I piątek marca 2016 r.

advertisement
MSZA ŚWIĘTA
I ADORACJA W INTENCJI MISJI I MISJONARZY
I piątek, 4 marca 2016 r.
INTENCJA MISYJNA: Aby chrześcijanie dyskryminowani i prześladowani
z powodu swojej wiary byli silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie
całego Kościoła.
Wprowadzenie do liturgii:
Dzisiaj, w pierwszy piątek miesiąca w liturgii Kościoła obchodzimy
Święto św. Kazimierza, syna Kazimierza Jagiellończyka, króla Polski. Urodził
się 3 października 1458 r. w Krakowie. Odznaczał się szlachetnym charakterem,
silną wolą i wybitnymi zdolnościami. Jako niezwykle pobożny, gorliwy czciciel
Matki Najświętszej, był także prawdziwym ojcem ubogich. Zmarł 4 marca 1484
r. Jego relikwie spoczywają w Wilnie.
Pragniemy w tym miesiącu prosić Boga, aby chrześcijanie, którzy są
prześladowani i dyskryminowani z powodu swojej wiary, byli silni i wierni
Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła, a także za misjonarzy
i misjonarki, szczególnie pochodzących z naszej diecezji, aby pomimo
przeciwności głosili Dobrą Nowinę. Pamiętamy w naszych modlitwach także
o Misyjnym Dziele Diecezji Kieleckiej, które wspiera pracę misyjną na całym
świecie.
Dzisiaj swoje imieniny obchodzi biskup-senior Kazimierz Ryczan.
Pamiętajmy także o nim w naszych modlitwach.
Modlitwa wiernych:
Do Boga, za wstawiennictwem św. Kazimierza, patrona dnia dzisiejszego,
zanośmy nasze prośby i błagania:
1. Módlmy się za cały Kościół, aby z miłością i radością serca, głosił
wszystkim narodom Chrystusową Ewangelię. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za biskupa-seniora Kazimierza Ryczana w dniu jego imienin,
aby Pan Bóg mu nieustannie błogosławił, darzył zdrowiem, a Matka
Najświętsza wypraszała potrzebne łaski. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby głoszona przez nich
Ewangelia, przyczyniała się do budowania Kościoła na całym świecie.
Ciebie prosimy…
4. Módlmy się o nowe powołania do życia konsekrowanego oraz do pracy
na misjach, aby nie brakowało głosicieli Chrystusa. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby nie zabrakło im siły
w wyznawaniu wiary. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za misjonarzy i misjonarki,
aby Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym. Ciebie prosimy…
7. Módlmy się za nas samych, abyśmy za przykładem św. Kazimierza, byli
gorliwymi czcicielami Matki Najświętszej oraz pomagali ubogim. Ciebie
prosimy…
Miłosierny Boże, obdarz nas swoimi łaskami i wysłuchaj naszych próśb.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Pieśń: O zbawcza hostio
Bp Jan Piotrowski w homilii wygłoszonej w Łagiewnikach mówił, że „każdy,
kto prawdziwie spotkał Jezusa w życiu, musi się Nim podzielić. Każdy, kto jest
ochrzczony, nosi w sobie ogromny potencjał bycia nie tylko uczniem Chrystusa,
ale także Jego misjonarzem”.
Wiara musi być przeżywana i dzielona we wspólnocie. Nikt nie może wierzyć
sam, tak jak nikt nie może żyć sam. Nikt nie dał wiary samemu sobie, tak jak
nikt nie dał sam sobie życia. Wierzący otrzymał wiarę od innych, dlatego
powinien ją przekazywać innym. Każdy wierzący jest jakby ogniwem
w wielkim łańcuchu wierzących. Świadectwo wiary stanowi istotny wymiar
powołania chrześcijańskiego. Powołanie chrześcijańskie jest ze swej natury
powołaniem do apostolstwa. Każdy z nas w swoim środowisku powinien stać
się więc misjonarzem, bo poznał i doznał odkupieńczej miłości Chrystusa,
dlatego Jego miłość musi być przekazywana dalej.
Pieśń: Ja wiem w kogo ja wierzę
Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy jest słowo Chrystusa
(Rz 10, 17). Ale przecież sami dobrze wiemy, że nie tylko słowo Chrystusa jest
przez nas słyszane. Ci, którzy głoszą i wyznają wiarę w Jezusa są
dyskryminowani i prześladowani. Stara się ich zagłuszyć i promować inną
naukę.
Ok. 70 proc. ludności naszej planety żyje w krajach, w których dochodzi do
różnego rodzaju ograniczeń wolności wyznania. Prześladowanie chrześcijan
przybiera dziś różne formy: od ośmieszania, marginalizacji i usuwania
z przestrzeni publicznej aż do odbierania życia. Jako chrześcijanie nie możemy
patrzeć na te wydarzenia obojętnie. Społeczny wymiar zła i grzechu,
prowadzący do prześladowań chrześcijan, domaga się odpowiedzi ze strony
wierzących. Musimy zająć stanowisko pełne zaangażowania poprzez:
solidarność z prześladowanymi, wyrzeczenie się przemocy i ufne powierzenie
się Bogu oraz zjednoczenie z ofiarą Chrystusa. Tylko nieustanna i ufna
modlitwa jest w stanie przezwyciężyć uciemiężenie z powodu wyboru
Chrystusa. Tylko modlitwa całego Kościoła pozwoli prześladowanym być
wiernymi świadkami Ewangelii.
Pieśń: Nie bójcie się żyć dla miłości
Podczas tej litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa prośmy za
dyskryminowanych i prześladowanych chrześcijan z powodu swojej wiary, aby
byli silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.
Polecajmy także Misjonarzy i Misjonarki oraz Misyjne Dzieło Diecezji
Kieleckiej, którzy każdego dnia podejmują działania na rzecz szerzenia wiary
w Chrystusa.
Kyrie, eleison, Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na
chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się
przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia
w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.
al. Łukasz Chowaniec
al. Tomasz Chowaniec
al. Patryk Kundera
Download