Prace dyplomowe - Instytut Archeologii UW

advertisement
Prace dyplomowe
złoŜone od 01.10.2004 do 30.09.2011
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
1 Łukasz
Olszak
2 Magdalena
Jędrysiak
3 Katarzyna
Krawczyk
4 Monika
5 Mariusz
6 Tomasz
Sygowska
Lipiński
Więcek
7 Agnieszka
8 Maciej
Mikołajska
Kobacki
9 Aleksandra Gąsowska
10 Emilian
11 Małgorzata
Lachowicz
Kot
12 Ewa
Małkowska
13 ElŜbieta
Krasuska
14 Aleksandra Nedwidek
15 Anna
Uhma
16 Monika
RóŜańska
17 Monika
Dębowska
18 Kamil
Korczak
19 Ewelina
20 Marzena
21 Joanna
Mizak
Zarzycka
Chrostowska
22 Anna
Domańska
23 Maciej
Grabowski
Tytuł
Prowadzący
Hodowla i łowiectwo źródłem mięsa na stonawisku J.
19A Chełm, obiekt 20 oraz 21"
Antykizujące motywy bordiury Drzwi
J.
Gnieźnieńskich na tle renesansu XII wieku
Charakterystyka zdobienia ciała i ubioru
R.
społeczności kultury amfor kulistych z obszaru
ziem polskich na podstawie wybranych zespołów
grobowych.
WróŜbiarstwo i magia w Ŝyciu Greków
M.
Kimmerowie. Zarys dziejów i kultury kimmeryjskiej A.
Kolekcja monet antycznych Stanisława Augusta R.
Poniatowskiego ze szczególnym uwzględnieniem
monet greckich
Przewodnik po Pułtusku
A.
Rolnictwo na południowym zachodzie Ameryki
J.
Północnej
Archeologia dla dzieci.Kształtowanie świadomości R.
prehistorycznej w programie nauczania
początkowego
Rogownictwo mezolityczne na ziemiach polskich R.
Środkowopaleolityczne pochówki neandertalskie i K.
protokromaniońskie w kontekście analizy
semiotycznej
Szczątki zwierzęce z grodu stoŜkowatego w
A.
Pełczyskach gm. Złota Pińczowska, woj.
świętokrzyskie
Propaganda królewska na przykładzie wybranych A.
rzeźb Ramzesa II.
Szczątki kostne zwierząt jako Ŝródło do poznania W
konsumpcji zwierząt na ziemiach pruskich i
jaćwieskich we wczesnym średniowieczu
Przedstawienia władcy asyryjskiego jako
F.
wojownika
Karawanseraje na szlaku Samarkanda - Rajj -Qom B.
w okresie wczesnego średniowiecza (IX-XII w)
Atlas z uskrzydlonym dyskiem słonecznym w
F.
sztuce StaroŜytnego Bliskiego Wschodu
Wczesnośredniowieczne zapinki podkowiaste z
W
ziem pruskich
Zigguraty z czasów III Dynastii z Ur i ich geneza
F.
Królewski łuk i strzały w ceremoniale asyryjskim F.
Zabytki pochodzenia ruskiego na terytorium
W
wczesnośredniowiecznej JaćwieŜy
Święte miejsca ludów bałtijskich.
W
Historia,charakterystyka i moŜliwości badawcze
miejsc kultu na terytoriach bałtyjskich
Kontakty Elamu z Asyrią w pierwszym tysiącleciu B.
p.n.e.
Data obr.
Piątkowska-Małecka 02.12.2004
Miziołek
26.01.2005
Mazurowski
02.03.2005
Rekowska-Ruszkowsk22.03.2005
Waluś
23.03.2005
Ciołek
20.04.2005
Bursche
Wołoszyn
27.04.2005
08.06.2005
Mazurowski
22.06.2005
Mazurowski
Szymczak
22.06.2005
23.06.2005
Lasota-Moskalewska 29.06.2005
Niwiński
29.06.2005
Wróblewski
30.06.2005
Stępniowski
05.07.2005
Kaim
20.07.2005
Stępniowski
28.07.2005
Wróblewski
28.07.2005
Stępniowski
Stępniowski
Wróblewski
28.07.2005
28.07.2005
30.07.2005
Wróblewski
30.07.2005
Kaim
03.08.2005
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 1 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
24 Katarzyna
25 Urszula
26 Maciej
27 Sylwia
28 Dominika
29 Marcin
30 Izabela
31 Dawid
32 Katarzyna
33 Monika
34 Marzena
35 Małgorzata
36 Anita
37 Sylwia
38 Urszula
39 Agnieszka
40 Dorota
41
42
43
44
Iwona
GraŜyna
Jan
Rafał
45 Rafał
46 Piotr
47 Magdalena
48 Katarzyna
49 Małgorzata
Nazwisko
Tytuł
Prowadzący
Zeman - WiśniewsPochodzenie Afrodyty i początki jej kultu,w świetle K.
źródeł pisanych i archeologicznych
Michalska
Neopogański mit Stonehenge
A.
Szymkiewicz
Od Bachofena do "Świętej Historii". Archeologia i A.
antropologia wobec koncepcji matriarchatu i
Wielkiej Bogini
Wysocka
Dilmuńskie pieczęcie stemplowe
F.
Klicka
Szabti z okresu panowania XVIII dynastii
K.
Piechocki
Uzbrojenie armii egipskiej od Okresu ArchaicznegoK.
do końca Nowego Państwa
Szyperska
WyposaŜenie kanopskie od czasów Starego
K.
Państwa do okresu ptolemejskiego
Wieczorek
Korespondencja królewska okresu Starego
K.
Państwa. Studia nad budową, charakterem i
kontekstem archeologicznym listów królewskich
Pawlińska
Laguna wenecka: problemy i kierunki badań
I.
Więch
Stanowiska z importowaną ceramiką grecką na
T.
wybrzeŜu Lewantu w okresie perskim
OŜarek
Amulety i przedstawienia o charakterze
A.
magicznym znalezione na mumii Tutanchamona
Gotard
Praktyki pogańskie na wczesnośredniowiecznych J.
cmentarzyskach szkieletowych Mazowsza
Płockiego
Matysiak
Wczesnośredniowieczne dewocjonalia
J.
chrześcijańskie z Małopolski
Wajda
Romańskie, ceramiczne płytki posadzkowowe z J.
wybranych obiektów krakowskich Tyńca i Mogiły
Ziemska
Kurhan z wczesnej epoki Ŝelaza odkryty w
P.
miejscowości Zakrzewo-Ranki,gm.Wieczfnia
Kościelna
Lewcio
Terakotowe ozdoby architektoniczne świątyń
I.
republikańskich w Luni
Karpińska
Nekropola w Carmonie. Formy wybranych grobów II.
w.p. n. e. - II w . n.e.
Zduńska
Numancja:historia i świadectwa materialne
I.
Tomaszewska
Zwyczaje grzebalne mieszkańców Altinum
I.
Kubisa
Kadzielnice asyryjskie-formy i funkcje
F.
Rudnicki
ZałoŜenia na "osi łamanej" w architekturze
F.
sakralnej Mezopotamii do czasów III dynastii z Ur
Szwelicki
Asyryjskie uzbrojenie ochronne-wybrane
F.
zagadnienia
Witkowski
Budowla z dziedzińcem z Tell el-Burak. Funkcja i F.
datowanie
Gałus
Ryte przedstawienia zomorficzne na ceramice
J.
kultury łuŜyckiej
Wójcikowska
Skarbce greckie w okresie archaicznym i
P.
klasycznym. Analiza i porównanie architektoniczne
na przykładzie sanktuariów w Delfach i Olimpii.
Makowska
Kult bóstw miasta Koptos okresu greckoA.
rzymskiego
Data obr.
Lewartowski
10.08.2005
Sołtysiak
Sołtysiak
16.08.2005
16.08.2005
Stępniowski
Kuraszkiewicz
Kuraszkiewicz
16.08.2005
17.08.2005
17.08.2005
Kuraszkiewicz
17.08.2005
Kuraszkiewicz
17.08.2005
Modrzewska-Pianetti 02.09.2005
Waliszewski
02.09.2005
Niwiński
05.09.2005
Kalaga
09.09.2005
Kalaga
09.09.2005
Kalaga
09.09.2005
Szymański
10.09.2005
Modrzewska-Pianetti 15.09.2005
Modrzewska-Pianetti 16.09.2005
Modrzewska-Pianetti 16.09.2005
Modrzewska-Pianetti 18.09.2005
Stępniowski
20.09.2005
Stępniowski
20.09.2005
Stępniowski
20.09.2005
Stępniowski
20.09.2005
Piątkowska-Małecka 21.09.2005
Dyczek
23.09.2005
Łajtar
26.09.2005
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 2 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
50 Aneta
Maty
51 Joanna
Piotrowicz
52 Aleksandra Rowińska
53 Agnieszka
54 Agata
Stankiewicz
Strzelecka
55 Katarzyna
Watemborska
56 Agata
Wiśniewska
57 Michał
Wójcicki
58 Anna
Blok
59 Maciej
Kurdwanowski
60 Renata
Zabłocka
61 Paulina
Komar
62 Ilona
Sikorska
63 Julia
Sobczyk
64 Anna
65 Bartosz
śochowska
Butrym
66 Marta
Gzyra
67 Emilia
Haraszczuk
68 Marcin
69 Jarosław
Kowalski
Serafin
70 Mateusz
Kozakow
71 Przemysław Litwinowicz
72 Paulina
Michaluk
73 Stanisław
74 Rafał
Rzeźnik
Śmiałecki
Tytuł
Prowadzący
Kamieńczyk- współwystępowanie róŜnych form
P.
naczyń w grobach z młodszego okresu
przedrzymskiego
Ciałopalny,jamowy,grób kobiecy kultury
P.
wielbarskiej z miejscowości Nowe Dobra
Pochodzenie ceramiki guzowskiej w Troi na
K.
podstawie najnowszych badań
Powstanie i rozwój teatru greckiego
M.
Ubiory kobiece pochodzenia greckiego w Egipcie A.
hellenistycznym i rzymskim
Materiały z badań powierzchniowych stanowiska w P.
Sędzinie Kolonii, woj.kujawsko-pomorskie
Materiały z cmentarzyska w Babiętach,pow.
P.
Mrągowo (Babienten,Kr.Sensburg) z badań
O.Wollerta
Grzebienie typu A (wg S. Thomas) w kulturze
P.
wielbarskiej
BiŜuteria skandynawska na ziemiach pruskich w W
IX-XI wieku
J.
Znaleziska krzesiw późnośredniowiecznych z
obszaru obecnej Polski
P.
Materiały z przypadkowych znalezisk na terenie
cmentarzyska w miejscowości Zapowiednia, gm.
Pyzdry, woj. wielkopolskie
Ikonografia tabliczek do zaŜywania substancji
J.
halucynogennych z rejonu południowych Andów
Typologia zdobień cereamiki typu Casma Inciso J.
na podstawie materiału ze stanowiska Ten
Ten,dolina Culebras,Peru
T.
Agora w okresie klasycznym i hellenistycznym
/funkcja,zagospodarowanie przestrzenne/ w
wybranych miastach Azji Mniejszej
Mury miejskie Rzymu
P.
Cechy wiórów KPL na podstawie analizy
K.
materiałów powierzchniowych ze stanowiska
"Gawroniec" w Ćmielowie
Analiza systemu obronnego grodów tzw.typu
A.
biskupińskiego
Zabytki ruskie miedzy Wisłą a Bugiem - importy
J.
czy wytwory miejscowe
Antyczne Biblioteki
T.
Parafernalia do rytualnej gry w piłkę w ikonografii J.
kultur wybrzeŜa Zatoki Meksykańskiej
Analogie etnograficzne w procesie badawczym
A.
archeologii
Rzymskie załoŜenia obronne w rejonie Oazy Azraq P.
Pochówki dziecięce z okresu środkowego i
W
późnego neolitu w Małopolsce
Kult Asklepiosa i jego sanktuaria
P.
Kult Izydy na zachodzie Cesarstwa Rzymskiego w A.
świetle świadectw archeologicznych i
epigraficznych
Data obr.
Szymański
26.09.2005
Szymański
26.09.2005
Lewartowski
26.09.2005
Rekowska-Ruszkowsk26.09.2005
Łajtar
26.09.2005
Szymański
26.09.2005
Szymański
26.09.2005
Szymański
26.09.2005
Wróblewski
27.09.2005
Kruppe
27.09.2005
Szymański
27.09.2005
Wołoszyn
28.09.2005
Wołoszyn
28.09.2005
Scholl
28.09.2005
Dyczek
Szymczak
28.09.2005
29.09.2005
Waluś
30.09.2005
Kalaga
30.09.2005
Mikocki
Wołoszyn
02.11.2005
08.11.2005
Sołtysiak
31.01.2006
Dyczek
Gumiński
08.02.2006
16.02.2006
Dyczek
Sołtysiak
14.03.2006
17.05.2006
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 3 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
75 Maciej
76 Jan
Marciniak
Szymański
77 Mariusz
Kowalczyk
78 Zbigniew
Kubiatowski
79 Monika
Łobodzińska
80 Joanna
Szlaga
81 Dorota
Dobrzyńska
82 Katarzyna
Pronoza
83 Łukasz
Urbanowski
84 Łukasz
Celiński
85 Dawid
Iwaniec
86 Szymon
Lenarczyk
87 Halina
Szydłowska
88 Marzena
89 Katarzyna
Molatta
Walczak
90 Aleksandra Kubiak
91
92
93
94
Anna
Maciej
Kamila
Rozalia
Mostek
Czapski
Gołębiewska
Tybulewicz
95 Joanna
96 Izabela
Sulewska
Szter
97 Jakub
Warzecha
98 Michał
Zasłona
99 Urszula
100 Barbara
Zawadzka
Stypuła
Tytuł
Prowadzący
Polinezyjskie place zgromadzeń
J.
Świątynie grobowe w Tebach Zachodnich za XVIII S.
dynastii
Przedstawienia Ŝołnierzy rzymskich na monetach P.
w I i II w.n.e.
Zabytki bursztynowe z terenów Polski, pomiędzy W
połową X a końcem XV wieku
Ikonografia symbolu SM3-T3WJ na tronach
A.
królewskich w staroŜytnym Egipcie ( w okresie od
Starego Państwa do końca panowania XX dynastii)
Naczynka toaletowe w okresie Nowego Państwa w K.
staroŜytnym Egipcie
Wyroby z kości ze stanowiska w Ząbiu gm.
A.
Olsztytnek, woj.warmińsko-mazurskie
Archeologiczne dowody kontaktów egipskoK.
mykeńskich w okresie amarneńskim
Gospodarka surowcami krzemiennymi na
K.
kompleksie stanowisk Rydno w gm. Mirzec, woj.
Świętokrzyskie
M.
Lampki terakotowe z budynku B z polskich
wykopalisk w Ptolemais
Ceramika hellenistyczna typu "Black-Glazed" z
M.
polskich wykopalisk w Ptolemais, Libia
Zespół naczyń ceramicznych znalezionych w
M.
pomieszczeniach gospodarczych (ar EX 10) Willi z
Widokiem
Palazzo delle Colonne i Willa z Widokiem w
M.
Ptolemais w Libii. Analiza porównawcza
Ofiara z byka w kulturze minojskiej
K.
Przedstawienie kobiet na mozaikach z Afryki
R.
Północnej i Sycylii
"Hairan Bonne Rabbeli w świetle inskrypcji
J.
palmyreńskich"
Architektura i dekoracja świątyń nabatejskich
J.
Konstrukcje okrętów w staroŜytnym Egipcie
K.
Ubiór mieszkańców prowincji Gallia Belgia
R.
Przedstawienia zapinek cebulowatych w sztuce
R.
rzymskiej od Dioklecjana do Justyniana (284-565 r.
po Chr)
BIT HILANI - forma, funkcje, konteksty
F.
Cmentarzysko kultury bogaczewskiej z okresu
P.
wpływów rzymskich w Inulcu, pow.Mrągowo, woj.
warmińsko-mazurskie
Forty oddziałów pomocniczych w Murze Hadriana. R.
Budowle gospodarcze i sanitarne
Mazowieckie Centrum Metalurgiczne w powiązaniu R.
ze znaleziskami momet rzymskich
Rzymskie termy wojskowe na Krymie
R.
Antyczne figurki brązowe z dziewiętnasto i
R.
dwudziestowiecznych kolekcji polskich. Problem
autentyczności zabytków
Data obr.
Wołoszyn
Rzepka
24.05.2006
24.05.2006
Dyczek
29.05.2006
Wróblewski
20.06.2006
Niwiński
21.06.2006
Kuraszkiewicz
21.06.2006
Waluś
26.06.2006
Lewartowski
26.06.2006
Szymczak
30.06.2006
Rekowska-Ruszkowsk19.07.2006
Rekowska-Ruszkowsk19.07.2006
Rekowska-Ruszkowsk19.07.2006
Rekowska-Ruszkowsk19.07.2006
Lewartowski
02.08.2006
Karasiewicz-Szczypio10.08.2006
Młynarczyk
16.08.2006
Młynarczyk
16.08.2006
Kuraszkiewicz
25.08.2006
Karasiewicz-Szczypio04.09.2006
Karasiewicz-Szczypio04.09.2006
Stępniowski
Szymański
12.09.2006
12.09.2006
Karasiewicz-Szczypio12.09.2006
Ciołek
12.09.2006
Karasiewicz-Szczypio12.09.2006
Karasiewicz-Szczypio12.09.2006
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 4 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
101 Paweł
Nazwisko
Niedbał
102 Dorota
Wojnowska
103 Aleksandra Aust
104 Przemysław Skociński
105 Anna
Woźniak
106 Marcin
107 Julia
Woźniak
Głogowska
108 Beata
Staniszewska
109 Łukasz
Wojnarowicz
110 Jan
Nowacki
111 Maja
Rzeplińska
112 Kamil
Wojtulewicz
113 Anna
Zielińska
114 Magdalena
Wałaszewska
115 Patryk
Barbarowicz
116 Marcin
Klebba
117 Izabela
Król
118 Magda
Woźniak
119 Beatricze
Marjankowska
120 Magdalena
Ostrowska
121 Natalia
122 Piotr
Kur
Czerkwiński
123 Daniel
124 Maciej
Styczyński
Bielawski
125 Agnieszka
Rydzewska
126 Kamil
Kubicki
Tytuł
Prowadzący
Zespół naczyń ceramicznych z cysterny pod
M.
perystylem w ,,Willi z widokiem" w Ptolemais
Złote lunule rzymskie
M.
Kościane elementy zapięć ubioru w kulturze amfor W
kulistych
Tczew Cmentarzysko szkieletowe z okresu
P.
przedrzymskiego oraz okresu wpływów rzymskich
Wczesna i środkowa faza epoki śelaza w świetle B.
materiałów z wybranych cmentarzysk w północnozachodnim Iranie
Chronologia względna kurhanów typu rostołckiego B.
Naczynia apteczne z wykopalisk na przyrynkowej J.
działce miejskiej w Pucku
Przedstawienia sfinksów na plakietkach z kości
F.
słoniowej pochodzenia fenickiego
Świątynie Dilmunu na przełomie III i II tysiąclecia F.
p.n.e.
Znaleziska późnośredniowieczne narzędzi
J.
kowalskich z małych siedzib obronnych
(Siedlątków, Plemięta, Pęczniew i RaciąŜ)
Analogie huryckie w dekoracji złotej wazy z
B.
Hasanlu
Przedstawienia uczt na plakietkach wotywnych w F.
okresie wczesnodynastycznym w Sumerze
Znaleziska z późnego okresu wędrówek ludów z W
Pomorza i północnej Wielkopolski
Budownictwo synagogalne na terenie greckoJ.
rzymskiej i bizantyjskiej Galilei
Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych:
A.
podobieństwa i róŜnice
Swastyka na zabytkach z wczesnej epoki brązu w F.
Anatolii
BiŜuteria metalowa na Mazowszu Płockim we
J.
wczesnym średniowieczu
Ślady kanibalizmu w kulturze łuŜyckiej na
A.
ziemiach polskich w epoce brązu i wczesnej epoce
Ŝelaza
Kaplice grobowe boskich adoratorek Amona w
M.
Medinet Habu
Świątynie ,,miejskie" Babilonu w okresie
F.
nowobabilońskim
Kult królowych w okresie Nowego Państwa
M.
WyposaŜenie komór grobowych w okresie Starego S.
Państwa na nekropolii w Gizie
Duńskie groby z bronią okresu wikińskiego
W
Przedstawienia narzędzi budowlanych w sztuce
T.
rzymskiej
Świątynie grobowe w Egipcie od okresu
M.
archaicznego do końca Średniego Państwa
Problem genezy i natury Dekapolu w ujęciu
J.
historycznym
Data obr.
Rekowska-Ruszkowsk13.09.2006
Rekowska-Ruszkowsk13.09.2006
Gumiński
15.09.2006
Szymański
18.09.2006
Kaim
18.09.2006
Kontny
Kruppe
18.09.2006
19.09.2006
Stępniowski
19.09.2006
Stępniowski
19.09.2006
Kruppe
19.09.2006
Kaim
20.09.2006
Stępniowski
20.09.2006
Wróblewski
20.09.2006
Młynarczyk
21.09.2006
Waluś
27.09.2006
Stępniowski
27.09.2006
Kalaga
27.09.2006
Waluś
27.09.2006
Barwik
28.09.2006
Stępniowski
28.09.2006
Barwik
Rzepka
28.09.2006
28.09.2006
Wróblewski
Sarnowski
02.10.2006
11.10.2006
Barwik
16.10.2006
Młynarczyk
16.10.2006
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 5 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
127 Marcin
128 Małgorzata
129 Marcin
130 Jacek
131 Marta
132 Bartłomiej
133 Ewelina
134 Krzysztof
135 Magdalena
136 Wojciech
137 Ewelina
138 Edyta
139 Piotr
140 Katarzyna
141 Natalia
142 Joanna
143 Katarzyna
144 Łukasz
145 Emilia
146 Marta
147 Karol
148 Sylwia
149 Igor
150 Katarzyna
Nazwisko
Tytuł
Burdziej
Prowadzący
K.
Analiza antropologiczna oraz próba datowania
materiału kostnego z Kamienia Pomorskiego
śukowska -SawickWpływy południowoeuropejskie na ziemiach
R.
polskich u schyłku epoki brązu i początkach
wczesnej epoki Ŝelaza
Dołba
Gimnazjon jako przykład architektury słuŜącej
K.
sportowi w staroŜytnej Grecji
Szymański
Sporty walki w staroŜytnej Grecji
K.
Mierzejewska
Przedstawienia zwierząt na ceramice Niniwa 5 i
F.
ceramice szkarłatnej
Paprocki
Rogowe narzędzia obuchowe i ich produkcja na W
NiŜu Polskim w mezolicie i paraneolicie
Drwięga
Znaleziska późnośredniowiecznych metalowych J.
haczyków na ryby z obszaru obecnej Polski
Ryniec
Monografia stanowiska jaskiniowego Obi-Rahmat K.
na tle przemian kulturowych przełomu środkowego
i górnego paleolitu Azji Centralnej
Woińska
Znaleziska naczyń typu t e r r a s i g i l l a t a
R.
na ziemiach u ujścia Wisły
Zgurecki
Uzbrojenie ludności zamieszkującej we wczesnym A.
i starszym okresie epoki brązu ziemie polskie
Matusiewicz
R.
Groby płaskie kultury pucharów lejkowatych na
terenie PłaskowyŜu Nałęczowskiego
Ceranowska
P.
Stan badań antropologicznych w kulturze
sudowskiej
Daszkowski
Zabytki ze Zgierza, (d. Aniołowo) ul. Aniołowska, P.
woj. Łódzkie z okresu wpływów rzymskich w
zbiorach PMA
Krześniak
,,Imacze w kulturze oksywskiej - typologia i
P.
rozprzestrzenienie"
Koperniak
Nekropola okresu późnego cesarstwa rzymskiego R.
na przylądku Aj-Todor
Madziąg
Znaleziska późnośredniowiecznych wyrobów z
J.
kości, rogu i poroŜa z obszaru Pomorza
Stelmach
Średniowieczne amulety z kłów, zębów i pazurów E.
zwierzęcych oraz kręgów i tarcz łusek rybich, jako
materialny przejaw wierzeń
Zieliński
Architektura grobowa z cegły w okresie Starego
S.
Państwa
Jastrzębska
Prawie wszystko o amforach typu "Beisan".
J.
Malowane amfory bizantyjskiej Palestyny
Bura
Fragmenty marmurowych naczyń z"Willi z
T.
widokiem" w Ptolemais w Libii
J.
Bartczak
Przedstawienie zwierząt na kolumnie Trajana
R.
Gromadzka
Przedstawienia nieba na sufitach grobowców
S.
królewskich okresu Nowego Państwa
Kowalewski
Przedstawienia antropomorficzne i zoomorficzne w W
mezolicie i paraneolicie strefy południowowschodniobałtyckiej
Belczyk
Ossilegium. śydowskie zwyczaje pogrzebowe w T.
okresie od I w. p.n.e. do I w. n.e.
Data obr.
Piasecki
25.10.2006
Mazurowski
15.11.2006
Lewartowski
24.01.2007
Lewartowski
Stępniowski
07.02.2007
21.02.2007
Gumiński
07.03.2007
Kruppe
13.03.2007
Szymczak
21.03.2007
Karasiewicz-Szczypio21.03.2007
Waluś
21.03.2007
Mazurowski
21.03.2007
Szymański
30.03.2007
Szymański
30.03.2007
Szymański
30.03.2007
Karasiewicz-Szczypio17.04.2007
Kruppe
08.05.2007
Kowalczyk-Heyman 08.05.2007
Rzepka
10.05.2007
Młynarczyk
18.05.2007
Sarnowski
21.05.2007
śelazowski
Karasiewicz-Szczypio23.05.2007
Rzepka
06.06.2007
Gumiński
13.06.2007
Waliszewski
15.06.2007
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 6 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
151 Taisa
152 Karolina
153 Ewa
154 Katarzyna
155 Karolina
156 Katarzyna
157 Maciej
158 Izaura
159 Agnieszka
160 Agata
161 Patrycja
162 Katarzyna
163 Maciej
164
165
166
167
ElŜbieta
Olimpia
Małgorzata
Joanna
168 Zofia
169 Olga
170 Mariusz
171 Marcin
172 Marta
173 Agnieszka
174 Agata
175 Rafał
176 Kinga
Nazwisko
Tytuł
Odziemkowska
Prowadzący
Inskrypcje okresu republiki rzymskiej z Akwileji.
I.
Zabytki epigraficzne z Museo Archeologico
Nazionale di Aquileia
Górka
Wpływy minojskie w kulturze Egiptu za XVIII
S.
dynastii
Janowska
Topografia i urbanistyka antycznej Italiki
I.
Danys-Lasek
Motyw świętego jeźdźca w Egipcie
W
średniowiecznym na podstawie wybranych
przykładów
Tata - Tyczyńska Fortyfikacje imperium hetyckiego
F.
Hryniewicka
Przedstawienia jelenia w sztuce nowohetyckiej
F.
Mielecki
Przedstawienia zwierząt w sztuce okresu protoB.
elamickiego
Jakacka
Architektura sakralna Izaurii w okresie
T.
bizantyjskim
Jarzec
Znaleziska luźne z okresu wpływów rzymskich i z
okresu wędrówek ludów z obszaru wsi Rzeczki,
pow. Ciechanów
Markiewicz
Stan badań nad grupą olsztyńską
P.
Kalinowska
Zabytki drewniane z późnośredniowiecznej latryny J.
na posesji przy ul. Długi Targ 19 w Gdańsku
Teisseyre
Szlaki komunikacyjne północno-wschodniej Italii odI.
II w. p.n.e do IV w. n.e.
Partyka
Naczynia szklane ze wschodniego Mazowsza i
R.
Podlasia w okresie późnorzymskim
Jagodzińska
Architektura willi rzymskich w Brytanii
R.
Jedamska
Termy rzymskie na terenie południowej Brytanii
R.
Krawczyk
Professio alimentaria w sztuce rzymskiej
M.
Dudek
Ikonografia bóstw liczb Majów w okresie
klasycznym
Zakrzewska
Rozwój architektoniczny sanktuarium Eszmuna w B.
Bostan ech Sheiq (Sydon) od Vi w. p.n.e. do IV w.
n. e.
Danielewska-DanieMozaiki Palazzo delle Colonne - charakterystyka M.
uzupełniająca
Gwiazda
Ikonografia proroka Daniela na podstawie zabytkówT.
lewatyńskich z okresu od IV do VIII w
Baranowski
Makroskopowy opis tworzywa ceramicznego na
T.
przykładzie ceramiki z Novae
Barejko
Przedstawienia tańca w grobowcach prywatnych z
okresu Nowego Państwa
Bernaś
Topografia i rozwój architektoniczny Tarragony od III.
w. p.n.e. do II w.n.e.
Chilińska-Drapella GRÓB 15. W PUTILOVIE, RAJ.
P.
ZELENOGRADSK (BYŁE CORJEITEN,
KR.FISCHAUSEN) . RozwaŜania nad niektórymi
zabytkami kultury Dollkeim-Kovrovo
Fetner
Trójkątny ornament wykonany puncą na liściach B.
grotów w okresie wpływów rzymskich
Gruca
Ideologia Oktawiana Augusta naprzykładzie
M.
zabudowy Forum w Pompejach
Data obr.
Modrzewska-Pianetti 20.06.2007
Rzepka
20.06.2007
Modrzewska-Pianetti 21.06.2007
Godlewski
27.06.2007
Stępniowski
Stępniowski
Kaim
02.07.2007
03.07.2007
03.07.2007
Waliszewski
05.09.2007
05.09.2007
Szymański
Kruppe
05.09.2007
10.09.2007
Modrzewska-Pianetti 11.09.2007
Ciołek
12.09.2007
Karasiewicz-Szczypio13.09.2007
Karasiewicz-Szczypio13.09.2007
Olszewski
13.09.2007
20.09.2007
Kaim
20.09.2007
Rekowska-Ruszkowsk24.09.2007
Waliszewski
25.09.2007
Scholl
26.09.2007
26.09.2007
Modrzewska-Pianetti 26.09.2007
Szymański
26.09.2007
Kontny
26.09.2007
Rekowska-Ruszkowsk26.09.2007
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 7 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
177 Helena
Jędrzejewska
178 Paweł
Mozgawa
179 Olga
Niewiadomska
180 Justyna
Nowakowska
181 Jarosław
Paszkiewicz
182 Jakub
Podeszfa
183 Katarzyna
184 Katarzyna
185 Katarzyna
Dąbrowska
Gawkowska
Klukowska
186 Izabela
187 Sebastian
Lamparska
Marczak
188 Michał
189 Marcin
Mroziński
Surmacz
190 Daniel
Kostrzewa
191 Andrzej
Mleczko
192 Kamila
Flader
193 Anna
Knapek
194 Zuzanna
RóŜańska
195 Iwona
Brodzka
196 Jakub
Brochocki
197 Maria
Grzonkowska
198 Agnieszka
199 Maria
200 Robert
Domitr
Kasprzycka
śuławnik
201 Maciej
Stelmaszczyk
Tytuł
Prowadzący
Data obr.
Materiały z cmentarzyska kultury przeworskiej na
stanowisku Zalew II, pow. łaski, woj. łódzkie
Przedstawienia pancerza łuskowego(ze
szczególnym uwzgłędnieniem lorica squamata) w
ikonografii cesarstwa
COLONIA EMERITA AUGUSTA - architektura
publiczna antycznej Meridy, od załoŜenia miasta (
I w. p.n.e.) do końca II w. n.e.
Bogaty grób męski kultury wielbarskiej w Osieku
gm. Warlubie (d.Kommerau, Kr.Schwetz)
Drewniane figurki słuŜacych w grobowcach
prywatnych VI dynastii
Świadectwa Ŝycia religijnego Ŝołnierzy rzymskich
w garnizonach Scytiii i Taurydy
Fryzury kobiece na freskach egejskich
"Jonasz" z Helgo
Społeczne wytwarzanie przestrzeni w staroŜytnych
miastach greckich, na przykladzie Aten
Mykeńskie wyroby z kości słoniowej
Płyty nagrobne dostojników świeckich i
kościelnych na Śląsku od XII do XIV wieku
Mykeńczycy na statku Uluburum
Egejskie fortyfikacje i osady refugialne z okresu
wczesnego brązu
Idea labiryntu w sztuce i architekturze basenu
Morza Śródziemnego
Zastosowanie rozwiązań informatycznych w
edukacji archeologicznej na przykładzie Republiki
Włoskiej
Zwierzęta domowe w gospodarce Mazowsza w XXIII w.
Czytelnictwo greckiej i rzymskiej literatury
pogańskiej na terenie Lewantu w okresie
cesarstwa rzymskiego (I-IV w. n. e.)
Modelowanie Czaszki z okresu neolitu na Bliskim
Wschodzie
Przedstawienia o znaczeniu religijnym w gliptyce
achemenidzkiej
Klasyfikacja przęślików z grodziska w
miejscowości Sąsiadka
Stan badań nad plakietkami oraz muszlami
pielgrzymimi z późnego średniowiecza z terenu
obecnej Polski
Kubki z Novae
Zigguraty drugiej połowy II tys. p.n.e.
Wojownicy Arsacydów spod Carrhae - ich
uzbrojenie i taktyka
Materiały z młodszego okresu przedrzymskiego z
cmentarzyska w miejscowości Lipsko,powiat
Zamość, województwo lubelskie
P. Szymański
26.09.2007
R. Karasiewicz-Szczypio26.09.2007
I. Modrzewska-Pianetti 26.09.2007
26.09.2007
S. Rzepka
26.09.2007
R. Karasiewicz-Szczypio26.09.2007
K. Lewartowski
W Wróblewski
T. Scholl
27.09.2007
27.09.2007
27.09.2007
K. Lewartowski
J. Kalaga
27.09.2007
27.09.2007
K. Lewartowski
K. Lewartowski
27.09.2007
27.09.2007
K. Lewartowski
27.09.2007
27.09.2007
J. Kalaga
27.09.2007
T. Waliszewski
28.09.2007
W Gumiński
28.09.2007
B. Kaim
28.09.2007
29.10.2007
J. Kruppe
12.11.2007
T. Sarnowski
F. Stępniowski
B. Kaim
14.11.2007
21.11.2007
21.11.2007
P. Szymański
06.02.2008
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 8 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
202 Witold
GruŜdź
203
204
205
206
Magdalena
Katarzyna
Dorota
Łukasz
Lipińska
Kapiec
Mazanek
JarmuŜek
207 Magdalena
Dziadosz
208 Adam
209 Antoni
Kostrzoń
Włodarczyk
210 Ewelina
Ryszewska
211 Julia
212 Michał
213 Stanisław
Górecka
Markiewicz
Szilke
214 Wiktoria
Duda
215 Aleksandra Ozga
216 Wojciech
217 Klaudia
Ejsmond
Szajkowska
218 Wioleta
Rydzyńska
219 Nazar
220 Szymon
Buławka
Modzelewski
221 Małgorzata
Sabiniarz
222
223
224
225
Skalec
Deptuła
Golańska
Słabęcka
Aneta
Agata
Agnieszka
Aleksandra
226 Zuzanna
Sośnierz
227 Edgar
228 Rafał
Wróblewski
Zaranek
229 Natalia
Bukowska
230 Magdalena
231 Karolina
Magenta
Bugajska
Tytuł
Prowadzący
Analiza technologiczna i planigraficzna
K.
schyłkowopaleolitycznych materiałów ze
stanowiska Suchodółka 3, gm. OŜarów, woj.
świętokrzyskie
Przedstawienia zwierząt na reliefach w Persepolis B.
Synowie Ramzesa II
K.
Srebro w Egipcie w czasach faraońskich
K.
Frazeologia związana z grobowcem od okresu
K.
Starego Państwa do końca Nowego Państwa
Meczety w Damaszku, Hamie i Gerazie przykłady architektury omajadzkiej
Pochówki końskie w kurhanach scytyjskich
R.
Przykłady budownictwa drewnianego w miastach E.
średniowiecznych (wrocław, Kołobrzeg, Pułtusk)
na podstawie badań archeologicznych
Paciorki szklane w kulturze kurhanów
A.
zachodniobałtyjskich
Naczynia ceramiczne z cmentarzyska w Tebtynis W
Program budowlany Amenhotepa III
Kaplice Mastab z VI Dynastii znajdujących się w K.
sąsiedztwie piramidy Unisa w Sakkarze
Zainteresowania staroŜytnicze Izabeli Czartoryskiej
z Puław na tle epoki
Antykizująca architektura w Łazienkach
M.
Warszawskich
Świątynie w Bet Szean
F.
Architektura na Mozaice z wyspami z Ammaedary M.
(Haidra)
Zapinki tarczowate ze stanowiska gr.elbląskiej w B.
Nowince, gm. Tolkmicko
Posąg Dariusza z Suzy/ Heliopolis
B.
Znaleziska fragmentów "lorica segmentata" z
R.
budynku komendantury w Novae
Sasanidzkie reliefy skalne powstałe w okresie
panowania Szapura I
Kult Kybele i Attisa w Rzymie i w Ostii
R.
Dom grecki w antycznych źródłach pisanych
T.
Wyjątki z antycznej inŜynierii hydraulicznej
T.
Postać demona Pazuzu w wierzeniach staroŜytnej F.
Mezopotamii na podstawie ikonografii i tekstów
Zwierzęta łowne na Mazowszu we wczesnym
J.
średniowieczu, X-XIII wiek
Porty staroŜytnych Aten
T.
Ciałopalny obrządek pogrzebowy w środkowym
J.
dorzeczu Bugu we wczesnym średniowieczu
Problem związków genetycznych kultury
K.
solutrejskiej i kultur z ostrzami liściowatymi
Ameryki Północnej
Elementy architektoniczne w malarstwie rzymskim
Obrządek pogrzebowy mezolitu południowej
Skandynawii i Niziny Niemieckiej
Data obr.
Szymczak
05.03.2008
Kaim
Kuraszkiewicz
Kuraszkiewicz
Kuraszkiewicz
18.06.2008
25.06.2008
25.06.2008
30.06.2008
02.07.2008
Ciołek
03.07.2008
Kowalczyk-Heyman 09.07.2008
Waluś
16.07.2008
Godlewski
21.07.2008
23.07.2008
23.07.2008
Kuraszkiewicz
28.07.2008
Rekowska-Ruszkowsk28.07.2008
Stępniowski
Olszewski
20.08.2008
30.08.2008
Kontny
08.09.2008
Kaim
10.09.2008
Karasiewicz-Szczypio10.09.2008
10.09.2008
Karasiewicz-Szczypio10.09.2008
Scholl
17.09.2008
Scholl
17.09.2008
Stępniowski
17.09.2008
Kalaga
17.09.2008
Scholl
Kalaga
17.09.2008
17.09.2008
Szymczak
18.09.2008
19.09.2008
23.09.2008
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 9 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
232 Maria
Chodkiewicz
Tytuł
Srebrne ozdoby zachodniosłowiańskie odkrywane
na terenie Skandynawii. Analiza znalezisk z Birki i
stanowisk gotlandzkich
233 Rafał
Falkiewicz
Śmietniska muszlowe z epoki kamienia w
południowej Skandynawii
234 Katarzyna
Kerneder-Gubała Osadnictwo epoki kamienia w Tatrach Polskich i
na Podtatrzu
235 Izabela
Niksa
Spór normanistów i antynormanistów o początki
Rusi Kijowskiej
236 Iwona
Janeczko
Kult ognia w staroŜytnym Iranie
237 Aleksandra KsięŜak
Formy 'prt w Starym Państwie - forma. funkcja i
ikonografia
238 Magdalena Pietraszak
Przedstawienia jeźdźców w Nowym Państwie
239 Olga
Sabala
Przedstawienia mebli w malarsrwie pompejańskim
240 Alicja
Wrotek
Przedstawienia Orfeusza w rzymskiej sztuce
grobowej
241 Piotr
Zakrzewski
Wybrane przykłady architektury prywatnej w
rzymskim Ptolemais
242 Natalia
Cikowska
Analiza zabytków ze stanowiska kultury
przeworskiej we Wrocławiu -Bieńkowicach w
swietle Ŝródeł archiwalnych i zbiorów Muzeum
Miasta Wrocławia
243 Ireneusz
Nazaruk
Próba rekontsrukcji pierwotnego ukształtowania
terenu na obszarze miasta lokacyjnego w Pucku
244 Renata
Czech-Błońska Skarby srebrne z obszaru Moesia Superior jako
przykład przenikania kultur na obszarze dunajskobałkańskim w I-III w A.D. Analiza znalezisk z Bela
Reka oraz Juhor
245 Kalina
Krasowska
Brązowe figurki zoomorficzne ze środkowowschodnich obszarów kultury lateńskiej
246 Sławbor
Cergowski
Zaopatrzenie armii rzymskiej w Ŝywność w świetle
wybranych przedstawień z Kolumny Trajana
247 Karolina
Karwan
Fenomen przedstawień kobiecych w pałacu
omajjadzkim Qusayr ' Amra
248 Ewelina
Rostkowska
Ideologia i propaganda Oktawiana Augusta na
podstawie Ołtarza Ara Pacis
249 Agata
Jarzyńska
Rzymska willa w Woodchester na tle wybranych
willi perystylowych z terenu prowincji Brytanii, od
połowy I do końca IV wieku n.e.
250 Magdalena Chludzińska
Przedstawienia Pór Roku na sarkofagach
rzymskich na przykładzie zabytków z kolekcji
polskich
Kulik
251 Michał
Osadnictwo obszaru Wielkiej Warszawy we
wczesnym średniowieczu.
252 Adam
Niewęgłowski
Wczesnośredniowieczne zapinki podkowiaste z
gwiaździstymi zakończeniami z ziem bałtyjskich
253 Monika
Motyka
Analiza graficznych męskich przedstawień
Tlalloca-Tlaltecuhtli
254 Karol
śołędziowski
Techniki produkcji brązowniczej na osadzie
TARGOWISKO w Szurpiłach gm. Jeleniewo
255 Karol
Szeplewicz
Kierunki anglosaskich badań archeometrycznych
nad ceramiką
Prowadzący
Data obr.
W Wróblewski
23.09.2008
W Gumiński
23.09.2008
W Gumiński
23.09.2008
W Wróblewski
23.09.2008
R. Karasiewicz-Szczypio23.09.2008
S. Rzepka
24.09.2008
M. Olszewski
M. Olszewski
24.09.2008
24.09.2008
24.09.2008
M. Olszewski
24.09.2008
P. Szymański
25.09.2008
J. Kruppe
25.09.2008
26.09.2008
B. Kontny
17.10.2008
T. Sarnowski
03.12.2008
T. Waliszewski
10.12.2008
M. Rekowska-Ruszkowsk29.04.2009
R. Karasiewicz-Szczypio06.05.2009
M. Rekowska-Ruszkowsk13.05.2009
W Wróblewski
03.06.2009
W Wróblewski
03.06.2009
J. Wołoszyn
17.06.2009
W Wróblewski
24.06.2009
I. Modrzewska-Pianetti 29.06.2009
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 10 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
256 Katarzyna
Schubert
257 Katarzyna
Czajkowska
258 Anna
Bińkowska
259 Marcin
Jaworski
260 Marta
Bajtler
261 Ewa
Czyńska
262 Bartłomiej
Kaczyński
263 Adam
Witkowski
264 Izabela
265 Karolina
Kosewska
Kowalska
266 Marek
Truszkowski
267 Sylwia
268 Marta
Betcher
Bialon
269 Karolina
Bijak
270 Aleksandra Mazany
271 Malwina
Piorun
272 Patrycja
273 Tomasz
Szczęsnowicz
Kolosek
Tytuł
Prowadzący
Analiza porównawcza osadnictwa azteckiego na J.
terenie Środkowego Meksyku w okresie
postklasycznym na przykładzie wybranych
stanowisk.
Polskie zainteresowanie antykiem w epoce Grand M.
Tour - na przykładzie Izabelli Lubomirskiej
Antyczne przedstawienia Amora i Psyche w
rzeźbie i ich recepcja w sztuce nowoŜytnej
Cytadele kultury mykeńskiej i imperium
K.
hetyckiego; analiza porównawcza budownictwa
obronnego.
Budynek W z Chersonezu Taurydzkiego -próba
R.
określenia pierwotnej funkcji
Przedstawienia palmy daktylowej w gliptyce
F.
mezopotamskiej
Materiały z cmentarzyska kultury grobów
A.
kloszowych w Grodzisku Mazowieckim, st. XII
(AZP 59/62/11)
WPŁYW ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA
A.
OSADNICTWO LUDNOŚCI KULTURY ŁUśYCKIEJ.
Charakterystyka porównawcza na przykładach
wybranych stanowisk archeologicznych w
mezoregionach geograicznych: Chełm, Podgórze
Bocheńskie i Wysoczyzna Łaska
Trigonolitos w kulturze Tainów
M.
Pucharki ch alladores na tle ceramiki okresu
M.
Tiwanaku V.Próba usystematyzowania wiedzy na
temat naczyń na podstawie zabytków z kolekcji z
Museo Nacional de Arqueología (La Paz), Museo
de Tiwanaku (Tiwanaku), Państwowego Muzeum
Etnograficznego (Warszawa) i Ethnologisches
Museum zu Berlin (Berlin).
Kult Nabu w miastach Mezopotamii i północnej
Syrii w okresie hellenistycznym oraz w pierwszych
wiekach naszej ery na podstawie źródeł
archeologicznych
Religijne reliefy naskalne imperium hetyckiego
F.
Mumie władców z XIX i XX dynastii. Sposoby
A.
mumifikacji, przebyte choroby i uszkodzenia post
mortem.
Przedstawienia antropomorficzne i zoomorficzne A.
na ceramice naczyniowej kultury łuŜyckie na
ziemiach polskich
PosąŜki fundacyjne jako przykład
B.
rozprzestrzeniania się tradycji południowomezopotamskich w Suzie
Egipskie dekorowane rękojeści noŜy pochodzące z A.
okresu predynastycznego
Sakkara w okresie późnym
K.
Pionki do gry Hnefatafl z Janowa Pomorskiego
W
(Truso) znalezione w latach 2000-2008
Data obr.
Olko-Bajer
30.06.2009
Rekowska-Ruszkowsk08.07.2009
13.07.2009
Lewartowski
13.07.2009
Karasiewicz-Szczypio27.07.2009
Stępniowski
02.09.2009
Waluś
02.09.2009
Waluś
02.09.2009
Giersz
Giersz
04.09.2009
04.09.2009
04.09.2009
Stępniowski
Wodzińska
09.09.2009
09.09.2009
Waluś
09.09.2009
Kaim
09.09.2009
Wodzińska
09.09.2009
Kuraszkiewicz
Wróblewski
09.09.2009
14.09.2009
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 11 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
274 Piotr
Wroniecki
275 Agata
Ługowska
276 Katarzyna
277 Anna
278 Wojciech
Mejer
Zawadzińska
Andrzejewski
279 Mateusz
280 Joanna
Długokęcki
Gębalska
281 Anna
Rotter
282 Grzegorz
ŚnieŜko
283 Joanna
Wegner
284 Edyta
Byrska
285 Karolina
Ciejka
286 Sylwia
Gubała
287 Agnieszka
Kaliszewska
288 Marta
Łysakowska
289 Marta
Rogozińska
290 Katarzyna
śebrowska
291 Aleksander
Arabadźić
292 Kamila
Klimek
293 Jan
Czerniecki
294 Karol
Grzegorek
295 Joanna
Małecka
296 Maria
Tyszkiewicz
Tytuł
Prowadzący
Analiza i ocena metody wierceń sondaŜowych na W
stanowiskach osadniczych w mikroregionie Szurpił
gm. Jeleniewo , woj. podlaskie
StaroŜytny Rzym a X muza na przykładzie
M.
wybranych produkcji
Propaganda Oktawiana Augusta na monetach
M.
Ikonografia Izydy na lampach rzymskich
M.
C h o r a Chersonesu Taurydzkiego w okresie od T.
klasycznego do końca okresu hellenistycznego
Brązowe importy fenickie na terenie Kadyksu
T.
Drapacze ze stanowiska kultury magdaleńskiej
K.
Ćmielów 95 ,,Mały Gawroniec", gm. Ćmielów, pow.
ostrowiecki, woj. świętokrzyskie
Rylce krzemienne z magdaleńskiego stanowiska K.
Ćmielów 95 ,,Mały Gawroniec"
Badania archerologiczne "Góry Zamkowej"
J.
(stanowisko 1) w Mielniku nad Bugiem
Malowidła z willi Agryppy Postumusa w
M.
Boscotrecase : analiza ikonograficzna ,
stylistyczna oraz próba inerpretacji
K.
Kobiecy strój na Krecie -analiza na wybranych
przykładach ikonograficznych
A.
Rola sistrum w kulcie bogini Hathor. Przegląd
wybranych źródeł od Nowego Państwa po Okres
Ptolemejski
Dekoracja tronów posągów królewskich w Egipcie K.
do końca okresu Nowego Państwa
Religia minojska w świetle wybranych źródeł
K.
archeologicznych
Kontakty egipsko-greckie na terenie Egiptu w
Epoce Późnej , na przykładzie Naukratis i Tell
Dafana
Przedstawienia bogiń i królowych w sztuce
B.
elamickiej
Porównanie sposobów przedstawienia motywów K.
zwierzęcych i roślinnych na wybranych freskach z
Thery i Krety
Znaleziska ostróg wczesnośreniowiecznych z
obszarów północnego Mazowsza
Amulety w kontekście grobowym. Przegląd
A.
materiału na podstawie znalezisk z nekropoli przy
kompleksie grobowym Merefnebefa.
Osadnictwo paraneolityczne w Polsce - połoŜenie W
i charakterystyka stanowisk
Antyczne Zapory wodne Rzymskich Prowincji
P.
Europejskich. Analiza konstrukcji i znaczenie
ekonomiczne
Kontakty handlowe Cesarstwa Rzymskiego z
Indiami w I w. n. e.
Postacie ludzkie i ich symbolika na mozaice z
perystylu Wielkiego Pałacu Cesarskiego w
Konstantynopolu
Data obr.
Wróblewski
14.09.2009
Rekowska-Ruszkowsk16.09.2009
Rekowska-Ruszkowsk16.09.2009
Rekowska-Ruszkowsk18.09.2009
Scholl
21.09.2009
Waliszewski
Szymczak
21.09.2009
21.09.2009
Szymczak
21.09.2009
Kruppe
21.09.2009
Olszewski
21.09.2009
Lewartowski
23.09.2009
Wodzińska
23.09.2009
Kuraszkiewicz
23.09.2009
Lewartowski
23.09.2009
23.09.2009
Kaim
23.09.2009
Lewartowski
23.09.2009
25.09.2009
Wodzińska
25.09.2009
Gumiński
28.09.2009
Dyczek
28.09.2009
28.09.2009
28.09.2009
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 12 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
297 Katarzyna
Woszczyńska
298 Bartosz
Wójcik
299 Mateusz
Iskra
300 Piotr
Kozioł
301 Olga
302 Aneta
Szelerska
Sierosławska
303 Karolina
Trusz
304 Piotr
Prejs
305 Marcin
Cygan
306 Michał
Zarosiński
307 Jakub
Wójcicki
308 Łukasz
309 Emilia
Stelmaszczyk
Polak
310 Karolina
Pawlik
311 Joanna
Ciesielska
312 Jarosław
313 Magdalena
Ilski
Jędrzejewska
314 Anna
Malinowska
315 Arkadiusz
Cichy
316 Małgorzata
Mileszczyk
317 Anna
Otwinowska
318 Anna
Mrowiec
Tytuł
Prowadzący
Czarki reliefowe z Nea Paphos na Cyprze z badań T.
cypryjskich i polskich
Antyczny port Arikamedu i jego rola w kontaktach
Rzymu z Południowymi Indiami
Miecz asyryjski w I tysiacleciu p.n.e. - forma i
funkcje
Szczątki zwierzece na wybranych
cmentarzyskach kultury przeworskiej
Kościane i ceramiczne łyŜki neolityczne w Polsce W
Pochówki z cmentarzysk kultury pucharów
D.
lejkowatych grupy południowo- wschodniej na
WyŜynie Sandomierskiej
Przedstawienia statków handlowych na mozaikach R.
rzymskich w Ostii
Znaleziska kotwic bizantyjskich u południowych
wybrzeŜy Krymu
Kult Augusta na Wschodzie i Zachodzie w
M.
czasach wczesnego pryncypatu
Dyscypliny sportu w staroŜytnej Grecji w oparciu o T.
przedstawienia na amforach panatenajskich
Inwentaryzacja zabytków kamiennych z terenu
Francji z kolekcji dydaktycznej Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Długie domy kultur wstęgowych na Nizu Polskim D.
W
Pochówki nietypowe Kultury Pucharów
Lejkowatych i Kultury Amfor Kulistych na NiŜu
Polskim
Późnorzymska /bizantyjska ceramika uŜytkowa z T.
badań ratowniczych w sektorze D stanowiska w
Jiyeh (południowy Liban)
Identyfikacja pochówków wojowników nubijskich w D.
okresie Kermy klasycznej (1750-1520/1470 p.n.e.)
na podstawie urazów widocznych w obrebie
szkieletu i wyposaŜenia grobowego
Znaleziska militariów z badań na rynku w Pucku. J.
Jaskinia Nietoperzowa . Opracowanie stanowiska K.
oraz materiału krzemiennego z wykopalisk
przeprowadzonych przez Leona Kozłowskiego w
1918 roku
Pierścień z Aidonii na tle innych przedstawień koni K.
w kulturze mykeńskiej
Przedstawienia wyścigów rydwanów na rzymskich
lampkach terrakotowych z kolekcji British Museum
na tle wybranych zabytków o tej samej tematyce
Fragmenty siatki kolczej w kulturze przeworskiej B.
na tle znalezisk innych miniatur z ziem polskich
Architektura sakralna Bresci od okresu
I.
późnorepublikańskiego do okresu Wespazjana
T.
K.
Materiały z wielokulturowego stanowiska nr AZP A.
58-63/18 w Milanówku , gm. loco, pow. Grodzisk
Mazowiecki
Waliszewski
Data obr.
28.09.2009
28.09.2009
29.09.2009
29.09.2009
Gumiński
Manasterski
29.09.2009
30.09.2009
Karasiewicz-Szczypio30.09.2009
30.09.2009
Rekowska-Ruszkowsk20.11.2009
Scholl
12.03.2010
17.03.2010
Manasterski
Gumiński
30.03.2010
19.04.2010
Waliszewski
01.06.2010
Zielińska
05.06.2010
Kruppe
Szymczak
09.06.2010
16.06.2010
Lewartowski
23.06.2010
23.06.2010
Kontny
25.06.2010
Modrzewska-Pianetti 27.06.2010
Sarnowski
Lewartowski
28.06.2010
Waluś
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 13 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
319 Paulina
Skorupska
320 Isabella
321 Dominika
Dybczynski
Muczyńska
322 Michał
Gilewski
323 Aleksandra Lisek
324 Jakub
Pokora
325 Anna
Klimek
326 Łukasz
327 Michał
Kumkowski
Puczek
328 Justyna
Kowal
329 Katarzyna
Kuś
330 Aleksandra Gryczewska
331 Zuzanna
Lorenc
332 Katarzyna
333 Maria
Sztomberska
Zakrzewska
334 Mateusz
Banaś
335 Marta
336 Katarzyna
Mejzner
Sroka
337 Marcin
Zielonka
338 Joanna
339 Kinga
340 Agnieszka
Bednarczyk
Kopańska
Lipa
341 Natalia
Chwalczuk
342 Maciej
Talaga
Tytuł
Prowadzący
Plastyka antropo- i zoomorficzna ludności
A.
wschodniej grupy terytorialnej kultury łuŜyckiej w
Polsce
Produkcja odzieŜy we średniowiecznym Haithabu W
Łuki monumentalne w Italii i prowincjach od I do III M.
wieku - program architektoniczny i dekoracyjny na
wybranych przykładach
Rola kukurudzy w kulturze Majów
M.
Przedhiszpańska sztuka naskalna ze stanowiska M.
Piedras Labradas (PV 35-46) na północnym
wybrzeŜu Peru. Dokumentacja, analiza
przedstawień i próba interpretacji.
Rola artefaktów miedzianych w PołudniowoJ.
Wschodnim Kompleksie Ceremonialnym
Wiejskie sanktuarium Opaona Melanthiosa w
Amargetti na Cyprze
Historia i archeologia świątyń w Dajr al- Bahri
K.
Przedstawienie Jerozolimy na mozaikowej mapie
z Madaby
Przedstawienia mebli na sarkofagach z Rzymu i z M.
Ostii
Wtórne uŜytkowanie importów rzymskich przez
R.
Barbarzyńców na terenach środkowoeuropejskiego
Barbaricum . Wybrane przykłady
Przedstawienie sceny "Niewiernego Tomasza"
D.
Apostoła w malastwie nubijskim
Sposoby postępowania z ciałem zmarłego w
K.
Starym Państwie
Przedstawienia Dzieci w StaroŜytnym Egipcie
K.
Zamki pustynne: fortece rzymskie czy pałace
R.
omajjadzkie.
Zdobienie ręcznie lepionej ceramiki kultury
P.
przeworskiej z młodszego i późnego okresu
wpływów rzymskich oraz wczesnego okresu
wędrówek ludów
Statki na mozaikach rzymskich z Afryki Północnej R.
Zaopatrzenie w wodę miejsc stacjonowania wojsk R.
rzymskich na Krymie
Ceramika z obiektu 449 ze stanowiska XVII w w W
Niedrzwicy, gm. Gołdap, woj.warmińskomazurskie. Konserwacja i analiza materiału.
Helios i cykl zodiaku w synagodze w Beth Alpha T.
Attycka ceramika z VI w. p.n.e.
T.
Późnoantyczne przedstawienia Fedry i Hippolita z J.
terenów południowwego Lewantu. Funkcjonowanie
ikonografii pogańskiej w swiecie chrześcijańskim
na przykładzie rejonu VI wiecznej Gazy
Naczynia drewniane z badań archeologicznych
J.
miasta lokacyjnego w Pucku
I po szpilkę warto się schylić . Znaleziska szpilek
późnośredniowiecznych i wczesnonowoŜytnych z
wykopalisk na zamku w Pucku
Data obr.
Waluś
28.06.2010
Wróblewski
30.06.2010
Rekowska-Ruszkowsk07.07.2010
Giersz
Giersz
15.07.2010
15.07.2010
Wołoszyn
15.07.2010
01.09.2010
Kuraszkiewicz
01.09.2010
02.09.2010
Olszewski
03.09.2010
Chowaniec
05.09.2010
Zielińska
08.09.2010
Kuraszkiewicz
08.09.2010
Kuraszkiewicz
08.09.2010
Karasiewicz-Szczypio10.09.2010
Szymański
15.09.2010
Karasiewicz-Szczypio15.09.2010
Karasiewicz-Szczypio15.09.2010
Wróblewski
15.09.2010
Waliszewski
Scholl
Młynarczyk
17.09.2010
17.09.2010
17.09.2010
Kruppe
20.09.2010
20.09.2010
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 14 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
343 Anna
Babiarz
344 Bartosz
Jakóbowski
345 Marta
Nowak
346 Ewa
Tuźnik
347 Robert
Bartoszek
348 Filip
Brzeziński
349 Dominik
Chudzik
350 Krzysztof
Drzewiecki
351 Jan
Frydrych
352 Feliks
Lisovski
353 RóŜa
Paszkowska
354 Paulina
Zabost
355 Paulina
Gromadko
356 Joanna
Gutek
357 Nikodem
358 Marek
Sarna
Skrzecz
359 Sebastian
Szepel
360 Małgorzata
361 Maciej
Wilczek
Harla
362 Piotr
Czak-śukowski
363 Marcin
Iwankiewicz
364 Julia
Mikocka
Tytuł
Prowadzący
Przedstawienia świętych biskupów w malarstwie D.
nubijskim
Przydatność Archeologicznego Zdjęcia Polski do E.
badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym
na przykładzie Ziemi Zawkrzeńskiej
MOTYW NARODZIN MITRY W DEKORACJI
MITREUM W HAWARTE (SYRIA) Studium
ikonograficzne
Zagadnienie lokalizacji Grodów Czerwieńskich w W
świetle starszych i nowszych badań
„Przedstawienia Germanów w scenach walki na K.
kolumnie Marka Aureliusza. Problem
T.
wiarygodności wyobraŜeń włóczni, mieczów i
tarcz"
Rekonstrukcje elementów architektury romańskiej W
w budowlach sakralnych ziemi świetokrzyskiej
Cerkiew księcia Wołodara w Przemyślu na tle
W
rozwoju architektury sakralnej Rusi Kijowskiej oraz
relikty pozostałych , wczesnośredniowiecznych
cerkwi kamiennych znanych z obszaru
dzisiejszych ziem polskich
Systemy obrony stałej nad jeziorem Ardung w
W
kontekście przestrzennym
Miejsca praktyk pogańskich w kulturze Słowian
W
wczesnego średniowiecza na ziemiach Polskich –
studium krytyczne
Badania archeologiczne w Grodnenskoj oblasti od W
2 poł. XIX wieku po pierwszą wojnę swiatową ,
dotyczące okresu wczesnego średniowiecza
Srebrne paciorki z grodziska w Szestnie- Czarnym W
Lesie
Wczesnośredniowieczny Płock w świetle badań W
wykopaliskowych WŁodzimierza Szafrańskiego
oraz jego późniejsza weryfikacja
Najstarsza ceramika na stanowisku
W
paraneolitycznym Szczepanki 8 na Mazurach
Oblicza EΞAΓΩΓH. Grecka inkonografia
K.
samobójstwa.
Lokalne osrodki władzy Grecji Mykeńskiej
Troja VI oraz VI i (VII a ).Problemy chronologii oraz K.
Upadku Faz Osadniczych
Przedstawienia składania ofiar w staroŜytnej
K.
Grecji
T.
Regiony Augusta i ich zabudowa w IV w. n.e.
E.
Nagrobki rzymskich Ŝołnierzy w Chersonezie
T.
Taurydzkim
Stań badań nad warowniami krzyzackimi na
E.
pograniczu krzyŜacko-mazowieckim między Wkrą
a Biebrzą
Klasyfikacja metod geofizycznych stosowanych w
archeologii Egiptu
Kamienna noga stołowa z Ptolemais
E.
Data obr.
Zielińska
22.09.2010
Kowalczyk-Heyman 22.09.2010
22.09.2010
Wróblewski
22.09.2010
Lewartowski
Sarnowski
22.09.2010
Wróblewski
24.09.2010
Wróblewski
24.09.2010
Wróblewski
24.09.2010
Wróblewski
24.09.2010
Wróblewski
24.09.2010
Wróblewski
24.09.2010
Wróblewski
24.09.2010
Gumiński
27.09.2010
Lewartowski
27.09.2010
Lewartowski
27.09.2010
27.09.2010
Lewartowski
Sarnowski
Jastrzębowska
Sarnowski
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
Kowalczyk-Heyman 29.09.2010
29.09.2010
Jastrzębowska
29.09.2010
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 15 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
365 Natalia
Miller
366 Bartosz
Nawrocki
367 Kamil
368 Marcin
Przyłuski
Puchała
369 Anna
Schuetz
370 Tomasz
Iskra
371 Piotr
Popławski
372 Katarzyna
Marciniak
373 Biljana
Beluśević
374 Aleksandra Mićunović
375 Joanna
376 Katarzyna
Pazio
Głowacka
377 Paweł
Janik
378 Sylwia
Bilińska
379 Kamil
Kobyłka
380 Izabela
Wiśniewska
381 BłaŜej
Sołyga
382 Krystian
Trela
383 Hubert
384 Klaudia
Stawida
Plaskota
385 Mateusz
Wojciechowski
386 Dobrawa
387 Gabriel
Lesiak
Jarek
388 Krzysztof
Kiersnowski
Tytuł
Prowadzący
Motyw świętego Jerzego na kaflach płytowychz
W
terenu historycznej Wielkopolski XIV - XVI w.
Kalendarz mozaikowy z Saint-Romain-enT.
Gal,sceny o tematyce wiejskiej
Kontakty świata egejskiego z Bliskim Wschodem K.
"Magiczne "puzderka z okresu wpływów rzymskich A.
na terenie europejskiego Barbaricum w odniesieniu
do antyczanych bullae (Próba klasyfikacji i analizy
chronologiczno - terytorialnej)
Porównanie rynków cesarskich w Rzymie z
E.
rynkami cesarskimi w Konstantynopolu
Comes litori saxonicum , Późnorzymski system
umocnień WybrzeŜa w Brytanii.
Analiza ilościowa i planigraficzna materiału
J.
odłupkowego z irokeskiego stanowiska
osadniczego Eaton (hrabstwo Erie , stan Nowy
Jork, Stany Zjednoczone)
Lokalizacja późnośredniowiecznego grodu
E.
Metenburg na podstawie źródeł pisanych i badań
AZP
T.
Grecka kolonizacja nad morzem Adriatyckim
(wybrzeŜe Chorwacji)
Grecka kolonizacja nad Morzem Adriatyckim ( na T.
Czarnogórskim wybrzeŜu)
Instalacje pałacu Marii
W
Świątynia słowiańska na Ostrowie Tumskim we
Wrocławiu jako dowód reakcji pogańskiej na
Dolnym Śląsku w XI wieku
W
Strzemiona „madziarskie” z sambijskiego
cmentarzyska Klincovka (Irzekapinis)
M.
Bordiura ze scenami miejskimi tzw. mozaiki z
Megalopsychią z Antiochii . Analiza
ikonograficzna, stylistyczna i historyczna
Rzymskie płytki wotywne z południowoR.
zachodniego Krymu
M.
Personifikacje cnót moralnych w wizerunkach
cesarzowych i ich rola propagandowa
Systemy wodne w wybranych pałacach egipskich A.
w okresie faraońskim
Fotografia lotnicza w badaniach nad fortyfikacjami T.
rzymskimi w Brytanii
K.
Organizacja armii egipskiej w Nowym Państwie
K.
PRZEDSTAWIENIA CYRKU NA MOZAIKACH W M.
ZACHODNICH PROWINCJACH CESARSTWA
RZYMSKIEGO
Wille rzymskie w Brytanii. Studium pomieszczeń R.
reprezentacyjnych na wybranych przykładach.
Pochówki mezolityczne z terenu Polski i Litwy
K.
Szlaki bursztynowe na obszarze Europy we
R.
wczesnej epoce brązu
Wojenny wizerunek władców akadyjskich
F.
Data obr.
Wróblewski
29.09.2010
Sarnowski
29.09.2010
Lewartowski
Cieśliński
29.09.2010
29.09.2010
Jastrzębowska
29.09.2010
30.09.2010
Wołoszyn
04.10.2010
Kowalczyk-Heyman 11.10.2010
Scholl
12.10.2010
Scholl
12.10.2010
Wróblewski
16.11.2010
08.12.2010
Wróblewski
08.12.2010
Olszewski
26.01.2011
Karasiewicz-Szczypio16.03.2011
Rekowska-Ruszkowsk01.04.2011
Wodzińska
13.05.2011
Sarnowski
Lewartowski
Kuraszkiewicz
Olszewski
25.05.2011
31.05.2011
01.06.2011
Karasiewicz-Szczypio01.06.2011
Szymczak
Mazurowski
20.06.2011
20.06.2011
Stępniowski
21.06.2011
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 16 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Licencjat z archeologii (3101-LIC-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
389 Filip
Fica
390 Jakub
Kroczyński
391 Marcin
Okniński
392 Weronika
Bronowska
Tytuł
Prowadzący
Groby z konstrukcjami drewnianymi w epoce brązu
i wczesnej epoce Ŝelaza z ziem polskich
Topografia Antiochii w okresie rzymskim
T.
K.
Znaleziska całych tarcz rzymskich z Dura Europos T.
K.
Przedstawienia istot o formach hybrydowych w
K.
nowopaństwowej Księdze Umarłych
Data obr.
22.06.2011
Sarnowski
Lewartowski
Sarnowski
Lewartowski
Kuraszkiewicz
22.06.2011
22.06.2011
28.06.2011
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 17 z 38
15.06.2011 11:45
Prace dyplomowe
złoŜone od 01.10.2004 do 30.09.2011
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
393 Adam
Lisiecki
394 Paweł
Kajak
395 Kamil
Świątkowski
396 Patrycja
Lędzion
397 Joanna
Kochanowska
398 Aleksandra Marchlewska
399 Tymoteusz
Tonkiel
400 Aleksandra Wieczorek
401 Marta
Fituła
402 Janusz
Wolski
403 Ewa
Czuchaj
404 Ludwik
Dubicki
405 Sławomir
Giminski
406 Marta
Łukaszewicz
407 Agata
Małkowska
408 Edyta
Sajnok
409 Tomasz
Kołomański
Tytuł
Prowadzący
Data obr.
Materiały ceramiczne z wczesnej fazy
uŜytkowania stanowiska X w Ząbiu, gm.
Olsztynek,woj. warmińsko-mazurskie, z badań w
latach 2001- 2002.
Machiny oblęŜnicze na StaroŜytnym Bliskim
Wschodzie
Lista ofiar i sceny poŜywienia w grobowcach
prywatnych z okresu starego państwa w Egipcie
Z. Bukowski
27.10.2004
P. Bieliński
05.11.2004
J.
K.
J.
J.
23.11.2004
Mauzolea okresu rzymskiego w południowym
Lewancie: Palestyna, Transjordania, południowa
Syria
Ceramika z Grodziska wczesnośredniowiecznego
w Truszkach
Zalesiu,gm.Kolno,woj.podlaskie.Stanowisko 1.
Analiza na podstawie wybranych materiałów
Wierzenia, magia, kult i przejawy hierarchizacji
społecznej w kulturze amfor kulistych na ziemiach
polskich
Ceramika naczyniowa z jam gruszkowatych ze
stanowiska 144/obiekt 77/ i ul.Krzywej /obiekt 8/z
Chełma
Obrządek pogrzebowy kultury unietyckiej na
terenie Równiny Kąckiej
Młynarczyk
Myśliwiec
Winnicki
Młynarczyk
25.11.2004
A. Buko
01.12.2004
K. Szymczak
01.12.2004
A. Buko
01.12.2004
A.
Z.
K.
R.
Rzeźba antropomorficzna społeczności kultur
wstęgowych w Europie Środkowej
Azylien i azylianizacja.Problem genezy
R.
póŜnopaleolitycznych zespołów z tylczakami
Tkaniny Sasanidzkie - Studium wpływów w
W
obszarze wschodniego basenu Morza
B.
Śródziemnomorskiego
Cmentarzysko w starej ŁomŜy na tle północnoK.
wschodniego Mazowsza
Rząd Koński u Prusów wczesnośredniowiecznych T.
A.
R.
Geneza wybranych kształtów naczyń greckich
R.
K.
T.
Zbiór wycisków Gemm z Muzeum Pałacu w
T.
Wilanowie
Gry sportowe i zabawy ruchowe w rzymskiej
T.
sztuce sepulkralnej (na przykładzie nagrobków
dziecęcych)
Ceramika grobowa z Cerro Colorado na stanowiskuB.
Paracas
M.
A.
Lasota-Moskalewska 14.12.2004
Bukowski
Piasecki
Mazurowski
15.12.2004
Mazurowski
15.12.2004
Godlewski
Kaim
15.12.2004
Piasecki
21.12.2004
Mikocki
Buko
Mazurowski
Mazurowski
Lewartowski
Mikocki
Mikocki
22.12.2004
Mikocki
22.12.2004
Kontny
Ziółkowski
Buko
22.12.2004
22.12.2004
22.12.2004
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 18 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
410 Michał
Giera
411 Rafał
Reichert
412 Maciej
413 Marcin
Puszczyński
Klimek
414 Katarzyna
Mikołajewska
415 Anna
Rywczyńska
416 Mikołaj
Kałuszko
417 Wiesław
Małkowski
418 BłaŜej
Bulski
419 Justyna
Grochala
420 Dorota
Świerczewska
421 Wojciech
Oksieńciuk
422 Krzysztof
Wieczorek
423 Joanna
Domska-Paluch
424 Tomasz
Wyrzykowski
425 Katarzyna
Masin
426 Jacek
Mazuro
427 Grzegorz
Ochała
428 Monika
Kozera
429 Jakub
Rosiński
430 Marek
Kędzierski
431 Artur
Pawłowski
432 Karol
433 Michał
Czajkowski
Dzik
Tytuł
Prowadzący
Data obr.
Gaza w okresie wczesnochrześcijańskim (IV-VII
w.p.n.e.). Historia i archeologia
Historia i archeologia Eskimosów na przykładzie
badań wykopaliskowych w delcie Mackenzie
E. Jastrzębowska
05.01.2005
B.
K.
A.
A.
R.
Tur w średniowieczu na ziemiach polskich.
ZróŜnicowanie typologiczne i kulturowe toporów
kamiennych z okresu neolitu na ziemiach polskich
R.
Struktura społeczna i wierzenia ludności kultury
ceramiki sznurowej na terenie ziem polskich
M.
Aspekty techniczne i symboliczne sztuki tkaciej
Indian Mapuche - na podstawie źródeł
archeologicznych i etnograficznych
Hen ku mglistemu zachodowi. Mykeńczycy w
K.
centralnym basenie Morza Śródziemnego w epoce
brązu
Daktylioteka Filipa Daniela Lipperta z kolekcji
T.
nieborowskiej
Kolumna Trajana w Rzymie. Próba interpretacji
P.
reliefów
Daktyloskopia i jej dotychczasowe zastosowanie w K.
archeologii
Ikonografia pieczęci oraz "amuletów murgabskich" P.
z terenów Baktrii i Margiany
Metoda lokalizacji zabytków metalowych w
R.
archeologii z zastosowaniem wykrywacza metali
Weryfikacja stanowisk archeologicznych odkrytych W
podczas rozpoznania lotniczego w dorzeczu Nidy
Znaleziska średniowiecznych pochewek na noŜe z J.
grodu w Pułtusku
Pielgrzymi i domy gościnne w chrześcijańskim
T.
Egipcie w okresie póznego antyku i wczesnego
średniowiecza
Symbolika "Głów Trofełów" w wybranych kulturach K.
staroŜytnego Peru i u Indian Jivaro
Studia archeologiczno-archiwalne. Grób wojownika W
kultury przeworskiej z Gostomi, gm. Nowe Miasto
Cyfrowy katalog tekstów greckich z klasztoru w
W
Naqlun (Deir el-Malak Ghubrail), Oaza Fajum,
Egipt
J.
Wystrój i dekoracja budowli pałacowych w
Palestynie okresu herodiańskiego
Garncarstwo z okresu późnego Horyzontu w
M.
regionie wulkanu Coropuna, południowe Peru
I.
Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania
rozwoju antycznego Baelo (Hiszpania, Andaluzja)
Relikty późnośredniowiecznej ręcznej broni
J.
miotającej, ostrogi i tribulusy z wykopalisk na
zamku w Pucku
NoŜyce w późnym średniowieczu i nowoŜytności E.
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko
E.
szkieletowe w śukowie, w powiecie płońskim
Kontny
10.01.2005
Piasecki
Lasota-Moskalewska
Lasota-Moskalewska 19.01.2005
Mazurowski
23.02.2005
Mazurowski
23.02.2005
Ziółkowski
01.03.2005
Lewartowski
02.03.2005
Mikocki
05.03.2005
Dyczek
15.03.2005
Piasecki
15.03.2005
Bieliński
17.03.2005
Mazurowski
23.03.2005
Nowakowski
20.04.2005
Kruppe
11.05.2005
Mikocki
11.05.2005
Piasecki
11.05.2005
Nowakowski
25.05.2005
Godlewski
25.05.2005
Młynarczyk
03.06.2005
Ziółkowski
08.06.2005
Modrzewska-Pianetti 11.06.2005
Kruppe
15.06.2005
Kowalczyk-Heyman 15.06.2005
Kowalczyk-Heyman 15.06.2005
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 19 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
434 Ewa
435 Joanna
Nazwisko
Tytuł
Bocian
Rądkowska
Prowadzący
Mykwy w Qumran - próba analizy polemicznej
J.
Studium koncepcji przestrzennej pałaców Heroda J.
Wielkiego
436 Anna
Błaszczyk
Ewolucja obrzędów pogrzebowych na terenie Nubii W
od trzynastego do połowy drugiego tysiąclecia
p.n.e
437 Oktawia
Markowska
Zdobienie stroju i ciała w kulturze amfor kulistych R.
w Polsce
438 Agnieszka Niemirka
Konkubiny czy orantki? Funkcja i ewolucja
K.
egipskich figurek kobiecych od okresu
predycznego po zmierzch epoki dynastycznej ( do
XXX dynastii )
439 Nadia
Baji
Ornamentyka nowoasyryjska
P.
440 Łukasz
Czwojda
S.
,,Peksy" Próba interpretacji nacięć na
wczesnośredniowiecznych monetach
441 Dorota
Dzierzbicka
Winiarnie w Egipcie od Aleksandra Wielkiegi do E.
ekspansji arabskiej na podstawie źródeł
archeologicznych i dokumentów papirusowych
442 Anastazja
Stupko
,,Zegary gwiezdne" jako element dekoracji
K.
sarkofagów pierwszego okresu przejściowego i
średniego państwa
443 Eliza
Szpakowska
Tebańskie preludium Amarny
K.
444 Beata
Oporska
Cmentarzysko kultury przeworskiej w
W
Dziektarzewie gm. Baboszewo, woj. mazowieckie
445 Mirosław
Rudnicki
Cmentarzysko grupy olsztyńskiej w miejscowości W
Leleszki, pow.Szczytno
446 Anna
Siewierska-PuchleMundus medicus - spory o znaczenie
J.
przedstawień plastycznych dla historii medycyny
447 Przemysław Michalik
Późnośredniowieczne i wczesnonowoŜytne noŜe z J.
zamku w Pucku
448 Agnieszka Anioła
Bogini Neit w okresie wczesnodynastycznym w
A.
staroŜytnym Egipcie
449 Agnieszka Góralczyk
Amfory na wino - świadectwa handlu między
P.
Katalonią, Langwedocją i pn - zach. Francją w II w.
p.n - II w. n.e.
450 Michał
Hrynczyszyn
Szpile kościane na terenie kultury przeworskiej w J.
okresie wpływów rzymskich
451 Edyta
Rubka
Wino w Galii rzymskiej Uprawa, produkcja i handel P.
winem w Galii rzymskiej w I - III w. n.e.
452 Joanna
Dzik
Rzymskie naczynia ceramiczne z obszaru
I.
pomiędzy Via Emilia i Via Postumia. Terra sigillata
i amfory w III w p.n.e. - II w.n.e.
453 Piotr
Kazanowski
Piraci Morza Śródziemnomorskiego od epoki brązuP.
do bitwy pod Akcjum
454 Biljana
Sarović
Mozaiki w pałacach cesarskich we Włoszech
P.
455 Agata
Czyrsznic
Leda z łabędziem - mit w literaturze i sztuce
P.
staroŜytnej
456 Agnieszka Skóra
Zapinki typu Alesia z europejskiego Barbaricum
A.
457 Mirosław
Zamiar
Instrumenty muzyczne i muzyka w staroŜytnej
P.
Grecji okresu klasycznego
458 Jacek
Dytkowski
Miejsce Aja Irini w cywilizacji egejskiej
K.
Data obr.
Młynarczyk
Młynarczyk
20.06.2005
20.06.2005
Godlewski
22.06.2005
Mazurowski
22.06.2005
Myśliwiec
23.06.2005
Bieliński
Suchodolski
27.06.2005
27.06.2005
Wipszycka-Bravo
30.06.2005
Myśliwiec
01.07.2005
Myśliwiec
Nowakowski
01.07.2005
30.08.2005
Nowakowski
30.08.2005
Miziołek
08.09.2005
Kruppe
12.09.2005
Niwiński
19.09.2005
Dyczek
20.09.2005
Okulicz-Kozaryn
20.09.2005
Dyczek
20.09.2005
Modrzewska-Pianetti 23.09.2005
Dyczek
26.09.2005
Dyczek
Dyczek
28.09.2005
05.10.2005
Bursche
Dyczek
05.10.2005
05.10.2005
Lewartowski
05.10.2005
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 20 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
459 Maria
Kozarzewska
460 Anna
Błaszczak
461 Maciej
Tarkowski
462 Emilia
Niewiedzielska
463 Karolina
464 Anna
Płoska
Płosarek
465 Łukasz
Dzięciołowski
466 Katarzyna
Wielgołaska
467 Lidia
Urbanowska
468 Eryk
Pastwa
469 Aleksandra Jarosz-Panek
470 Karolina
Kawczyńska
471 Iwona
Wołkowska
472 Marta
Zawistowska
473 Bartłomiej
Lis
474 Lilia
Suchecka
475 Michał
Karpiński
476 Mariola
Orzechowska
477 Tomasz
Włodarczyk
478 Urszula
479 Grzegorz
Roszkowska
Jaśko
480 Iwona
Staszewska
481 Sebastian
Kopeć
Tytuł
Prowadzący
Kościoły prowincji Palestyny II i Fenicji I w VII w. J.
oraz prowincji al-Urdunn w VII-IX w.
Propaganda władzy na monetach dynastii
J.
hasmonejskiej
Próba wirtualnej rekonstrukcji Willi z widokiem w T.
Ptolemais w Libii
Wyniki opracowania materiałów z badań
J.
ratowniczych stanowiska Zezuty IX Wymój,gm.Stawiguda województwo Warmińsko Mazurskie oraz próba klasyfikacji kulturowej i
chronologicznej
Późnośredniowieczne gliniane naczynia do picia J.
Analiza antropologiczna czaszek ludzkich
K.
pochodzących z cmentarzy w Wielbarku i
Samborowie (woj. warmińsko-mazurskie)
Negatywy szklane znalezione w Egipcie analiza
K.
materiału, identyfikacja i dokumentacja
Kultura i sztuka materialna państw neohetyckich. P.
Kontynuacja tradycji czy nowa rzeczywistość
kulturowa?
Zabytki metalowe kultury pomorskiej i grobów
J.
kloszowych z Polski Środkowej
Instrumenty muzyczne Egei
K.
Zdobnictwo ciała i ubioru ludności kultury złockiej R.
Przestępstwa i kary w kolonialnych kodeksach
M.
mexickich. Analiza przedstawień
Wczesnośredniowieczne klucze i zamki z Janowa J.
Pomorskiego, na tle zabytków z Polski,
Skandynawii oraz Europy Wschodniej
Recepcja dzieła Giovanniego Battisty Piranesiego J.
w polskiej kulturze artystycznej XVIII wieku
Handmade Burnished Ware and its Producers - an K.
East Mediterranean Overview and Attempt of
Interpretation
Zmienność wzoru szwu podoczodołowego w
K.
populacjach średniowiecznych: Wiślicy, Kijów,
Złotej Pińczowskiej i Starej ŁomŜy
Ceramika naczyniowa ze studni średniowiecznej A.
przy ulicy M. Kopernika 141/1 w Jeleniej Górze
Ceramika ze świątyni kuszyckiej w Soniyat
K.
(Sudan)
Niedźwiedziówiecki mikroregion osadniczy
R.
ludności kultury rzucewskiej w świetle badań w
Niedźwiedziówce na stanowisku I, sektor E,wykop
7
Antinooupolis - Górna Ansina. Topografia
E.
Renesans kultu Asklepiosa w Rzymie w czasach T.
Antoninów
Czynniki determinujące rozwój osadnictwa
R.
neolitycznego w dorzeczu Koprzywianki
Termin schola w łacińskich napisach z prowincji T.
cesarstwa rzymskiego okresu pryncypatu
Data obr.
Młynarczyk
12.10.2005
Młynarczyk
15.10.2005
Mikocki
19.10.2005
Okulicz-Kozaryn
25.10.2005
Kruppe
Piasecki
04.11.2005
08.11.2005
Myśliwiec
10.11.2005
Bieliński
10.11.2005
Okulicz-Kozaryn
15.11.2005
Lewartowski
Mazurowski
Ziółkowski
16.11.2005
23.11.2005
25.11.2005
Okulicz-Kozaryn
30.11.2005
Miziołek
09.12.2005
Lewartowski
19.12.2005
Piasecki
20.12.2005
Buko
21.12.2005
Myśliwiec
21.12.2005
Mazurowski
21.12.2005
Wipszycka-Bravo
Mikocki
21.12.2005
11.01.2006
Mazurowski
18.01.2006
Sarnowski
09.02.2006
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 21 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
482 Tomasz
483 Cezary
484 Sylwia
485 Barbara
486 Karol
487 Monika
488 Łukasz
489 Wioletta
490 Monika
491 Agnieszka
492 Emilia
493 Adam
494 Maria
495 Halina
496 Marzena
497 Anna
498 Wojciech
499 Dorota
500 Karolina
501 Jolanta
502 Maria
503 Anna
Nazwisko
Tytuł
Kowal
Prowadzący
Zastosowanie słoni w walce i ich przedstawienia w P.
sztuce hellenistycznej i rzymskiej
Sobczak
Wyniki badań archeologicznych na osadzie w
W
Krzywólce stan.3, pow.Suwałki, woj podlaskie
Domaradzka
Materiały neolityczne i wczesnobrązowe ze
R.
stanowiska VII w Pluskach, gm. Olsztynek, woj.
warmińsko-mazurskie, z badań w sezonach 2003 i
2004
Fuglewicz
śale. Z dziejów nazewnictwa stanowisk
E.
archeologicznych na obszarze dzisiejszej Polski
Juchniewicz
Ikonografia Wiktorii palmyreńskiej
J.
Bocheń
Rekonstrukcja stroju grobowego kobiet w kulturze A.
wielbarskiej we wczesnym okresie wpływów
rzymskich
Miechowicz
Pieniądz w kulturze duchowej w średniowieczu i w S.
czasach nowoŜytnych na podstawie źródeł
archeologicznych i etnograficznych z obszaru
Polski
IŜycka
Kolumny egipskie w okresie Starego, Średniego i A.
Nowego Państwa
Vuong
A.
Ikonografia barki procesyjnej w świątyniach
tebańskich okresu Nowego Państwa
Kozdęba
A.
Architektura zespołów solarnych w świątyniach
egipskich III i II tysiąclecia p.n.e
Kwasowska
Szkieletowe pochówki dzieci na Mazowszu we
E.
wczesnym średniowieczu
Ryszkowski
Topografia Hierapolis w późnym antyku i w okresie E.
bizantyjskim
Stacewicz
Analiza osteologiczna zwierzęcych szczątków
A.
kostnych z Chełma lubelskiego (ul.Czarnieckiego
8, stanowisko 144 oraz ul.Krzywa 37, stanowisko
160)
Przychodzeń
Paleopatologie mumii egipskich
A.
Gałka
Struktura wzrostu i profil demograficzny ludności K.
pochowanej w krypcie św. Mikołaja w Gdańsku
Szwejkowska
Ikonografia Jana Chrzciciela w Egipcie
W
chrześcijańskim i Nubii na tle sztuki
wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej
Dzierzbicki
Monety mennicy efeskiej w zbiorach Muzeum
A.
Narodowego w Warszawie
Dymek
Analiza antropologiczna czaszek z cmentarzyska K.
na ,,Wzgórzu św.Wawrzyńca"-Stanowisko 2 w
Starej ŁomŜy
Rembiejewska
Analiza antropologiczna szkieletów
K.
postkranialnych ze stanowiska w Starej ŁomŜy
Wysocka
Miejsce i status chirurgii w medycynie
A.
staroŜytnego Egiptu
Pawłowska
Tradycje antyczne w polskiej heraldyce
T.
szlacheckiej
K.
Szybicka-PurchalaEgejski strój męski na lądzie stałym, Krecie i
Cykladach
Data obr.
Dyczek
15.02.2006
Nowakowski
28.02.2006
Mazurowski
01.03.2006
Kowalczyk-Heyman 03.03.2006
Młynarczyk
Bursche
27.03.2006
28.03.2006
Suchodolski
07.04.2006
Niwiński
11.04.2006
Niwiński
11.04.2006
Niwiński
11.04.2006
Kowalczyk-Heyman 11.04.2006
Jastrzębowska
12.04.2006
Lasota-Moskalewska 12.04.2006
Niwiński
Piasecki
25.04.2006
25.04.2006
Godlewski
17.05.2006
Bursche
19.05.2006
Piasecki
23.05.2006
Piasecki
23.05.2006
Niwiński
23.05.2006
Mikocki
31.05.2006
Lewartowski
31.05.2006
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 22 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
504 Wojciech
Rybicki
505 Adrian
Antoniewicz
506 Ewa
Milczarczyk
507 Magdalena
Makowska
508 Agnieszka
Szonert
509 Dominika
Reich
510 Joanna
511 Joanna
Brzezińska
śółkowska
512 Maciej
Wąsik
513 Jacek
Kaczanowski
514 ElŜbieta
Młynarczyk
515 Leszek
Tubylewicz
516 Zdzisław
517 Ewa
Dziewiątkowski
Gromowska
518 Agnieszka
Bytniewska
519 Faraj
Omran Tahir
520 Julia
Madajczak
521 Przemysław Banasiewicz
522 Małgorzata
Jędrzejewska
523 Marcin
524 Andrzej
Marchlewski
Pawlonka
525 Tomasz
Rakowski
526 Ludwika
Sawicka
Tytuł
Prowadzący
Kobiety w Ŝyciu rzymskiej prowincji Mezja Dolna. T.
Studium porównawcze na podstawie inskrypcji z
Novae i Oescus.
Bogini Hathor i jej kult w okresie Starego Państwa K.
w świetle źródeł ikonograficznych i pisanych
Obrazowanie mitów w polskim krajobrazie. śywioł J.
dionizyjski w twórczości Jacka Malczewskiego,
Wojciecha Weissa i Kazimierza Sichulskiego
Ubiory i fryzury w południowej Mezopotamii w III i II P.
tysiącleciu p.n.e
Egipskie naczynia kamienne jako jeden z
A.
aspektów kontaktów Egiptu z obszarami
wschodniego śródziemnomorza od okresu
predynastycznego do średniego państwa
Przedstawienia zazdrości i Złego Oka w późnym E.
antyku
Ikonografia małpy w staroŜytnym Egipcie
J.
Drobne znaleziska z fosy puckiego zamku (XV - J.
XVI w.)
Dzieje i stan badań archeologicznych
E.
średniowiecznego Płocka
Przedmioty egipskie i egiptyzujące znalezione na J.
terenie Anatolii
Canopos w Willi Hadriana w Tivoli: echa podróŜy T.
cesarskiej do Grecji i Egiptu
Szlak Monsunowy - kontakty Egiptu greckoJ.
rzymskiego z południową Azją i wschodnią Afryką,
IV w.p.n.e- VII w. n.e.
Studia nad pradziejami gminy Suchowola
W
Amulety z pazurów i kłów niedźwiedzich okutych A.
brązem w formie zawieszki u Bałtów ( XIV - XVI J.
w.) - kult niedźwiedzia
Obrządek pogrzebowy ludności kultury ceramiki R.
sznurowej na Kujawach i w Wielkopolsce
Sarkofag antyczny z nekropoli Wadi Omran w
T.
Ptolemais, Libia
Problem następstwa władzy w środkowym
J.
Meksyku podczas konkwisty i w pierwszym
dwudziestoleciu okresu kolonialnego
Zabytki wczesnośredniowieczne w zbiorach
E.
Muzeum Diecezjalnego w Płocku (kolekcja
Franciszka Tarczyńskiego)
Kolumna Zygmunta III Wazy w Warszawie na tle J.
kolumn kommemoratywnych od staroŜytności do
neoklasycyzmu
Osadnictwo okresu kasyckiego w Mezopotamii
P.
Przedmioty Ŝelazne w materiałach kultury
A.
pomorskiej na Pomorzu Wschodnim
Materiały z cmentarzyska kultury przeworskiej w W
Magnuszewie Małym, stan. 4, gm.Szelków, woj.
mazowieckie
Szurpiły st. 4, ,,Targowisko" - analiza obiektów
W
Data obr.
Sarnowski
31.05.2006
Myśliwiec
08.06.2006
Miziołek
14.06.2006
Bieliński
14.06.2006
Niwiński
19.06.2006
Wipszycka-Bravo
20.06.2006
Lipińska
Kruppe
21.06.2006
21.06.2006
Kowalczyk-Heyman 21.06.2006
Lipińska
21.06.2006
Mikocki
22.06.2006
Winnicki
27.06.2006
Nowakowski
Buko
Okulicz-Kozaryn
28.06.2006
28.06.2006
Mazurowski
28.06.2006
Mikocki
12.07.2006
Olko-Bajer
01.09.2006
Kowalczyk-Heyman 04.09.2006
Miziołek
04.09.2006
Bieliński
Bursche
06.09.2006
06.09.2006
Nowakowski
12.09.2006
Nowakowski
12.09.2006
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 23 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
Tytuł
Prowadzący
P.
Geneza i formy mauzoleów na obszarze świata
klasycznego w okresie od VI w. p.n.e. do II w. n.e.
528 Dorota
Tomaszewska
A.
Importowane zapinki emaliowane na terenach
kultury wielbarskiej i przeworskiej
529 Anna
Świeszczakowska Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi
A.
sandomierskiej
530 Magdalena Pakaszewska
S.
Ostatnia faza napływu srebra orientalnego na
ziemie polskie
531 Olivera
Krgović
The significance of reins in Ancient Egypt with a A.
comparative analysis of its roots in other cultures
532 Ivana
Medenica
A.
The Elements of a Human Being in Ancient
Egyptian Iconography
533 Rafał
Solecki
Rozwój sieci dróg w prowincji rzymskiej Arabia, od B.
jej powstania do czasów Dioklecjana (106-284 rok
n.e.)
534 Jolanta
Krajewska
Nieborowska kolekcja wycisków gemm zbioru
T.
Federico Dolce
535 Cezary
Olczyk
Edward Krasiński ( 1870 - 1940 )- miłośnik antyku T.
i mecenas kultury polskiej
536 Magdalena Urbańska
Kult zmarłych na Krecie w epoce brązu
K.
537 Iwona
Małkiewicz
WyobraŜenia miesięcy i pór roku w sztuce
P.
rzymskiej od schyłku Republiki do IV w.n.e.
538 Olga
DłuŜniewska
Architektura grobowa XXV dynastii kuszyckiej na W
terenie Górnej Nubii w rejonie pomiędzy III a IV
kataraktą
539 Przemysław JaŜdŜyk
Osadnictwo słowiańsko - awarskie w świetle
A.
danych archeologii
540 Paweł
Buda
Stanowiska archeologiczne Tompullo 1 i Tompullo M.
2- architektura, rola i funkcja w regionie wulkanu
Coropuna (dystrykt Andaray, prowincja
Condesuyos, departament Arequipa, Peru
541 Andrzej
Mordel
Obrządek pogrzebowy społeczności neolitycznych R.
na terenie WyŜyny Lubelskiej
542 Paweł
Szpindler
Formy zabudowy w środkowym i późnym neolicie R.
na ziemiach polskich
543 Jarosław
Więckowski
Analiza porównawcza serii kraniologicznych ze
K.
stanowiska Ostrów Lednicki woj.Wielkopolskie i
stanowiska Wiślica woj. Świętokrzyskie
544 Ewa
Hander
Osadnictwo neolityczne i z epoki brązu na
R.
wielokulturowym stanowisku nr 3 w Kolonii
Raciborowice, gm. Białopole, pow.Chełm,
woj.lubelskie
545 Justyna
Goździalska
Serwis fajansowy Villeroy & Boch pochodzący z T.
wykopalisk w Dylewie w 2002r
546 Justyna
Obidzińska
"Motywy mitologiczne na północno- afrykańskiej T.
terra sigillata"
547 Renata
Matera
Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z terenu A.
Pomorza Środkowego na tle ówczesnej sieci
osadniczej
548 Maciej
Kamieniołomy okresu rzymskiego w Egipcie:
T.
Masłowski
charakterystyka, ich występowanie, wydobycie,
transport, wykorzystanie w sztuce
527 Maciej
Oksieńciuk
Data obr.
Dyczek
21.09.2006
Bursche
26.09.2006
Buko
27.09.2006
Suchodolski
27.09.2006
Niwiński
28.09.2006
Niwiński
28.09.2006
Kaim
04.10.2006
Mikocki
18.10.2006
Mikocki
18.10.2006
Lewartowski
Dyczek
18.10.2006
19.10.2006
Godlewski
25.10.2006
Buko
25.10.2006
Ziółkowski
07.11.2006
Mazurowski
15.11.2006
Mazurowski
15.11.2006
Piasecki
22.11.2006
Mazurowski
22.11.2006
Mikocki
29.11.2006
Mikocki
29.11.2006
Buko
29.11.2006
Mikocki
29.11.2006
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 24 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
549 Aleksandra Kalinowska
550 Marta
551 Angelika
552 Andrzej
Parzuchowska
Dłuska
Jaskuła
553 Anna
Zapolska
554 Janusz
Janowski
555 Izabella
Łuszczyk
556 Monika
Urbaniak
557 Katarzyna
Tennou
558 Magdalena
Balska
559 Maria
Jaxa-Chamiec
560 Małgorzata
Balcerzak
561 Aneta
Chormańska
562 Artur
Kur
563 Agnieszka
Lewcio
564 Marcin
565 Kinga
566 Sylwia
Koc
Bigoraj
Trojanowska
567 Anna
568 Joanna
Wacławik-Orpik
Maciejewska
569 Beata
570 Piotr
Starzyńska
Sobczak
571 Ewelina
Kwiatkowska
Tytuł
Prowadzący
Bruki z Szestna - Czarnego Lasu jako relikty
J.
organizacji przestrzennej majdanu
wczesnośredniowiecznego grodziska pruskiego
Mozaiki z Hagia Sophia
B.
Powojenne losy majątku rodziny Rose w Dylewie T.
Osadnictwo ludności kultury trzcinieckiej w
R.
dorzeczu środkowej Pilicy
Monety rzymskie w kontekstach
A.
wczesnośredniowiecznych na ziemiach Polski
Badania w mikroregionie Jeziora Salęt na
W
Pojezierzu Mrągowskim. Szkic do dziejów polskiej
archeologii bałtyjskiej
Najstarsze ośrodki grodowo-miejskie na Śląsku we A.
wczesnym średniowieczu
NoŜe, sierpy i kosery Ŝelazne z
J.
wczesnośredniowiecznego portu i osady handlowej
w Janowie Pomorskim (gm.Elbląg)
Próba zrekonstruowania zasad hodowli na
A.
podstawie zwierzęcych szczątków kostnych ze
stanowiska przy ulicy Lubelskiej 5-7 w Chełmie
Lubelskim
Wczesnośredniowieczne przedmioty ołowiane z A.
obszaru ziem polskich
Thymiateriony w kształcie kobiecych popiersi. Ich I.
geneza i rola na Półwyspie Iberyjskim w okresie
IV-II wieku p.n.e.
Cmentarzysko w Zawadzie pow.Staszów,
Z.
woj.Świętokrzyskie na tle grupy tarnobrzeskiej
kultury łuŜyckiej
Szczątki zwierzęce z osady otwartej Kultury
A.
ŁuŜyckiej w Grzybianach Działka 17 R
Analiza archeozoologiczna zwierzęcych
A.
szczątków kostnych z osiedla kultury łuŜyckiej w
Grzybianach koło Legnicy. Stanowisko: Grzybiany
1 Działki: 17S, 17T
Rekonstrukcja topografii i urbanizacji Padwy (I
I.
w.p.n.e. - I w.n.e.)
Hekate Trimorphos legenda, kult i ikonografia
T.
Pochówki zwierząt w Grecji, w okresie mykeńskim K.
Oprawki i okładziny z kości i poroŜa w kulturze
J.
pomorskiej i kulturze grobów kloszowych
Motywy antyczne w komunikacji marketingowej
T.
Bagienne znaleziska o charakterze wotywnym
R.
ludności kultury pucharów lejkowatych w
międzyrzeczu Odry i Bugu
Grecko - brytyjski spór o marmury Elgina
T.
Zwierzęce szczątki kostne z osady obronnej
A.
kultury łuŜyckiej ze stanowiska 6. w Grodnie, woj.
kujawsko-pomorskie
Średniowieczna ceramika naczyniowa ze
A.
stanowiska "Grodzka 8 - zaplecze" w Płocku
J.
Data obr.
Okulicz-Kozaryn
29.11.2006
Kaim
Mikocki
Mazurowski
06.12.2006
13.12.2006
13.12.2006
Bursche
14.12.2006
Nowakowski
20.12.2006
Buko
20.12.2006
Okulicz-Kozaryn
20.12.2006
Lasota-Moskalewska 03.01.2007
Buko
03.01.2007
Modrzewska-Pianetti 10.01.2007
Bukowski
12.01.2007
Lasota-Moskalewska 12.01.2007
Lasota-Moskalewska 12.01.2007
Modrzewska-Pianetti 24.01.2007
Mikocki
Lewartowski
Okulicz-Kozaryn
07.02.2007
07.03.2007
07.03.2007
Mikocki
Mazurowski
12.03.2007
14.03.2007
Mikocki
19.03.2007
Lasota-Moskalewska 21.03.2007
Buko
Okulicz-Kozaryn
21.03.2007
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 25 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
572 Włodzimierz Smoter
573 Monika
574 Marta
Kozon
Wawer
575 Dominika
Smoczyńska
576 Paulina
Bereznowska
577 Barbara
Jedlińska
578 Agata
Kozakow
579 Olga
Wasilewska
580 Paweł
Galant
581 Zoran
Kariśić
582 Agnieszka
Siuzdak
583 Anna
Sikorska
584 ElŜbieta
585 DARIUSZ
Raczkowska
SMOCZYŃSKI
586 Agnieszka
587 Alicja
Szulc- Kajak
Bobrowska
588 Bartosz
Kuziak
589 GraŜyna
Tomaszewska
590 Małgorzata
Włodarczyk
591 Anna
Woźniak
592 Monika
Krogulec
593 Maciej
Jarosz
Tytuł
Prowadzący
Miniaturowe mozaiki jako media recepcji antyku w T.
kulturze polskiej na przykładzie Wilanowa
T.
Musawwarat es Sufra
W
Obrządek pogrzebowy społeczności kultur
R.
wstęgowych w międzyrzeczu Odry i Bugu
Najstarsze urządzenia chrzcielne na ziemiach
A.
polskich w świetle wyników dotychczasowych
badań
Znaleziska bagienne ciał ludzkich na terenie
A.
północnej Europy: mord,rytuał czy przypadek?
Kuchnia we wschodniopruskiej siedzibie
T.
szlacheckiej w początkach XX w. Analiza materiału
pochodzącego z pomieszczeń kuchennych pałacu
rodziny von Rose w Dylewie, pozyskanego w
trakcie badań wykopaliskowych IA UW w 2002 r.
Ikonografia Szu od początków państwowości
A.
egipskiej do końca XX dynastii
Lamps and miscellaneous finds from the Polish - J.
Egyptian excavations at tell Farama ( Pelusium)
seasons 2003-2006
Młyny wodne nad Wkrą od średniowiecza po
E.
czasy nowoŜytne
Symbolika przedstawień figuralnych i
geometrycznych w neolicie Polski dorzecza Wisły
Organizacja wodzowska a system ekonomiczny K.
państwa Pylos
Freski egejskie: ikonografia i interpretacja
K.
P.
Narodziny Afrodyty. Mit i ikonografia
K.
Typologia toporów bojowych z okresu brązu w III i IIP.
tysiącleciu p.n.e. na terenach Mezopotamii i wsch.
Iranu
,,Asyryjskie" naczynia metalowe I tys. p.n.e.
P.
Naczynia metalowe w północno - zachodnim Iranie P.
w okresie Ŝelazo I-III
Szczątki zwierzęce z cmentarzyska w Modle, na A.
tle materiałów z innych cmentarzysk strefy
wschodniej kultury przeworskiej
Zmiany w osadnictwie wiejskim w regionie Venetia
od początku IV do połowy VI w.
Próba zrekonstruowania zasad hodowli oraz
A.
konsumpcji mięsa na podstawie zwierzęcych
szczątków kostnych ze wschodniej części
stanowiska nr 144 przy ul. 1 Pułku SzwoleŜerów 1
w Chełmie
Pokonsumpcyjne szczątki kostne ssaków ze
A.
stanowiska Szczepanki 8 na Mazurach
Przedstawienia pór roku w malarstwie
chrześcijańskich katakumb Rzymu
Prześladowani i prześladujący chrześcijańsko pogański konflikt religijny II -IV w
Data obr.
Sarnowski
Mikocki
Godlewski
Mazurowski
21.03.2007
Buko
28.03.2007
Sołtysiak
04.04.2007
Mikocki
27.04.2007
Niwiński
30.05.2007
Młynarczyk
05.06.2007
28.03.2007
28.03.2007
Kowalczyk-Heyman 05.06.2007
06.06.2007
Lewartowski
06.06.2007
Lewartowski
Dyczek
Lewartowski
Bieliński
06.06.2007
Bieliński
Bieliński
11.06.2007
13.06.2007
11.06.2007
11.06.2007
Lasota-Moskalewska 14.06.2007
20.06.2007
Lasota-Moskalewska 20.06.2007
Lasota-Moskalewska 20.06.2007
25.06.2007
27.06.2007
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 26 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
594 Małgorzata
Szczygielska
595 Krzysztof
596 Bartosz
597 Marcin
Kisiel
Wojciechowski
Banasik
598 Radosław
Jankiewicz
599 Dawid
Wieczorek
600 Maria
Mathia
601 Maciej
Grabowski
602 Anna
Uhma
603 Ewa
Dąbrowska
604 Monika
605 Łukasz
RóŜańska
Klimczak
606 Joanna
Napiórkowska
607 Anna
Zakrzewska
608 Wojciech
609 Monika
Gniewosz
Sygowska
610 Krystian
Bielatowicz
611 Florentyna
Kołodziej
Osowicka
612 Danuta
613 Aleksandra Rowińska
614 Piotr
Sypczuk
615 Marcin
Piechocki
616 Anna
Witkowska
Tytuł
Prowadzący
Data obr.
Defuncti vivi i kult przodków u średniowiecznych
Skandynawów - pogański relikt czy uboczny
skutek chrystianizacji ?
Chirurgia w staroŜytnym Egipcie
Łuki triumfalne w nubijskiej architekturze sakralnej
Sceny walki na gliptyce Mezopotamskiej i
Syryjskiej
Wczesnośredniowieczne osadnictwo w łuku
Biebrzy
Dipinti budowlane ze świątyni królowej Hatszepsut
w Deir el- Bahari
Drewniane figurki z szybów grobowych V i VI
Dynastii
Przedstawienia ksiąŜąt w sztuce
wczesnosasanidzkiej za panowania Ardaszira i
Szapura I
Wpływ kultury chińskiej na przemiany w obrządku
pogrzebowym i Ŝyciu codziennym przybyszów z
Azji Środkowej w świetle przedstawień na łoŜach
pogrzebowych i sarkofagach znalezionych w
Chinach
System wychowawczy w staroŜytnej Grecji okresu
klasycznego
Minarety w Azji Środkowej z IX - XIII w
Monety z Mezji Dolnej z kolekcji Muzeum
Narodowego w Warszawie
Grobowce Jerozolimy w okresie bizantyjskim na
przykładzie Stanowiska Tel-el-Ful
Tradycja kulinarna w Palestynie - porównanie
źródeł biblijnych i tekstów
wczesnochrześcijańskich z dekoracjami
mozaikowymi bizantyjskich synagog i kościołów
Przedstawienia roślinne na freskach z Akrotiri
Budownictwo mieszkalne z okresu klasycznego
odkryte na Agorze Ateńskiej
Władca inkaski na kolonialnych keros: Próba
identyfikacji
Przedstawienia miastvna mozaikach w kościołach
Jordanii (VI-VIII w.)
Pojawienie się ceramiki na terenie Ameryk
Ceramika ręcznie lepiona z wykopalisk
Uniwersytetu Warszawskiego w Tanais w latach
1999-2005
,,Milezyjska szkoła urbanistyczna" RozwaŜania
nad rozwojem struktury urbanistycznej miast
greckich w okresie klasycznym na przykładzie
Miletu, Pireusu, Olintu i Priene
Egipskie sceny batalistyczne do końca okresu
Średniego Państwa jako źródło wiedzy o
wojskowości tamtych czasów
Motyw lotosu w kulturze staroŜytnego Egiptu ( do
końca Nowego Państwa )
L. Słupecki
27.06.2007
A.
W
P.
B.
E.
Łukaszewicz
Godlewski
Bieliński
Kaim
Kowalczyk-Heyman
27.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
28.06.2007
K. Myśliwiec
28.06.2007
K. Myśliwiec
09.07.2007
B. Kaim
13.07.2007
B. Kaim
13.07.2007
P. Dyczek
16.07.2007
B. Kaim
A. Bursche
28.08.2007
25.09.2007
J. Młynarczyk
26.09.2007
J. Młynarczyk
26.09.2007
K. Lewartowski
P. Dyczek
27.09.2007
27.09.2007
M. Ziółkowski
28.09.2007
J. Młynarczyk
28.09.2007
M. Ziółkowski
P. Dyczek
28.09.2007
28.09.2007
P. Dyczek
28.09.2007
A. Niwiński
29.09.2007
A. Niwiński
29.09.2007
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 27 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
617 Sylwia
Nazwisko
Tytuł
Fortuna
Prowadzący
Znaczenie metali w handlu iberyjskim od okresu I.
fenicko-punickiego do II w.p.n.e.
618 Dorota
Karpińska
Zmiany warunków naturalnych i zasiedlenia w
I.
rejonie Zatoki Kadyksu X-III w.p.n.e.
619 Iwona
Zduńska
Świadectwa archeologiczne iberyjskich miejsc
I.
kultu w prowincjach Walencji, Alicante i Murcji
620 Marzena
Zarzycka
Podstawki pod naczynia ze stanowiska Tell Arbid P.
w północnej Mezopotamii
621 Urszula
Ziemska
Ceramika pradziejowa z osady otwartej w Lubawie,W
stan. IX, woj. warmińsko - mazurskie. Wyniki
badań ratowniczych przeprowadzonych w sezonie
2002
622 Fabiola
Kolago
Faraon zabijający pokonanych wrogów
A.
623 Jan
Bogacki
Groty broni drzewcowej z cmentarzyska kultury
J.
bogaczewskiej stanowisko nr 1 Paprotki Kolonia
624 Grzegorz
Kaczorowski
Leon Kozłowski jako archeolog i prahistoryk
R.
625 Anna
Strachowska
Wybrane aspekty kultu Apollina w StaroŜytnej
P.
Grecji. WróŜbiarstwo, mity, główne wyrocznie
626 Monika
Pietruszewska
Rola kobiet z amarneńskiej rodziny królewskiej w A.
kulcie Atona
627 Jadwiga
Długokęcka
Skuteczność zastosowania badań geofizycznych K.
w archeologii na przykładzie badań
przeprowadzonych na stanowisku Ptolemais w
Libii
628 Katarzyna
Zeman - WiśniewsCharakter kontaktów Cypru i Krety minojskiej
K.
629 Karolina
Gregorczyk
Analiza odwaŜników z wczesnośredniowiecznej
S.
osady rzemieślniczo - handlowej w Janowie
Pomorskim (Truso)
630 Dawid
Iwaniec
Zespół ceramiki z pomieszczenia R 50 z ,, Domu z W
Warsztatami" z polskich wykopalisk w Ptolemais,
Libia
631 Robert
Mahler
Wizualizacja cmentarzyska w Starej ŁomŜy stan. K.
II Wzgórze Świętego Wawrzyńca. Próba
stworzenia narzędzia wieloaspektowej analizy
danych wykopaliskowych
632 Marta
Perska
Kuchnia z ziem polskich we wczesnym
A.
średniowieczu na tle europejskim
633 Marcin
Więcek
Zapinki płytkowe o nawiązaniach naddunajskich w J.
grupie olsztyńskiej zachodniobałtyjskiego kręgu
kulturowego, w późnej fazie okresu wędrówek
ludów (E2)
634 Paweł
Balicki
Elementy horyzontu paneuropejskiego w
R.
zespołach z kręgu kultury ceramiki sznurowej
635 Przemysław Ciborowski
Wojsko rzymskie w Salonae i na jej terytorium w T.
okresie pryncypatu. Militarne i pozamilitarne
aspekty
636 Tomasz
Kowalski
Zastosowanie kamienia na osadzie z mezolitu i
R.
neolitu w Dudce gm. Wydminy woj. warmińsko mazurskie
637 Agata
Koton
Znaleziska monet typu Husi - Vovriesti na północ A.
od Karpat
Data obr.
Modrzewska-Pianetti 05.10.2007
Modrzewska-Pianetti 08.10.2007
Modrzewska-Pianetti 08.10.2007
Bieliński
10.10.2007
Nowakowski
23.10.2007
Niwiński
Okulicz-Kozaryn
30.10.2007
31.10.2007
Mazurowski
Dyczek
31.10.2007
05.11.2007
Niwiński
21.11.2007
Lewartowski
28.11.2007
Lewartowski
Suchodolski
28.11.2007
04.12.2007
Dobrowolski
05.12.2007
Piasecki
05.12.2007
Buko
19.12.2007
Okulicz-Kozaryn
19.12.2007
Mazurowski
19.12.2007
Sarnowski
16.01.2008
Mazurowski
16.01.2008
Bursche
30.01.2008
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 28 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
Tytuł
Prowadzący
638 Przemysław Lasek
Bursche
30.01.2008
639 Michał
Młynarczyk
21.02.2008
Ziółkowski
05.03.2008
Lewartowski
05.03.2008
Nowakowski
26.03.2008
Nowakowski
26.03.2008
Mazurowski
02.04.2008
Mazurowski
Szymczak
Lewartowski
09.04.2008
Okulicz-Kozaryn
16.04.2008
Buko
07.05.2008
640 Monika
641 Emilia
642 Katarzyna
643 Agata
644 Maciej
645 Mateusz
646 Urszula
647 Agnieszka
648 Aneta
649 Sylwia
650 Monika
651 Bartosz
652 Monika
653 Sylwia
654 Joanna
655 Zofia
656 Szymon
Formy i rodzaje pochówków ludności kultury
A.
przeworskiej w zachodniej Małopolsce
Aniszewski
Przyczyny uszkodzeń i typy napraw posadzek
J.
mozaikowych w kościołach i kaplicach okresu
bizantyjskiego i umajjadzkiego. Analiza na
podstawie wybranych przykładów z terenów
dzisiejszej Jordanii
Jakubicka
Wyniki badań archeologicznych z 2003 i 2005 r. na M.
stanowisku Alhuiri, południowe Peru
Radzyńska
Sanktuaria na szczytach wzgórz na Krecie w III i II K.
tysiącleciu p.n.e
Watemborska
Materiały z osady kultury przeworskiej w
W
Magnuszewie DuŜym stan. 6 gm.Szelków, woj.
mazowieckie
Wiśniewska
Materiały z cmentarzyska w Leśniewie, pow.
W
kętrzyński (d. Fursteau, Kr. Rastenburg)
Jackowski
Obrządek pogrzebowy ludności kultury ceramiki R.
sznurowej na WyŜynie Sandomierskiej
Migal
Osadnictwo paleolityczne i mezolityczne
R.
mikroregionu CzyŜówki,woj.Świętokrzyskie
K.
Daciuk
PoŜywienie pochodzenia roślinnego i sposoby jego K.
pozyskiwania w świecie egejskim
Adamczyk
Wczesnośredniowieczne paciorki szklane z
J.
cmentarzysk szkieletowych Mazowsza i Podlasia
Błońska
BiŜuteria z cmentarzysk szkieletowych na
A.
Mazowszu Północnym i Wschodnim od XI do XIII
wieku. Studium porównawcze
Solawa-Wrzosek Wczesnośredniowieczna ceramika z wybranych
obiektów ze stanowiska 144 w Chełmie (badania
2000 roku)
Kozikowska
WyposaŜenie pochówków kobiecych na
A.
podlaskich cmentarzyskach z grobami w
J.
obudowach kamiennych we wczesnym
średniowieczu
Butrym
Analiza śladów obserwowanych na krzemiennych K.
ostrzach siekier KPL oraz KAK na podstawie
zabytków ze zbiorów Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie
Zawistowska
Zabytki kościane z polskich wykopalisk w
T.
Ptolemais Sezony badawcze 2002-2004
K.
Wajda
Średniowieczne, ceramiczne płytki posadzkowe z A.
Przemyśla, Stołpia, Chełma i Drohiczyna
Socha
Analiza materiału ceramicznego z najstarszych
A.
warstw osadniczych z terenu podgrodzia w Płocku, J.
ulica Tumska,wykop I
Kowarska
Rozprzestrzenienie i produkcja naczyń typu Late J.
Roman Unguentaria we wschodnim
Śródziemnomorzu w świetle znalezisk z Ptolemais
(Libia)
Lenarczyk
J.
Zespół naczyń ceramicznych stanowiących
wypełniska cystern w załoŜeniu rezydencjonalnym
w Ptolemais
Data obr.
14.04.2008
12.05.2008
Buko
Okulicz-Kozaryn
28.05.2008
Szymczak
04.06.2008
Sarnowski
Lewartowski
Buko
04.06.2008
Buko
Okulicz-Kozaryn
11.06.2008
Młynarczyk
24.06.2008
Młynarczyk
24.06.2008
11.06.2008
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 29 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
657 Katarzyna
Walczak
658 Andrzej
Gackowski
659 Kamil
Korczak
660 Marta
Dulinicz
661 Anna
Krzywda
662 Małgorzata
Kot
663 Aleksandra Kubiak
664 Halina
665 Maciej
Szydłowska
Kurdwanowski
666 Katarzyna
Wójcikowska
667 Rozalia
Tybulewicz
668 Paulina
Komar
669 Barbara
Dobkowska
670 Katarzyna
Słowińska
671 Franciszek
672 Mikołaj
Szkop
Baliszewski
673 Marta
Gzyra
674 Marzena
Molatta
675 Sylwia
Wysocka
676 Tomasz
Więcek
677 Maciej
Bielawski
678 Ilona
Sikorska
679 Magdalena
Wałaszewska
Tytuł
Prowadzący
Motywy geometryczne na mozaikach z ,,Willi z
Widokiem" w Ptolemais (Libia)
Osadnictwo neolityczne Wysoczyzny Świeckiej
I. Modrzewska-Pianetti 24.06.2008
Data obr.
R. Mazurowski
25.06.2008
J. Kalaga
Grodzisko w Bajtkowie, pow. Ełk w świetle badań A. Buko
25.06.2008
wykopaliskowych przeprowadzonych w latach
1977-1980
Cmentarzyskowczesnośredniowieczne w Tańsku- J. Okulicz-Kozaryn
25.06.2008
Kęsosze w świetle badań wykopaliskowych z lat
1961,1969,1971
Osadnictwo grupy warmińsko - mazurskiej kultury R. Mazurowski
25.06.2008
łuŜckiej
Analiza górnopaleolitycznych struktur glinianych
K. Szymczak
30.06.2008
ze stanowiska Klisoura Cave 1 w Grecji
Prawo fiskalne i sytuacja ekonomiczna Palmyry w M. Gawlikowski
30.06.2008
I wieku n.e. na podstawie studium Taryfy
Palmyreńskiej
Próba lokalizacji forum w Ptolemais
W Dobrowolski
02.07.2008
09.07.2008
Zagospodarowanie przestrzenne działki nr 51 w J. Kruppe
Pucku na podstawie źródeł archeologicznych
25.07.2008
Antyczne lalki, wózki i inne zabawki...? ich rodzaje P. Dyczek
i funkcja w Ŝyciu najmlodszych Greków w okresie
archaicznym i klasycznym
A. Bursche
10.09.2008
Skarb z okresu wędrówek ludów z Karlina,
pow.białogardzki
M. Ziółkowski
12.09.2008
El sitio Culcunche en el sistema de
almacenamiento inca
A. Lasota-Moskalewska 16.09.2008
Zwierzęce szczatki kostne z
wczesnośredniowiecznej osady przygrodowej
stanowisko III w Chlebni, woj. mazowieckie
Przedstawienia Serapeum na monetach rzymskich A. Bursche
19.09.2008
z Aleksandrii
Sarmaci w mennictwie Cesarstwa Rzymskiego
A. Bursche
19.09.2008
Domus Aurea w dokumentacji Franciszka
J. Miziołek
22.09.2008
Smuglewicza: "Le antiche camere delle Terme di
Tito e le loro pitture" (1776) nowe ustalenia
Analiza materiału osteologicznego z obiektów
A. Lasota-Moskalewska 25.09.2008
lateńskich, wczesnorzymskich i późnorzymskich
ze stanowiska Pełczyska, gm. Złota
Motyw Pani i Pana Zwierząt w sztuce minojskiej i K. Lewartowski
25.09.2008
mykeńskiej
Hodowla i łowiectwo ptaków w średniowieczu na A. Lasota-Moskalewska 25.09.2008
ziemiach polskich
Król Stanisław August Poniatowski, hrabia
A. Bursche
25.09.2008
Moszyński i sakiewka monet z Paestum
Statki antyczne na podstawie ikonografii i
I. Modrzewska-Pianetti 26.09.2008
znalezisk wraków (V w. p.n.e.-III w. n.e.)
26.09.2008
Analiza tarasów na stanowisku Chacuas Jirca w M. Ziółkowski
kontekście organizacji przestrzennej osady i jej
funkcji, dolina Culebras, Peru.
Zagospodarowanie terenu Polesine (północna Italia)I. Modrzewska-Pianetti 26.09.2008
w okresie przedrzymskim i rzymskim
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 30 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
680 Monika
681 Zuzanna
682 Justyna
683 Maciej
684 Maria
685 Karol
686 Zbigniew
687 Jan
688 Magdalena
689 Piotr
690 Piotr
691 Olin
692 Krzysztof
693 Monika
694 Rafał
695 Łukasz
696 Paweł
697 Aldona
698 Dorota
699 Marcin
700 Anna
701 Anna
702 Krzysztof
Nazwisko
Tytuł
Więch
Prowadzący
Znaleziska Wschodniej Sigillaty A na podstawie
J.
wybranych stanowisk na terenie Lewantu
opublikowanych po 1985 roku
Dann
Czaszki z krypty kościoła św. Mikołaja w Gdańsku K.
- porównanie serii z innymi stanowiskami
Łaskawska
Czaszki z krypty kościoła św. Mikołaja w Gdańsku K.
- charakterystyka wewnętrzna serii
Karpowicz
Łuk w staroŜytnym Egipcie do czasów Nowego
A.
Państwa
Matuszewska
Początki hodowli kury domowej (Gallus gallus
A.
domesticum) na terenie ziem polskich na
podstawie źródeł archeozoologicznych.
Gałuszka
ZróŜnicowanie społeczne we wczesnej epoce
R.
brązu na podstawie analizy cmentarzysk z terenu
Polski
Kubiatowski
Ceramika naczyniowa z domniemanego grodziska A.
kultowego w Radzikowie. Stanowisko ,,Gaik"
Radzikowo, gmina Czerwieńsk nad Wisłą, pow.
płoński
Szymański
Round Structures in Pre-Columbian Maya
N.
Architecture
Ostrowska
Rzeźba asyryjska w północnosyryjskich i
P.
południowoanatolijskich prowincjach Imperium
Asyryjskiego
Stachurski
Znaleziska fajek pozyskanych w sezonie
A.
badawczym 2006 na stanowisku "Pałac Saski" w J.
Warszawie
Stachura
Problemy badań archeologicznych
A.
wczesnośredniowiecznego Płocka
J.
Gutowski
Przedstawienia fauny morskiej na mozaikach
T.
rzymskich z Afryki Północnej
Ryniec
Stanowiska otwarte środkowego paleolitu Polski K.
Dębowska
Reliefy neohetyckie ze stanowisk: Malatya,
P.
Karkemisz i Tell Halaf
Szwelicki
Gry z III tysiąclecia na StaroŜytnym Bliskim
P.
Wschodzie, ich ewolucja i rozprzestrzenianie się
Wojnarowicz
Osadnictwo i gospodarka na terenie Maganu i
P.
Dilmunu w okresie III tysiąclecia p.n.e.
Matyaszczyk
Tropaeum Traiani z Adamklissi. Przedstawienia
K.
Ŝołnierzy rzymskich
T.
Józefowicz
Atypowe formy ułoŜenia i potraktowania ciała
R.
zmarłego w kulturze pucharów lejkowatych i
kulturze amfor kulistych na ziemiach polskich
Wojnowska
Malowidło ścienne z principia w Novae
T.
Woźniak
Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Kozłówku,
W
pow. Nidzica (d. Klein Koslau, Kreis Neidenburg)
Woźniak
Analiza społeczeństwa Dinha Tepe w epoce śelazaB.
Ostrowska-Lesiak Autorzy antyczni o instrumentach chirurgicznych i P.
ich zastosowaniu
Turek
Ceramika naczyniowa ze stanowiska 144 przy
A.
ul.Czarnieckiego 8(obiekt 94 ) i stanowiska 160
przy ul.Krzywej 37 (obiekt 24) w Chełmie
Data obr.
Młynarczyk
26.09.2008
Piasecki
29.09.2008
Piasecki
29.09.2008
Niwiński
29.09.2008
Lasota-Moskalewska 08.10.2008
Mazurowski
19.11.2008
Buko
19.11.2008
Grube
08.12.2008
Bieliński
11.12.2008
Buko
Kalaga
12.12.2008
Buko
Kalaga
Sarnowski
12.12.2008
Szymczak
Bieliński
17.12.2008
18.12.2008
Bieliński
18.12.2008
Bieliński
18.12.2008
Lewartowski
Sarnowski
Mazurowski
14.01.2009
Sarnowski
Nowakowski
18.02.2009
04.03.2009
Kaim
Dyczek
11.03.2009
11.03.2009
Buko
11.03.2009
17.12.2008
18.02.2009
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 31 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
703 Renata
704 Katarzyna
705 Ewa
706 Joanna
707 Edyta
708 Agnieszka
709 Katarzyna
710 Izabela
711 Michał
712 Krzysztof
713 Mirosław
714 Mirosław
715 Maja
716 Marcin
717 Katarzyna
718 Miloś
719 Barbara
720 Mariusz
721 Leszek
722 Renata
723 Agata
724 Marta
725 Magda
726 Karolina
Nazwisko
Tytuł
Zabłocka
Prowadzący
Zespół stanowisk osadniczych z okresu wpływów W
rzymskich i wędrówek ludów w Netcie pow.
Augustów, woj. podlaskie
Główne kierunki zainteresowań archeologii
Bielawska
Białorusi w zakresie badań wczesnego
średniowiecza
Wybrane kierunki badań etnoarcheologii
Nadaj
A.
amerykańskiej
Monastery i pielgrzymi na Synaju i Negewie w IV - J.
Sulewska
VI w. n.e.
Ceranowska
Cmentarzysko kultury bogaczewskiej i grupy
W
olsztyńskiej w Sterławkach Wielkich, pow. giŜycki
Jarzec
Materiały z cmentarzyska kultury łuŜyckiej i
W
kultury przeworskiej na stan. 4 w Magnuszewie
Małym, pow. Maków Mazowiecki
Szatkowska
Szpile krzyŜowe typu śviliai
W
Szter
Materiały z cmentarzyska kultury bagaczewskiej i W
grupy olsztyńskiej w Kamieniu, pow. Pisz (d.
Kamień, Kr. Sensburg)
Zasłona
Znaleziska monet rzymskich w dorzeczu Prosny A.
Grzegorski
Ołtarze i bazy posągów z Novae i Montany w
T.
Dolnej Mezji. Profilowanie i dekoracja
Mosion
Tezeusz w reliefowej plastyce staroŜytnej Grecji K.
Maszyn
Miejsca kultu w rzymskiej Dacji
T.
Rzeplińska
Terakoty z BidŜanu na tle figurek i plakietek
B.
hellenistycznej Mezopotamii
Baranowski
Ceramologiczny opis makroskopowy odkrytej na P.
stanowisku Rhizon (Czarnogóra) ceramiki z czarną
powierzchnią, koniec okresu klasycznego i okres
hellenistyczny.
Teisseyre
Porty rzymskie Górnego Adriatyku oraz północnej i I.
centralnej Dalmacji (II w. p.n.e. - IV w. n.e.)
Petrićević
Roman Landscape in Risan Bay
Solarewicz
Kolekcja monet Antiochii Syryjskiej w zbiorach
A.
Muzeum Narodowego w Warszawie
Wiśniewski
Rola wina w kulturach egejskich
K.
Cienkowski
Osadnictwo ludności kultury trzcinieckiej w
R.
dorzeczu Bugo - Narwi
J.
Zawadka
NIEDŹWIEDZIÓWECKI MIKROREGION
R.
OSADNICZY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ
J.
WYKOPALISKOWYCH NA STANOWISKU I W
STARYCH BABKACH, SEKTOR D, W
WYKOPACH 3, 3A, 3A1, 3B
Chilińska-Drapella ,,Jede Grabung hat noch stets etwas Neues
W
gebracht'' Wczesnorzymskie materiały
pochodzące z cmentarzyska kultury DollkeimKovrovo w Corjeiten/Putilovo na Sambii
Mierzejewska
Misy abbasydzkie z BidŜanu (Irak)
P.
Woźniak
Komarów stan. 9. Cmentarzysko kultury łuŜyckiej W
w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie.
Górka
Wizerunki obcokrajowców w ikonografii egipskiej A.
Nowego Państwa
Nowakowski
Data obr.
31.03.2009
29.04.2009
Buko
29.04.2009
Młynarczyk
05.05.2009
Nowakowski
12.05.2009
Nowakowski
12.05.2009
Nowakowski
Nowakowski
12.05.2009
12.05.2009
Bursche
Sarnowski
14.05.2009
21.05.2009
Lewartowski
Sarnowski
Kaim
21.05.2009
21.05.2009
27.05.2009
Dyczek
03.06.2009
Modrzewska-Pianetti 03.06.2009
Bursche
04.06.2009
04.06.2009
Lewartowski
Mazurowski
Kalaga
Mazurowski
Kalaga
04.06.2009
04.06.2009
Nowakowski
18.06.2009
Bieliński
Nowakowski
18.06.2009
18.06.2009
Niwiński
19.06.2009
04.06.2009
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 32 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
727 Sylwia
728 Marzena
729 Piotr
730 Marta
731 Ewa
732 Taisa
733 Anna
734 Ewelina
735 Kamila
736 Monika
737 Łukasz
738 Izaura
739 Kamila
740 Aneta
741 Magdalena
742 Michał
743 Katarzyna
744 Monika
745 Katarzyna
746 Katarzyna
747 Agnieszka
748 Małgorzata
749 Michał
Nazwisko
Tytuł
Prowadzący
A.
MAGIA A ŚMIERĆ O rodzajach śmierci w
staroŜytnym Egipcie
OŜarek
A.
WSPÓŁCZESNE TECHNIKI BADAŃ MUMII
EGIPSKICH
Czerkwiński
Typologia hypocefalusów na podstawie motywów A.
ikonograficznych
Bura
W
Polskie badania nad historią kultury materialnej
antyku w świetle badań spuścizny naukowej
Jerzego Wielowiejskiego
Janowska
Topografia i urbanistyka antycznej Barcelony.
Próba odtworzenia rozwoju miasta.
Odziemkowska Zawody mieszkańców antycznej Akwilei na
I.
podstawie kamiennych zabytków epigraficznych (I
w. p.n.e. - III w. n.e.)
Domańska
Zabytki wydzielone z osady przygrodowej w
A.
Radomiu sezon 1965
Drwięga
Szczątki zwierzęce z Pałacu Saskiego w
Warszawie
Flader
Analiza zwierzęcych szczątków kostnych
A.
pozyskanych z obiektów nr 78, 79, 80, 81, 141,
151, 158, z wczesnośredniowiecznej osady stanowiska nr 144 w Chełmie (ul. Czarnieckiego 8 i
I Pułku SzwoleSerów 1).
Włoszek-Solecka Wczesnosredniowieczna ceramika z osady w
Bocheniu, gm. Łowicz. Badania 2000 r.
Krupski
Przyklasztorny w a r s z t a t introligatorski w
W
Naqlun ? Próba analizy
Jakacka
Supraporty z Sali Audiencjonalnej Dawnej ;
J.
historia, inspiracja, interpretacja
Braulińska
Ikonografia psa i psowatych w staroŜytnym Egipcie A.
od Okresu Predynastycznego po koniec doby
W
faraońskiej
Maty
Posejnele, stan II analiza ceramiki z osady
A.
jaćwieskiej
Gałus
Konsumpcja mięsa i hodowla zwierząt we
A.
wczesnośredniowiecznej osadzie w Truszkach
Zalesiu woj. podlaskie
Mroziński
Porty egejskie
K.
Hryniewicka
Rola psa w kulturze przeworskiej
A.
Dąbrowska
Początki inhumacji na ziemiach polskich we
wczesnym średniowieczu
Jarosz
Archeologia w kulturze masowej w świetle
R.
wybranych źródeł
Danys-Lasek
Osadnictwo ludności kultury łuŜyckiej na
R.
stanowisku II w Ruścu, gm. Nadarzyn, woj.
mazowieckie
Stankiewicz
Kolczyki i naszyjniki z okresu klasycznego, jako
P.
przykład złotej biŜuterii pochodzacej z wybranych
grobowców Krymu
Borys-Grzegorska POLSKIE OGRODY Z ANTYKAMI: OLESIN
W
Hajduk
Fotografie rzeźb antycznych wydawnictwa
P.
Friedricha Bruckmanna
Gromadzka
Data obr.
Niwiński
19.06.2009
Niwiński
19.06.2009
Łukaszewicz
19.06.2009
Nowakowski
23.06.2009
23.06.2009
Modrzewska-Pianetti 23.06.2009
Buko
24.06.2009
24.06.2009
Lasota-Moskalewska 24.06.2009
24.06.2009
Godlewski
02.09.2009
Miziołek
03.09.2009
Niwiński
Godlewski
16.09.2009
Buko
21.09.2009
Lasota-Moskalewska 23.09.2009
Lewartowski
23.09.2009
Lasota-Moskalewska 14.10.2009
25.11.2009
Mazurowski
01.12.2009
Mazurowski
16.12.2009
Dyczek
17.12.2009
Dobrowolski
Dyczek
18.12.2009
05.01.2010
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 33 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
750 Agata
Nazwisko
Tytuł
Markiewicz
Prowadzący
Wczesnośredniowieczna ceramika z osady
A.
przygrodowej z Jeziorka, stan. I, gm. Ryn, woj.
warmińsko - mazurskie
751 Izabela
Piotrowska
Wieloaspektowa analiza wykupionych zabytków R.
bursztynowych kultury rzucewskiej z
niedźwiedziówieckiego mikroregionu osadniczego
752 Anna
Walenciak
Próba rekonstrukcji stref gospodarczo-osadniczychR.
z epoki kamienia na stanowisku Dudka 1 na
Mazurach
753 Agnieszka Niedzińska
Ceramika naczyniowa ze stanowiska Kalisz
A.
Stare Miasto - wykop X ,,Sad"
754 Julia
Głogowska
Długie grzebienie z ziem polskich (X-XVI w.)
J.
A.
755 Michał
Hołoga
Egipska koncepcja czasu na podstawie
przedstawień ikonograficznych pochodzących z
grobów królewskich Nowego Państwa i papirusów
XXI dynastii
756 Bartłomiej
Chudy
Piwo w staroŜytnym Egipcie
A.
A.
757 Aleksandra Nedwidek
Analiza szczątków kostnych zwierząt z
A.
wczesnośredniowiecznej osady nr 3 w Truszkach
Zalesiu, woj. podlaskie
758 Anna
Taras
ZróŜnicowanie społeczne ludności kultury
R.
trzcinieckiej w świetle obrządku pogrzebowego
J.
759 Iwona
Bachleda Curuś Archeologia a archeologia
R.
fantastyczna.Interpretacja zdarzeń Studium
J.
analityczne na podstawie zjawiska megalityzmu w
Europie
760 Zuzanna
RóŜańska
Ubiór i zdobienie ciała ludności kultury Cucuteni - R.
Trypolie.
761 Hubert
Pajewski
Konsumpcja mięsa w kulturze przeworskiej na
A.
ziemiach polskich
762 Łukasz
Kamiński
Krzemieniarstwo paraneolityczne i
R.
późnoneolityczne na stanowisku Szczepanki 8 w K.
Krainie Jezior
Mazurskich,gm.Wydminy,woj.warmińskomazurskie(materiały z badań w 2006 i 2007r.)
763 Bibiana
Majewska - WrotekKobiety w rzymskich rodzinach wojskowych na
T.
Murze Hadiana i Wale Antonina
K.
764 Małgorzata Krawczyk
Archeologia w tygodnikach warszawskich w drugiej
połowie XIX wieku. Analiza wybranych problemów
na przykładzie tekstów publikowanych w
Tygodniku Ilustrowanym, Kłosach i Tygodniku
Powszechnym w latach 1859 – 1914
765 Jan
Nowacki
Motywy antyczne na inkrustowanych meblach z
J.
okresu historyzmu, ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie
766 Agnieszka Pławska
Amazonki Efeskie.Problem atrybucji rzeźbiarskich K.
przedstawień Amazonek typu "Sciarra"
767 Wiktoria
Duda
„Conical lamp” z Ptolemais z wykopalisk w latach I.
2001- 2008
768 Szymon
Modzelewski
Między obrazem a retoryką Medaliony z okresu
A.
dynastii Konstantynów jako medium propagandowe
Data obr.
Buko
06.01.2010
Mazurowski
06.01.2010
Mazurowski
06.01.2010
Buko
06.01.2010
Kalaga
Niwiński
20.01.2010
27.01.2010
Niwiński
27.01.2010
Łukaszewicz
Lasota-Moskalewska 24.02.2010
Mazurowski
Kalaga
Mazurowski
Kalaga
17.03.2010
Mazurowski
24.03.2010
17.03.2010
Lasota-Moskalewska 31.03.2010
Mazurowski
Szymczak
31.03.2010
Sarnowski
Lewartowski
21.04.2010
05.05.2010
Miziołek
05.05.2010
Lewartowski
05.05.2010
Modrzewska-Pianetti 20.05.2010
Bursche
28.05.2010
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 34 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
Tytuł
Prowadzący
Data obr.
J. Kalaga
J. Kruppe
K. Myśliwiec
09.06.2010
769 Anita
Matysiak
Kafle miskowe z zamku w Pucku
770 Łukasz
JarmuŜek
771 Katarzyna
772 Rafał
773 Marek
Dąbrowska
Fetner
Zaboklicki
774 Witold
GruŜdź
775 Aneta
776 Wojciech
Skalec
Zgurecki
777 Arkadiusz
Michalak
778 Joanna
Adamiak
779 Giuma
Gharsaa
780 Jan
Nałęcz
781 Mariusz
Samulak
782 Katarzyna
Krześniak
783 Sylwester
784 Ewelina
Marchewka
Rostkowska
785 Nazar
Buławka
786 Anna
Mostek
787 Adam
Powroźnik
788 Agnieszka
789 Dorota
Domitr
Dobrzyńska
790 Magdalena
Dziadosz
Zwyczaje grzebalne w Egipcie
Wczesnodynastycznym
Egejskie fryzury męskie
Zaraza Justyniana a ekspansja bałkanska Słowian
Rola psa w Ŝyciu mieszkańców na terenie ziem
polskich w okresie od VI do początku XIV wieku
Obróbka krzemienia w kulturze mierzanowickiej w R.
świetle analizy źródeł z pola górniczego „Za
Garncarzami” w OŜarowie, pow. opatowski, szyby
I/3 i I/5.
Place publiczne w Egipcie grecko-rzymskim
T.
KURHANOWY TYP GROBU WE WCZESNYM I R.
STARSZYM OKRESIE EPOKI BRAZU LUDNOSCI
Z OBSZARU MIEDZYRZECZA ODRY I WISŁY
Osada ludności kultury łuŜyckiej w Mirostowicach
Górnych, stanowisko 4, woj.lubelskie
Pochówki dzieciece w Mezopotamii w III
P.
tysiacleciu p.n.e.
WYBRANE PRZYKŁADY MAUZOLEÓW
K.
TRYPOLITANII NA TLE RZYMSKIEJ
ARCHITEKTURY GROBOWEJ REGIONU
Wybrane mniejsze obiekty obronne w systemach P.
limesu rzymskiego z terenu współczesnej Wielkiej
Brytanii.
Kanalizacja prywatnych domów w Aszur od
P.
poczatków osadnictwa do upadku miasta w 614 r.
p.n.e.
Studnie w kulturze przeworskiej na przykładzie
A.
odkryć z Biskupic, stanowisko Nr 7 pow.
pruszkowski
Rzeczownik Achet w Tekstach Piramid
A.
Łuki i bramy honoryfikacyjne od I w. p.n.e. do II w. I.
n.e. centralnej i północnej Italii.
Ceramika malowana okresu Jaz I w TurkmenistanieB.
i północno-wschodnim Iranie oraz jej związek z
chronologią wczesnej epoki Ŝelaza
Ewolucja dekorowanych załoŜeń grobowych
J.
Jerozolimy ze szczególnym uwzględnieniem
okresu Drugiej Świątyni
Treści, motywy i elementy antyczne w malarstwie i K.
twórczości Henryka Siemiradzkiego
Ceramika z Novae Talerze i misy
T.
Pokonsumpcyjne szczątki kostne ssaków ze
A.
stanowiska Szczepanki 8 na Mazurach
Concordia Sagittaria: rekonstrukcja załoŜeń
M.
urbanistycznych miasta okresu rzymskiego
Gwoździe brązowe ze stanowiska w Risan,
P.
Czarnogóra (2001-2008 Analiza i interpretacja
Achilles w kulturze artystycznej XVIII wieku: cykl J.
tapiserii brukselskich w zbiorach polskich
791 Przemysław Litwinowicz
792 Aleksandra Ozga
22.06.2010
23.06.2010
23.06.2010
23.06.2010
Mazurowski
28.06.2010
Derda
Mazurowski
28.06.2010
28.06.2010
28.06.2010
Bieliński
05.07.2010
Lewartowski
07.07.2010
Dyczek
19.07.2010
Bieliński
19.07.2010
Bursche
02.09.2010
08.09.2010
Niwiński
Modrzewska-Pianetti 10.09.2010
Kaim
14.09.2010
Młynarczyk
17.09.2010
Lewartowski
22.09.2010
Sarnowski
27.09.2010
Lasota-Moskalewska 29.09.2010
Modrzewska
29.09.2010
Dyczek
29.09.2010
Miziołek
29.09.2010
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 35 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
793 Ewelina
Nazwisko
Tytuł
Prowadzący
Ryszewska
Faldistorium w kulturze artystycznej polskiego
średniowiecza. Przykład tradycji antycznej w
symbolice władzy.
794 Przemysław Skociński
Klucze z okresu późnośredniowiecznego i
J.
wczesnonowoŜytnego na ziemiach polskich
795 Daniel
Styczyński
Wczesnośredniowieczne groby komorowe w
A.
świetle wybranych odkryć archeologicznych
796 Urszula
Zawadzka
Mury obronne Chersonezu Taurydzkiego.
T.
Zniszczenia i odbudowy
797 Anna
śochowska
Domy późnorzymskie w Ostii
P.
798 Agnieszka Bińczyk
Prawna ochrona zabytków w procesie
T.
inwestycyjno- budowlanym
799 Katarzyna
Krawczyk
ZróŜnicowanie regionalne zdobienia ciała i ubioru R.
wśród społeczności kultury amfor kulistych
800 Maciej
Marciniak
Draco – historia smoczego sztandaru
M.
801 Michalina
Ścibisz
R.
MoŜliwości eksploatacji przez ludność epoki
kamienia zasobów surowców krzemiennych na
J.
obszarze młodoglacjalnym NiŜu Polskiego
802 Małgorzata Dobiosz
Warszawska szkoła badań nad epoką kamienia od R.
połowy XIX wieku do II wojny światowej
803 Emilian
Lachowicz
Osadnictwo ludności kultury łuŜyckiej na
R.
stanowisku 6/7w witankach, pow.Węgrów
804 Beata
Strzeszewska
Drzwi i bramy w architekturze Asyrii – budowa,
P.
dekoracja, znaczenie
805 Tadeusz
Zajączkowski
Materiały paleolityczne i mezolityczne środkowej i K.
zachodniej części województwa warmińskomazurskiego
806 Stanisław
Rzeźnik
Osadnictwo greckie na terenie staroŜytnej
B.
Kolchidy w świetle przekazów historycznych i
badań archeologicznych
807 Agata
Deptuła
Inskrypcja z hymnem liturgicznym z Dolnego
A.
Kościoła w Banganarti
808 Małgorzata śukowska -SawickOsadnictwo w epoce brązu i wczesnej epoce
R.
Ŝelaza w międzyrzeczu Bugu i Biebrzy
809 Ilona
Miklas
Wybrane problemy z zakresu ochrony dziedzictwa
archeologicznego w Polsce na tle ustawodawstwa
i praktyk państw Unii Europejskiej
810 Anna
śórawska
Normy i przepisy prawne dotyczące
R.
ochrony,przechowywania i ekspozycji dóbr
archeologicznych w Polsce na tle ustawodawstwa
międzynarodowego.Studium analityczno porównawcze na tle sytuacji w innych krajach Unii
Europejskiej
811 Alicja
Neumiler
Architektoniczne świadectwa Ŝycia religijnego w
T.
Pompejach świątynie i kaplice w obiektach
K.
publicznych
812 Artur
Michalak
Kultura duchowa staroŜytnej Grecji a realia
P.
archeologiczne w okresie VIII - V wieku BC
813 Katarzyna
Niemyjska
Uprawa winorosli i produkcja wina na chorze
P.
Chersonezu Taurydzkiego od V w. p.n.e. do IV w.
814 Mirela
Tomczyk
Skarb denarów rzymskich z miejscowości
P.
Dąbrowno, gm. Niegowa, pow. Myszków, woj.
śląskie
Data obr.
29.09.2010
Kalaga
29.09.2010
Buko
29.09.2010
Sarnowski
29.09.2010
Dyczek
Sarnowski
29.09.2010
29.09.2010
Mazurowski
30.09.2010
Ziółkowski
Mazurowski
Kalaga
30.09.2010
30.09.2010
Mazurowski
30.09.2010
Mazurowski
30.09.2010
Bieliński
11.10.2010
Szymczak
27.10.2010
Kaim
17.11.2010
Łajtar
30.11.2010
Mazurowski
01.12.2010
01.12.2010
Mazurowski
15.12.2010
Sarnowski
Lewartowski
15.12.2010
Dyczek
27.12.2010
Dyczek
13.01.2011
Dyczek
13.01.2011
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 36 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
815 Zuzanna
Sośnierz
816 Monika
Poborca
817 Aleksandra KsięŜak
818 Patryk
Barbarowicz
819 Marta
Tyszczuk
820 Piotr
Zakrzewski
821 Przemysław Maciejewski
822 Kalina
Krasowska
823 Monika
Konarska
824 Magdalena
Magenta
825 Katarzyna
Kapiec
826 Michał
827 Marek
Ćwiek
Wróbel
828 Renata
Czech-Błońska
829 Wojciech
Ejsmond
830 Bartłomiej
Kaczyński
831 Malwina
Piorun
832 Piotr
Wroniecki
833 Joanna
Dudek
834 Leszek
Łaba
835 Aleksandra Aust
Tytuł
Prowadzący
Analiza zwierzęcych szczątków kostnych
A.
pozyskanych z wczesnośredniowiecznej osady stanowisko nr 144 w Chełmie (ul. I Pułku
SzwoleŜerów 1).
Struktura społeczna ludności cyklu wstęgowego i R.
kultury pucharów lejkowatych na ziemiach
J.
polskich.Studium analityczno - porównawcze
Ceramika późnej IV dynastii z osady Heit El-Gurob K.
przy piramidach w Gizie
Osada na stanowisku 1 w Rembielinie, pow.
W
Przasnysz
Zagospodarowanie urbanistyczne antycznego
I.
miasta Saguntum
Cyfrowe modele rzeźby terenu w praktyce
T.
archeologicznej ostatnich lat
Rzymskie i wczesnobizantyjskie znaleziska wag i T.
odwaŜników do wag z terenu Mezji Dolnej
Kolekcja iławska i cmentarzysko kultury
A.
wielbarskiej w Rodzonem, pow. iławski
Wieloaspektowa analiza ceramiki neolitycznej ze R.
stanowiska Dudka 1,gm.Wydminy,woj.warmińsko- J.
mazurskie.Materiały z wykopów IV-X
Archeologia i fantastyka Odyseja Homera w cyklu J.
ilustracji Stanisława Hiszpańskiego
Główne święta tebańskie: Święto Opet i Piękne
A.
Święto Doliny w świetle ikonografii w okresie
Nowego Państwa
Studnie i cysterny rzymskie z terenu Mezji Dolnej T.
Ceramika z trzech chat z okresu wpływów
rzymskich z osady w Pełczyskach,gm.Złota
Skarby monet rzymskich z obszaru dunajsko –
P.
bałkańskiego prowincji Moesia Inferior, Moesia
I.
Superior i Thracia w I - III w. n.e.
Świątynie Egipskie w Okresie Predynastycznym i
Archaicznym
Zespół nekropoli kultury grobów kloszowych z
powiatu grodziskiego, Grodzisk Mazowiecki, stan.
X, XII, XVIII oraz Kozery, stan. VII.
Antropomorficzne figurki Okresu
K.
Predynastycznego
Zastosowanie i weryfikowanie metod
niedestrukcyjnych (geomagnetycznych) w
archeologii. Przykład zespołu osadniczego w
Szurpiłach.
Związki Majów z Teotihuacan we wczesnym
M.
okresie klasycznym na podstawie materiałów
ceramicznych
Oświetlenie w staroŜytności
Wytwory drewniane ze stanowisk łowieckich epoki R.
kamienia w Dudce i Szczepankach (8) gm.
Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie
Data obr.
Lasota-Moskalewska 19.01.2011
Mazurowski
Kalaga
26.01.2011
Myśliwiec
03.02.2011
Nowakowski
15.02.2011
Modrzewska-Pianetti 16.02.2011
Sarnowski
02.03.2011
Sarnowski
02.03.2011
Bursche
16.03.2011
Mazurowski
Kalaga
16.03.2011
Miziołek
16.03.2011
Niwiński
31.03.2011
Sarnowski
13.04.2011
27.04.2011
Dyczek
19.05.2011
Modrzewska-Pianetti
07.06.2011
07.06.2011
Myśliwiec
07.06.2011
10.06.2011
Ziółkowski
15.06.2011
Mazurowski
15.06.2011
20.06.2011
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 37 z 38
15.06.2011 11:45
Kierunek: archeologia
Jednostka: 31010000
Miejsce:
Typ dyplomu: Magisterium z archeologii (3101-MGR-AR)
Lp. Imię
Nazwisko
836 Przemysław Muzolf
837 Katarzyna
Czajkowska
838 Helena
Jędrzejewska
839 Mateusz
Osiadacz
840 Karol
śołędziowski
841 Marta
842 Ewa
Barejko
Cygan
Tytuł
Prowadzący
Osada kultury trzcinieckiej na stanowisku
R.
KrzyŜanówek nr 10 (AZP 57-52,nr
J.
27),gm.KrzyŜanówek,pow.kutno,woj.łódzkie
Wizja antycznej Grecji w malarstwie Henryka
J.
Hektora Siemiradzkiego na przykładzie obrazu
„Fryne na święcie Posejdona w Eleusis”.
A.
Stanowisko Stara BiałowieŜa w świetle
najnowszych badań archeologicznych (2006 –
2008)
Średniowieczne ostrogi z terenu Polski.
A.
Problematyka badawcza
Warsztaty metalurgii kolorowej w Janowie st.1 – J.
Truso Analiza i interpretacja materiałów z badań
archeologicznych w sezonach 2000 - 2008
Gesty w ikonografii StaroŜytnego Egiptu
A.
Przedstawienia figuralne ssaków w prywatnych
A.
grobowcach w Tebach Zachodnich w okresie XVIII
dynastii
Data obr.
Mazurowski
Kalaga
20.06.2011
Miziołek
22.06.2011
Buko
22.06.2011
Buko
22.06.2011
Kalaga
22.06.2011
Łukaszewicz
28.06.2011
Lasota-Moskalewska 28.06.2011
Prace dyplomowe. Data złoŜenia od 01.10.2004 do 30.09.2011.
Strona 38 z 38
15.06.2011 11:45
Download