klasa 2

advertisement
KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE II
DZIAŁ: UKLAD ODDECHOWY, WYDALNICZY I SKÓRA.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOPUSZCZAJĄCA , GDY:
-przedstawia znaczenie procesu oddychania,
-wymienia narządy układu oddechowego,
-wyjaśnia na czym polega wymiana gazowa zewnętrzna i wewnętrzna,
-zna skład powietrza wdychanego i wydychanego,
-wymienia czynniki mające negatywny wpływ na układ oddechowy,
-przedstawia narządy układu wydalniczego,
-wymienia składniki moczu zdrowego człowieka,
-podaje funkcje skory,
-wie jak korzystać z kąpieli słonecznych.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOSTATECZNĄ, GDY:
-wyjaśni rolę mięśni w mechanizmie wentylacji płuc,
-podaje przykłady chorób układu oddechowego,
-określa funkcje narządów układu wydalniczego,
-wymienia elementy budowy skóry,
-wymienia przykłady chorób skóry,
-dostrzega związek między nadmiernym opalaniem się a rakiem skóry.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOBRĄ, GDY:
- wyjaśnia istotę procesu oddychania,
- dostrzega funkcję nabłonka migawkowego,
-wyjaśnia mechanizm wymiany gazowej,
-wyjaśnia rolę hemoglobiny w transporcie tlenu,
-podaje argumenty przeciw paleniu papierosów,
-określa produkty metabolizmu cukrów , tłuszczy i białek,
-interpretuje nieprawidłowości w składzie moczu,
-wyjaśnia zmiany w skórze, zachodzące w wysokiej i w niskiej temperaturze,
-podaje przykłady pasożytów skory.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ BARDZO DOBRĄ, GDY:
- wyjaśnia zmiany w ciśnieniu i objętości klatki piersiowej,
-projektuje doświadczenia wykazujące wpływ wysiłku fizycznego na tempo oddychania,
-wyjaśnia dlaczego gruźlica jest chorobą społeczną,
-podaje przykłady roli skóry jako narządu wydalniczego, czuciowego, regulacyjnego i
ochronnego,
-określa funkcje tworów naskórka,
-interpretuje wyniki doświadczeń.
DZIAŁ: UKLAD NERWOWY I DOKREWNY
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOPUSZCZAJĄCA, GDY:
-wyjaśnia rolę układu nerwowego,
-dokonuje podziału układu nerwowego na ośrodkowy i obwodowy,
-wskazuje części mózgowia na schemacie, rysunku,
-wymienia rodzaje odruchów,
-wymienia czynniki wywołujące stres,
-wskazuje gruczoły dokrewne na schemacie, rysunku,
-wyjaśni pojęcie hormon,
-wymienia przyczyny cukrzycy i sposoby jej zapobiegania.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOSTATECZNĄ, GDY:
-wskazuje elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego na schemacie, rysunku,
-wskazuje na rysunku elementy neuronu,
-wskazuje kierunek przepływu impulsu nerwowego wzdłuż neuronu,
-podaje przykłady działania układu współczulnego i przywspółczulnego.
-opisuje drogę impulsu w łuku odruchowym,
-wykazuje współdziałanie układu nerwowego i dokrewnego na przykładzie reakcji na stres,
-przedstawia rolę gruczołów dokrewnych w regulacji procesów życiowych,
-przedstawia antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOBRĄ, GDY:
-wyjaśnia rolę dendrytów i aksonu,
-określa funkcje części mózgowia,
-wskazuje różnice między odruchem warunkowym i bezwarunkowym,
-wyjaśnia pojęcie stres,
-podaje podobieństwa i różnice w działaniu układu dokrewnego i nerwowego,
-wyjaśnia nadrzędną rolę przysadki mózgowej,
-uzasadnia konieczność jodowania soli kuchennej.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ BARDZO DOBRĄ, GDY:
-wykazuje,że budowa neuronu jest związana z jego funkcją,
-wyjaśnia działanie synapsy,
-porównuje działanie układu współczulnego i przywspółczulnego,
-wskazuje, że budowa mózgu jest związana z jego funkcją,
-wskazuje ośrodki korowe na modelu lub rysunku mózgu,
-wskazuje różnicę między gruczołami wydzielania wewnętrznego i zewnętrznego,
-przedstawia skutki niewłaściwego działania hormonów.
DZIAŁ : NARZĄDY ZMYSŁÓW I UKŁAD RUCHU.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOPUSZCZAJĄCA, GDY:
-wymienia rodzaje zmysłów ,
-lokalizuje receptory i narządy zmysłów,
-określa przyczyny wad wzroku,
-określa zasady higieny narządu wzroku,
-lokalizuje zmysł słuchu i równowagi,
-wymienia główne elementy układu ruchu,
-wskazuje na modelu główne części szkieletu,
-wskazuje na modelu stawy,
-wymienia rodzaje tkanki mięśniowej.
-określa rolę aktywności fizycznej we właściwym funkcjonowaniu organizmu,
-wie o szkodliwości środków dopingujących,
-podaje sposoby zapobiegania wadom postawy.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOSTATECZNĄ, GDY:
-wymienia struktury tworzące zmysł wzroku,
-przedstawia drogę światła w oku,
-rozpoznaje tkankę chrzęstną i kostną na preparacie,
-określa funkcję szkieletu,
-opisuje budowę kości,
-przedstawia na schemacie budowę stawu,
-wymienia rodzaje stawów,
-określa czynniki wpływające na stan kości.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOBRĄ, GDY:
-przedstawia rolę zmysłów w odbiorze wrażeń,
-opisuje budowę gałki ocznej,
-wyjaśnia różnice między widzeniem z różnych odległości i w różnych warunkach
świetlnych,
-przedstawia sposoby korygowania wad wzroku,
-opisuje budowę ucha i drogę fali dźwiękowej,
-wskazuje wybrane kości na modelu,
-dostrzega zależność między budową kości i jej funkcją,
-przeprowadza doświadczenie wykazujące budowę chemiczna kości,
-wymienia czynniki niezbędne do skurczu mięśni,
-rozpoznaje wady postawy,
-wie jak udzielić pomocy przy złamaniach i zwichnięciach .
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ BARDZO DOBRĄ, GDY:
-wyjaśnia na przykładach współdziałanie zmysłów,
-przeprowadza doświadczenie badające właściwości narządu wzroku i słuchu,
-wyjaśnia działanie narządu równowagi,
-dostrzega związek budowy tkanek z pełnionymi przez nie funkcjami,
-określa zakres ruchu stawów,
-porównuje budowę i funkcje różnych rodzajów tkanki mięśniowej,
-argumentuje szkodliwość stosowania środków dopingujących.
UKŁAD ROZRODCZY.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOPUSZCZAJĄCA, GDY:
-wskazuje na rysunku schematycznym narządy rozrodcze męskie i żeńskie,
-określa rolę narządów płciowych,
-wyjaśnia, co to jest zapłodnienie,
-określa wpływ czynników zewnętrznych na rozwój zarodka i płodu,
-dokonuje podziału życia człowieka na okresy,
-wymienia choroby przenoszone drogą płciową,
-zna zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciowa,
UCZEN OTRZYMUJE OCENĘ DOSTATECZNĄ, GDY:
-wymienia anatomiczne i fizjologiczne przemiany w ciele dziewczyny i chłopca,
-opisuje budowę plemnika i komórki jajowej,
-opisuje etapy cyklu miesiączkowego kobiety,
- wskazuje dni płodne na wykresie,
-określa miejsce zapłodnienia ,
-wymienia objawy ciąży,
-opisuje rozwój zarodkowy i płodowy,
-określa rolę łożyska,
-omawia cechy dojrzewania fizycznego, psychicznego i społecznego,
-przedstawia objawy kiły, rzeżączki i AIDS.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOBRĄ, GDY:
-wykazuje różnice między plemnikiem i komórką jajową,
-wyjaśnia, w jaki sposób powstają bliźnięta,
-wyjaśnia proces powstawania zygoty i zarodka,
-uzasadnia znaczenie higienicznego trybu życia kobiety w ciąży,
-uzasadnia jakie badanie może wykryć choroby przenoszone droga płciową.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENE BARDZO DODRĄ, GDY:
-wykazuje związek między zmianami w okresie dojrzewania u dziewcząt i chłopców a
produkcją hormonów,
-przedstawia zmiany hormonalne w czasie cyklu płciowego,
-wyjaśnia rolę progesteronu w utrzymaniu ciąży,
-przedstawia rolę błon i wód płodowych w rozwoju płodu,
- ocenia skutki zakażenia HIV i HPV,
-opisuje przebieg kiły, rzeżączki, AIDS.
DZIAŁ: ZDROWIE I CHOROBY.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOPUSZCZAJĄCA, GDY:
-rozumie pojęcie zdrowie i choroba,
-podaje przykłady chorób zakaźnych i niezakaźnych,
-rozumie zasady szczepień,
-wymienia czynniki sprzyjające rozwojowi nowotworów,
-podaje przykłady chorób nowotworowych,
-podaje negatywny wpływ na zdrowie człowieka alkoholu, narkotyków,nadużywania leków.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOSTATECZNĄ, GDY:
-wskazuje drogi zakażenia,
-określa podstawowe zasady profilaktyki nowotworów,
-wyjaśnia , co to jest uzależnienie,
-wie,gdzie w razie uzależnienia należy szukać pomocy.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOBRĄ, GDY:
-podaje przykłady chorób wywoływanych przez wirusy, bakterie, protisty i pasożyty
zwierzęce,
-wymienia zabiegi niszczące mikroorganizmy chorobotwórcze,
-uzasadnia konieczność wykonywania okresowych badań kontrolnych,
-wyjaśnia działanie szczepionki,
-definiuje pojęcie nowotwór,
-przedstawia etapy uzależnienia,
-przedstawia argumenty przeciw używaniu alkoholu i narkotyków.
UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ BARDZO DOBRĄ, GDY:
-definiuje pojęcie: zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne i zdrowie społeczne,
-określa główne tendencje w zachorowalności na niektóre choroby,
-ocenia indywidualne i społeczne skutki zakażenia,
-wykazuje związek między profilaktyką przeciwnowotworową, a skutecznością leczenia
nowotworów,
-ocenia społeczne koszty leczenia uzależnień
Download