postanowienie - Sąd Najwyższy

advertisement
Sygn. akt: WZ 13/14
POSTANOWIENIE
Dnia 17 lipca 2014 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Marek Pietruszyński (przewodniczący)
SSN Edward Matwijów (sprawozdawca)
SSN Jerzy Steckiewicz
Protokolant : Agnieszka Kmieciak-Goławska
przy udziale prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk. T. C. w sprawie
ppłk. K. Ś. skazanego z art. 231 § 2 k.k. i innych k.k., po rozpoznaniu w Izbie
Wojskowej na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2014 r., zażalenia skazanego na
postanowienie Wojskowego Sądu Okręgowego w P. z dnia 14 maja 2014 r., sygn.
akt: …13/12, … 27/14 w przedmiocie ustalenia wysokości zasądzonych kosztów
sądowych
postanowił
zmienić zaskarżone postanowienie przez ustalenie kosztów
poniesionych
w
postępowaniu
przygotowawczym
i
w
postępowaniu przed sądem I instancji w łącznej kwocie 1 771,96
zł.
UZASADNIENIE
Wojskowy Sąd Okręgowy w P. postanowieniem z dnia 14 maja 2014r., sygn.
akt … 27/14, …13/12, ustalił uzupełniająco w sprawie ppłk K. Ś. wysokość kosztów
procesu na kwotę 7 566,17 zł z tytułu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa
od chwili wszczęcia postępowania.
2
W kwocie ustalonych kosztów procesu wskazał, że mieszczą się koszty
postępowania przygotowawczego w wysokości 3 729,51 zł, koszty stawiennictwa
świadków podczas rozprawy w I instancji w wysokości 3 606,66 zł oraz koszty
ryczałtów (80 zł) i zapytania o karalność (150 zł).
Na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 630 k.p.k., Sąd ten zasądził od ppłk.
K. Ś. na rzecz Skarbu Państwa 1/4 kosztów procesu w postaci wydatków
poniesionych przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania, tj. kwotę
1.881,54 zł oraz kwotę 20 zł, stanowiącą 1/2 wydatków poniesionych przed Sądem
II instancji.
W uzasadnieniu takiego rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał jakie
składniki wydatków złożyły się na wysokość ustalonych uzupełniająco kosztów
procesu i dlaczego w związku z uniewinnieniem oskarżonego od popełnienia trzech
czynów uzasadnione jest obciążenie go tylko w 1/4 części ustalonymi kosztami
procesu.
Zażalenie na to postanowienie złożył ppłk K. Ś., wnosząc o:
1.
zmniejszenie ustalonych w pkt. 1 zaskarżonego postanowienia, kosztów
procesu do kwoty 6.982,91 zł;
2.
zmniejszenie do 1/5 części kosztów procesu przypisanych m u w pkt. 2
orzeczenia.
W uzasadnieniu zażalenia skarżący podniósł, że Sąd bezpodstawnie obciążył
go kosztami procesu, które zaistniały w wyniku uchylenia sprawy do ponownego
rozpoznania. Zdaniem skarżącego niezasadne było również obciążenie go
wydatkami związanymi z wezwaniem i przesłuchaniem 22 świadków wskazanych w
zażaleniu, których zeznania nie miały żadnego związku z postawionymi mu
zarzutami.
W ocenie autora zażalenia, uniewinnienie go od popełnienia 3 czynów, a w
szczególności zarzutu popełnienia przestępstwa w pkt. 1 aktu oskarżenia,
uzasadniało pomniejszenie kosztów procesu do 1/5 części.
Na tej podstawie ppłk K. Ś. wniósł o obniżenie zasądzonych od niego
kosztów procesu w jak najdalej korzystnym dla niego zakresie, w tym częściowe ich
umorzenie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
3
Zażalenie ppłk K. Ś. zasługuje na uwzględnienie, ale nie w takim zakresie jak
to postulował skarżący.
Zgodnie z treścią art. 626 § 2 k.p.k., jeżeli w orzeczeniu kończącym
postepowanie w sprawie zachodzi konieczność dodatkowego ustalenia ich
wysokości, sąd wydaje orzeczenie uzupełniające. Taka potrzeba wydania
orzeczenia uzupełniającego w przedmiocie kosztów procesu zachodziła w
niniejszej sprawie, z uwagi na uchylenie sprawy w części do ponownego
rozpoznania i innymi niż pierwotnie ustalonymi kosztami postępowania.
Koszty postępowania, które powstały po uchyleniu sprawy do ponownego
rozpoznania bez względu na zakres uchylenia, zgodnie z treścią art. 626 § 1 k.p.k.,
powinny być uwzględnione w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
Dokonana w tym zakresie przez Sąd I instancji korekta kosztów w
postanowieniu uzupełniającym jest prawidłowa. Zgodzić się natomiast należy ze
skarżącym, że wydatki poniesione na przesłuchanie świadków w postępowaniu
przygotowawczym wyliczone przez prokuratora nie mogą w całości obciążać
oskarżonego.
Analiza treści zeznań świadków, na które powołał się oskarżony wskazując,
że nie pozostają one w związku z postawionymi mu zarzutami, uzasadniała
częściowe obniżenie tych kosztów o wydatki związane z wezwaniem i
przesłuchaniem świadków Z. M., M. K., W. K. i E. R., tj. o kwotę 478,33 zł (3.729,51
– 478,33 zł = 3.251,18 zł).
Zdaniem instancji odwoławczej, Sąd I instancji ustalonymi wydatkami, które
poniósł Skarb Państwa, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed
Sądem I instancji w sprawie K. Ś., uwzględniając ostateczne prawomocne
rozstrzygnięcie, w świetle którego z 4 zarzucanych mu czynów tylko w jednym
przypadku uznany został on za winnego, słusznie obciążył go w 1/4 części tych
wydatków.
Analiza okoliczności sprawy nie dawała podstaw do obniżenia kosztów
procesu zasądzonych od oskarżonego w wysokości przez niego proponowanej.
Ostatecznie ustalona oskarżonemu kwota kosztów procesu powinna wynosić
1.771,96 zł (7.566,17 zł – 478,33 zł : 4 = 1.771,96 zł).
4
Download