Próchnica zębów Rola fluoru

advertisement
ZMIANY SKŁADU MINERALNEGO ZĘBÓW
SZCZURA W PRZEBIEGU OSTREJ FAZY CUKRZYCY
INDUKOWANEJ STREPTOZOTOCYNĄ
Dorota Margula
Jakub Wyczkowski
Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Biochemii i Chemii
Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu
Cukrzyca
Jest wspólnym określeniem
niejednorodnej grupy zaburzeń
gospodarki węglowodanowej,
prowadzącej do hiperglikemii
na czczo lub po posiłku
Cukrzyca typu I
• Ostry początek choroby
• Obecność autoprzeciwciał (specyficznych i
niespecyficznych)
• Silny związek z antygenami układu HLA
• Skłonność do ketozy
• Występowanie rodzinne
• Występowanie w każdym wieku (głównie w
młodości)
Objawy kliniczne
cukrzycy typu I
•
•
•
•
•
•
•
•
Pragnienie
Częstomocz
Zmęczenie
Złe samopoczucie
Utrata masy ciała
Zaburzenia widzenia
Nudności i wymioty
Kwasica ketonowa
Cukrzyca a zdrowie jamy ustnej
• Znacząco wyższa liczba zębów usuniętych z
powodu próchnicy;
• Osłabienie reakcji obronnych miazgi;
• Zaburzenia wydzielania śliny i jej zwiększona
lepkość;
• Suchość jamy ustnej;
• Brak znaczących różnic w liczbie i rozmieszczeniu
Streptococcus mutans u chorych na cukrzycę i
zdrowych
Próchnica zębów
Choroba społeczna i wieloczynnikowa
BAKTERIE
PODATNOŚĆ
SUBSTRAT
CZAS
Próchnica zębów
Rola fluoru
• Stabilizacja struktury hydroksyapatytu
• Obniżenie pH krytycznego szkliwa z wartości
5,5 do 4,5
• Ułatwienie remineralizacji
• Zmniejszenie metabolizmu glukozy przez
bakterie na skutek hamowania enolazy
Rola wapnia
• Główny składnik kryształów
hydroksyapatytowych – głównego
składnika budulcowego tkanek
zęba
• Bierze udział w remineralizacji
Rola magnezu
• Regulacja procesów wzrostu kryształów
hydroksyapatytu
• Stabilizuje bezpostaciowy fosforan wapnia
• Hamuje formowanie się krystalicznego
hydroksyapatytu, wpływając na twardość
szkliwa
Cukrzyca typu I a zaburzenia
metaboliczne i skład pierwiastkowy
twardych tkanek zęba jako
zwiększony czynnik ryzyka choroby
próchnicowej
Cel badania
Określenie wpływu wczesnej fazy
cukrzycy typu I na zmianę
składu pierwiastkowego zębów
szczurów.
Materiał i metody
• 21 samic szczura Wistar ze sztucznie wywołaną
cukrzycą typu I
• Po 10 dniach od wywołania choroby
uśmiercenie zwierząt
• Pobranie materiału – krwi oraz zębów dolnych
siecznych
Materiał i metody
• Oznaczenie stężenia glukozy metodą
spektrofotometryczną
• Oznaczenie stężenia fluorków metodą
potencjometryczną
• Oznaczenie stężenia wapnia i magnezu metodą
absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)
• Pomiar stężenia w surowicy estradiolu (E2)
metodą elektroluminescencji “ECLIA”
Wyniki
Rys. 1. Średnie stężenie glukozy w surowicy samic
szczurów po 10 dniach od ekspozycji na
streptozotocynę.
Stężenie glukozy [mg/dL]
500
450
400
350
300
p=0.00002
250
200
150
100
50
Kontrola
Cukrzyca
±SD
±SE
Mean
Rys. 2. Średnie stężenie estradiolu w surowicy samic
szczurów po 10 dniach od ekspozycji na
streptozotocynę.
p=0.001
240
0.11
220
0.10
200
p=0.013
180
160
140
120
100
80
Kontrola
Cukrzyca
Fluor w surowicy [mg/L]
Fluor w zębach [mg/kg d.m.]
Rys. 3. Średnia zawartość fluoru w zębach
i surowicy samic szczurów.
0.09
0.08
p=0.06
0.07
0.06
0.05
0.04
±SD
±SE
0.03
Mean
Kontrola
Cukrzyca
±SD
±SE
Mean
Rys. 4. Średnia zawartość magnezu w surowicy
[mg/L] (A) i zębach [g/kg d.m.] (B) samic szczurów.
34
p=0.046
Zawartość Mg
30
26
22
p=0.025
18
14
10
6
Zęby (kontrola)
Surowica (kontrola)
Zęby (cukrzyca)
Surowica (cukrzyca)
±SD
±SE
Mean
Rys. 5. Średnia zawartość wapnia w surowicy
[mg/L] (A) i zębach [g/kg d.m.] (B) samic szczurów.
320
Zawartość Ca
260
200
p=0.00002
140
80
20
±Odch. std.
Zęby (kontrola)
Surowica (kontrola)
Zęby (cukrzyca) Surowica (cukrzyca)
±Błąd std.
Średnia
Wnioski
• Obniżenie zawartości fluoru i wapnia w zębach
szczurów cukrzycowych może zwiększać
podatność kryształów hydroksyapatytowych na
rozpuszczanie.
• Zwiększenie zawartości magnezu może
hamować formowanie się krystalicznego
hydroksyapatytu, zwiększając podatność zębów
na procesy demineralizacyjne.
Wnioski
• Przypuszczalnym mechanizmem zmiany składu
pierwiastkowego zębów jest zaburzenie
transportu jonów spowodowane wystąpieniem
stresu oksydacyjnego związanego z hiperglikemią.
• Wzrost stężenia estradiolu, prawdopodobnie
spowodowany wpływem jonów wapnia na
aromatazę P450, może dodatkowo przyczyniać
się do zaburzenia w transporcie jonów.
Wnioski
• Wczesna faza cukrzycy typu I wpływając na
zmianę składu pierwiastkowego twardych tkanek
zęba może wpływać na szybkość inicjacji oraz
rozprzestrzeniania się zmian próchnicowych,
gdyż tylko zęby posiadające prawidłową makro- i
mikrostrukturę oraz właściwy stopień
mineralizacji są bardziej odporne na działanie
zewnętrznych czynników próchnicotwórczych.
Dziękujemy
za
uwagę
Download