OPIS UPRAWNIE*

advertisement
Oferta na wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania zapewniającego
optymalizację procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego
oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi (Business Intelligence)
dla Risk Partner Sp. z o.o., ul. Barona 30, 43-100 Tychy
KRS: 0000201438, NIP 646-26-34-877, REGON 278220938
Miejscowość: …………….……………., data: …………………
Nazwa i adres / pieczątka Oferenta:
NIP Oferenta: ……………………………………
Dane osoby kontaktowej:
Imię i nazwisko: …………………………….…..
Telefon: ………………………………………….
E-mail: …………………………………………...
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18 października 2016 roku dot. projektu pt. „Wdrożenie
zaawansowanego systemu informatycznego zapewniającego optymalizację procesów
komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania
danymi (Business Intelligence)”, na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie
3.3 „Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej”) składam(y) ofertę na
wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania zapewniającego optymalizację procesów
komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego oraz agregacji, analizy i zarządzania
danymi (Business Intelligence).
1. Przedmiot i cena oferty
Oferuję(my) realizacje przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją wskazaną w ogłoszeniu o
zamówieniu z dnia 18 października 2016 r. (punkt 2. Opis przedmiotu zamówienia) za łączną cenę
netto ………………….……..…… (słownie: ……………………………………………………….………
……………………………………………………) zł.
Ceny netto za poszczególne moduły oprogramowania są następujące:
Nazwa modułu
Cena netto (w zł)
A. Moduł Business Intelligence
STRONA
1
B. Moduł e-learningu
Oferta na wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania zapewniającego
optymalizację procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego
oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi (Business Intelligence)
dla Risk Partner Sp. z o.o., ul. Barona 30, 43-100 Tychy
KRS: 0000201438, NIP 646-26-34-877, REGON 278220938
C. Moduł zarządzania komunikacją
D. Moduł e-konta
Łączna cena brutto oferty (z podatkiem VAT) wynosi ………………………..……… (słownie:
……………………………….………………………………………………………) zł.
Łączna cena brutto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
A. Moduł Business Intelligence: do 30 września 2017 r.
B. Moduł e-learningu: do 30 września 2017 r.
C. Moduł zarządzania komunikacją: do 31 maja 2018 r.
D. Moduł e-konta: do 31 sierpnia 2018 r.
3. Oświadczenia
Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym z dnia 18 października 2016
roku i nie wnoszę(imy) do niego żadnych zastrzeżeń.
Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
informacje
niezbędne
do
prawidłowego
Oświadczam(y), że posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia.
Oświadczam(y), że dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia.
Oświadczam(y), że znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotu zamówienia.
Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą do 31 grudnia 2016 roku.
Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam(y), że nie jestem(śmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
STRONA
2
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
Oferta na wykonanie i wdrożenie dedykowanego oprogramowania zapewniającego
optymalizację procesów komunikacyjnych, szkoleniowych, marketingu bezpośredniego
oraz agregacji, analizy i zarządzania danymi (Business Intelligence)
dla Risk Partner Sp. z o.o., ul. Barona 30, 43-100 Tychy
KRS: 0000201438, NIP 646-26-34-877, REGON 278220938
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
PODPIS(Y)
osoby/osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta
STRONA
3
........................................................................
Download