Elektromonter linii napowietrznych

advertisement
Elektromonter linii napowietrznych
1.1. Charakterystyka stanowiska
Stanowisko
Faza użytkowania obiektu
Granice obiektu
Opis stanowiska pracy
Wykonywane czynności
Niedogodności wykryte w czasie
dotychczasowego użytkowania
Stosowane materiały i środki
pracy
Poziom przygotowania zawodowego, wymagane uprawnienia, predyspozycje
Inne osoby narażone na ryzyko
Elektromonter linii napowietrznych
Użytkowanie urządzeń, naprawy
Rejon energetyczny
Elektromonter linii napowietrznych wykonuje prace (budowa,
naprawy, usuwanie awarii) w różnych warunkach terenowych,
granice budowy i warunki terenowe są zmienne.
– wchodzenie na słupy i drabiny,
– włączanie i wyłączanie napięcia,
– montaż i demontaż przewodów,
– naciąganie przewodów,
– zakładanie izolatorów,
– używanie elektronarzędzi (wiertarki, szlifierki itp.),
– używanie narzędzi pneumatycznych,
– dojazd do miejsca wykonywania zadania,
– spawanie,
– obcinanie gałęzi
Praca zmianowa, dyspozycyjność, częsta praca poza miejscem zamieszkania, trudne warunki terenowe, środki ochrony indywidualnej
Wciągarki do naciągu przewodów, elektronarzędzia, spawarki,
narzędzia pneumatyczne, pilarka spalinowa
Przygotowanie zawodowe, uprawnienia kwalifikacyjne
Inni pracownicy, osoby postronne przebywające na terenie
obiektu, dozór techniczny
1.2. Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń na stanowisku elektromontera linii napowietrznych
Dokumenty
Typ zagrożenia wykorzystane do
identyfikacji
Lista kontrolna,
Przysypanie
rejestr wypadków
Potrącenie,
przygniecenie Lista kontrolna,
przez środki
rejestr wypadków
transportu
Kontakt
z ostrymi
Lista kontrolna,
i szorstkimi
rejestr wypadków
powierzchniami
Upadek na tym
samym pozio- Lista kontrolna
mie
Upadek na
niższy poziom
Uderzenie
o przedmioty
Kontakt z gorącymi powierzchniami
Zmienne warunki atmosferyczne
Kontakt z
energią
elektryczną
Promieniowanie
ultrafioletowe
Uderzenie przez
Charakterystyka
zagrożenia – źródło
Stopień strat
Weryfikacja
zagrożeń
Wykopy (wpadnięcie do
wykopu)
Ogólne potłuczenie
Uwzględnić
ciała, śmierć
Pojazdy samochodowe,
ciężki sprzęt budowlany
Ogólne potłuczenie
ciała, złamanie
Uwzględnić
kości, śmierć
Narzędzia ręczne, elektronarzędzia, pilarka, elementy o ostrych krawędziach i powierzchniach
Śliska, nierówna powierzchnia terenu
budowy
Praca na słupach, drabiLista kontrolna,
nach, w podnośnikach korejestr wypadków szowych, wpadnięcie do
wykopu
Uderzenie o elementy
Lista kontrolna,
wyposażenia, sprzęt
rejestr wypadków
budowlany, konstrukcje
Ciężkie obrażenia
Uwzględnić
Ogólne potłuczenie
ciała, złamanie
Uwzględnić
kości kończyn
Ogólne potłuczenie
ciała, złamanie
Uwzględnić
kości, śmierć
Ogólne potłuczenie
Pominąć
ciała, siniaki, guzy
Lista kontrolna,
Spawanie, praca z pilarką Poparzenie, ciężkie
Uwzględnić
rejestr wypadków spalinową
uszkodzenie ciała
Przeziębienia,
odmrożenia, udar
cieplny, omdlenia
Porażenie prądem
Lista kontrolna,
Praca na czynnych liniach elektrycznym,
rejestr wypadków
śmierć
Lista kontrolna
Praca na wolnym
powietrzu
Lista kontrolna
Spawanie
Choroby oczu
Lista kontrolna
Narzędzia używane przez Ciężkie obrażenia
Uwzględnić
Uwzględnić
Uwzględnić
Uwzględnić
Dokumenty
Charakterystyka
Typ zagrożenia wykorzystane do
zagrożenia – źródło
identyfikacji
spadające
elektromontera na draprzedmioty
binie, w podnośniku itp.
Wypadek
Lista kontrolna,
Dojazd do miejsca
komunikacyjny rejestr wypadków wykonywania zadania
Kontakt
z owadami
Pogryzienie,
zranienie przez
zwierzęta
Wirus
Flaviviridae
(kleszczowe
zapalenie
mózgu)
gr. 3,
szczepienie
Borrelia spp.
gr. 2, brak
szczepień
Clostridium
perfringens
Laseczka
zgorzeli
gazowej
gr. 2, brak
szczepień
Clostridium
tetani
Laseczka tężca
gr. 2,
szczepienia T
Rhabdoviridae
wirus
wścieklizny
gr. 3,
szczepienia
Stopień strat
Weryfikacja
zagrożeń
ciała
Ogólne potłuczenie
ciała, złamanie
Uwzględnić
kości, śmierć
Lista kontrolna
Praca w terenie
zalesionym (osy, komary Alergia
itp.)
Uwzględnić
Lista kontrolna
Praca w otwartym terenie Ciężkie
(psy, wilki, dziki)
uszkodzenie ciała
Uwzględnić
Lista kontrolna
Droga zakażenia – ukłucie
Zapalenie mózgu,
kleszczy, praca w terenie
gorączka
zalesionym
Uwzględnić
Lista kontrolna
Droga zakażenia –
Gorączki
ukłucie kleszczy, praca w nawracające,
te-renie zalesionym
borelioza
Uwzględnić
Lista kontrolna
Kontakt z glebą
droga zakażenia –
bezpośrednia, po
zranieniach
Zgorzel gazowa
z rozpadem tkanek,
Uwzględnić
zapalenie tkanki
łącznej, posocznica
Lista kontrolna
Kontakt z glebą,
droga zakażenia –
bezpośrednia, po
zranieniach
Tężec, działanie
toksyczne
Lista kontrolna
Praca w terenie leśnym,
zwierzęta, droga
zakażenia – bezpośrednia, Wścieklizna
po zranieniach,
ugryzieniach
Uwzględnić
Uwzględnić
1.3. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku elektromontera linii napowietrznych (ocena wykonana metodą PHA)
Charakterystyka
zagrożenia –
Stopień strat
źródło
Możliwość
uniknięcia lub
ograniczenia strat
Poziom ryzyka
SP = R
Działania zapobiegawcze
42 = 8 – dopuszczalna
Wykopy
Ogólne
Oznakowanie
akceptacja ryzyka, konieczPrzysypanie (wpadnięcie do
potłuczenie
i wygrodzenie
ne jest zapewnienie, że
wykopu)
ciała, śmierć
wykopów
ryzyko pozostanie na tym
samym poziomie
Potrącenie,
Wzmożona uwaga 42 = 8 – dopuszczalna
Ogólne potłuprzygniece- Pojazdy samochooperatorów sprzętu, akceptacja ryzyka, konieczczenie ciała,
nie przez
dowe, ciężki
oznakowanie
ne jest zapewnienie, że
złamanie kości,
środki
sprzęt budowlany
ruchomych części ryzyko pozostanie na tym
śmierć
transportu
ciężkiego sprzętu
samym poziomie
Narzędzia ręczne,
Kontakt
Postępowanie
33 = 9 – dopuszczalna
elektronarzędzia,
z ostrymi
zgodne z instrukcją, akceptacja ryzyka, konieczpilarka, elementy Ciężkie
i szorstkimi
wzmożona uwaga, ne jest zapewnienie, że
o ostrych krawę- obrażenia
powierzchśrodki ochrony
ryzyko pozostanie na tym
dziach i poniami
indywidualnej
samym poziomie
wierzchniach
Upadek na
Śliska, nierówna Ogólne potłu- Wzmożona uwaga, 24 = 8 – dopuszczalna
tym samym powierzchnia
czenie ciała,
odpowiednie
akceptacja ryzyka, konieczpoziomie
terenu budowy
złamanie kości obuwie
ne jest zapewnienie, że
Typ
zagrożenia
Typ
zagrożenia
Upadek na
niższy
poziom
Charakterystyka
zagrożenia –
Stopień strat
źródło
kończyn
Praca na słupach,
drabinach, w podnośnikach koszowych, wpadnięcie
do wykopu
Ogólne potłuczenie ciała,
złamanie kości,
śmierć
Możliwość
uniknięcia lub
ograniczenia strat
Stosowanie podnośników koszowych,
przestrzeganie instrukcji, właściwe
przygotowanie
miejsca pracy
Poziom ryzyka
SP = R
Działania zapobiegawcze
ryzyko pozostanie na tym
samym poziomie
42 = 8 – dopuszczalna
akceptacja ryzyka, konieczne jest zapewnienie, że
ryzyko pozostanie na tym
samym poziomie
32 = 6 – dopuszczalna
Postępowanie
akceptacja ryzyka, konieczzgodne z instrukcją, ne jest zapewnienie, że
wzmożona uwaga ryzyko pozostanie na tym
samym poziomie
23 = 6 – dopuszczalna
Przeziębienia, Odpowiednie
Zmienne waakceptacja ryzyka, konieczPraca na wolnym odmrożenia,
ubranie, osłonięcie
runki atmone jest zapewnienie, że
powietrzu
udar cieplny,
głowy w lecie,
sferyczne
ryzyko pozostanie na tym
omdlenia
napoje
samym poziomie
42 = 8 – dopuszczalna
Porażenie
Kontakt
Bezwzględne prze- akceptacja ryzyka, konieczPraca na
prądem
z energią
strzeganie procene jest zapewnienie, że
czynnych liniach elektrycznym,
elektryczną
dury
ryzyko pozostanie na tym
śmierć
samym poziomie
32 = 6 – dopuszczalna
Promienioakceptacja ryzyka, konieczwanie
Środki ochrony
Spawanie
Choroby oczu
ne jest zapewnienie, że
ultrafioletow
indywidualnej
ryzyko pozostanie na tym
e
samym poziomie
Narzędzia
Nieprzebywanie
32 = 6 – dopuszczalna
Uderzenie
używane przez
w strefie ochronnej, akceptacja ryzyka, konieczprzez
Ciężkie
elektromontera na
stosowanie środków ne jest zapewnienie, że
spadające
obrażenia ciała
drabinie, w poochrony indywidu- ryzyko pozostanie na tym
przedmioty
dnośniku itp.
alnej
samym poziomie
42 = 8 – dopuszczalna
Ogólne potłuWypadek
Dojazd do miejStosowanie przepi- akceptacja ryzyka, konieczczenie ciała,
komunikasca wykonywania
sów, wzmożona
ne jest zapewnienie, że
złamanie kości,
cyjny
zadania
uwaga
ryzyko pozostanie na tym
śmierć
samym poziomie
33 = 9 – dopuszczalna
Praca w terenie
Środki
akceptacja ryzyka, konieczKontakt
zalesionym (osy, Alergia
odstraszające
ne jest zapewnienie, że
z owadami
komary itp.)
owady
ryzyko pozostanie na tym
samym poziomie
33 = 9 – dopuszczalna
Pogryzienie Praca w otwartym Ciężkie
akceptacja ryzyka, konieczWzmożona uwaga,
przez
terenie (psy, wil- uszkodzenie
ne jest zapewnienie, że
szkolenia
zwierzęta
ki, dziki)
ciała
ryzyko pozostanie na tym
samym poziomie
Wirus
Środki ochrony
Flaviviridae
indywidualnej
32 = 6 – dopuszczalna
Droga zakażenia –
(kleszczowe
Zapalenie
tępienie kleszczy,
akceptacja ryzyka, konieczukłucie kleszczy,
zapalenie
mózgu,
repelenty.
ne jest zapewnienie, że
praca w terenie
mózgu),
gorączka
Dokumentacji nie
ryzyko pozostanie na tym
zalesionym
gr. 3,
przechowuje się
samym poziomie
szczepienie
powyżej 10 lat
Środki ochrony
Droga zakażenia
indywidualnej,
32 = 6 – dopuszczalna
Borrelia spp. – ukłucie
Gorączki
tępienie kleszczy,
akceptacja ryzyka, konieczgr. 2, brak
kleszczy, praca w nawracające,
repelenty.
ne jest zapewnienie, że
szczepień
tere-nie
borelioza
Dokumentacji nie
ryzyko pozostanie na tym
zalesionym
przechowuje się
samym poziomie
powyżej 10 lat
Kontakt
z gorącymi
powierzchniami
Spawanie, praca
z pilarką
spalinową
Poparzenie,
ciężkie uszkodzenie ciała
Typ
zagrożenia
Clostridium
perfringens
Laseczka
zgorzeli
gazowej
gr. 2, brak
szczepień
Clostridium
tetani
Laseczka
tężca
gr. 2,
szczepienia
T
Rhabdovirida
e
wirus
wścieklizny
gr. 3,
szczepienia
Charakterystyka
zagrożenia –
Stopień strat
źródło
Zgorzel
gazowa z
Kontakt z glebą,
rozpadem
droga zakażenia –
tkanek,
bezpośrednia, po
zapalenie
zranieniach
tkanki łącznej,
posocznica,
Kontakt z glebą
Tężec,
droga zakażenia –
działanie
bezpośrednia, po
toksyczne
zranieniach
Praca w terenie
leśnym,
zwierzęta, droga
zakażenia –
bezpośrednia, po
zranieniach,
ugryzieniach
Wścieklizna
Możliwość
uniknięcia lub
ograniczenia strat
Natychmiastowe
opatrywanie ran,
dezynfekcja.
Dokumentacji nie
przechowuje się
powyżej 10 lat
Natychmiastowe
opatrywanie ran,
dezynfekcja,
szczepienia.
Dokumentacji nie
przechowuje się
powyżej 10 lat
Szczepienia ochronne, środki ochrony indywidualnej,
wzmożona uwaga,
niepodchodzenie do
zwierząt.
Dokumentacji nie
przechowuje się
powyżej 10 lat
Poziom ryzyka
SP = R
Działania zapobiegawcze
42 = 8 – dopuszczalna
akceptacja ryzyka, konieczne jest zapewnienie, że
ryzyko pozostanie na tym
samym poziomie
42 = 8 – dopuszczalna
akceptacja ryzyka, konieczne jest zapewnienie, że
ryzyko pozostanie na tym
samym poziomie
42 = 8 – dopuszczalna
akceptacja ryzyka, konieczne jest zapewnienie, że
ryzyko pozostanie na tym
samym poziomie
Download