Opis przedmiotu zamówienia do części III Przedmiotem zamówienia

advertisement
Opis przedmiotu zamówienia do części III
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na terenie miasta Łodzi usług medycznych
z zakresu badań lekarskich i psychologicznych osób posiadających wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dla pracowników obsługiwanych w zakresie
kadrowym przez Centrum Obsługi Finansowej – Dział Obsługi Kadrowo-Socjalnej w Łodzi
Przedmiot zamówienia wg wspólnego słownika zamówień PCV – 85147000-1
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych
pracownikom Poczty Polskiej S.A. zatrudnionym na terenie miasta Łódź oraz na terenie
powiatu sieradzkiego piotrkowskiego zgodnie z przepisami określonymi w:
- Kodeksie Pracy,
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich
i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej.
w szczególności
1. Badań ogólnego stanu zdrowia w tym ocenę narządu słuchu i równowagi, układu
krążenia, układu ruchu i układu nerwowego, badań specjalistycznych: okulistycznych
w zakresie oceny narządu wzroku, psychiatryczne w zakresie zaburzeń psychicznych
oraz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego. Inne
badania specjalistyczne i badania pomocnicze, w przypadku stwierdzenia przez
lekarza uprawnionego, że są one niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia
osoby ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
2. Badań psychologicznych obejmujących ocenę sprawności intelektualnej, osobowości,
z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, poziomu dojrzałości
społecznej i emocjonalnej, inne badania psychologiczne w przypadku stwierdzenia
przez uprawnionego psychologa, że są one niezbędne do prawidłowej oceny
zdolności psychicznej osoby posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej,
zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia
2013 r.
3. Po przeprowadzeniu badań lekarskich, o których mowa w pkt. 1-2, na podstawie
opinii wystawionej przez uprawnionego psychologa, wydaje orzeczenie lekarskie
według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób
posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej z zakresu badań lekarskich
i psychologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Termin realizacji zamówienia określa się na okres 36 miesięcy od daty obowiązywania
umowy lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy przed tym terminem.
Badania wykonywane będą w Łodzi na podstawie skierowań na badania lekarskie
i psychologiczne wystawiane przez zamawiającego na podstawie złożonego przez
pracownika wniosku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do umowy.
Wykonawca, po przeprowadzeniu badań oraz na podstawie orzeczenia uprawnionego
psychologa określonego w załączniku nr 3 do wymienionego wyżej rozporządzenia,
wystawiał będzie orzeczenie lekarskie o posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej
do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej według wzoru określonego
w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Jeden egzemplarz wręczał będzie badanemu
pracownikowi, drugi egzemplarz orzeczenia dołącza do dokumentacji badań osoby badanej.
Orzeczenia będą zawierały termin następnego badania lekarskiego określony pełną datą
tj. dzień miesiąc i rok.
W przypadku stwierdzenia w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym nieposiadania
zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej,
uprawniony lekarz lub psycholog sporządza dodatkowy egzemplarz orzeczenia lekarskiego
lub psychologicznego i przekazuje niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru, zachowując poufność, właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz
informuje osobę badaną dołączając pisemne uzasadnienie do dokumentacji badań osoby
badanej.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w Łodzi przez co najmniej 4 godz.
dziennie w miejscu wskazanym w umowie. Dopuszcza się możliwość wykonania badań
specjalistycznych w innej placówce na terenie miasta.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań profilaktycznych oraz wydawania
stosownego orzeczenia w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia okazania skierowania
przez pracownika.
Wykonawca gwarantuje niezmienność cen oferowanych netto w całym okresie trwania
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości osób
do przebadania w ramach wartości określonej w umowie, po cenach określonych
w załączniku do umowy.
Charakterystyka
zamówienia”.
przedmiotu
zamówienia
–
wg
załącznika
do
„Opisu
przedmiotu
Download