DYREKTOR Sądu Apelacyjnego w Warszawie D-7012

advertisement
DYREKTOR
Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r.
D-7012-40/15
KOMUNIKAT
o podwyższeniu wynagrodzeń w sądach apelacji warszawskiej w 2016 r.
W związku z przekazaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości w budżecie na rok 2016 ostatecznej kwoty,
przeznaczonej na podwyższenie wynagrodzeń w sądach apelacji warszawskiej w grupach zawodowych:
asystentów sędziego, urzędników i innych pracowników, poniżej uprzejmie przedstawiam wypracowany
sposób podziału otrzymanych wydatków w łącznej wysokości 24.764.000 zł pomiędzy wskazane wyżej grupy
zawodowe oraz kryteria podziału, a także przyjęty sposób podziału tych kwot pomiędzy poszczególne sądy.
Nadmieniam, że 9 marca br. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami
Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność" oraz Krajowej Rady Związku
Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, na którym wypracowano i osiągnięto
porozumienie w zakresie ostatecznego podziału dodatkowych środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
dla wymienionych grup pracowniczych.
Na wstępie wskazuję, że - stosownie do dotychczasowych wytycznych Ministra Sprawiedliwości kształtowanie polityki płacowej na obszarze apelacji oraz w poszczególnych sądach, powinno być
ukierunkowane na osiągnięcie następujących celów:
1. Socjalnego - polegającego na podwyższeniu wynagrodzeń w pierwszej kolejności osobom najniżej
zarabiającym. Należy tu również mieć na uwadze fakt, iż zamrożenie waloryzacji wynagrodzeń od
2010 r. dotyczy, bez wyjątku, wszystkich pracowników zatrudnionych w sądownictwie
powszechnym. W związku z tym realny spadek siły nabywczej wynagrodzeń uległ w każdym
przypadku znaczącemu obniżeniu. Dlatego też podwyższając wynagrodzenia pracownikom sądów
należy wyodrębnić w ramach tego celu dwa cele szczegółowe, tj.:
1)
ogólne podwyższenie wysokości wynagrodzeń (bowiem nawet w przypadku pracowników
wyżej wynagradzanych wysokość ich wynagrodzenia jest nieadekwatna do wykonywanych zadań),
2)
podwyższenie wynagrodzeń osobom najniżej zarabiającym, co byłoby również częściowo
wykonane przez realizację celu szczegółowego nr 1 (szerzej na ten temat w dalszej części informacji
1
dotyczącej proponowanych kryteriów podziału wydatków na podwyższenie wynagrodzeń).
Spełnienie tego celu pozostaje w kompetencji zarówno Sądu Apelacyjnego w Warszawie, poprzez
wskazanie stosownych kryteriów podziału wydatków pomiędzy sądy (w tym proponowanej dalej
sztywnej „celowanej" kwoty na podwyższenie wynagrodzeń wszystkich pracowników), jak i w
kompetencji pracodawców na poziomie sądów otrzymujących środki na podwyższenie wynagrodzeń,
poprzez podjęcie odpowiednich decyzji indywidualnych na poziomie danego sądu.
2. Wyrównanie dysproporcji płacowych pomiędzy poszczególnymi sądami - polegający na
ukształtowaniu funduszów płac w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na
porównywalnym poziomie.
Również ten cel może być obecnie w całości osiągnięty we wszystkich podległych jednostkach, na
podstawie przyjętych przez pracodawców kryteriów podziału wydatków na podwyższenie
wynagrodzeń, na poziomie poszczególnych sądów. Zasadniczym zadaniem dysponenta II stopnia
było stworzenie porównywalnych warunków płacowych we wszystkich jednostkach w apelacji
warszawskiej - co zostało wykonane. Dalsze wyrównywanie ewentualnie występujących
dysproporcji płacowych, pozostaje w wyłącznej kompetencji poszczególnych pracodawców.
Zwracam uwagę, że w świetle obowiązujących przepisów każdy pracodawca ma możliwość
kształtowania „własnej" polityki płacowej, oczywiście przestrzegając obowiązujących aktów
prawnych, uwzględniając przy tym wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu Apelacyjnego
w Warszawie. Sąd Apelacyjny w Warszawie formalnie może jedynie wskazywać ogólne zalecenia w
omawianym zakresie, bowiem nadzór administracyjny, o którym mowa w art. 8 Prawa o ustroju
sądów powszechnych, nie obejmuje polityki kadrowej i płacowej.
Na Sądzie Apelacyjnym w Warszawie spoczywał obowiązek opracowania zarówno metodologii podziału
łącznej kwoty 24.764.000 zł pomiędzy grupy zawodowe: asystentów sędziego, urzędników sądowych i
pozostałych pracowników, jak i kryteriów podziału kwot w poszczególnych grupach zawodowych i pomiędzy
poszczególne sądy.
Sposób podziału łącznej kwoty pomiędzy grupy zawodowe został dokonany po zebraniu informacji z
podległych jednostek oraz po dokonaniu stosownych analiz i przedstawia się następująco:
a)
w grupie inni pracownicy kwota 1.823.500 zł,
b)
w grupie asystenci sędziego kwota 4.127.200 zł,
c)
w grupie urzędnicy kwota 18.813.300 zł.
Biorąc pod uwagę całokształt celów do osiągnięcia w zakresie wynagrodzeń, uznano za zasadne przyjęcie
następujących kryteriów podziału środków z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń:
2
A. Obligatoryjne podwyższenie wynagrodzeń wszystkim pracownikom sądów w ramach apelacji w
poszczególnych grupach zawodowych o kwotę uzależnioną od stażu pracy, tj. 100 - 120 zł brutto
miesięcznie na każdy etat. Podwyższenie wynagrodzenia o wskazaną kwotę, pozwoli na częściowe
osiągnięcie socjalnego celu podwyższenia wynagrodzeń oraz dokonanie podwyżek o charakterze
waloryzacyjnym. W tym celu Sąd Apelacyjny przekazał sądom środki celowane na to podwyższenie
bez możliwości podejmowania indywidualnych decyzji w tej sprawie przez poszczególnych
pracodawców.
Skutki finansowe z tego tytułu przedstawiają się następująco:
1. asystenci sędziego - 730 etatów w apelacji - 1.051.200 zł rocznie
2. urzędnicy - 3.344 etatów w apelacji - 4.815.360 zł rocznie,
3. pozostali pracownicy - 360 etatów w apelacji - 518.400 zł
rocznie
Podział pomiędzy sądy przedstawia się w sposób następujący:
1. Sąd Apelacyjny w Warszawie - 120 zł x 239 etatów łącznie w 3 grupach
zawodowych x 12 miesięcy = 344.160 zł
2. Sąd Okręgowy w Warszawie - 120 zł x 1.117,80 etatów łącznie w 3 grupach
zawodowych x 12 miesięcy = 1.609.632 zł
3. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie - 120 zł x 314,70 etatów
łącznie w 3 grupach zawodowych x 12 miesięcy = 453.168 zł
4. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim - 120 zł x 74 etatów łącznie w 3
grupach zawodowych x 12 miesięcy = 106.560 zł
5. Sąd Rejonowy w Legionowie - 120 zł x 62 etaty łącznie w 3 grupach
zawodowych x 12 miesięcy = 89.280 zł
6. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - 120 zł x 655,45 etatów łącznie w 3
grupach zawodowych x 12 miesięcy = 943.848 zł
7. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa - 120 zł x 399 etatów łącznie w 3
grupach zawodowych x 12 miesięcy = 574.560 zł
8. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim - 120 zł x 53 etaty łącznie
w 3 grupach zawodowych x 12 miesięcy = 76.320 zł
9. Sąd Rejonowy w Otwocku - 120 zł x 66 etatów łącznie w 3 grupach
zawodowych x 12 miesięcy = 95.040 zł
10. Sąd Rejonowy w Piasecznie - 120 zł x 91 etatów łącznie w 3 grupach
zawodowych x 12 miesięcy = 131.040 zł
3
11. Sąd dla Warszawy Pragi Południe - 120 zł x 207 etatów łącznie w 3 grupach
zawodowych x 12 miesięcy = 298.080 zł
12. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ - 120 zł x 228 etatów łącznie w 3
grupach zawodowych x 12 miesięcy = 328.320 zł
13. Sąd Rejonowy w Pruszkowie - 120 zł x 122 etatów łącznie w 3 grupach
zawodowych x 12 miesięcy = 175.680 zł
14. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia - 120 zł x 280,30 etatów łącznie w
3 grupach zawodowych x 12 miesięcy = 403.632 zł
15. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli - 120 zł x 228 etatów łącznie w 3 grupach
zawodowych x 12 miesięcy = 328.320 zł
16. Sąd Rejonowy w Wołominie - 120 zł x 122 etaty łącznie w 3 grupach
zawodowych x 12 miesięcy = 175.680 zł
17. Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza - 120 zł x 174,75 etatów łącznie w 3
grupach zawodowych x 12 miesięcy = 251.640 zł
Powyższe kwoty na obligatoryjne podwyższenie wynagrodzeń wszystkim pracownikom w danym sądzie i w
danej grupie zawodowej, zostały ujęte w łącznych kwotach zwiększających wydatki na wynagrodzenia w §
4010, przekazanych sądom z obszaru apelacji warszawskiej decyzją z dnia 25 marca br. znak: D-7011-8/16.
B. Ustalenie docelowej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych grupach
zawodowych, z uwzględnieniem własnych możliwości budżetowych sądów. Pozostała
część łącznej kwoty na podwyższenie wynagrodzeń pozwala na przyjęcie następujących
wartości:
1.asystenci sędziego - przeciętne wynagrodzenie w sądzie apelacyjnym, sądach okręgowych i
rejonowych - 3.899 zł.
2. urzędnicy sądowi — przeciętne wynagrodzenie w:
sądzie apelacyjnym i sądach okręgowych 3.850 zł, z uwagi na występowanie szeregu
a.
stanowisk oraz komórek organizacyjnych specjalistycznych, które nie występują w sądach
rejonowych, a także z uwagi na wykonywanie zadań na rzecz sądów rejonowych,
b.
sądy rejonowe - 3.760 zł
3.pozostali pracownicy - 2.300 zł w sądach wszystkich szczebli.
Na podstawie powyżej przedstawionych kryteriów zwiększenia budżetów dla poszczególnych sądów w
apelacji w wymienionych grupach zawodowych, podział środków przedstawia się następująco:
4
1. Asystenci sędziego: 4.127.200 zł. (kwota ta zawiera również 120 zł na każdego pracownika
1)
miesięcznie):
SA w Warszawie - kwota 61.900 zł.
2)
Sąd Okręgowy w Warszawie - kwota 1.300.000 zł.
3)
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie - kwota 465.900 zł.
4)
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim - kwota 38.900 zł.
5)
Sąd Rejonowy w Legionowie - kwota 25.700 zł.
6)
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - kwota 479.100 zł.
7)
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa - kwota 253.300 zł.
8)
Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim - kwota 33.500 zł.
9)
Sąd Rejonowy w Otwocku - kwota 62.900 zł.
10) Sąd Rejonowy w Piasecznie - kwota 46.200 zł.
11) Sąd dla Warszawy Pragi Południe - kwota 174.100 zł.
12) Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ - kwota 197.400 zł.
13) Sąd Rejonowy w Pruszkowie - kwota 79.800 zł.
14) Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia - kwota 336.000 zł.
15) Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli - kwota 277.900 zł.
16) Sąd Rejonowy w Wołominie - kwota 90.400 zł.
17) Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza - kwota 204.200 zł.
2. Urzędnicy sądowi: 18.813.300 zł (kwota ta zawiera również 120 zł na każdego pracownika
miesięcznie):
1) SA w Warszawie - kwota 472.900 zł, w tym 223.744 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe
dla sądów okręgowych i rejonowych.
2) Sąd Okręgowy w Warszawie - kwota 2.136.300 zł.
3) Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie - kwota 314.200 zł.
4) Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim - kwota 264.200 zł.
5) Sąd Rejonowy w Legionowie - kwota 291.100 zł.
6) Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - kwota 3.990.800 zł.
7) Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa - kwota 2.525.000 zł.
8) Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim - kwota 230.800 zł.
9) Sąd Rejonowy w Otwocku - kwota 222.600 zł.
10) Sąd Rejonowy w Piasecznie - kwota 542.900 zł.
11) Sąd dla Warszawy Pragi Południe - kwota 1.231.000 zł.
12) Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ - 1.298.600 zł.
5
13) Sąd Rejonowy w Pruszkowie - kwota 694.700 zł.
14) Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia - kwota 1.632.300 zł.
15) Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli - kwota 1.285.500 zł.
16) Sąd Rejonowy w Wołominie - kwota 634.100 zł.
17) Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza - 1.046.300 zł.
3. Pozostali pracownicy: 1.823.500 zl. (kwota ta zawiera 120 zl na każdego pracownika miesięcznie):
1)
SA w Warszawie - kwota 94.3 00 zł,
2)
Sąd Okręgowy w Warszawie - kwota 789.200 zł.
3)
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie - kwota 39.800 zł.
4)
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim - kwota 64.200 zł.
5)
Sąd Rejonowy w Legionowie - kwota 27.000 zł.
6)
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - kwota 162.700 zł.
7)
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa - kwota 135.000 zł.
8)
Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim - kwota 31.600 zl.
9)
Sąd Rejonowy w Otwocku - kwota 48.400 zł.
10) Sąd Rejonowy w Piasecznie - kwota 21.400 zł.
11) Sąd dla Warszawy Pragi Południe - kwota 65.200 zł.
12) Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ - kwota 62.200 zł.
13) Sąd Rejonowy w Pruszkowie - kwota 96.800 zł.
14) Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia - kwota 72.900 zł.
15) Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli - kwota 26.200 zł.
16) Sąd Rejonowy w Wołominie - kwota 59.600 zł.
17) Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza - kwota 27.000 zł.
W tym miejscu uprzejmie informuję, że Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w
Warszawie - wobec spełniania w grupie urzędników sądowych założonej wysokości przeciętnego
wynagrodzenia, uwzględniającej już kwoty podwyżki socjalnej (120 zł dla każdego pracownika) w ramach
własnych planów finansowych - nie otrzymały zwiększenia w pozostałej części.
Ponadto informuję, że Sąd Apelacyjny w Warszawie realizując zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości,
przekazał podległym jednostkom następujące wytyczne w zakresie podwyższenia wynagrodzeń:
1) w pierwszej kolejności powinno nastąpić podwyższenie wynagrodzeń wszystkim pracownikom o
kwotę 100 - 120 zł miesięcznie brutto z uwagi na jej socjalny charakter, porównywalny z waloryzacją
wynagrodzeń, która wcześniej następowała na podstawie ustawy budżetowej na dany rok;
6
2) podwyższenie wynagrodzenia o kwotę 100 - 120 zł brutto ma charakter obligatoryjny, nie podlega
dodatkowym konsultacjom ze związkami zawodowymi i powinno nastąpić z wyrównaniem od 1
stycznia 2016r.
3) podwyższenie wynagrodzeń powinno objąć również osoby pozostające na urlopach związanych z
rodzicielstwem;
4) w przypadku podwyższenia wynagrodzenia ponad kwotę 120 zł brutto, należy je uprzednio
skonsultować ze związkami zawodowymi i wypłacić z wyrównaniem od 1 stycznia 2016 r.;
5) zasadne jest dokonanie przeszeregowań pracowników spełniających warunki do awansu, łącząc to
działanie z podwyższeniem wynagrodzenia;
6) w przypadku sądów w apelacji warszawskiej wykazujących własne możliwości budżetowe (tj.
niezaangażowane w stałe składniki wynagrodzeń w grupie urzędników) zasadne jest wykorzystanie
ich na podwyższenie stałych składników wynagrodzeń;
7) przy likwidacji różnic płacowych na identycznych stanowiskach pracy należy brać pod uwagę zakres
zadań i odpowiedzialności na konkretnym stanowisku, a także obciążenie pracą wynikające z wpływu
spraw do danego sądu. Wynagrodzenie powinno być zatem ustalone w wysokości adekwatnej do ilości
i rodzaju wykonywanej pracy, w ramach określonych w obowiązujących przepisach „widełek
płacowych";
8) w związku z potrzebą jak najszybszego dokonania faktycznego podwyższenia wynagrodzeń, w tym
również w kontekście znaczącego opóźnienia w przekazaniu budżetu w stosunku do lat ubiegłych,
niezbędne jest podjęcie możliwe najszybszych działań zmierzających do opracowania kryteriów
podwyższenia wynagrodzeń w danym sądzie oraz ich skonsultowania z organizacjami związkowymi,
a następnie faktyczne podwyższenie wynagrodzeń konkretnym pracownikom z ich wyrównaniem od 1
stycznia 2016 r.
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie
7
Download