UZASADNIENIE OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z MATEMATYKI

advertisement
SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - KLASA III
FORMY OCENIANIA :
- Sprawdziany lub testy po każdym dziale
- kartkówki z trzech ostatnich lekcji
- zadania domowe
- odpowiedź ( rozwiązanie zadania na tablicy )
- praca w grupach
- aktywność na lekcji
- sesje z plusem – ogólnopolskie testy Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego
- rozwiązywanie zadań przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych
- praca dodatkowa np. udział w konkursach, wykonanie gazetki, pomocy dydaktycznej
Wymagania na ocenę dopuszczającą :
- rozwinięcie dziesiętne ułamka
- iloczyn pierwiastków
- przekształcanie wyrażeń algebraicznych
- rozwiązywanie układów równań
- przekształcanie wzorów
- usuwanie niewymierności
- procenty
- rozwiązywanie zadań tekstowych
- pojęcie funkcji
- miejsce zerowe funkcji
- monotoniczność funkcji
- wzór funkcji liniowej
- metoda graficzna rozwiązywania układów równań
- twierdzenie Pitagorasa
- pole koła i długość okręgu
- promień okręgu wpisanego i opisanego na trójkącie równobocznym, kwadracie,
sześciokącie foremnym
- położenie dwóch okręgów
- pole odcinka koła
- rozwiązywanie trójkąta prostokątnego
- przesunięcie o wektor
- oś symetrii i środek symetrii
- obrót
- budowanie figur symetrycznych
- skala podobieństwa
- twierdzenie Talesa
- prostokąty podobne
- dzielenie odcinka na części i w danym stosunku
- kreślenie figur jednokładnych
- graniastosłupy – budowa, rodzaje, siatka, objętość, pole powierzchni
- ostrosłupy – budowa, rodzaje, siatka, objętość, pole powierzchni
- bryły obrotowe : walec, stożek, kula
- pola i objętości brył obrotowych
Wymagania na ocenę dostateczną : wymagania na ocenę dopuszczającą oraz :
- zasada nazywania wyrażeń algebraicznych
- zasada przeprowadzania redukcji
- wzory skróconego mnożenia
- obliczanie wartości wyrażenia
- pojęcie równania, nierówności, równań równoważnych, tożsamościowych, sprzecznych
- rozwiązywanie układów sprzecznych, tożsamościowych
- rozwiązywanie równań z proporcji
- interpretacja informacji odczytanych z wykresu
- rozwiązywanie układu równań graficznie
- klasyfikacja trójkątów
- warunek istnienia trójkąta
- zależność między bokami i kątami trójkąta prostokątnego
- obliczanie długości odcinka w układzie współrzędnych
- zasada klasyfikacji czworokątów
- obliczanie pola wielokąta
- pole wycinka koła
- sposób wyznaczania liczby TT
- długość okręgu i pole koła
- zależność między kątem środkowym i wpisanym
- promień okręgu opisanego i wpisanego dla kwadratu, trójkąta równobocznego, sześciokąta
- obraz figury w symetrii osiowej
- obraz figury w symetrii środkowej
- przesunięcie figury o dany wektor
- obracanie figury o dany kąt
- twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa
- zapisywanie proporcji odcinków
- wzór na stosunek pól figur podobnych
- cechy podobieństwa prostokątów
- podobieństwo prostokątów
- rozpoznawanie figur jednokładnych
- własności figur podobnych
- środek i skala jednokładności
- zamiana jednostek pola i objętości
- pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa, brył obrotowych
- porównywanie informacji
- obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych operując procentami
Wymagania na ocenę dobrą : wymagania na ocenę dostateczną oraz :
- wartość wyrażeń arytmetycznych z większą liczbą działań
- rozwiązywanie zadań z procentami
- rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących różnych sposobów zapisu liczb
- graficzne rozwiązanie nierówności liniowej
- wyznaczanie kątów trójkąta
- pole odcinka koła
- odległość między środkami okręgów
- konstrukcja wielokątów foremnych
- budowanie figur o osiach i środkach symetrii
- cechy podobieństwa trójkątów podobnych
- stosowanie twierdzenia Talesa
- zadania tekstowe związane z figurami podobnymi i jednokładnością
- zadania tekstowe związane z graniastosłupem, ostrosłupem, bryłami obrotowymi
- analizowanie i przetwarzanie informacji
Wymagania na ocenę bardzo dobrą : wymagania na ocenę dobrą oraz :
- zadania tekstowe z działaniami na liczbach
- przekształcanie wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych
- zadania tekstowe z zastosowaniem równań i układów równań
- zadania tekstowe związane z trójkątami i wielokątami, położeniem dwóch okręgów
- zadania tekstowe z okręgami opisanymi i wpisanymi w wielokąty foremne
- zadania związane z mapą, oprocentowaniem, inflacją, prędkością, drogą i czasem
- zadania dotyczące energii, mocy, temperatury, gęstości, siły wyporu, roztworów
Wymagania na ocenę celującą : wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz :
- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ( np. Multitest, Kangur, Olimpus )
- wykonanie pomocy dydaktycznych
- wykonanie gazetek szkolnych
- udział w konkursie przedmiotowym
- rozwiązanie zadań dodatkowych na sprawdzianach, kartkówkach
SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - KLASA II
FORMY OCENIANIA :
- Sprawdziany lub testy po każdym dziale
- kartkówki z trzech ostatnich lekcji
- zadania domowe
- odpowiedź ( rozwiązanie zadania na tablicy )
- praca w grupach
- aktywność na lekcji
- sesje z plusem – Ogólnopolskie testy Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego
- praca dodatkowa np. udział w konkursach, wykonanie gazetki, pomocy dydaktycznej
Wymagania na ocenę dopuszczającą :
- potęga o wykładniku naturalnym
- pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej
- mnożenie potęg o tych samych podstawach
- wartość liczbowa wyrażenia
- działania na potęgach
- potęga o wykładniku całkowitym
- notacja wykładnicza
- działania na liczbach niewymiernych
- łuk i wycinek koła
- pole koła
- obwód koła
- zadania tekstowe związane z obwodami i polami figur
- budowanie wyrażeń algebraicznych
- redukcja wyrazów podobnych
- wzory skróconego mnożenia
- usuwanie niewymierności
- metoda podstawiania w rozwiązywaniu układów równań
- metoda przeciwnych współczynników w rozwiązywaniu układów równań
- zapisywanie treści zadania w postaci układu równań
- rodzaje układu równań
- rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem układów równań
- twierdzenie Pitagorasa
- twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
- rozwiązanie trójkąta prostokątnego
- przekątna kwadratu, wysokość i pole trójkąta równobocznego
- okrąg opisany na wielokącie
- okrąg wpisany w trójkąt
- styczna do okręgu
- wielokąty foremne
- pojęcie, model, budowa, rodzaje, siatka, pole, objętość, odcinki i kąty w graniastosłupie
- pojęcie, model, budowa, rodzaje, siatka, pole, objętość, odcinki i kąty w ostrosłupie
- zamiana jednostek objętości
Wymagania na ocenę dostateczną : wymagania na ocenę dopuszczającą oraz :
- uzasadnienie potrzeby stosowania notacji wykładniczej
- wzory na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach
- wzory na potęgowanie iloczynu i ilorazu, potęgowanie potęgi
- sposoby wyznaczania liczby TT
- zasada przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych
- pojęcie rozwiązania układu równań
- własności wielokątów foremnych
- warunek wpisywania i opisywania okręgu na czworokącie
- tworzenie nazw graniastosłupów, ostrosłupów
- obliczanie pól jako pól siatek
- jednostki pola
- obliczanie pól i objętości graniastosłupów i ostrosłupów
- odczytywanie informacji z tabel, wykresów, diagramów
Wymagania na ocenę dobrą : wymagania na ocenę dostateczną oraz :
- potęgi o wykładnikach naturalnych
- zapisywanie liczb w postaci potęg
- wykorzystanie zasad działań na potęgach
- notacja wykładnicza
- obliczanie pierwiastków arytmetycznych
- szacowanie wartości wyrażeń zawierających pierwiastki
- wyłączanie czynnika przed nawias
- włączanie czynnika pod znak pierwiastka
- działania na liczbach niewymiernych
- długość okręgu
- pole koła
- wycinek koła, długość łuku
- pola figur złożonych z wielokątów i wycinków kół
- budowanie prostych wyrażeń algebraicznych
- obwody figur złożonych z łuków i odcinków
- porządkowanie jednomianów
- redukcja wyrazów podobnych
- opuszczanie nawiasów
- doprowadzanie wyrażeń do prostszych postaci
- przekształcanie wyrażeń
- budowanie układów równań
- metoda podstawiania i przeciwnych współczynników w rozwiązywaniu układów
- rodzaje układów równań
- wzór na przekątną kwadratu, wysokość trójkąta równobocznego i jego pole
- zadania tekstowe dotyczące trójkątów prostokątnych
- konstrukcja okręgów opisanych na trójkątach
- obliczanie promieni, pola, obwodu kół opisanych na trójkątach i wpisanych w trójkąt
- wskazywanie elementów graniastosłupa i ostrosłupa
- kreślenie siatek
- pola i objętości graniastosłupów i ostrosłupów
- interpretacja zdobytych informacji, opracowanie danych statystycznych
- średnia, mediana, modalna
Wymagania na ocenę bardzo dobrą : wymagania na ocenę dobrą oraz :
- obliczanie wartości wyrażeń zawierających potęgi
- zadania nietypowe z potęgami
- doprowadzanie wyrażeń z potęgami i pierwiastkami do prostej postaci
- zadania tekstowe – długość okręgu i pole koła, długość łuku i pole wycinka koła
- pola figur w postaci wyrażeń
- równania i nierówności wyższego stopnia
- zadania tekstowe – układy równań
- zadania tekstowe – tw. Pitagorasa
- zadania konstrukcyjne
- zamiana jednostek objętości i pola
- nietypowe zadania związane z polami i objętością graniastosłupów i ostrosłupów
- rozwiązywanie zadań tekstowych ze średnimi i medianami
Wymagania na ocenę celującą : wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz :
- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ( np. Multitest, Kangur, Olimpus )
- wykonanie pomocy dydaktycznych
- wykonanie gazetek szkolnych
- udział w konkursie przedmiotowym
- rozwiązanie zadań dodatkowych na sprawdzianach, kartkówkach
SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - KLASA I
FORMY OCENIANIA :
- Sprawdziany lub testy po każdym dziale
- kartkówki z trzech ostatnich lekcji
- zadania domowe
- odpowiedź ( rozwiązanie zadania na tablicy )
- praca w grupach
- aktywność na lekcji
- sesje z plusem – Ogólnopolskie testy Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego
- praca dodatkowa np. udział w konkursach, wykonanie gazetki, pomocy dydaktycznej
Wymagania na ocenę dopuszczającą :
- zbiory liczbowe
- zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne
- zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe
- zaokrąglanie liczb
- działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
- kolejność wykonywania działań
- przedstawianie liczb na osi liczbowej
- liczby przeciwne i odwrotne do danych
- pojęcie procentu
- zamiana procent na ułamek
- zamiana ułamka na procent
- przykłady zastosowań procentów w życiu
- kreślenie prostych prostopadłych i równoległych
- rodzaje kątów
- twierdzenie o sumie miar kątów trójkąta
- własności prostokąta i kwadratu
- pojęcie układu współrzędnych
- odczytywanie i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych
- jednostki pola powierzchni
- określenie kąta wpisanego i środkowego
- zależności między kątami wpisanym i środkowym
- kąt wpisany oparty na półokręgu
- definicja wyrażenia algebraicznego
- definicja jednomianu
- wskazywanie jednomianów podobnych
- podawanie wyrazów podobnych
- definicja równania
- podawanie metody równań równoważnych
- sprawdzanie czy liczby spełniają równanie
- definicja nierówności
- własności punktów symetrycznych względem prostej
- rozpoznawanie figur symetrycznych
- podawanie pojęcia oś i środek symetrii
- definicja symetralnej
- własności punktów symetrycznych względem punktu
- pojęcie dwusiecznej kąta
- podawanie pojęcia proporcji i jej własności
- pojęcie proporcjonalności prostej i odwrotnej
Wymagania na ocenę dostateczną : wymagania na ocenę dopuszczającą oraz :
- rozpoznaje liczby wymierne
- mnoży i dzieli pisemnie ułamki dziesiętne
- odejmuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach
- podaje liczby odwrotne
- zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne
- oblicza potęgi liczb wymiernych
- oblicza pierwiastki liczb wymiernych
- porównuje liczby wymierne
- odczytuje diagramy procentowe
- oblicza procent danej liczby
- oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
- znajduje liczbę mając dany procent
- wykonuje zadania dotyczące podwyżek i obniżek
- oblicza odsetki bankowe
- podaje warunek istnienia trójkąta
- dzieli konstrukcyjnie odcinek na połowę
- przenosi odcinki i kąty
- zna cechy przystawania trójkątów
- podaje pojęcie wielokąta
- klasyfikuje czworokąty
- podaje własności czworokątów
- zna wzory na obliczanie pól wielokątów
- wskazuje kąty : środkowy i wpisany
- podaje budowę twierdzenia
- nazywa wyrażenie algebraiczne
- odczytuje wyrażenie algebraiczne
- oblicza wartości wyrażeń
- porządkuje jednomiany
- wykonuje redukcję
- opuszcza nawiasy
- rozpoznaje sumy algebraiczne
- rozpoznaje równania równoważne
- rozwiązuje równania
- sprawdza czy liczba spełnia równanie
- rozpoznaje nierówności
- rozwiązuje nierówności
- określa własności punktów symetrycznych
- wykreśla punkty symetryczne
- rysuje osie symetrii
- konstruuje symetralną odcinka
- konstruuje dwusieczną kąta
- zna figury osiowo i środkowosymetryczne
- podaje przykłady proporcji
- rozpoznaje wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne
Wymagania na ocenę dobrą : wymagania na ocenę dostateczną oraz :
- porównuje liczby
- zaokrągla liczby
- wykonuje działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
- oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych
- przedstawia dane w postaci diagramów
- zaznacza procent danej figury
- konstruuje sumę i różnicę kątów
- klasyfikuje trójkąty
- konstruuje trójkąty
- oblicza pola wielokątów
- rysuje kąty w kole
- zna twierdzenia o kątach w kole
- buduje wyrażenia algebraiczne
- odczytuje wyrażenia
- mnoży sumę przez jednomian
- wyłącza wspólny czynnik
- zapisuje równania
- rozwiązuje trudniejsze równania
- przekształca wzory
- rozwiązuje nierówności
- rysuje figury symetryczne
- rozwiązuje równania w postaci proporcji
Wymagania na ocenę bardzo dobrą : wymagania na ocenę dobrą oraz :
- oblicza wartości ułamków piętrowych
- wstawia nawiasy, aby otrzymać dany wynik
- oblicza wartości wyrażeń
- rozwiązuje zadania tekstowe
- rozwiązuje zadania konstrukcyjne
- zamienia jednostki pola
- buduje wyrażenia o konstrukcji wielodziałaniowej
- oblicza wartości trudnych wyrażeń
- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące proporcji
Wymagania na ocenę celującą : wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz :
- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ( np. Multitest, Kangur, Olimpus )
- wykonanie pomocy dydaktycznych
- wykonanie gazetek szkolnych
- udział w konkursie przedmiotowym
- rozwiązanie zadań dodatkowych na sprawdzianach, kartkówkach
Uczniowie z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mogą skorzystać z :
1. wydłużenia czasu pisania sprawdzianu, testu, kartkówki
2. wydłużenia czasu poprawy sprawdzianu z 2 do 3 tygodni od dnia oddania sprawdzonej
pracy przez nauczyciela
3. nie odpytywania z wiadomości i umiejętności przy tablicy
4. prawa do braku dodatkowego zadania domowego przewidzianego dla uczniów zdolnych
Download