Skład Komitetu Monitorującego POPT 2014-2020

advertisement
Stan na dzień: 24 maja 2016 r.
Komitet Monitorujący
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) powołuje się Komitet Monitorujący Program
Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.
W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele:
- strony rządowej,
- strony samorządowej,
- partnerów spoza administracji.
Przedstawiciele strony rządowej:
1. Przewodniczący Komitetu – właściwy Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju:
Paweł Chorąży
2. przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego –
jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 20142020:
Przemysław Derwich
Magdalena Iwaniecka-Łabędź (z-ca)
3. przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
jako Instytucji do spraw koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa:
–
Beata Mietelska
Kamil Linowski (z-ca)
4. przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
jako Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa:
–
Konstancja Piątkowska
Rafał Laskowski (z-ca)
5. przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego –
jako Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w obszarze
informacji i promocji:
Jacek Jaworski
Anna Kobylińska-Wołosiak (z-ca)
6. przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego –
jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
2014-2020:
Agnieszka Jurczyszyn
Monika Radwańska (z-ca)
7. przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego –
jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój
2014-2020:
Anna Mickiewicz
Małgorzata Mika (z-ca)
8. przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego –
jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020
Aleksandra Kwiatkowska
Agnieszka Sosin (z-ca)
9. przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego –
jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 20142020:
Wilhelm Dworak
Aneta Nowikowska-Kurowska (z-ca)
10. przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego –
jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 20142020:
Agneta Bukowska
Mariusz Kurc (z-ca)
11. przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych
Dorota Jaworska
Beata Niebrzydowska (z-ca)
12. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Magdalena Szymańska
Magdalena Radzikowska (z-ca)
13. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania:
Justyna Jambor
Joanna Kozłowska (z-ca)
Przedstawiciele strony samorządowej:
1. po jednym przedstawicielu ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu
terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczpospolitej Polskiej
w Komitecie Regionów Unii Europejskiej:
a. Unia Metropolii Polskich
Izabela Ewa Szczesik-Zobek
Aneta Spychała (z-ca)
b. Związek Gmin Wiejskich RP
Paweł Tomczak
Edward Trojanowski (z-ca)
c. Związek Miast Polskich
Andrzej Porawski
Tomasz Potkański (z-ca)
d. Związek Powiatów Polskich
Jarosław Komża
Rudolf Borusiewicz (z-ca)
e. Związek Województw RP
Danuta Sowińska
Jakub Szymański (z-ca)
Przedstawiciele partnerów spoza administracji:
1. po jednym przedstawicielu organizacji związkowych i organizacji pracodawców
a. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
Katarzyna Zimmer-Drabczyk
Marzena Podolska-Bohjar (z-ca)
b. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Andrzej Radzikowski
Bartłomiej Kubiaczyk (z-ca)
c. Forum Związków Zawodowych
Mirosława Tymcio
Igor Frydrykiewicz (z-ca)
d. Pracodawcy RP
Ewa Płodzień-Pałasz
Kamil Mich (z-ca)
e. Konfederacja Lewiatan
Małgorzata Lelińska
Maria Pietrzak (z-ca)
f. Związek Rzemiosła Polskiego
Adam Paprocki
Norbert Pruszanowski (z-ca)
g. Business Centre Club
Marcin Tumanow
Magdalena Hołowicka (z-ca)
2. jeden przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej:
Marek Kamiński
Monika Szulc (z-ca)
3. jeden przedstawiciel środowiska naukowo-akademickiego wskazywany przez
Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich :
Wiesław Banyś
Stanisław Bielecki (z-ca)
4. po jednym przedstawicielu organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
a. organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska
Krzysztof Wychowałek
Elżbieta Lenarczyk-Priwieziencew
(z-ca)
b. organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden
z rodzajów działalności objętej POPT - OFOP:
Michał Dymkowski
Agata Wiśniewska-Górczewska (z-ca)
c. organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia
społecznego lub równości szans płci lub równości szans lub
niedyskryminacji
Cezary Miżejewski
Karolina Cyran-Juraszek (z-ca)
d. federacji organizacji pozarządowych
Iwona Janicka
Krzysztof Budziński (z-ca)
Obserwatorzy:
- przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Beata Błasiak-Nowak
- przedstawiciel Instytucji Audytowej
Urszula Olędzka
- przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie
procesu desygnacji
Sylwester Zając
- przedstawiciel Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej
Agnieszka Dawydzik
- przedstawiciel Komisji Europejskiej
Paweł Olechnowicz
- przedstawiciel Związku Banków Polskich
Arkadiusz Lewicki
- przedstawiciele Instytucji koordynującej
regionalnych programów operacyjnych
Umowę
Partnerstwa
Edyta Świderska
Paulina Radecka
w
zakresie
- inne osoby, na zaproszenie Przewodniczącego.
Download