Regulamin konkursu plastycznego pt - Info Sadowne

advertisement
Regulamin konkursu wiedzy
pt. „Adaptacja do zmian klimatu”
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Razem dla klimatu” ogłoszonego
przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa dofinansowanego ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Organizatorzy:
1. Gmina Sadowne
2. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem
Cele konkursu:
Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat środowiska oraz skutków niskiej
świadomości ekologicznej oraz zaktywowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do zapoznania się z tematem adaptacji do zmian klimatu.
Adresaci konkursu:
Konkurs jest kierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Gminy Sadowne.
Warunki konkursu:
- w konkursie wiedzy może uczestniczyć każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który zgłosi
swój udział,
- rywalizacja będzie polegała na uzupełnieniu przygotowanego przez organizatorów testu
sprawdzającego wiedzę z zakresu adaptacji do zmian klimatu,
- test będzie zawierał 10 pytań,
- na odpowiedzi przeznaczonych będzie 45 minut,
- maksymalnie można uzyskać 36 punktów,
- zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 07.10.2016 r. (karta zgłoszenia
– załącznik nr 1) do Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35,
07-140 Sadowne,
- konkurs zostanie przeprowadzony od 24 do 28 października 2016 r. (ostateczny termin
zostanie podany do wiadomości w późniejszym okresie),
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2016 r.,
- wyniki konkursu podawane będą do publicznej wiadomości podczas uroczystości wręczenia
nagród oraz umieszczone na stronach internetowych www.sadowne.pl, gok.sadowne.pl
oraz www.infosadowne.boo.pl
Nagrody:
Nagrody przewidziano dla 3 osób, które zdobędą największą liczbę punktów. Pozostali
uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki za udział.
Materiały pomocnicze:
- Ministerstwo Środowiska, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych
do zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Warszawa 2013.
- Komisja Wspólnot Europejskich, Biała Księga: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie
ramy działania, Bruksela 2009.
- http://klimada.mos.gov.pl
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
Projekt pn. „Wszystko w naszych rękach”
Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia do konkursu wiedzy
pt. „Adaptacja do zmian klimatu”
Imię i nazwisko: ..........................................................................................................................
Klasa: ............................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Wyrażam zgodę na:
1. udział w konkursie ekologicznym zorganizowanym przez Gminę Sadowne i Gminny
Ośrodek Kultury w Sadownem w ramach projektu „Razem dla klimatu” ogłoszonego
przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa dofinansowanego ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach
wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych do konkursu, na stronach
internetowych: www.sadowne.pl, gok.sadowne.pl oraz www.infosadowne.boo.pl, prasie,
oraz do użytku ogólnospołecznego i w innych działaniach edukacyjno-promocyjnych
prowadzonych przez organizatorów konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych zdjęć nie stanowi naruszenia moich dóbr
osobistych. Zdjęcia te mogą być wykorzystane wyłącznie do promocji konkursu, w ramach
realizowanego projektu.
………………………………….........
Miejscowość, data
…………………………………….......
Czytelny podpis
Projekt pn. „Wszystko w naszych rękach”
Download