicy pozapłucnej. Obraz kliniczny gruźlicy: ogólne objawy
podmiotowe i ze strony układu oddechowego. Gruźlica popierwotna płuc: postaci kliniczne
ostrej i przewlekłej gruźlicy płuc (gruźlica prosowata, serowate zapalenie płuc, gruźlica
naciekowa, gruźlica jamisto-plamista). Gruźlica pozapłucna: kostno-stawowa, centralnego
układu nerwowego, węzłów chłonnych. Gruźlicze zapalenie opłucnej.
SEMINARIA
1. Seminarium nr 1
Metody wykrywania gruźlicy: badanie radiologiczne, odczyn tuberkulinowy – zasady
wykonywania i interpretacja odczynów, testy IGRA – podstawy wytworzenia testów IGRA,
wykonywanie testów IGRA (Qauanti-Feron TB-GOLD)
Diagnostyka gruźlicy płuc – różnicowanie obrazów radiologicznych klatki piersiowej (cienie
plamiste, cienie obrączkowate, cienie okrągłe, zmiany włóknisto-jamiste, zwłóknienie klatki
piersiowej, płyn w jamie opłucnowej).
2. Seminarium nr 2
Patogeneza i immunologia gruźlicy. Szczepienia BCG (szczepionka BCG, zasady szczepień,
odporność poszczepienna)
Prezentacja przypadków z diagnostyką różnicową (gruźlica płuc naciekowa a zapalenie płuc,
gruźlica płuc a naciek nowotworowy, zapalenie płuc atypowe a gruźlica oskrzeli i płuc)
Zasady leczenia przeciwprątkowego. Leki przeciwprątkowe, leczenie gruźlicy w wybranych
przypadkach współistnienia innych chorób (niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby). Leczenie
gruźlicy płuc u kobiet ciężarnych . Leczenie gruźlicy wielolekoopornej.
ĆWICZENIA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO.
Badanie podmiotowe, przedmiotowe chorych ze zmianami naciekowymi w płucach i wysiękiem w jamie
opłucnowej. Ustalanie panelu badań diagnostycznych. Interpretacja badań dodatkowych. Diagnostyka
różnicowa. Ustalanie planu leczenia.
Dodatkowo celem kursu jest dostarczenie studentom informacji na temat zapaleń płuc i mukowiscydozy
w tym: epidemiologii zapaleń płuc i mukowiscydozy w Polsce i na świecie, czynników ryzyka, obrazu
klinicznego, zasad rozpoznawania zapalenia płuc i mukowiscydozy, zasad leczenia zapalenia płuc i
mukowiscydozy, profilaktyki, powikłań zapalenia płuc i mukowiscydozy, rokowania. Celem ćwiczeń jest
nabycie i poprawa umiejętności zbierania wywiadu, badania przedmiotowego chorego na choroby
nowotworowe układu oddechowego, ustalenie odpowiedniego panelu badań diagnostycznych,
interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych a także przeprowadzenie diagnostyki
różnicowej i ustalenie planu leczenia.
Szczegółowy plan kursu:
1. Tematyka wykładu/wykładów
a. Epidemiologia zapaleń płuc i mukowiscydozy – Polska, kraje Europy Zachodniej i Stany
Zjednoczone,
b. Czynniki ryzyka zapaleń płuc
c. Genetyczne uwarunkowania wystąpienia mukowiscydozy
d. Podział zapaleń płuc :ogólna charakterystyka,
e. metody wykrywania zapaleń płuc (wywiad, badanie przedmiotowe,badanie rtg klatki
piersiowej, znaczenie badań przesiewowych, tomografia komputerowa,
bronchofiberoskopia, badania mikrobiologiczne), i mukowiscydozy (objawy podmiotowe i
przedmiotowe, testy potowe, badania genetyczne, badania potencjałów przezbłownowych,
badania obrazowe, endoskopowe inne)
f. zasady leczenia zapaleń płuc i mukowiscydozy
8
Seminaria
Tematyka seminariów:
Zasady diagnostyki zapaleń płuc i mukowiscydozy
Zasady rozpoznawania zapalenia płuc i mukowiscydozy (wnioski z badania podmiotowego,
przedmiotowego, prezentacja wyników badań laboratoryjnych, obrazowych, histopatologicznych)
Zasady leczenia zapaleń płuc i mukowiscydozy
Prezentacja przypadków
Ćwiczenia przy łóżku chorego
Badanie podmiotowe, przedmiotowe chorych na zapalenia płuc i mukowiscydozę. Ustalanie panelu
badań diagnostycznych. Interpretacja badań dodatkowych. Diagnostyka różnicowa. Ustalanie planu
leczenia.
17. Metody nauczania i uczenia się
Wykłady: wykłady tradycyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych
Seminaria: prezentacja zagadnienia z wykorzystaniem technik multimedialnych z elementami dialogu ze
studentami.
Ćwiczenia: zajęcia kliniczne, badanie chorych, interpretacja wyników badań dodatkowych,dyskusja ze
studentami przy łóżku chorego, praca samodzielna studentów (samodzielne przygotowanie historii
choroby)
18. Zalecane źródła nauczania
podręczniki obowiązkowe
Rak płuca pod red. I Grzelewskiej-Rzymowskiej Wyd. Sesja Łódź 2003
Nowotwory płuc i opłucnej Jacek Jassem W Choroby wewnętrzne pod red. A Szczeklika str. 603614. Wyd. Medycyna Praktyczna 2012
Gruźlica płuc pod red. I Grzelewskiej-Rzymowskiej Wyd. Sesja Łódź 2003
Gruźlica i inne mykobakteriozy I. Grzelewska-Rzymowska W Choroby wewnętrzne pod red. A.
Szczeklika str. 591-601. Wyd. Medycyna Praktyczna 2012
podręczniki uzupełniające
Gruźlica dzięcięca. Pod red. Jerzego Ziołkowskiego Wyd. Medyczne Borgis 2010
Choroby wywołane przez prątki. Sylwia Kwiatkowska W Pulmonologia pod red. Adama Antczaka
Wyd. Medical Tribune Polska 2010. str. 268-290.
Rak płuca Piotr Potemski w: Pulmonologia pod red. Adama Antczaka Wyd. Medical Tribune
Polska 2010. str. 338-398. Wyd. Via Medica 2008
Nowotwory płuca i opłucnej. Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Pod redakcją Jacka Jassema i
Macieja Krzakowskiego.
inne materiały dydaktyczne
artykuły z zakresu onkologii pulmonologicznej publikowane w czasopismach medycznych w
tym Pneumonologii i Alergologii Polskiej, Medycynie Praktycznej
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
Zaliczenie bloku zajęć: kolokwium ustne z zakresu przedstawionego w trakcie kursu.
20. Zasady egzaminowania
Wiedza:
Ostateczne zaliczenie z onkologi pulmonologicznej na podstawie obecności na wykładach, seminariach i
9
ćwiczeniach klinicznych i po zaliczeniu kolokwium z zakresu kursu.
Wiedza:
Ostateczne zaliczenie zakresu ftyzjatrii na podstawie obecności na wykładach, seminariach i ćwiczeniach
klinicznych.
metoda: test wielokrotnego wyboru z wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej na wykładach oraz
podczas seminariów i ćwiczeń (40 pytań – metoda testowa, I stopień wg Blooma).
Pisemny sprawdzian
0-24 pkt – ocena niedostateczna 2,0
25-27 pkt –ocena dostateczna 3,0
28-30 pkt – ocena dość dobra 3,5
31-33 pkt – ocena dobra 4,0
34-36 pkt – ocena ponad dobra 4,5
37-40 pkt – ocena bardzo dobra 5,0
umiejętności praktyczne:
analiza przypadku klinicznego ( w tym interpretacja wyników badań dodatkowych)
postawy etyczne i umiejętności ogólne:
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
[email protected]
10
Download