w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników

advertisement
453
Dziennik Ustaw Nr 35
Poz. 194 i 195
2) w § 11 ust. 2 wyrazy "Rozwiązanie umowy o pra cę "
zastępuje się wyrazami "RozwIązanie stosunku pracy"; ,
3)
,
§ 22 otrzymuje brzmienie:
,,§ 22. Pracownikom, z wyjątkiem zatrudnionych w
Centrali Zjedno czenia Zakładów Naprawczych
Taboru Kolejowego oraz wym ienionych w § l
pkt 5, przysługuje prawo do bezpłatnego dep utatu węgloweg()."; _
4) w § - 26 dodaje się na , końcu wyrazy "w
100% wynagrodzenia";
Postępowanie
,,§ 36.
wszczęte
po
dyscyplinarne
upływie sześcIl,l
nie
może
być
m ie sięcy
od dnia
p ow zięcia Wiadomości o popełnieniu przewinienia i po upł ywi e trzech lat od popełnienia przewinien ia. Je że li jednak przewinienie zawiera
znamiona przestępstwa, okres ten nie może być
krótszy od przewidz ian ego w przepisach pr a wa
karnego okresu przedawnienia karalnoś c i tak iego przestępstwa.";
6) w § 46 ust. 1 w y raz ,;powiatowych"
razem "terenowych".
zastępuje s i ę
wy-
wys okośc i
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
stop a da 1975 r.
życie
z dniem 1 li-
Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszew icz
5) § 36 otrzymuje brzmienie:
195
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW
z dnia 24
października
1975 r.
w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanyrh do pracy za
w celu realizacji budownictwa eksportowego j - usł u g związanych z eksportem.
zmieniające rozporządzenie
granicą
Na podstawie art. 298 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r.
Nr 24, po z. 141 i z 1975 r. Nr ' 16, poz. 91) oraz art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach p i enięż­
nych z ubezpieczenia sp o ł ec znego w razie choroby i m a c i erzyństwa (Dz. U. z 1975 r. Nr 34, pDZ. 188) po porozumieniu z Centralną Radą Zwi.ązków Zawodowych zarząd za
się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady M inistrów z dn ia
27 grudnia 1974 r. w spraw ie niektórych praw i obOW Iąz­
ków pracowników skierowanych do pracy za gTanicą w
celu realizacji budownictwa eksportowego i usług zw iąza ­
nych z eksportem (Dz. U. Nr 51, poz. 330) § 5 otrzymuje
brzmienie:
,,§ 5. 1. Pracownikowi zatrudnionemu za granicą za czas
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do
pracy wskutek choroby albo odosobnienia w
związku z chorobą zakaźną wypłaca się wynagrodzenie w wysokości i/na zasadach ustalony c h
dla zasiłku chorobowego przep isami usta wy
z dnia 17 grudn ia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezp ieczenia spnłecznego w r aZie
choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1975 r. Nr 34,
poz. 188) ze zmianami wynikającymi z ust. 2-5.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypł a ­
ca się przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalen da rzowych. Jeżeli jednak niezdolność do pracy trwa
dłużej niż 30 dni, a stan zdrowia pracownika n ie
pozwala na prz ew iezienie go do kraju, pracow nikowi wypłaca się wynagrodzenie przez dalszy
okres ch orob y do ch wili , gdy je go w y jazd do
kraju stanie się moźliwy.
3. Wynagrod zen ie, o którym mowa w ust. 1 i 2,
zmn ie js za si ę w cz ę ści w al utowej o kwotę zasiłku
walutowego otrzymywanego przez pracownika
z tytułu u be zpieczenia w organizacji ubezp ieczeniowej w kraju. w którym jest realizow a na budowa (usłu ga ) eksportowa.
4. W okres ie dalszej n i ezdolności do pracy po powroc ie do kraju pracow nikowi przysługuje zasiłek chorobowy w złotych. Do okresu p o bie rania
zas i łku ch orobowego wlicza s i ę okres pobie ran ia
wynagrodzen ia , o którym mowa w ust. l i 2.
5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku, o którym mowa
w ust. 4, uwz glę dn i a się wynagrodzenie przysłu­
gujące pracownikowi w ma.cierzystym z a kładzie
pracy bezp o średnio · przed skierowan ie m do pr acy za granicą. Je żel i pracownik n ie był za tru dnion y w kraju przed s ki erowaniem ąo pracy za
gr a ni cą" za podstawę wymiaru z a sił ku przyjmuje
s i ę , kwotę o d pow iadając ą miesi ęc zn emu wynagrodzeniu osiąganemu w tym okres ie w kraju prz e z
pracow nik ó w o pod ob nych kwalif ikacja ch, zatrud nionyc h w tym samym lub p odobn y m charakterze,"
§ 2. Rozporz ą dz e nie wchodzi w życie z dn ie m 1 listop ada 1975 r.
P reze s R a dy Ministrów: P. Jaros zewicz
Download