GRUPA 1 1.82. Do torby z zakupami mama włożyła 1 kg makaronu

advertisement
GRUPA 1
1.82. Do torby z zakupami mama włożyła 1 kg makaronu, 1,5 kg cytryn, 3 paczki masła, każda paczka po
0,25 kg, i kilka torebek cukru, każda po 1 kg. Mama, trzymając torbę z zakupami, działa na ucho
torby siłą 62,5 N. Oblicz:
a) siłę ciężkości działającą na torbę z zakupami,
b) ile torebek cukru kupiła mama,
c) ile kilogramów pomarańczy mama musiałaby włożyć do torby z zakupami, aby siła, z jaką działa
ona na torbę, zwiększyła się o 12%.
1.83. Ustalono, że siła oporu gazu lub cieczy, działająca na poruszające się w nich
ciało jest wprost proporcjonalna do prędkości ciała i wyraża się wzorem Fo=kv gdzie k oznacza
współczynnik proporcjonalności. Dlaczego krople deszczu w pobliżu ziemi spadają ruchem
jednostajnym prostoliniowym?
1.75. Przepisz tekst do zeszytu i uzupełnij.
Pierwsza zasada dynamiki określa warunki ..................... lub ruchu .................... .
prostoliniowego. Ciało spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, jeżeli nie
..................................
na nie żadna siła lub działają siły, których
wypadkowa jest równa zero. I zasadę dynamiki nazywamy zasadą ..................... .
Bezwładność jest to skłonność ciała do zachowania stanu ............................................ lub ruchu
jednostajnego prostoliniowego. Bezwładność ciała jest tym większa, im
................................... jest jego masa. Bez działania siły ciało nie może ....................................
prędkości. Tylko ....................... ..................... siła może zmienić prędkość ciała.
1.74. Samochód jadący z prędkością 40 km/godz gwałtownie hamuje i nieprzypięty pasami
pasażer uderza głową w przednią szybę, zatrzymując się w czasie t = 0,02 s.
Kierowca o masie 75 kg zabezpieczony pasami zatrzymuje się w czasie t = 0,5 s. Powierzchnia
zetknięcia ciała kierowcy z pasem wynosi 0,1 m2, a głowy pasażera z szybą 0,0006 m2.
Oblicz siły działające na jednostkę powierzchni głowy pasażera w czasie zatrzymywania się
samochodu, zakładając, że masa głowy pasażera wynosi około 5 kg.
Podaj sposoby zwiększania bezpieczeństwa pasażerów w samochodach.
1.63. Trzymając w ręku drewnianą kulkę o gęstości d1 = 0,8 g/cm3 zanurzono ją w wodzie o gęstości
d2 = 1g/cm3. Następnie kulkę puszczono. Oblicz przyspieszenie, z jakim kulka wypłynie na
powierzchnię wody. Opór wody pomijamy. Przyspieszenie ziemskie g=9,81 m/s2.
1.40. Piłka spada swobodnie z wysokości h = 4 m i odbija się tak, że przy każdym odbiciu traci 30%
swojej energii. Na jaką wysokość wzniesie się piłka po jednym odbiciu oraz po dwóch odbiciach?
Przyspieszenie ziemskie g=10m/s2.
GRUPA 2
1.55. Przepisz tekst do zeszytu i uzupełnij.
Przyczyną zmiany prędkości ciała jest działanie na to ciało ................................ .
Gdy na każde z dwóch ciał o różnych masach działa jednakowa stała siła, to
ciała poruszają się ruchem .............................................................Przyspieszenie
uzyskane przez ciało na skutek działania siły jest ........................ proporcjonalne do masy ciała.
Jeżeli ciało A ma dwa razy większą masę niż ciało B, to uzyska ono przyspieszenie dwa razy
.............................. niż ciało B.
1.81. Do wiszącej na statywie sprężyny doczepiono ciężarek o masie m1 = 0,05 kg, na skutek czego
sprężyna zwiększyła swoją długość o l = 1 cm.
a) Oblicz siłę, z jaką Ziemia działa na ciężarek.
b) Nazwij siłę działającą wewnątrz sprężyny.
c) Narysuj wektory sił działających na ciężarek.
d) Oblicz wartość siły wypadkowej działającej na ciężarek.
e) O ile zwiększy się długość sprężyny, jeżeli zawiesimy na niej ciężarek o masie trzykrotnie
większej niż masa m1?
1.84. W końcowej fazie skoku spadochronowego skoczek spada ruchem jednostajnym. Ile wynosi
wartość siły oporu powietrza, jeżeli masa spadochroniarza wynosi m = 70 kg? Opisz ruch skoczka
spadochronowego oraz znaczenie czaszy spadochronu podczas tego ruchu.
1.74. Samochód jadący z prędkością 40 km/godz gwałtownie hamuje i nieprzypięty pasami
pasażer uderza głową w przednią szybę, zatrzymując się w czasie t = 0,02 s.
Kierowca o masie 75 kg zabezpieczony pasami zatrzymuje się w czasie t = 0,5 s. Powierzchnia
zetknięcia ciała kierowcy z pasem wynosi 0,1 m2, a głowy pasażera z szybą 0,0006 m2.
Oblicz siły działające na jednostkę powierzchni ciała kierowcy (pod pasem bezpieczeństwa) w
czasie zatrzymywania się samochodu.
Podaj sposoby zwiększania bezpieczeństwa pasażerów w samochodach.
2.39. Piłka tenisowa spada z wysokości 1,5 m na stalową płytę, odbija się od niej i wznosi na wysokość
1,2 m. Opisz przemiany energii piłki. Dlaczego piłka po odbiciu nie wznosi się ponownie na
wysokość 1,5 m? Oblicz, ile procent energii traci piłka w czasie jednego odbicia.
1.63. Trzymając w ręku drewnianą kulkę o gęstości d1 = 0,8 g/cm3 zanurzono ją w wodzie o gęstości
d2 = 1g/cm3 na głębokość 1m. Następnie kulkę puszczono. Oblicz czas, po którym kulka wypłynie
na powierzchnię wody. Opór wody pomijamy. Przyspieszenie ziemskie g=9,81 m/s2.
Download