Ogłoszenie_-_Biesiada_2016

advertisement
WÓJT GMINY PIELGRZYMKA
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka
w zakresie podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
– organizacja Biesiady Zespołów Kresowych w Pielgrzymce
§ 1.
Rodzaj zadania
Konkurs dotyczy zadania polegającego na wsparciu działalności podmiotów działających na
rzecz podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w organizacji Biesiady Zespołów
Kresowych w Pielgrzymce w dniu 7 sierpnia 2016 r., w tym:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
organizacja i przygotowanie występów artystycznych,
wynagrodzenie zespołów biorących udział w biesiadzie,
opieka oraz upominki dla zespołów,
wystawa produktów lokalnych oraz ich promocja,
organizacja konkursów z nagrodami,
organizacja zabawy biesiadnej,
organizacja konkursów oraz zabaw dla dzieci,
ubezpieczenie imprezy oraz inne opłaty z nią związane,
zakup niezbędnego sprzętu i innych artykułów.
§ 2.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Gmina Pielgrzymka przeznacza środki finansowe na realizację zadania w wysokości
2.000 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100).
§ 3.
Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:
 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.),
 uchwały Nr XV/81/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie „Programu współpracy Gminy Pielgrzymka z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2016 rok”.
2. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2
i 3 oraz art. 11 ust. 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu zlecana jest w formie powierzenia
wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego
realizacji.
4. Środki finansowe zostaną przekazane podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert.
Przewiduje się dofinansowanie jednej oferty.
1
5. Rozpatrywane będą jedynie oferty kompletne i poprawne, złożone według wzoru
i w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
6. Oferta jest uznana za kompletną, jeżeli:
a) dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki, tj.:
 wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący
o podstawie działalności podmiotu (ważny 3 miesiące od daty uzyskania),
 sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za 2015 rok, a w przypadku
krótszej działalności za okres tej działalności sporządzony na podstawie ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)
– bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
 sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok, a w przypadku krótszej działalności za
okres tej działalności,
 statut podmiotu,
 upoważnienie osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest
wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub
aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do
składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania
umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania
rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy
nie posiadający osobowości prawnej;
b) załączniki spełniają wymogi ważności (tj. są podpisane przez osoby uprawnione);
c) w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika
powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli
osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być
podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda
strona opatrzona powinna być także datą potwierdzania zgodności z oryginałem;
d) wypełnione zostały wszystkie pola oferty.
7.
Oferta uznana jest za prawidłową, jeżeli:
a) jest zgodna z celami i założeniami konkursu,
b) złożona jest na właściwym formularzu,
c) złożona jest w wymaganym terminie,
d) podmiot jest uprawniony do złożenia oferty,
e) oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione,
f) działalność statutowa podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego
przedmiotem konkursu,
g) jest czytelna (tzn. wypełniona została maszynowo, komputerowo lub pismem
drukowanym jednolicie w całości),
h) jest spójna (tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym
zakresem rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań,
a kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji),
i) termin realizacji zadania zgadza się z wymaganym terminem realizacji zadania,
j) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem
formalno-rachunkowym,
k) kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów uwzględnia sposób kalkulacji
kosztów.
2
8.
Strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte, spięte) i ponumerowane.
9.
Oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub
przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
11. Kwota przyznanej datacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku
podmiot biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego
zadania lub zrezygnować z jego realizacji. Przyznanie dotacji w wysokości niższej od
określonej w ofercie wymaga korekty harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu
projektu.
12. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.
§ 4.
Terminy i warunki realizacji zadania
1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w dniu 7 sierpnia
2016 r. Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze
środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy.
2. Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie Gminy
Pielgrzymka (w miejscowości Pielgrzymka), a zadanie to musi być przedmiotem jego
działalności statutowej.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz termin złożenia sprawozdania z jego
realizacji zostaną określone w umowie.
§ 5.
Termin składania ofert
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy
w Pielgrzymce, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka (w godzinach pracy urzędu)
lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 25 lipca 2016 r. O przystąpieniu do
konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie
nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu (tj. „Konkurs na
realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie podtrzymywania polskiej
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej – organizacja Biesiady Zespołów Kresowych”).
§ 6.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Tryb oceny ofert określa § 13 – 17 „Programu współpracy Gminy Pielgrzymka
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok”.
2. Ocena formalna ofert polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty
(zgodnie z § 3 ust. 6 i 7 niniejszego ogłoszenia).
3. Kryteria oceny merytorycznej oferty są następujące:
3
Lp.
1
2
3
Nazwa
wskaźnika
Ocena możliwości
realizacji zadania
publicznego
Ocena
planowanych
działań i budżetu
Ocena jakości
wykonania zadania
i kwalifikacji osób
Opis kryterium
Punktacja
WAGA WSKAŹNIKA
Doświadczenie podmiotu (i partnerów) w realizacji podobnych
zadań
Posiadane rekomendacje dla podmiotu (i partnerów), w tym
jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych,
innych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
Realność wykonania zadania publicznego
WAGA WSKAŹNIKA
Rzetelny, realny opis planowanych działań
Niezbędność wydatków do realizacji zadania
Kwalifikowalność kosztów oraz realność i klarowność kalkulacji
kosztów
WAGA WSKAŹNIKA
Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe
Doświadczenie gwarantujące profesjonalne wykonanie zadania
Suma
30
10
10
10
30
10
10
10
20
10
10
80 pkt
4. Oferty, które uzyskają w ocenie merytorycznej poniżej 40 pkt, nie uzyskują
rekomendacji do dofinansowania.
5. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Pielgrzymka
w terminie do 14 dni od terminu składania ofert.
6. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone na stronie
internetowej www.pielgrzymka.biz.
7. Od zarządzenia w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu
odwołania.
§ 7.
Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju
W roku 2015 Gmina Pielgrzymka realizowała następujące zadanie w ramach otwartego
konkursu ofert w zakresie objętym przedmiotem niniejszego konkursu:
 w zakresie podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – dotacja w wysokości
2.000,00 zł.
Wójt Gminy
Tomasz Sybis
4
Download