Obchodowy sieci i węzłów cieplnych

advertisement
Obchodowy sieci i węzłów cieplnych
1.1. Charakterystyka stanowiska
Stanowisko
Faza użytkowania obiektu
Granice obiektu
Opis stanowiska pracy
Wykonywane czynności
Obchodowy sieci i węzłów cieplnych
Użytkowanie urządzeń, naprawy, konserwacja
Rejon eksploatacyjny sieci
Rejon składa się z rur preizolowanych, tradycyjnych komór
cieplnych i węzłów cieplnych
– sprawdzenie stężenia gazów wybuchowych w komorze,
– otwarcie włazów komory i wietrzenie komory,
– zejście do komory,
– rozruch systemu sieci i węzłów sieci po letnim przestoju (otwarcie
zasuw, uruchomienie wymienników, uszczelnienie przecieków),
– sprawdzenie stężenia gazów toksycznych w komorze,
– nadzór nad pracą systemu (odczyty parametrów pracy,
czyszczenie filtrów, odmulników, doraźne naprawy i
uszczelnianie),
– zakończenie pracy sieci po okresie zimowym (zamknięcie
zasuw, unieruchomienie wymienników cieplnych węzłach)
Praca zmianowa, ograniczona przestrzeń pracy w komorach,
używanie środków ochrony indywidualnej, brak dostatecznego
oświetlenia, odrażające zapachy
Niedogodności wykryte
w czasie dotychczasowego
użytkowania
Stosowane materiały i środki
Proste narzędzia ręczne
pracy
Poziom przygotowania
zawodowego, wymagane
uprawnienia, predyspozycje
Przygotowanie zawodowe, uprawnienia
Inne osoby narażone na
ryzyko
Inni pracownicy, przechodnie, dozór techniczny
1.2. Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń na stanowisku obchodowego sieci i węzłów cieplnych
Dokumenty
Charakterystyka
Typ zagrożenia wykorzystane do
zagrożenia – źródło
identyfikacji
Potrącenie,
Lista kontrolna,
przez środki
Pojazdy samochodowe
rejestr wypadków
transportu
Elementy o ostrych kraKontakt z ostryLista kontrolna,
wędziach i powierzchmi i szorstkimi
rejestr wypadków niach, pokrywy włazów
powierzchniami
itp.
Upadek na tym
Śliska, nierówna posamym pozio- Lista kontrolna
wierzchnia dojścia do
mie
węzłów i w węzłach
Schodzenie i wychoUpadek na
Lista kontrolna,
dzenie z komory
niższy poziom rejestr wypadków
cieplnej po klamrach
Uderzenie o elementy
Uderzenie
Lista kontrolna,
urządzeń, ciasne
o przedmioty
rejestr wypadków
pomieszczenia komory
Kontakt
Gorąca woda wypływaz gorącymi
Lista kontrolna,
jąca z nieszczelności
powierzchniami rejestr wypadków podczas awarii, para woi gorącą wodą
dna, elementy urządzeń
Zmienne waPraca na wolnym porunki atmosfewietrzu, dojścia do węzLista kontrolna
ryczne i tempełów, wysoka temperaturaturowe
ra w węzłach
Uderzenie przez
Spadające narzędzia do
spadające
Lista kontrolna
komory, opadające poprzedmioty
krywy włazów do komory
Gaz wybuchowy gromaWybuch
Lista kontrolna
dzący się w komorach
Stopień strat
Weryfikacja zagrożeń
Ogólne potłuczenie
ciała, złamanie kości, Uwzględnić
śmierć
Rany dłoni
Uwzględnić
Ogólne potłuczenie
ciała, złamanie kości Uwzględnić
kończyn
Ogólne potłuczenie
ciała, złamanie kości, Uwzględnić
śmierć
Ogólne potłuczenie
ciała, siniaki, guzy
Pominąć
Poparzenie ciała,
ciężkie uszkodzenie
Uwzględnić
ciała, poparzenie dróg
oddechowych
Przeziębienia, udar
cieplny, omdlenia
Uwzględnić
Ciężkie obrażenia
ciała
Uwzględnić
Śmierć, poparzenie
Uwzględnić
Dokumenty
Typ zagrożenia wykorzystane do
identyfikacji
Charakterystyka
zagrożenia – źródło
Stopień strat
Weryfikacja zagrożeń
cieplnych
Substancje
i preparaty
chemiczne
toksyczne
Legionella
pneumophila
gr. 2, brak
szczepień
Lista kontrolna
Gaz toksyczny gromadzący się w komorach
cieplnych
Toksyczne uszkodzenie narządów weUwzględnić
wnętrznych, śmierć
Lista kontrolna
Woda, zwłaszcza ciepła,
ścieki, droga zakażenia –
powietrzno-kropelkowa,
bezpośrednia (20–45 °C)
Zapalenie płuc,
gorączka
grypopodobna
(Pontiac fever)
Uwzględnić
1.3. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku obchodowego sieci węzłów cieplnych (ocena wykonana metodą wg
normy PN-N-18002)
CharakteryTyp
styka zagrożezagrożenia
nia – źródło
Potrącenie
Pojazdy
przez środki
samochodowe
transportu
Stopień strat
Możliwość
uniknięcia lub
ograniczenia strat
Ogólne potłuczenie ciała,
złamanie kości,
śmierć
Postępowanie zgodne
z instrukcją, wzmożona uwaga, elementy
odblaskowe
Kontakt
z ostrymi
i szorstkimi
powierzchniami
Elementy o ostrych krawędziach i poRany dłoni
wierzchniach
pokrywy
włazów itp.
Postępowanie zgodne
z instrukcją, wzmożona uwaga, środki ochrony indywidualnej
Upadek na
tym samym
poziomie
Śliska, nierówna powierzchnia dojścia do
węzłów i w
węzłach
Ogólne potłuczenie ciała,
złamanie kości
kończyn
Wzmożona uwaga,
odpowiednie obuwie
Upadek na
niższy
poziom
Schodzenie
i wychodzenie Ogólne potłuz komory
czenie ciała,
cieplnej po
złamanie kości
klamrach
Wzmożona uwaga,
odpowiednie obuwie
Gorąca woda
wypływająca
z nieszczelności
podczas awarii,
para wodna,
elementy urządzeń
Praca na wolZmienne wanym powietrzu,
runki atmodojścia do węzsferyczne
łów, wysoka
i temperatutemperatura
rowe
w węzłach
Spadające naUderzenie
rzędzia do koprzez spada- mory, opadająjące przed- ce pokrywy
mioty
włazów do
komory
Kontakt
z gorącymi
powierzchniami i gorąca wodą
Poparzenie,
ciężkie uszkoPostępowanie zgodne
dzenie ciała,
z instrukcją
poparzenie dróg
oddechowych
Poziom ryzyka
(CN, PN, R) *)
Działania zapobiegawcze
CN – o dużej szkodliwości
PN – mało prawdopodobne
R – średnie, dopuszczalne
Zaleca się zaplanowanie
i podjęcie działań w celu
zmniejszenia ryzyka
CN – o małej szkodliwości
PN – prawdopodobne
R – małe, dopuszczalne
Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zostanie na
tym samym poziomie
CN – o średniej szkodliwości
PN – prawdopodobne
R – średnie, dopuszczalne
Zaleca się zaplanowanie
i podjęcie działań w celu
zmniejszenia ryzyka
CN – o średniej szkodliwości
PN – prawdopodobne
R – średnie, dopuszczalne
Zaleca się zaplanowanie
i podjęcie działań w celu
zmniejszenia ryzyka
CN – o średniej szkodliwości
PN – prawdopodobne
R – średnie, dopuszczalne
Zaleca się zaplanowanie
i podjęcie działań w celu
zmniejszenia ryzyka
CN – o małej szkodliwości
PN – prawdopodobne
Przeziębienia, Odpowiednie ubranie,
R – małe, dopuszczalne
udar cieplny,
osłonięcie głowy
Konieczne jest zapewnieomdlenia
w lecie, napoje
nie, że ryzyko zostanie na
tym samym poziomie
CN – o średniej szkodliwości
Ciężkie obrażePN – prawdopodobne
nia ciała, przy- Obuwie ochronne,
R – średnie, dopuszczalne
gniecenie pal- wzmożona uwaga
Zaleca się zaplanowanie
ców rąk i nóg
i podjęcie działań w celu
zmniejszenia ryzyka
CharakteryTyp
styka zagrożezagrożenia
nia – źródło
Stopień strat
Możliwość
uniknięcia lub
ograniczenia strat
Wybuch
Gaz wybuchowy gromadzą- Śmierć,
cy się w komo- poparzenie
rach cieplnych
Postępowanie zgodne
z procedurą, pomiary
środowiska
Substancje
i preparaty
chemiczne
toksyczne
Toksyczne
Gaz toksyczny
uszkodzenie
gromadzący się
narządów
w komorach
wewnętrznych
cieplnych
śmierć
Postępowanie zgodne
z procedurą, pomiary
środowiska
Woda,
zwłaszcza
ciepła, ścieki,
Legionella
droga
pneumophila
zakażenia gr. 2, brak
powietrznoszczepień
kropelkowa,
bezpośrednia
(20– 45 °C)
Droga
Wirusy –
zakażenia –
Bunyaviugryzienie
ridae
przez szczury,
gr. 3 brak
powietrznoszczepień
-kropelkowa,
skaleczenia
Poziom ryzyka
(CN, PN, R) *)
Działania zapobiegawcze
CN – o dużej szkodliwości
PN – mało prawdopodobne
R – średnie, dopuszczalne
Zaleca się zaplanowanie
i podjęcie działań w celu
zmniejszenia ryzyka
CN – o dużej szkodliwości
PN – mało prawdopodobne
R – średnie, dopuszczalne
Zaleca się zaplanowanie
i podjęcie działań w celu
zmniejszenia ryzyka
Zapalenie płuc,
gorączka grypopodobna
(Pontiac fever)
Środki ochrony
indywidualnej,
stosowanie biocydów.
Nie przechowuje się
dokumentów powyżej
10 lat
CN – o małej szkodliwości
PN – mało prawdopodobne
R – małe, dopuszczalne
Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zostanie na
tym samym poziomie
Gorączka
krwotoczna
Środki ochrony
indywidualnej,
tępienie gryzoni.
Nie przechowuje się
dokumentów powyżej
10 lat
CN – o dużej szkodliwości
PN – mało prawdopodobne
R – średnie, dopuszczalne
Zaleca się zaplanowanie
i podjęcie działań w celu
zmniejszenia ryzyka
*) CN – ciężkość następstw, PN – prawdopodobieństwo następstw, R – ryzyko.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards