Paweł Sosnowski PRZEPISY PRAWNE W DZIEDZINIE

advertisement
Przepisy prawne w dziedzinie planowania przestrzennego w Polsce...
Człowiek i Środowisko
39 (4) 2016, s. 45-57
Paweł Sosnowski
PRZEPISY PRAWNE W DZIEDZINIE PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO W POLSCE W OKRESIE
MIĘDZYWOJENNYM
Słowa kluczowe: lokalizacja zabudowy, ogólne plany zabudowania, procedura
planistyczna, planowanie przestrzenne, regionalne plany zabudowania, szczegółowe
plany zabudowania, uprawnienia obywateli w zakresie kształtowania przestrzeni,
wywłaszczenie.
1. Wstęp
Człowiek zawsze dążył do wpływania w jak najszerszym zakresie na
otaczającą go rzeczywistość, a tym samym na racjonalne wykorzystanie
przestrzeni. Zamysł planowego, skoordynowanego zagospodarowania przestrzeni towarzyszył ludziom i społeczeństwom od zarania dziejów1. Wyrażał
się on przede wszystkim w formach i sposobach zabudowy Aleksandrii
z okresu Ptolemeuszy, czy też grodu biskupińskiego. O tym, że istniało
planowe i świadome wykorzystanie przestrzeni, świadczy także organizacja i budowa sieci dróg oraz sieci nawadniania terenów w starożytności.
Informacji o tym, że istniało świadome wykorzystywanie przestrzeni przez
ówcześnie żyjących dostarczają nam również analizy dotyczące lokacji wsi,
a później miast. Lokalizowano je w miejscach pozwalających na szybką
i tanią budowę, a jednocześnie w miejscach trudno dostępnych dla wrogów
(np. miasta budowano na wzniesieniach). Jak zauważa W. Brzeziński, zamysł planowego wykorzystania przestrzeni nabierał szczególnego znaczenia
i był realizowany przede wszystkim na obszarach, gdzie taka konieczność
Z. Leoński, M. Szewczyk, Podstawowe instytucje planowania przestrzennego
i prawa budowlanego, Poznań 1999, s. 16.
1
45
Paweł Sosnowski
była podyktowana albo warunkami geograficznymi i klimatycznymi, albo
względami obronności2.
Lokalizowanie zabudowy w przestrzeni odbywało się na podstawie
jednostronnych rozstrzygnięć a nie aktów prawnych znanych nam dzisiaj,
tj. ustaw i rozporządzeń. Uregulowanie tych kwestii w drodze aktów powszechnie obowiązujących nastąpiło w Europie jako odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania społeczne. Zmiany te miały istotny wpływ na
regulacje prawne w zakresie planowania przestrzennego w Polsce okresu
międzywojennego.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikom regulacji
prawnych w zakresie planowania przestrzennego w Polsce okresu międzywojennego, a także rozwoju tych regulacji i ich wpływu na uprawnienia
obywateli w zakresie kształtowania przestrzeni. W artykule ukazano również regulacje europejskie (francuskie i niemieckie), jak również uwarunkowania wpływające na polskie regulacje prawne w zakresie przestrzeni.
2. Kształtowanie się europejskiego prawa dotyczącego
przestrzeni
Feudalny porządek społeczny z dominującą pozycją władcy, któremu
służyło prawo kształtowania przestrzeni, wynikające z prawa zwierzchniej
własności ziemi3, skutkowało tym, iż tylko on mógł decydować o sposobach
wykorzystania przestrzeni poprzez wydawanie zakazów lub nakazów wiążących przede wszystkim jego poddanych, a tym samym w nieskrępowany
sposób mógł wpływać na kształt otoczenia (przestrzeni). Poddani nie mieli
możliwości wpływu na rozstrzygnięcia podejmowane przez feudała.
Tak funkcjonujący sposób kształtowania przestrzeni uległ zmianie
dopiero w okresie liberalizmu, w którym nastąpiło zniesienie poddaństwa.
Obywatel stał się podmiotem praw i obowiązków i przestał on być wyłącznie
przedmiotem działań monarchy i jego urzędników. Obywatelom przyznano
podmiotowe prawa publiczne spośród których do najważniejszych należała
tzw. wolność budowlana. Została ona wyrażona po raz pierwszy w pruskiej
ustawie krajowej z dnia 1 czerwca 1794 r. Allgemeinem Landrechte für die
preußischen Staaten, zwanej Landrechtem Pruskim. Ustawa ta głosiła, że
Plan zagospodarowania przestrzennego. Studium z zakresu nauki administracji
i prawa administracyjnego, Warszawa 1961, s. 53, tenże: Podstawy prawne planowania gospodarczego i przestrzennego, Warszawa 1948, s. 45.
3
J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. 1. Do połowy XV wieku, Warszawa
1964, s. 100-101.
2
46
Przepisy prawne w dziedzinie planowania przestrzennego w Polsce...
każdy właściciel gruntu jest uprawniony do jego zabudowy, bądź do dokonywania przebudowy wcześniej wzniesionych budynków. Ustawa krajowa
z 1794 r. wprowadziła i nałożyła na podmioty, które zamierzały podjąć
budowę, dwa obowiązki, tj. obowiązek zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do budowy oraz obowiązek uzgodnienia projektu budowlanego.
Liberalizacja obrotu gruntami, a także przyznanie właścicielom
możliwości swobodnego zagospodarowania gruntu, spowodowało ograniczenie możliwości aktywnego oddziaływania przez władzę publiczną
na przestrzeń, a w szczególności na jej zagospodarowanie. Było to bardzo
niekorzystne, ponieważ utraciła ona możliwość wpływania na rozwój terenów budowlanych, a także na sposób ich zabudowy. Natomiast z punktu
widzenia obywateli sytuacja taka była jak najbardziej korzystna, gdyż uzyskali oni możliwość realizacji na swoim gruncie dowolnych przedsięwzięć
– zgodnych z własnymi oczekiwaniami.
Dostrzegając tą niekorzystną sytuację, przejawiającą się brakiem możliwości aktywnego oddziaływania na przestrzeń, władza publiczna starała
się ją zmienić w drodze regulacji prawnych. Pierwszą próbą było wprowadzenie tzw. generalnych klauzul policyjnych. Zawierały one upoważnienia
do ingerencji władzy publicznej w sferę publicznych i prywatnych praw
podmiotowych na wypadek zaistnienia sytuacji, w której podmioty korzystające z tych praw swoim zachowaniem mogłyby spowodować lub powodowałyby stan zagrożenia dla normalnego toku życia zbiorowego, a przede
wszystkim dla życia, zdrowia, mienia i porządku publicznego. Klauzule te
upoważniały władzę publiczną do ingerencji w prawo własności, jak również
w prawo do korzystania z przestrzeni4. W praktyce jednak okazały się one
nieskuteczne, nie dawały bowiem możliwości przeciwdziałania chaotycznej zabudowie oraz konfliktom wynikającym z zabudowy gruntów. Proces
ograniczania uprawnień obywateli w Niemczech w zakresie korzystania
z przestrzeni i własności postępował bardzo szybko. Na szczególną uwagę
zasługuje ustawa z dnia 3 stycznia 1845 r. o podziale działek i zakładaniu
nowych osiedli oraz ustawa z dnia 2 lipca 1875 r. dotycząca wyznaczania
i dokonywania zmian ulic i placów w miastach i miejscowościach wiejskich.
Przełomowym aktem prawnym w Niemczech, który stał się podstawą
obecnie funkcjonującego systemu planowania przestrzennego, była ustawa
budowlana z dnia 1 lipca 1900 r., zwana ustawą budowlaną dla Saksonii.
Ustawa ta rozszerzyła zakres upoważnień organów administracji publicznej
Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz-Poznań 2002, s. 21
4
47
Paweł Sosnowski
tak, że zaczęły one odgrywać bardziej aktywną rolę w zakresie wpływania
na zagospodarowanie przestrzenne, w szczególności na zabudowę obszarów. Organy administracji publicznej zostały również upoważnione do
kierowania rozwojem danego obszaru (do jego projektowania). Wymienione wyżej kompetencje wyrażały się przez ograniczenie możliwości swobodnego działania przez właścicieli czy inwestorów. Musieli oni bowiem
uzyskać na swoje działanie akceptację organu administracji publicznej, np.
na dokonanie podziału gruntu (podział był możliwy jedynie pod warunkiem uzyskania stosownej zgody od upoważnionego organu administracji
publicznej), zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości (warunkiem
wyrażenia zgody przez organ na zatwierdzenie jakiegokolwiek projektu
podziału była jego zgodność z planem zabudowy sporządzonym dla danego
terenu). Ustawa budowlana dla Saksonii przewidywała również upoważnienie dla administracji publicznej do wydawania orzeczeń o wywłaszczeniu
niezabudowanych gruntów położonych na obszarze miast, jeżeli grunty te
były przeznaczone w planie zabudowy pod ulice. Wywłaszczenie w takim
przypadku było dokonywane bez odszkodowania.
Oprócz Niemiec znaczącą pozycję w zakresie rozwoju ustawodawstwa
dotyczącego przestrzeni zajmowała Francja. Pierwszy akt prawny regulujący
tzw. plany linii zabudowy został wydany w 1607 roku5. Następny akt prawny
odnoszący się do przestrzeni został wydany dopiero w 1808 roku. Regulował
on kwestie zabudowy otoczenia cmentarzy. Również Kodeks Napoleona
wprowadzał przepisy pozwalające na ingerencję władzy publicznej (państwa)
w sposób zagospodarowania terenów i ich wykorzystanie na cele publiczne6.
Szczególne znaczenie dla planowania przestrzennego miał dekret
z 1852 r., odnoszący się do linii zabudowy i wznoszenia budowli w Paryżu.
Jak pisze K. Makowska, widoczny sukces i racjonalność tego przedsięwzięcia (chodzi o zasady wyrażone przede wszystkim w Kodeksie Napoleona)
spowodowały uchwalenie przepisów ustalających zasady organizacji terenów publicznych w miastach, linie zabudowy i wysokość budynków oraz
niezbędne wyposażenie miast (zaopatrzenie w wodę pitną). W okresie od
1884 do 1919 r. wydano szereg dekretów zobowiązujących do opracowania planów zaopatrzenia miast w wodę, opracowania schematów sieci
komunikacji wewnętrznej i terenów otwartych. W latach następnych władza publiczna przygotowała i uchwaliła akty prawne (ustawy) normujące
zagadnienia wyposażenia i zagospodarowania obszarów rozwijających się
Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002, s. 12.
K. Makowska, Decentralizacja planowania przestrzennego we Francji, ST 1993,
nr 7-8, s. 124.
5
6
48
Przepisy prawne w dziedzinie planowania przestrzennego w Polsce...
przestrzennie (urbanizujących się)7. Oprócz dekretów przestrzeń w wyżej
wymienionym okresie była regulowana w drodze ustaw. Na uwagę zasługuje ustawa z 1887 r. o ochronie zabytków architektury8.
Akty te upoważniały organy administracji publicznej do podejmowania działań administracyjnych w celu zapobieżenia naruszeniu interesu
ogólnospołecznego przez właścicieli gruntów w związku z wykonywaniem
(korzystaniem z) prawa własności, a w szczególności z zabudową gruntu.
Istotne znaczenie wśród tych przepisów miała wprowadzona w 1902 r.
regulacja ustawowa umożliwiająca wydawanie przepisów sanitarnych
dla miast. I tak organy publiczne mogły nałożyć obowiązek uzyskania
pozwoleń budowlanych i sprawdzania zgodności wykonywanych budów
z tymi przepisami.
Jak wynika z powyższego, francuskie rozwiązania prawne przyznawały organom publicznym szerokie możliwości wpływania na przestrzeń,
przez co interwencjonizm państwowy był bardzo rozwinięty.
Polskiego ustawodawstwa w omawianym okresie nie było, bowiem nie
istniało wówczas państwo polskie. Sposób korzystania z przestrzeni regulowało na obszarze państwa polskiego ustawodawstwo Prus, Austrii i Rosji.
O ile regulacje pruskie były szerokie i obejmowały przestrzeń w możliwie największym zakresie, o tyle regulacje austriackie9 i rosyjskie były szczątkowe.
3. Polskie rozwiązania prawne z zakresu planowania
przestrzennego w latach 1918-1939
Szczególne znaczenie ma ten okres dla Polski, bowiem po 123 latach
niewoli spowodowanej rozbiorami Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. Zaczyna się wówczas organizować, w miejsce administracji
państw zaborczych, polska administracja publiczna, która pomimo różnych problemów (zróżnicowanie gospodarcze poszczególnych obszarów,
zdezorganizowanie administracji, brak przygotowanej kadry urzędniczej,
zniszczenie kraju działaniami wojennymi) wykonuje różne zadania, m.in.
dotyczące gospodarowania przestrzenią10. Okres ten charakteryzował się
K. Makowska, Decentralizacja..., dz. cyt., s. 124.
Z. Niewiadomski, p. przypis 5.
9
Jedyną regulacją odnoszącą się do przestrzeni była ustawa z dnia 18 lutego 1878 r.
o wywłaszczeniu nieruchomości na cele budowy i utrzymania ruchu kolei żelaznych
(Dz. U. Państwa austriackiego Nr 30).
10
C. Krawczak, Prawo budowlane na ziemiach polskich od połowy XVIII wieku do
1939 roku, Poznań 1975, s. 117.
7
8
49
Paweł Sosnowski
dynamicznym rozwojem społeczno-gospodarczym, którego intensyfikacja
następowała przede wszystkim na obszarach zurbanizowanych.
Na terytorium Polski w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości obowiązywało nadal ustawodawstwo państw zaborczych11. Ustawodawca stanął przed koniecznością ujednolicenia rozwiązań prawnych
w przedmiotowym zakresie oraz poprawy zabudowy. Jak wskazuje W. Brzeziński, ustawodawca polski przystępując po pierwszej wojnie światowej do
opracowania jednolitego prawa budowlanego był w pełni świadomy tego,
że stan zabudowy naszych miast i miasteczek jest bardzo zły. Szczególnie
zaniedbane pod tym względem były ziemie byłego zaboru rosyjskiego,
gdzie w ciągu niemal całego ostatniego stulecia nie było prawa budowlanego12. Również na pozostałym terytorium Polski regulacje prawne, których
przedmiotem było korzystanie z przestrzeni, wymagały zmian.
Pierwszym aktem prawnym, który odnosił się do przestrzeni, wydanym
przez władze niepodległego państwa polskiego, był dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r.13, posiadający moc prawną ustawy. Dekret ten
dotyczył wywłaszczenia nieruchomości na użytek dróg (żelaznych i innych
dróg komunikacji lądowej i wodnej) oraz wskazywał, jakie przepisy budowlane należy stosować na obszarze dawnego zaboru rosyjskiego. Należało
stosować dotychczas obowiązujące prawo, z uwzględnieniem przepisów
z 1916 i 1917 roku wydanych przez ówczesne władze oraz przepisów
wydanych przez Ministra Robót Publicznych14. Niedogodnością przedstawionej regulacji był fakt, że obowiązywała ona tylko na części terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązywanie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zróżnicowanych ustawodawstw państw zaborczych oraz tylko na
części terytorium (dawny zabór rosyjski) wskazanego dekretu prowadziZ. Leoński, M. Szewczyk, Podstawowe instytucje planowania przestrzennego
i prawa budowlanego, Poznań 1999, s. 20, a także T. Bąkowski, Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Warszawa 2001, s. 19; K. Gondorek,
Administracja budowlana i planowanie przestrzenne, Kraków 1949, s. 6-7.
12
W. Brzeziński, Polskie prawo budowlane, Warszawa 1955, s. 11, a także L. Bar,
Kodeks budowlany. Przepisy i objaśnienia, Warszawa 1967, s. 6. Należy dodać,
że w okresie międzywojennym problematyka gospodarowania przestrzenią, tj.
dotycząca ustalania zasad zabudowy i zagospodarowania przestrzeni oraz prawa
budowlanego, była rozpatrywana łącznie i regulowana w tym samym akcie prawnym.
13
Dz. P. P. P. Nr 14, poz. 162. Pełny tytuł dekretu brzmi: Dekret Naczelnika Państwa
w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek
dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich
urządzeń użyteczności publicznej.
14
C. Krawczak, Prawo budowlane na ziemiach polskich od połowy XVIII wieku do
1939 roku, Poznań 1975, s. 118.
11
50
Przepisy prawne w dziedzinie planowania przestrzennego w Polsce...
ło do bezładu planistycznego15. Stan taki trwał 9 lat. Dopiero w 1928 r.,
dostrzegając to niekorzystne zjawisko, podjęto na nowo próbę określenia
zasad korzystania z przestrzeni. W dniu 16 lutego 1928 r. zostało wydane
rozporządzenie Prezydenta RP o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli16. Rozporządzenie regulowało w sposób jednolity tylko te kwestie, co
do których można było przyjąć jednakowe zasady w odniesieniu do całego
terytorium państwa17.
Rozporządzenie składało się z dwóch części, które regulowały kwestie dotyczące przestrzennego zagospodarowania obszarów oraz kwestie
odnoszące się do technicznych aspektów procesu budowlanego. W części
pierwszej określono zasady zabudowy osiedli, zakres przedmiotowy planów zabudowania, zasady tworzenia planów oraz zasady tworzenia działek
budowlanych, scalania działek niezabudowanych, a także przekształcania
działek zabudowanych wadliwie. Rozporządzenie przewidywało istnienie
planów zabudowania, które obligatoryjnie miały być sporządzane dla miast
i miasteczek (gminy miejskie) oraz uzdrowisk o charakterze użyteczności
publicznej. Dla innych terenów niż wyżej wymienione plany zabudowy
miały być sporządzane w przypadku, gdy zaistniała taka potrzeba. O takiej potrzebie można mówić zwłaszcza wtedy, gdy na danym terenie mają
być realizowane inwestycje państwowe albo gdy ma być założone nowe
osiedle. Zgodnie z art. 8 i 11 rozporządzenia mogły być uchwalane plany
ogólne i plany szczegółowe. Inicjatywa planistyczna należała do organów
samorządowych, wyjątkowo zaś do ministra lub wojewody18. Procedura
planistyczna wówczas ukształtowana stała się wzorem przy regulacjach
Szerzej na temat aktów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zob. art. 419 rozporządzenie Prezydenta RP o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli uchylający te akty prawne.
16
Dz. U. Nr 23, poz. 202, z późn. zm.
17
Szerzej zob. K. Gondorek, Administracja budowlana i planowanie przestrzenne,
Kraków 1949, s. 7.
18
Zgodnie z art. 24 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928
r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. Nr 23, poz. 202, z późn. zm.),
właściwym do wszczęcia postępowania planistycznego, był Minister Robót Publicznych – w mieście Warszawie, oraz wojewoda – w innych miejscowościach, jeżeli
organy do tego powołane (organy samorządu terytorialnego – art. 21) nie przystąpiły
do sporządzania planu zabudowania, mimo że zachodzi taka konieczność, albo gdy
wystąpiła klęska żywiołowa a uprawnione organy zwlekają z podjęciem postanowienia o przystąpieniu do sporządzenia planu, albo gdy podjęte postanowienie nie
odpowiada istotnym potrzebom miejscowości. Szerzej o sytuacjach wymienionych
w art. 24 - zob. G. Szymkiewicz, Prawo budowlane i zabudowanie osiedli, tom 1,
Warszawa 1930, s. 28-29.
15
51
Paweł Sosnowski
w latach następnych. Była ona jawna. W ramach postępowania planistycznego dokonywano powiadomienia o przystąpieniu do sporządzania
planu (ogłoszenie w sposób przyjęty w danej miejscowości, ogłoszenie
w Monitorze Polskim, Dzienniku Wojewódzkim i w co najmniej dwóch
pismach miejscowych). Regulowana była również treść ogłoszenia, które miało zawierać oznaczenie terenu, dla którego jest sporządzany plan,
oznaczenie miejsca i terminu wyłożenia projektu planu oraz terminu do
składania wniosków.
Na szczególną uwagę zasługuje sposób regulacji kwestii rozpatrywania
wniosków i zastrzeżeń wniesionych do projektu planu. Wnioski złożone
przez zainteresowane osoby organ sporządzający (magistrat, wydział powiatowy, wydział wykonawczy komisji uzdrowiskowej) miał obowiązek
rozpatrzyć, tj. uwzględnić lub nie uwzględnić. Natomiast zastrzeżenia
zgłoszone przez organy publiczne organ sporządzający był zobowiązany
uwzględnić.
Następnie plan zabudowania był uchwalany (odpowiednio przez radę
miejską lub gminną, wydział powiatowy, komisję uzdrowiskową, komisję specjalną) i ponownie wykładany do wglądu. Po okresie wyłożenia
istniała możliwość złożenia zarzutów do organu sporządzającego plan.
Rozpatrywanie należało natomiast do organu uchwalającego plan. Zarzuty
nieuwzględnione były przekazywane do ponownego rozpatrzenia przez
organ wyższy (organ nadzoru – ministra lub wojewodę), który jednocześnie
posiadał kompetencje do zatwierdzania planów lub żądania wprowadzenia
zmian w planie.
Rozporządzenie wprowadzało plan parcelacji prywatnych gruntów.
Plan taki był sporządzany obligatoryjnie wówczas, gdy chciano dokonać
podziału gruntu na działki budowlane. Organy administracji samorządowej uzyskały możliwość aktywnego oddziaływania na przestrzeń. Organy
publiczne bowiem decydowały o zatwierdzeniu bądź niezatwierdzeniu
planu parcelacji. Mogły one zatem wpływać na wielkość działek, ich
ilość, a tym samym na sposób zabudowy przestrzeni. Dopuszczono także
możliwość scalenia działek niezabudowanych, jeżeli ich rozmiary, kształt
lub położenie uniemożliwiały zabudowanie ich zgodnie z planem zabudowania. Scalenie gruntów było możliwe do przeprowadzenia jedynie
dla obszaru, na którym obowiązywał plan zabudowania. Wyjątek od tej
zasady stanowiła możliwość scalenia gruntów wchodzących w skład osiedla lub jego części, zniszczonych wskutek klęski żywiołowej. Scaleniu
mogły być poddane również grunty zabudowane lub niezabudowane, ale
nadające się – zgodnie z prawem – do zabudowania, jeżeli ich scalenie
52
Przepisy prawne w dziedzinie planowania przestrzennego w Polsce...
z innymi gruntami (nie dającymi się zabudować) było konieczne dla
umożliwienia zabudowy tych gruntów. Rozporządzenie przewidywało
również możliwość przekształcania działek, które zostały zabudowane
w sposób wadliwy, np. gdy na sąsiadujących ze sobą działkach znajdowały się budynki wybudowane w sposób zagrażający bezpieczeństwu
lub zdrowiu publicznemu (wybudowane niezgodnie z wymogami sztuki
budowlanej), czy też działek nie odpowiadających wymogom prawa
i planu zabudowania – rozmiar i kształt działek powodują, że nie można
ich zabudować19. Działki podlegające scaleniu miały być następnie poddawane podziałowi odpowiadającemu obowiązującemu na danym terenie
planowi zabudowania.
Część drugą rozporządzenia poświęcono przepisom policyjno-budowlanym, regulujących m.in. kwestie urządzenia ulic i placów, lokalizacji budynków oraz ich wysokości, dopuszczenia budowy budynków
ogniotrwałych i nieogniotrwałych, techniczne aspekty wznoszenia budynków. Przedmiotem regulacji były również zasady odnoszące się do lokali
mieszkalnych, tj. sprawy wysokości lokali, dopływu światła i powietrza itd.
W tej części rozporządzenia uregulowano również zagadnienia odnoszące
się do wznoszenia budynków specjalnych oraz wymogi sanitarne odnoszące
się do budynków.
Rozporządzenie wprowadziło jeszcze jedno ważne unormowanie.
Chodziło o to, że właściwy minister mógł wydawać przepisy miejscowe,
które rozwijały lub normowały w sposób ostrzejszy kwestie objęte rozporządzeniem lub też uzupełniałyby rozporządzenie przez uregulowanie kwestii
nie objętych tym aktem prawnym Unormowanie takie było przejawem
interwencjonizmu państwa w planowanie przestrzenne, realizowanego
wprawdzie przy udziale zainteresowanych wspólnot samorządowych,
jednakże ograniczającego wspólnoty samorządowe. Materia planowania
przestrzennego regulowana była bardzo ogólnie w drodze postulatów i zaleceń20, a przepisy te miały charakter tak ogólnikowy, że były właściwie
tylko postulatami urbanistyki21.
Oprócz kwestii stricte planistycznych podjęto na nowo próbę
uregulowania kwestii związanych z wywłaszczaniem. Dokonano tego
rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. o postęSzerzej zob. W. Brzeziński, Prawo budowlane i odbudowa osiedli, Warszawa 1949,
s. 14 i nast. oraz 21-22.
20
Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002, s. 15.
21
W. Brzeziński, Polskie prawo budowlane, Warszawa 1955, s. 11.
19
53
Paweł Sosnowski
powaniu wywłaszczeniowym22. Zgodnie z wyżej wymienionym aktem
wywłaszczenie było możliwe ze względów wyższej użyteczności, za
odszkodowaniem, w przypadkach, w których przepis prawa przewiduje
możność wywłaszczenia. Tak ukształtowane normy rozporządzenia dawały organom administracji rządowej szerokie pole działania. Pozwalał na
to brak ustawowego określenia pojęcia „wyższa użyteczność”. To organ
orzekający o wywłaszczeniu decydował, co należy przez nie rozumieć,
a orzekając o wywłaszczeniu i definiując pojęcie „wyższej użyteczności”
kierował się swobodnym uznaniem23.
Kolejną regulacją z zakresu planowania przestrzennego była ustawa
z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta RP o prawie
budowlanym i zabudowie osiedli24. Ustawa ta nowelizowała rozporządzenie
Prezydenta RP z 1928 roku. Na mocy tej ustawy dokonano rozszerzenia
zakresu planowania przestrzennego. Planowaniem mogły zostać objęte już
nie tylko osiedla lub miejscowości (planowanie na szczeblu lokalnym), ale
także województwa bądź kilka województw sąsiadujących ze sobą (planowanie na szczeblu ponadlokalnym). Sporządzenie regionalnych planów
zabudowania konieczne było wówczas, gdy wymagały tego warunki gospodarcze lub społeczne. Planami tymi można było objąć miasta i osiedla
powiązane ze sobą siecią komunikacyjną, a w szczególności wspólnym
rozwojem gospodarczym. Istotnym elementem tej regulacji było również
rozszerzenie zakresu przedmiotowego planów. Odtąd bowiem w aktach
tych miały być uwzględnione zamierzenia inwestycyjne o znaczeniu ogólnokrajowym (państwowym)25.
Ogólnie napisane rozporządzenie z 1928 r. zostało uszczegółowione
aktami wykonawczymi dopiero w 1938 roku. Rada Ministrów dokonała
tego rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 1938 r. o przygotowaniu w czasie
pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowania osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego26,
a także rozporządzeniem z dnia 24 marca 1938 r. o przygotowaniu w czasie
Dz. U. RP Nr 86, poz. 776.
W. Brzeziński, Prawo budowlane i odbudowa osiedli, Warszawa 1949, s. 34.
24
Dz. U. Nr 56, poz. 405.
25
Zob. także uwagi poczynione przez J. Leśniak, Planowanie przestrzenne, Warszawa
1985, s. 25-26; W. Brzeziński, Plan zagospodarowania przestrzennego. Studium
z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego, Warszawa 1961, s. 5354; Z. Leoński, M. Szewczyk, Podstawowe instytucje planowania przestrzennego
i prawa budowlanego, Poznań 1999, s. 21; T. Bąkowski, Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, Warszawa 2001, s. 20.
26
Dz. U. Nr 32, poz. 278.
22
23
54
Przepisy prawne w dziedzinie planowania przestrzennego w Polsce...
pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie budownictwa przemysłowego27 (wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 marca
1934 r. o obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej28)29. Uszczegółowienie
to dotyczyło m.in. projektowania osiedli, układu dróg, wielkości gruntu
przeznaczonego pod zabudowę w nowo zakładanych osiedlach30.
4. Podsumowanie i wnioski
Reasumując powyższe rozważania należy wskazać, że odzyskanie
przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości wpłynęło korzystnie na regulacje prawne z zakresu planowania przestrzennego. Polski ustawodawca
korzystając z różnych regulacji – pruskich i austriackich – wprowadził
własne akty prawne, które wprawdzie w niezbyt doskonały sposób regulowały materię zabudowy przestrzeni, to jednak stanowiły podstawę
gospodarowania przestrzenią zarówno przez administrację państwową,
jak i obywateli31.
Pierwsza całościowa polska regulacja dotycząca przestrzeni została
uchwalona dopiero prawie dziesięć lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Należy ponadto wskazać, iż regulacji prawnych w omawianym
okresie nie było wiele – raptem siedem (4 rangi ustawowej i 3 rozporządzenia). W ramach regulacji prawnych nie było rozdzielności między prawem
budowlanym a prawem planowania przestrzennego. Uznawano bowiem,
że rozdzielenie obu zagadnień nie jest wskazane ze względu na ścisłe ich
powiązanie ze sobą. Ich rozdzielenie mogłoby prowadzić do luk w prawie.
Planowanie przestrzenne pierwotnie było prowadzone na szczeblu
lokalnym (miasta, miasteczka i osiedla). Wprowadzono dwa rodzaje planów, tj. plany ogólne i plany szczegółowe, które były pierwotnie obligaDz. U. Nr 31, poz. 207.
Dz. U. Nr 80, poz. 742.
29
Podobnie Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa
2002, s. 16.
30
Na marginesie powyższych rozważań należy wskazać, że na planowanie przestrzenne wpływ miała tzw. Karta Ateńska uchwalona przez Międzynarodowy
Kongres Architektów. Głosiła ona konieczność dokonania przestrzennego podziału
miejsc zamieszkania, pracy i wypoczynku, co powinno wiązać się z wyznaczeniem
odpowiednich obszarów dla tych funkcji. Szerzej zob.: J. Leśniak, Planowanie
przestrzenne, Warszawa 1985, s. 28.
31
Na marginesie rozważań warto dodać, że regulacje te, a w szczególności dekret
z 1928 r., stały się podstawą do tworzenia powojennych rozwiązań prawnych.
27
28
55
Paweł Sosnowski
toryjnie sporządzane dla miast i miasteczek oraz uzdrowisk o charakterze
użyteczności publicznej. Dla pozostałych terenów sporządzenie planów
miejscowych było fakultatywne. W następnych latach rozszerzono zakres
planowania przestrzennego i objęto nim województwa, dla których istniała
możliwość sporządzenia planów regionalnych.
Ustawodawca dopuścił do udziału w planowaniu przestrzennym
wszystkich zainteresowanych, którzy mogli składać do planu wnioski oraz
zastrzeżenia. Organ sporządzający, a także uchwalający plan miały jedynie
obowiązek ich rozpatrzenia, tj. uwzględnienia lub nieuwzględnienia.
Należy podkreślić, że mimo niedoskonałości regulacji prawnych organy administracji rządowej zostały wyposażone w wiele instrumentów,
przy pomocy których mogły wpływać na przestrzeń. Po pierwsze, dekretem
z 1919 r. przyznano organom rządowym prawo do inicjowania procesu
wywłaszczania gruntów, jeżeli były one niezbędne pod budowę dróg.
Jeszcze dalej w tym zakresie szło rozporządzenie Prezydenta RP z 1934 r.,
które dopuszczało wywłaszczenie ze względów wyższej użyteczności,
czyli ze względu na bliżej nieokreślone potrzeby publiczne. Również
rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli, a także ustawa z 1936 r. szeroko kształtowały kompetencje
organów państwowych w zakresie planowania przestrzennego. Na szeroko
ukształtowane kompetencje do ingerencji wskazują przede wszystkim: zobowiązanie organów sporządzających plan zabudowania do uwzględnienia
zastrzeżeń dotyczących tego planu, a zgłoszonych przez organy publiczne;
przekazanie ministrowi lub wojewodzie kompetencji do rozpatrzenia zarzutów złożonych przy drugim wyłożeniu, a nieuwzględnionych przez organ
uchwalający plan; zatwierdzanie planów parcelacji gruntów oraz scalanie
gruntów; możliwość sporządzenia planu zabudowania przez ministra lub
wojewodę w zastępstwie organów samorządowych.
Administracja rządowa posiadała bardzo szerokie możliwości wpływania na wykorzystanie przestrzeni, przede wszystkim w tych wszystkich
sytuacjach, w których zagrożone było bezpieczeństwo publiczne. Nie posiadała natomiast wystarczających uprawnień, aby skutecznie wpływać na
przestrzeń w innych przypadkach – brakowało instrumentów, przy pomocy
których mogłaby wpłynąć na jakość wznoszonej zabudowy i powstrzymanie
nieprzemyślanej, chaotycznej zabudowy.
56
Przepisy prawne w dziedzinie planowania przestrzennego w Polsce...
Legal provisions in spatial planning in Poland in the interwar era
Abstract
The article presents and analyses legal provisions regarding the space use
in the interwar era (1918-1939). It depicts the development of European law
with regard to spatial planning and land development (France, Germany) as
well as factors which accompany the establishment of Polish legal solutions.
The article is composed of introduction and three parts. The first part
shows how law in Europe developed within the context discussed, presenting
French and German solutions. The second part is devoted to the analysis of
Polish legal solutions and their changes. This parts also shows how citizens’
rights as regards their influence on planning acts and thus on spatial development were shaped. The third part contains summary and final conclusions.
Adres Autora:
dr Paweł Sosnowski
Politechnika Warszawska
00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
57
Paweł Sosnowski
58
Download