UMOWA O DZIEŁO NR .................NA RECENZJĘ zawarta w dniu

advertisement
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 141/2016
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
Wniosek nr :………….
Kwota…………………źródło finansowania :………………
UMOWA O DZIEŁO NR .................NA RECENZJĘ
zawarta w dniu …….……… pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, al. Racławickie 1, 20 -059 Lublin,
.....................................................................................................................................................................................
(Jednostka organizacyjna wnioskująca o zawarcie umowy)
reprezentowanym przez:
…………………………………………………….- Dziekana Wydziału działającego z upoważnienia Rektora
zwanym w treści umowy „Uniwersytetem/Zamawiającym”,
a
.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
legitymującym/cą się dowodem osobistym, seria………………………….….….nr………...……………………
PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
zamieszkała/y..............................................................................................................................................................
zatrudniona/y: pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zatrudniony na podstawie umowy o pracę / osoba nie będąca
pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*
Zwanym/ą dalej „Recenzentem/Wykonawcą”.
Zamówienie poniżej 30000 Euro. Nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych art.4 pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004 roku
(t.j.:Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.)
§1
1. Uniwersytet powierza, a Recenzent zobowiązuje się do:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Recenzja powinna zawierać ocenę merytoryczną i metodologiczną rozprawy, ocenę dorobku osoby ubiegającej się o stopień
naukowy/tytuł naukowy oraz wniosek końcowy (konkluzję).
3. W recenzji powinny być szczegółowo wymienione wszystkie zauważone przez recenzenta błędy oraz niesłuszne
lub niedokładne sformułowania.
§2
1.
2.
3.
4.
5.
Recenzent zobowiązuje się osobiście, bez powierzenia innej osobie, wykonać przedmiot umowy i dostarczyć w formie
papierowej i elektronicznej do dnia………………...………………………………………………
Recenzent oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody
natury technicznej i prawnej uniemożliwiające w całości lub części wykonanie przedmiotu umowy.
Recenzent zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób rzetelny i wyczerpujący.
Uniwersytet zobowiązuje się zająć pisemne stanowisko w sprawie przyjęcia recenzji w terminie 7 (siedem) dni liczonych
od dnia jej dostarczenia.
Brak stanowiska Uniwersytetu w terminie określonym w ust. 4 będzie równoznaczny z przyjęciem recenzji bez zastrzeżeń
w dniu, z którym termin ten upływa.
§3
Za wykonanie recenzji zgodnie z umową Recenzent otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………….….... złotych brutto
(słownie: ……………………………………………………….), według stawki, określonej przepisami rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie wysokości i warunków wypłacenia
wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 48).
2. Strony ustalają, że Recenzentowi przysługują autorskie prawa majątkowe do recenzji stworzonej w wyniku wykonania
niniejszej umowy jako utworu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.666, ze zm.), a koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%.
3. Z chwilą przyjęcia recenzji zgodnie z § 2 Recenzent przenosi na Uniwersytet autorskie prawa majątkowe do recenzji,
bez ograniczeń terytorialnych do jego rozporządzania na polach eksploatacji w zakresie:
1) utrwalania i zwielokrotniania techniką cyfrową, drukarską, fotograficzną lub kserograficzną;
1.
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 141/2016
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 30 grudnia 2016 roku
2) wprowadzenia do obrotu i użyczania egzemplarzy recenzji;
3) wprowadzenia do pamięci komputera;
4) udostępniania i rozpowszechniania przez Internet;
5) opublikowania w prasie lub w wydawnictwie książkowym oraz w Internecie;
6) rozpowszechniania na kasetach, CD-ROM, elektronicznych bazach danych;
7) dokonywania przedruków całości albo części utworu, oraz udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów;
8) dokonywania reprodukcji mechanicznej;
9) publicznego odtwarzania, reemitowania;
4. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich zawarte jest w wynagrodzeniu ustalonym w niniejszej umowie.
5. Wynagrodzenie określone w § 3 ust.1 umowy zostanie wypłacone Recenzentowi po przyjęciu recenzji i rachunku
wystawionego przez Recenzenta, w terminie do 30 dni od daty ich złożenia.
6. W razie opóźnienia w wykonaniu recenzji Uniwersytet ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
7. W razie opóźnienia przekraczającego 30 dni Uniwersytet, niezależnie od kar przewidzianych w ust. 5, może odstąpić
od umowy i powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, powiadamiając o tym Recenzenta.
8. W razie niewykonania recenzji zgodnie z wymogami zawartymi w § 1 Uniwersytet może obniżyć kwotę wynagrodzenia
lub odstąpić od jego wypłacenia.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do:
1)
2)
3)
4)
realizowania umowy z należytą starannością;
zachowania w tajemnicy – zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, do których uzyska dostęp w związku z zawarciem niniejszej
umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących wszelkich danych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa,
tj. informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych posiadających wartość gospodarczą, a dotyczących
Zamawiającego;
zabezpieczenia pozyskanych informacji i danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją
lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich wykorzystywania wyłącznie do celów związanych
z realizacją umowy;
ponoszenia odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek naruszenia tajemnicy, o której mowa w pkt. 2 oraz wszelkie inne
szkody powstałe w związku z realizacją umowy.
§5
1. Wykonawca ma obowiązek powiadomić na piśmie Zamawiającego o zmianie stanu faktycznego w obowiązku opłacania
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Za skutki wynikłe z niedopełnienia tego obowiązku odpowiada Wykonawca.
2. Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 ulegnie zmniejszeniu
o naliczone składki ZUS pracodawcy.
§6
1.
2.
3.
Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Uniwersytetu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 14 marca
2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz.U. z 2016 r.,
poz. 882, ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym
oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586).
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
§7
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
…………………………...
Podpis osoby reprezentującej
Uniwersytet
*niepotrzebne skreślić
…………………….….
Kontrasygnata finansowa
……………………………
Recenzent
Download