Navision Środki Trwałe

advertisement
Zarządzanie
FINANSAMI
M I C R O S O F T B U S IN E S S S O L U T I O N S — N A V I S I O N
ŚRODKI TRWAŁE
Korzystając z modułu Środki trwałe w ramach
Zarządzania finansami w systemie Microsoft®
Business Solutions Navision®, oszczędzasz czas
i możesz się skupić na prowadzeniu działalności.
Kluczowe korzyści:
 Natychmiastowy dostęp do informacji o środkach
trwałych.
 Ulepszone zarządzanie procesami konserwacji.
 Obsługa polis ubezpieczeniowych.
Złożone problemy — proste rozwiązania
Czy zarządzanie środkami trwałymi sprawia Ci więcej
kłopotów, niż one na to zasługują? Dzięki funkcji
obsługi środków trwałych w systemie Microsoft
Business Solution–Navision nie musisz już poświęcać
wiele czasu, pieniędzy i wysiłku na organizowanie,
zarządzanie i księgowanie środków trwałych w swojej
firmie. Oszczędzasz czas i możesz skoncentrować się
na swojej działalności.
Czy znasz wartość swoich aktywów?
Korzystając z funkcji obsługi środków trwałych zawsze
znasz bieżący status posiadanego sprzętu. Dzieje się
tak dlatego, że możesz na bieżąco przeglądać dane
wszystkich środków trwałych. W dowolnym momencie
możesz sprawdzić wartość księgową i łączną wartość
odpisów amortyzacyjnych. Co więcej, integracja
z systemem Microsoft Business Solutions–Navision
oznacza łatwe uzgadnianie tych wartości z księgą
główną.
Informacje na żądanie
Funkcję obsługi środków trwałych można szybko
zintegrować z innymi obszarami aplikacji. Obszary te
mogą obejmować takie zagadnienia jak księga główna,
zakupy oraz obsługa zobowiązań. Zmniejsza to ryzyko
błędów, ponieważ nie musisz ręcznie wprowadzać
danych w kilku różnych miejscach.
Możesz śledzić środki trwałe według wielu
zdefiniowanych przez siebie kryteriów. Na przykład
śledzenie środków według miejsca użytkowania ułatwi
ich sprawdzenie przez audytora.
MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS–NAVISION
1
Oszczędzaj czas, pieniądze i pracę
Zarządzanie i obsługa środków trwałych nie musi już
oznaczać zwiększonych nakładów czasu, pieniędzy
i pracy. Dzięki funkcji obsługi środków trwałych jedno
księgowanie zakupu, amortyzacji lub sprzedaży środka
trwałego powoduje uaktualnienie odpowiednich
danych w pozostałych obszarach systemu Navision.
Łatwe jest również tworzenie różnych raportów do
wybranych przez siebie celów. Możesz księgować
transakcje dotyczące środków trwałych i generować
szereg
raportów
i
zestawień
statystycznych.
Oszczędzasz czas, nakład pracy i pieniądze.
Na miarę Twoich potrzeb
Amortyzacja większości środków trwałych rozpoczyna
się w chwili ich nabycia. Jednak często trudno jest
dokładnie określić wartość odpisu amortyzacyjnego.
Dzięki funkcji obsługi środków trwałych uzyskujesz
dostęp do skumulowanej wartości amortyzacji dla
poszczególnych środków trwałych.
środkowi trwałemu. Wszystkie koszty konserwacji
mogą być przetwarzane w Księdze Głównej.
Dla każdego środka trwałego można określić polisę
ubezpieczeniową. Możesz również monitorować zakres
ubezpieczenia i roczne składki ubezpieczeniowe.
Każdy środek trwały może być przypisany do dowolnej
liczby polis ubezpieczeniowych. Dzięki temu zawsze
wiesz, czy posiadane środki są ubezpieczone
w wystarczającym stopniu.
Kontakt z partnerem
Aby uzyskać więcej informacji na temat Zarządzania
finansami w systemie Microsoft Business Solutions–
Navision, skontaktuj się z lokalnym partnerem
Microsoft Business Solutions. Partnerzy posiadają
odpowiednie
kwalifikacje,
aby
zaprojektować
rozwiązania spełniające określone potrzeby biznesowe.
Możesz również odwiedzić naszą witrynę sieci Web pod
adresem:
http://www.microsoft.com/poland/BusinessSolutions
W systemie Microsoft Business Solutions–Navision
dostępnych jest kilka standardowych metod
amortyzacji, które mogą być następnie modyfikowane.
Na przykład niektóre organizacje preferują amortyzację
liniową, a inne, w stosunku do wybranych grup —
degresywną. Wybierasz metodę zgodnie ze swoimi
potrzebami. Decyzja należy do Ciebie.
Możesz ponadto uniknąć ponoszenia kosztów
zatrudnienia kontrolera, którego zadaniem byłoby
zestawianie odpowiednich danych na potrzeby rocznej
amortyzacji. Funkcja obsługi środków trwałych oferuje
prosty i zautomatyzowany proces amortyzacji,
zapewniając poprawne zapisy w odpowiednich
okresach.
Im więcej wiesz, tym lepiej
Dostępne funkcje pozwalają sprawdzać, jak koszty
konserwacji wpływają na wartość środków trwałych.
Możesz monitorować każdy środek trwały i masz
dostęp do informacji, które są niezbędne w trakcie
analiz
i
podejmowania
decyzji
związanych
z modernizacją środków trwałych.
Wiesz
na
przykład,
czy
koszty
związane
z
utrzymywaniem
danego
środka
trwałego
przewyższają jego wartość. Znasz również koszty
konserwacji, które możesz przyporządkować każdemu
MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS–NAVISION
2
Microsoft Business Solutions — informacje
Microsoft Business Solutions oferuje szeroki zakres
zintegrowanych, kompleksowych aplikacji biznesowych
i usług, które zostały zaprojektowane jako rozwiązania
wspomagające małe i średnie firmy oraz korporacje
w dążeniu do nawiązania bliższych relacji z klientami,
pracownikami, partnerami i dostawcami. Aplikacje
Microsoft Business Solutions optymalizują strategiczne
procesy biznesowe w obszarach zarządzania
finansami, analiz biznesowych, zarządzania zasobami
ludzkimi, projektami, relacjami z klientami, serwisem,
łańcuchem
dostaw,
handlem
elektronicznym,
produkcją i handlem detalicznym. Dzięki swojej
konstrukcji aplikacje te zapewniają użytkownikom
dostęp do informacji niezbędnych do osiągnięcia
sukcesu w biznesie. Więcej informacji o produktach
Microsoft Business Solutions możesz znaleźć pod
adresem:
http://www.microsoft.com/poland/BusinessSolutions
Adres:
Microsoft Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
Tel. +48 (22) 594 10 00
Faks +48 (22) 594 14 01
http://www.microsoft.com/poland/BusinessSolutions
MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS–NAVISION
3
Posumowanie danych
Kluczowe funkcje
Opis
ELASTYCZNE DEFINIOWANIE
I GRUPOWANIE ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
Definiowanie różnych informacji dotyczących środka trwałego, takich jak numer, opis, kod grupy,
kod lokalizacji i numer seryjny
 Określanie środka trwałego jako pozycji w budżecie
 Rejestrowanie informacji używanych do śledzenia stanu konserwacji i ubezpieczenia środków
trwałych
Wyznaczanie poziomu szczegółowości danych w raportach i zestawieniach statystycznych, na
przykład konfigurując środek trwały jako pojedynczą pozycję lub zestaw komponentów
DOWOLNA LICZBA KSIĄG
AMORTYZACJI
Dowolna liczba ksiąg amortyzacji dla każdego środka trwałego:
Opisywanie wszystkich wymaganych warunków amortyzacji
Spełnianie lokalnych wymogów księgowych i podatkowych
Definiowanie księgi amortyzacji na potrzeby wewnętrznych obliczeń odpisów amortyzacyjnych
Spełnianie wymagań amortyzacji zgodnie z zasadami firmy macierzystej (w przypadku firmy
stanowiącej dział przedsiębiorstwa międzynarodowego)
Określanie, czy księga ma być zintegrowana z Księgą Główną
Wybieranie metody amortyzacji środka trwałego
Indeksacja zapisów w księgach amortyzacji, zależnie od potrzeb
Definiowanie częstotliwości amortyzacji, na przykład miesięcznie, kwartalnie lub rocznie
Dla każdej księgi amortyzacji istnieje lista zapisów księgowych, zawierająca wszystkie potrzebne
informacje, takie jak wartość księgowa, podstawa amortyzacji, skumulowana amortyzacja,
wartość zbycia/kasacji, zysk lub strata, identyfikator użytkownika i kod źródłowy
DO WYBORU STANDARDOWE
I WŁASNE METODY AMORTYZACJI
Kilka standardowych metod amortyzacji:
 Liniowa
 Degresywna
 Metody przyspieszone, na przykład kombinacja metody degresywnej i liniowej
Własne metody amortyzacji (dla każdego wybranego przez okresu można określić procent
amortyzacji lub wprowadzić liczbę sztuk wytwarzanych przez maszynę)
STATYSTYKA DLA KAŻDEJ KSIĘGI
AMORTYZACJI
Dostępne dane statystyczne dla każdej z ksiąg amortyzacji:
Przegląd aktualnego stanu środka trwałego
Przegląd jednocześnie wszystkich informacji zdefiniowanych dla danego środka trwałego
INFORMACJE O KONSERWACJI
Monitorowanie każdego środka trwałego i dostęp do informacji, które są niezbędne do analiz
i podejmowania decyzji związanych z modernizacją:
Rejestrowanie informacji o środku trwałym, na przykład dotyczących konserwacji, serwisu
i kosztów
Dołączanie fotografii środków trwałych
Integracja kosztów konserwacji z Księgą Główną
INFORMACJE O UBEZPIECZENIU
Monitorowanie zakresu polisy ubezpieczeniowej i rocznych składek
Wykrywanie zbyt małego lub zbyt dużego poziomu ubezpieczenia
Alokowanie każdego środka trwałego do jednej lub kilku polis ubezpieczeniowych
Indeksowanie kwot ubezpieczenia
ALOKACJA AMORTYZACJI
OKRESOWEJ
Alokowanie amortyzacji środków trwałych do kombinacji wymiarów, na przykład do wydziału
i projektu. Ta funkcja jest zwykle używana w firmach, w których jeden środek trwały jest
współużytkowany przez kilka wydziałów.
Dekretowanie amortyzacji, zysku/straty oraz innych typów zapisów względem różnych kont Księgi
Głównej
ZMIANA KLASYFIKACJI ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
Zmiana klasyfikacji środka trwałego lub jego części poprzez wprowadzanie korekt klasyfikacji, na
przykład po przeniesieniu środka z jednego wydziału do innego
MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS–NAVISION
4
Posumowanie danych
Kluczowe funkcje
Opis
PODZIAŁ I CZĘŚCIOWE
ZBYCIE/KASACJA ŚRODKA
TRWAŁEGO
Możliwość podziału środka na kilka środków trwałych
Łączenie kilku środków trwałych w ramach jednego
Przeprowadzanie częściowego zbycia lub kasacji środka trwałego
RAPORTY I FUNKCJE SYMULACJI
RAPORTÓW
Przedstawianie wszystkich zgromadzonych informacji w formie wielu standardowych raportów,
w tym:
 raportów wymaganych ustawowo
 symulacji raportów, aby pokazać kształtowanie się wartości księgowej i amortyzacji
w przyszłości; takie symulacje są szczególnie przydatne przy konstruowaniu budżetów
Wymagania systemowe
DO KORZYSTANIA ZE
WSZYSTKICH FUNKCJI
WYMIENIONYCH W TYM ARKUSZU
FAKTÓW WYMAGANE SĄ
NASTĘPUJĄCE MODUŁY
I TECHNOLOGIE:
Funkcja obsługi środków trwałych (wersja podstawowa)
Ubezpieczenia
Obsługa konserwacji
Alokacje
Zmiana klasyfikacji
© 2004 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Microsoft, Navision, Windows, Outlook, BizTalk oraz SIFT są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Nazwy rzeczywistych firm i produktów
wymienionych w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Użyte w przykładach nazwy firm, organizacji, produktów, nazwy
domen, adresy e-mail, logo, osoby i zdarzenia opisane w tym dokumencie są fikcyjne. Istnienie jakiegokolwiek związku z rzeczywistymi firmami, organizacjami,
produktami, nazwami domen, adresami e-mail, logo, osobami lub zdarzeniami jest niezamierzone.
MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS–NAVISION
5
Download