Document

advertisement
Społeczne ubezpieczenie zdrowotne w
Ukrainie: problemy i perspektywy
Poznan - 2015
Obecny stan pokrycie kosztów usług medycznych na
Ukrainie (zgodnie Nha *)
Koszty opieki zdrowotnej
2012
2013
Wydatki na ochronę zdrowia ogółem w% PKB
6,7%
7,4%
Koszt na osobę., USD, (ceny bieżące)
174$
193$
Losy państwa (publicznego) jako% całkowity
koszt opieki zdrowotnej na Ukrainie, w tym:
61%
61%
- Centralny budżet państwa
19%
21%
- Regionalne i lokalne budżety
42%
40%
** Los prywatnych wydatków osobistych,
jako% całkowitych wydatków na opiekę
zdrowotną na Ukrainie
39%
39%
Losy pomocy zagranicznej,
jako% całkowitych wydatków na opiekę
zdrowotną na Ukrainie
< 1%
< 1%
** Według niektórych badań - los obywateli prywatnych spędzeniu
osiąga 52% całkowitych kosztów opieki zdrowotnej na Ukrainie (Litvak, A., et al., 2013)
* Narodowe Rachunki Zdrowia (NHA) na Ukrainie, PHRplus, USAID, 2013
Główne zagrożenie w nowoczesnym
systemie opieki medycznej
(1)
Mieszkańcam
Zadeklarowane zapewniają
szeroki zakres opieki
medycznej bezpłatnie
Połowa z tych funduszy
w sektorze ochrony
zdrowia są w cieniu
i negatywne bodźce
ekonomiczne formy
Instytucje medyczne
finansowane z budżetu
(krajowym i lokalnym)х)
Katastrofalnie
spada jakość i
dostępność opieki dla
osób słabszych społecznie
Środki budżetowe nie
pokrywają kosztów opieki
zdrowotnej świadczonej
Populacja obejmuje
niedobór z własnej
kieszeni za pośrednictwem
płatności nieformalnych
WYMIANA BEZPŁATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ – PŁATNEJ
(Środki publiczne nie spełniają funkcję społeczną)
główne zagrożenie w nowoczesny system
usług medycznych
(2)
WYMIANA BEZPŁATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ – PŁATNEJ
i utrata funkcji społecznej środków publicznych prowadzi do:
OBYWATELE NIEZADOWOLENIE ZWIĄZANE Z
ZMNIEJSZENIE OCHRONA ZDROWIA DOSTĘPNE I JAKOŚĆ
WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB NIE MOGĄ PŁACIĆ
UTRATA KONTROLI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WYSOKA CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA CIENIE FINANSÓW I KORUPCJI
ZNIEKSZTAŁCENIA W RAMACH SYSTEMU ZACHĘT EKONOMICZNYCH
ZACHĘCAJĄ NIEEFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
ODPORNOŚĆ menedżer finansów i zaufania obywateli do zmiany
Kluczowi interesariusze










Partie polityczne i ustawodawca
Władza wykonawcza (rząd i poszczególne
ministerstwa)
Firmy ubezpieczeniowe i non-stowarzyszenia
Pracodawcy (główne ubezpieczyciele)
Lokalne władze
Personel medyczny i przemysł zdrowia
Pacjentów (konsumentów usług medycznych)
Przemysł farmaceutyczny, producenci maszyn
"Trzeci sektor" - eksperci i zinstytucjonalizowane
organizacje pozarządowe
"Czwartej władzy" - dziennikarze i media
Ustawodawca i partie polityczne
Uzgodnione rozwiązanie lub alternatywne rachunki?
Bill numer 2192 złożony:
“Partia Regionów” - 13
“SIÓSTR” - 2
“Komunistyczna Partia” - 2
“BYT” - 1
System budżet
lewi
Ubezpieczenie
społeczne
siły polityczne
Ubezpieczenie
cywilne
prawi
Pracodawcy
WARUNKI MOŻE OBSŁUGIWAĆ DO ROZBUDOWY BAZY
KOLEKCJI OSMS NIE TYLKO NA LIŚCIE PŁAC
Stawki składek na ubezpieczenia społeczne na Ukrainie (2013)
jako% wynagrodzenia brutto
Pracownik
Pracodawca
Całkowity
Ubezpieczenie emerytalne
1-5
33,2
34,2 – 38,2
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
0,6
1,6
2,2
0,5 -1,0
1,4
1,9 – 2,4
Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i
chorób zawodowych
0
0,2
0,2
Obowiązkowe ubezpieczenie medyczne
0 (!)
?
?
2.1 – 6,6
36,4
38,5 – 43
Ubezpieczenie na wypadek czasowej
niezdolności do pracy, urodzenia i
pochówku
CAŁKOWITY
Neutralizacji możliwe negatywne postawy
pracodawców i samorządów



Informacje i wyjaśnienia pozytywnego wpływu modelu
ubezpieczeń zdrowotnych
Odpowiedzialność za publicznej służby zdrowia między
samorządów i agencji quasi-rządowych (Fundusz
ZOSDMS)
Expansion Base ocena na ZOSDMS poza płac i
integracji w tej bazie danych wszystkie rodzaje
dochodów (emerytury i renty, dotacje, dywidendy,
nieruchomości) - społeczna "podatku majątkowego"
Personel medyczny i przemysł zdrowia




Różne kategorie pracowników służby zdrowia - inaczej
stosunek do ubezpieczenia zdrowotnego
Konwencjonalne, zwłaszcza lekarze podstawowej opieki
zdrowotnej, ubezpieczenia związane z terminem i wzrost płacy
lepsze warunki pracy
Dylemat tego sektora gospodarki nieformalnej: Zdrowie z
klasycznym biurokracji złota i metody ścieżki prawnej "kostka" menedżerów opieki zdrowotnej i służby zdrowia nie są
zadowoleni z zasadami, które są realizowane z ZODSMS
wprowadzających
Szef Zdrowia nie chce zmienić system zakładów karnych w
zamówieniach publicznych w umowie z pośrednikiem Fundusz ZODSMS
Liderzy zdrowia
Wsparcie przewidziane ZOSDMS:
- Szkolenia i przekwalifikowania do pracy w
konraktnyh zamówień na usługi dla Funduszu
ZOSDMS;
- Personel i reforma administracyjna w sektorze
oraz wprowadzenie nowych wymagań
edukacyjnych i kwalifikacyjnych dla menedżerów;
- Możliwość legalnie zarobić przy wprowadzaniu
płatności przez wyników pracy na umowie, a nie
konserwacji.
Pokoje dla ubezpieczycieli i ich związki



BSiL i stwierdzenie: "BSiL uważa niedopuszczalnych
warunków dla powstania firmy ubezpieczeniowej
monopolu i podkreślił, że zadaniem państwa jest
zapobieganie monopolizacji oraz ochrony konkurencji
gospodarczej"
Poprawa jakości opieki medycznej faktycznie zapewnia
konkurencję - ale nie pomiędzy ubezpieczycielami i
pomiędzy dostawcami w ramach celu ich dostarczenia lub
do budżetu państwa lub z funduszu ubezpieczenia
zdrowotnego.
Pole ubezpieczycieli mocarstwowych - dobrowolne
ubezpieczenie zdrowotne osobiste koszty usług
medycznych nie dla objętych programem OSMS gwarancji
państwowych
Pokrycie kosztów usług medycznych w
ramach programu zabezpieczenia
społecznego
KOSZTY USŁUG
MEDYCZNYCH
ŚWIADCZONYCH
OBYWATELOM W
RAMACH
UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
KOSZTY
USŁUG MEDYCZNYCH,
KTÓRE NIE SĄ
POKRYTE W RAMACH
UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
BUDŻETY PAŃSTWOWE
PIENIĄDZE I LOKALNE
+
OBOWIĄZKOWE
UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE
SPOŁECZNE
PIENIĄDZE dobrowolne
osobisty (prywatny)
na ubezpieczenie zdrowotne
PIENIĄDZE, które
płaci oficjalną ludności
usług publicznych
Stan
systemu
solidarności
społecznej
Zajęcia
terenowe
prywatnych
ubezpieczycieli
Pacjentów (konsumentów usług
medycznych)





W oczekiwaniu:
Dostęp do usług (finansowe i terytorialna)
Brak kosztów finansowych katastroficznych w wyniku
konieczności zapłaty w przypadku nieprzewidzianej
choroby
Zaspokojenie ich potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej
(które często są ograniczone)
Jakość usług medycznych
Przewidywalność kosztów w razie potrzeby płacić za
usługi medyczne
Dziękuję!!!
Download