Emerytury kapitałowe Projekt ustawy

advertisement
Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl
100 dni pracy Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej
pod kierownictwem minister
Jolanty FEDAK
Plan konferencji

1400 - 1405 Wstęp (B. Diaby, Biuro Prasowe MPiPS)

1405 - 1420 minister Jolanta Fedak
emerytury kapitałowe
pakiet „ustaw prorodzinnych”

1420 - 1430 minister Czesława Ostrowska
reforma rynku pracy i program 50+

1430 - 1440 minister Jarosław Duda
organizacje pozarządowe, problematyka osób niepełnosprawnych
oraz kierunki zmian w polityce społecznej

1440 pytania – bez ograniczeń
Emerytury kapitałowe
wypłata świadczeń za oszczędności z
otwartych funduszy emerytalnych
100 dni pracy Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej
pod kierownictwem minister
Jolanty FEDAK
Założenia systemu
 Nieróżnicowanie osób ubezpieczonych ze względu na cechy
indywidualne:
„...o wysokości oferowanej emerytury będą mogły decydować
wyłącznie dwa czynniki – kwota transferowana z
otwartego funduszu emerytalnego, przeznaczona na
wykup emerytury oraz wiek osoby ubezpieczającej się
– zakazane jest inne różnicowanie ubezpieczających się (np.
według płci, stanu zdrowia, czy miejsca zamieszkania)...”
„Bezpieczeństwo dzięki różnorodności” 1997 r.
Założenia systemu
 Wybór ubezpieczonego
 Każdy ubezpieczający się ma prawo wyboru funduszu
emerytalnego, w którym oszczędza środki na swoją przyszłą
emeryturę
 Każdy ubezpieczający się powinien mieć wybór
instytucji, która będzie wypłacać jego przyszłą emeryturę
Świadczenia z II filaru
 Okresowa emerytura kapitałowa – dla osób między 60 i 65
rokiem życia
 Dożywotnia emerytura kapitałowa – dla osób po ukończeniu
65 roku życia
 Trzyletnia okresowa emerytura kapitałowa – dla osób o
niskich zgromadzonych oszczędnościach
Okresowa emerytura kapitałowa
 Od przejścia na emeryturę do ukończenia 65 roku życia
 Wyliczana na podstawie formuły ZUS-owskiej
 Waloryzowana tak jak emerytury z ZUS
 Osoba pozostaje członkiem otwartego funduszu
emerytalnego
 Jej oszczędności są nadal inwestowane
 Wypłacana za pośrednictwem ZUS
Dożywotnia emerytura kapitałowa
 Wypłacana od 65 roku życia na wniosek osoby ubezpieczonej
 Wybór zakładu emerytalnego
◦ Na podstawie ofert gromadzonych i udostępnianych przez ZUS – w
ramach wniosku emerytalnego
◦ Możliwość zmiany decyzji w ciągu 30 dni od potwierdzenia
zawarcia umowy
 Wypłacana przez ZUS
 Emerytura indywidualna
 3-letnia gwarancja wypłaty części wpłaconej składki
Gwarancja zwrotu składki
 Stopniowe wygaszanie dziedziczenia oszczędności
◦ Ograniczenie tzw. „szoku przejścia”
 W okresie pierwszych 36 miesięcy wypłaty świadczenia
 Malejąca kwota wypłaty
 Wskazanie osoby uposażonej
Trzyletnia okresowa emerytura
kapitałowa
 Dla osób o niskich oszczędnościach zgromadzonych w OFE
(nie więcej niż 80 zł emerytury, czyli kwota poniżej 16 tys.
zł)
 Wówczas przez 3 lata emerytury wypłacane z OFE (czyli w
okresie gwarancji wypłaty)
 Po trzech latach pozostała na rachunku kwota przekazana do
ZUS
 ZUS przejmuje zobowiązanie do wypłaty całości emerytury
Renta rodzinna
 Ubezpieczenie emerytalne jest ubezpieczeniem indywidualnym
 Składka w pierwszym i drugim filarze budują przyszłą emeryturę osoby
ubezpieczonej
 Zabezpieczenie na wypadek śmierci małżonka jest gwarantowane
w systemie rent rodzinnych
 Finansowane z odrębnej składki rentowej
 Proponujemy, aby renty rodzinne były wypłacane na tych samych zasadach
jak dotychczas, obejmując całą składkę emerytalną.
Instytucje wypłacające emerytury
 Zakłady emerytalne
 Nowo utworzone instytucje
 Wymagające zezwolenia polskiego nadzoru
 Wymogi kapitałowe i doświadczenie niezbędne dla
prowadzenia wypłat
 System gwarancji
Mechanizm rozliczeniowy
 Wprowadzenie mechanizmu rozliczeniowego ma na celu
wyrównanie poziomu aktywów pomiędzy poszczególnymi
zakładami emerytalnymi
 Izba Rozliczeniowa działająca przy Aktuariuszu Krajowym
określać będzie współczynniki rozliczeń
 Zakłady Emerytalne gdzie:
 Jest więcej panów – będą oddawać część wpłaconych składek
 Jest więcej pań – otrzymają środki na pokrycie większych rezerw
Wybór zakładu emerytalnego
 Wybór dokonywany będzie w ZUS, w ramach składania
wniosku emerytalnego
 ZUS zbiera oferty stawek z zakładów emerytalnych i prezentuje
je w jednolitej formie
 Przedstawiana jest kwota świadczenia netto za 1000 zł
przekazanych oszczędności
 Nie będzie prowadzona aktywna akwizycja
 Ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu
Przekazywanie emerytury
 Emerytura z ZUS i zakładu emerytalnego będzie
przekazywana za pośrednictwem ZUS
 Jeden przelew
 Ułatwienie w rozliczaniu podatku dochodowego
 Rozwiązanie tańsze z punktu widzenia całego systemu
Wypłacanie emerytury
700,000
600,000
500,000
PLN
400,000
Fundusz
emerytur
kapitałowych
300,000
200,000
100,000
20
25
30
35
40
Wiek
45
50
55
60
65
Emerytura Emerytura
okresowa dożywotnia
Wypłacanie emerytury
900,000
800,000
700,000
PLN
600,000
500,000
Fundusz
emerytur
kapitałowych
400,000
300,000
200,000
100,000
20
25
30
35
40
45
Wiek
50
55
60
65
65
Emerytura
dożywotnia
Co rząd planuje dla rodziny?
Perspektywy polityki prorodzinnej
100 dni pracy Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej
pod kierownictwem minister
Jolanty FEDAK
Filary polityki rodzinnej
 Działania dla rodzin i wspieranie ich dochodów
 Problem: wysokie ubóstwo dzieci w Polsce
 Świadczenia rodzinne
 Ulgi podatkowe
 Działania dla rodziców na rynku pracy
 Problem: trudność w godzeniu ról rodzica i pracownika
 Opieka nad dzieckiem
 Elastyczne zatrudnienie
 Działania dla pracodawców
 Problem: postrzeganie rodziców jako gorszych pracowników
 Uczynienie rodziców bardziej atrakcyjnymi pracownikami
 Działania promocyjne i wizerunkowe
Ustawa o polityce rodzinnej
 Pakiet propozycji rozwiązań z obszaru:
 prawa pracy,
 ubezpieczeń społecznych
 Instytucji rynku pracy
 Cel:
 Poprawa sytuacji rodzin i rodziców jako pracowników
 Zachęcenie do posiadania dzieci
Jakie rozwiązania? – dla rodziców
 Stopniowe wydłużanie urlopu macierzyńskiego
 Do 26 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka
 Do 39 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka
 Zwiększenie podstawy wymiaru składki za osoby przebywające na urlopach
wychowawczych
 Docelowo do 60% przeciętnego wynagrodzenia
 W efekcie: istotne zwiększenie wysokości przyszłych emerytur dla osób które
decydują się na urlop wychowawczy
 Zwiększenie limitu rocznego zwolnienia chorobowego do 270 dni dla kobiet w
ciąży
 Zmniejszenie problemów biurokratycznych z otrzymaniem świadczenia z przypadku
ciąż zagrożonych
 Uzależnienie otrzymywania dodatku z tytułu urodzenia dziecka („becikowego”)
od regularnych wizyt u ginekologa w trakcie ciąży
Jakie rozwiązania?
– dla pracodawców i pracowników
 Umożliwienie finansowania zakładania i prowadzenia przedszkoli z zakładowych
funduszy świadczeń socjalnych
 Dalsze prace nad ułatwieniem zakładania przedszkoli i instytucji opieki nad małymi
dziećmi
 Wprowadzenie ulgi podatkowej dla osób zatrudniających opiekunki
 Uproszczenie rozwiązania w stosunku do obowiązującej wcześniej ulgi
aktywizacyjnej
 Zwiększenie ochrony pracy dla osób zmniejszających wymiar czasu pracy
zamiast urlopu wychowawczego
 Zwolnienie przez trzy lata ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rodziców powracających z
urlopów macierzyńskich i wychowawczych
Dalsze działania
 Przepisy pozwalające na zawieszanie działalności gospodarczej
przez rodziców opiekujących się małymi dziećmi
 Ekwiwalent urlopu wychowawczego
 W ramach pakietu dotyczącego wspierania przedsiębiorczości
 Reforma systemu opieki zastępczej nad dzieckiem
 Kontynuacja działań wizerunkowych dotyczących rodziców-
pracowników
 Wspólne przedsięwzięcia z organizacjami przedsiębiorców
Projekty realizowane przez MPiPS
 W 2008 r. kontynuowana będzie realizacja dwóch projektów:
 „Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą!”
 „Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w
Polsce”
 Rozpoczęcie prac nad projektami
 „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie
lokalnym i regionalnym”
 „Godzenie ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn”
Program 50+
Działania na rzecz aktywizacji zawodowej
100 dni pracy Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej
pod kierownictwem minister
Jolanty FEDAK
Cel programu
 Program „Solidarność pokoleń 50+” obejmuje szerokie spektrum
skoordynowanych inicjatyw, których celem jest lepsze
wykorzystanie zasobów ludzkich osób w wieku 50 i więcej lat.
 Działania w tym zakresie podejmowane na wielu poziomach:
 działania rządu
 inicjatywy pracodawców
 chęci poszczególnych osób
dla wydłużania aktywności zawodowej
 Cel: osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata
na poziomie:
 40% w 2013 r.
 50% w 2020 r.
Innowacyjna
organizacja
pracy
Stabilne
systemy
emerytalne
Pozytywne
podejście do
pracy
Odpowiednie
umiejętności
Dostarczanie
usług
opiekuńczych
Dobre zdrowie
Pozytywne
efekty
- Ludzie
młodzi
-ludzie starsi
Rynek pracy
odpowiadający
na potrzeby
Odpowiednie
oszczędności
Wysoka
gotowość do
pracy
Dostępność
pracowników
Dostępność
miejsc pracy
Programy
rządowe i przywództwo
Zatrudnienie i
programy
społeczne
Programy
gospodarcze
Programy
szkoleniowe
Programy
zdrowotne
Indywidualna
odpowiedzialność obywateli
Procesy
i planowanie
w przedsiębiorstwie
Pozytywne
efekty dla
wszystkich
Praktyki
dotyczące
zatrudnienia
Podejście –
orientacja na
pracę
Rozwój
umiejętności
Zdrowy styl
życia
Oszczędzanie
Inicjatywy
służące
zatrzymaniu
pracowników
Rozwój kadr
Wsparcie
pracowników
Dlaczego potrzebny jest program 50+?
Polacy starzeją się...
Struktura ludności według grup wieku, lata 1990-2050
0-24
39 000
25-44
45-59/64
60/65+
34 000
29 000
24 000
19 000
14 000
9 000
50
20
47
20
44
20
41
20
38
20
35
20
32
20
29
20
26
20
23
20
20
20
17
20
14
20
11
20
08
20
05
20
02
20
99
19
96
19
93
19
19
90
4 000
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku
55-64 lata znacznie poniżej średniej UE
70
UE
NMS10
Polska
w proc.
65
60
55
50
45
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Rośnie dystans Polski do krajów Unii Europejskiej
Brak działań zmierzających do aktywizacji starszych pracowników
Liczba
osób
otrzymujących
wcześniejsze
emerytury lub świadczenia przedemerytalne jest
bardzo wysoka
1800
36
1600
34
1400
32
30
1000
28
800
w proc.
w tys. osób
1200
26
600
24
400
22
200
0
20
1997
1998
1999
2000
2001
zasiłki przedemerytalne
emerytury dla osób poniżej wieku emerytalnego
2002
2003
2004
2005
2006
świadczenia przedemerytalne
wskaźnik zatrudnienia osób 55-64 lata
 Z perspektywy całości systemu – zmiany w zasadach przyznawania świadczeń
powodują, że jedne świadczenia zastępowane są innymi
 Obciążenie pracujących jest duże. W 2006 r. przeciętny koszt świadczeń
przedemerytalnych i wcześniejszych emerytur to 100 zł miesięcznie przypadające
na jedną osobę pracującą
Strategie działań osób
okołoemerytalnym...
w
wieku
 Strategia bierności
 zapewnienie dochodu ze świadczeń społecznych zastępujących potencjalny dochód z pracy
 dochód jako stabilne źródło przychodu uzupełniane dodatkową, nie zawsze w pełni legalną, pracą
 Nieobecność na rynku pracy tych osób w takiej skali pogarsza wpływy podatkowe oraz składkowe
do budżetu oraz funduszu ubezpieczeń społecznych
 Dadzą się one realizować jedynie w warunkach względnie dobrego zdrowia oraz niskich potrzeb, a
ich wybór (wczesna dezaktywizacja) obniża przyszłą, pełną już emeryturę;
 Strategia aktywności
 osoby z wyższymi kwalifikacjami albo specjalnościami potrzebnymi na rynku,
 osoby gotowe do dostosowania się do zmiennych wymagań i potrafiące aktualizować swoje
umiejętności;
 Strategia bezrobocia
 efekt antyselekcji, niemożności wyboru pierwszych dwóch typów strategii
 osoby bezrobotne, często długotrwale, o raczej niskich kwalifikacjach
Przyczyny wycofywania się z rynku
pracy
 Lęk przed utratą pracy
 Nacisk wymagań ze środowiska zawodowego
 Niskie kwalifikacje
 Gorszy stan zdrowia
 Sprawowanie opieki nad członkami rodziny
 Dostępność świadczeń społecznych
Kluczowe działania niezbędne na rzecz
generacji 50+ :
 Promocja utrzymywania w zatrudnieniu osób 45+
 rozwój polityki zarządzania wiekiem w firmach
 publiczne działania na rzecz poprawy oraz zmiany kwalifikacji i kompetencji
osób powyżej 45 lat
 uruchomienie „boomu edukacyjnego” starszego pokolenia,
 Uruchomienie programów aktywizacji dla bezrobotnych w wieku 45+/
50+
 dobrze zaadresowane, skuteczne i efektywne
 realizowane przez kompetentne podmioty (Publiczne Służby Zatrudnienia
oraz realizatorów usług zatrudnieniowych kontraktowanych na zewnątrz
wobec PSZ)
 Ograniczenie warunków dla strategii bierności poprzez zmniejszenie
możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury lub inne
świadczenia pozwalające na dezaktywizację (zmiany prawne).
Program 50+
Cele polityki rynku pracy
 Cel 1: Poprawa warunków pracy, promocja zatrudnienia starszych
pracowników i zarządzanie wiekiem
 Wdrażanie strategii zarządzania wiekiem
 Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy starszych pracowników
 Uelastycznienie pracy starszych pracowników
 Profilaktyka zdrowotna
 Promocja zatrudnienia starszych pracowników
 Cel 2: Poprawa kompetencji i kwalifikacji starszych pracowników
 Budowanie ścieżek kształcenia
 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego
 Dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb
Program 50+
Cele polityki rynku pracy
 Cel 3: Zmniejszenie kosztów pracy związanych z zatrudnianiem
starszych pracowników
 Zwolnienie pracodawców ze składek na Fundusz Pracy i FGŚP
 Zmniejszenie liczby dni choroby za których opłacane jest wynagrodzenie
 Finansowanie kosztów szkoleń
 Cel 4: Aktywizacja starszych osób bezrobotnych lub zagrożonych
utratą pracy




Budowanie indywidualnych planów działań
Upowszechnianie programów rynku pracy
Dopasowanie oferty aktywnych programów rynku pracy
Reforma publicznych służb zatrudnienia – zwiększenie roli aktywnych
polityk zatrudnienia
Program 50+
Cele polityki rynku pracy
 Cel 5: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 Budowanie stabilnych ram prawnych dla rehabilitacji zawodowej
 Promowanie aktywizacji zawodowej i integracji
 Zmiana systemu świadczeń w kierunku budowania zachęt dla aktywności
zawodowej
 Cel 6: Zwiększenie możliwości zatrudnienia kobiet przez rozwój
usług pozwalających na godzenie pracy i życia rodzinnego
 Wspieranie rozwoju sieci przedszkoli i żłobków
 Budowanie alternatywnych form opieki nad małymi dziećmi
 Wspieranie opieki domowej
Finansowanie
 Środki publiczne
 Fundusz Pracy
 Europejski Fundusz Społeczny
 Z EFS w perspektywie 2007-2013 w sumie około 1,8 mld
EURO może być przeznaczone na działania adresowane od
osób 50+
 Z FP rocznie kwota około 400-500 mln zł może
dofinansować podejmowane działania
Organizacje pozarządowe – Osoby
niepełnosprawne – Pomoc Społeczna
100 dni pracy Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej
pod kierownictwem minister
Jolanty FEDAK
Organizacje pozarządowe
 Projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja stanowi w szczególności uregulowanie kwestii
trybu zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym.
 FIO - stworzenie trwałych podstaw finansowych rozwoju
inicjatyw obywatelskich
Działania na rzecz
Osób Niepełnosprawnych
 Zagwarantowaniem osobom głuchoniemym odpowiednich praw
poprzez opracowanie ustawy o polskim języku migowym i
ułatwieniach w komunikacji
 Ustawa Antydyskryminacyjna Gwarancja praw osób niepełnosprawnych
 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych
przygotowanie wniosku o ratyfikację Konwencji
 Decentralizacja PFRON –
przekazanie części kompetencji Oddziałów PFRON (wraz ze
środkami) samorządom terytorialnym
Pomoc społeczna
 Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej -
skuteczny nadzór i kontrola w zakresie usług świadczonych w
ramach pomocy społecznej
 Zmiany ustawowe ułatwiające zakładanie i działanie Spółdzielni
Socjalnych jako instrumentu zapobiegania wykluczeniu
społecznemu
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników socjalnych
podjęto prace nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego
Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl
Download