Umowa o świadczeniu usług przedszkola w roku - zsp

advertisement
Umowa
o świadczeniu usług przedszkola w roku szkolnym 2017/2018
zawarta w dniu ………… 06.2017 roku w Jankowicach
pomiędzy Gminą Pszczyna - Przedszkolem Publicznym nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Jankowicach, reprezentowanym przez mgr Agnieszkę Kowalik-Stania – dyrektora, zwanym dalej
„Przedszkolem”
a
Panią/Panem ............................................................................................................................................
zamieszkałą/ym w ................................................................................................, legitymującą/ym się
dowodem osobistym seria ................... nr ............................................... – wydanym przez
…………………………………………………………………………… nr PESEL …………...........................................…………..,
tel. ………….................……………… adres email ……………………………………………………………………………………....
będąca/ym rodzicem bądź opiekunem prawnym dziecka wskazanego w § 1, zwanym dalej w umowie
„Rodzicem”
zgodnie z Uchwałą Nr XXX/340/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 16.02.2017 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę
Pszczyna.
§1
Przedmiotem umowy jest ustalenie zakresu usług i wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dotyczących dziecka:
...................................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka
urodzonej/go ....................................................………………………………………………………………....………….……,
data i miejsce urodzenia
nr PESEL ..................................................................................................................................................,
zamieszkałej/go.…………...........................................................................................................................
adres zamieszkania
§2
1. Przedszkole zobowiązuje się do organizowania zajęć wychowania przedszkolnego w dni robocze
od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący:
a) w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00 w ramach zapewnienia
bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego;
b) w wymiarze ………….. dziennie - poza czasem bezpłatnego korzystania z wychowania
przedszkolnego – zgodnie z liczbą godzin zadeklarowanych we wniosku
o przyjęcie do przedszkola w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie przez dziecko z posiłków w ilości i na zasadach
określonych w § 4 niniejszej umowy.
3. Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny na dany
rok szkolny, statut przedszkola oraz regulaminy wewnętrzne ustalane przez dyrektora.
4. Rodzic przyjmuje do wiadomości, że czas pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 ustala
się w godzinach od 6.30 do 16.30
1
§3
1. Rodzic zobowiązuje się do pokrycia kosztów żywienia dziecka, określonych w § 4 oraz
– z wyłączeniem dzieci sześcioletnich objętych obowiązkiem przedszkolnym – uiszczenia opłaty
za zajęcia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt b).
2. Wysokość opłat za zajęcia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt b) wynosi 1 zł za każdą godzinę, chyba
że stosowna uchwała Rady Miejskiej przewiduje zwolnienie z jej uiszczania.
3. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole (zajęcia), o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt b) ustalana jest po zakończeniu każdego miesiąca, jako iloczyn stawki godzinowej
określonej w ust. 2 oraz liczby pełnych godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu
pomniejszonej o czas trwania bezpłatnych zajęć, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a),
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Przy ustalaniu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, w przypadku niepełnych godzin
dziennego pobytu, przyjmuje się zasadę, że każda rozpoczęta godzina traktowana jest jak pełna.
5. Opłatę za wyżywienie i zajęcia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. b) ustalaną na podstawie
pisemnej informacji o jej wysokości i przekazywaną przez przedszkole do 5 dni po zakończeniu
miesiąca, Rodzic zobowiązuje się uiszczać z dołu do 15 dnia miesiąca.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie, naliczone zostaną ustawowe odsetki za opóźnienie,
za okres od dnia upływu terminu płatności (15 dnia miesiąca) do dnia zapłaty.
7. W przypadku nieobecności dziecka opłata za świadczenia, o których mowa w ust. 1 nie jest
naliczana.
§4
1. Rodzic oświadcza, że dziecko korzystać będzie z następujących posiłków:
śniadanie* / obiad* / podwieczorek*
(* niepotrzebne skreślić)
2. Wysokość opłaty za poszczególne posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem
prowadzącym.
3. Opłata za posiłki uwzględnia wyłącznie koszt surowców użytych do ich przygotowania i może ulec
zmianie bez konieczności zmiany niniejszej umowy. O nowej wysokości opłat za posiłki dyrektor
przedszkola poinformuje Rodziców poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie
przedszkola.
4. Na dzień zawarcia niniejszej umowy opłaty za posiłki wynoszą: śniadanie 1,70 zł; obiad 3,00 zł;
podwieczorek 1,30 zł.
5. Miesięczna wysokość opłaty za posiłki stanowi sumę opłat za posiłki określone w ust. 1 w związku
z ust. 4, z których dziecko skorzystało podczas swojego pobytu w przedszkolu.
§5
1. Koszty żywienia i opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole należy uiszczać na rachunek
bankowy zespołu o numerze 52 1050 1070 1000 0090 3041 6227
W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka/za miesiąc ....... opłata za świadczenia
przedszkola ....... zł, za żywienie ………. zł.
Za termin dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek
bankowy.
2. W przypadku utrzymywania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca,
dyrektor zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia na koniec miesiąca oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.
3. W przypadku kiedy dziecko nie korzysta ze świadczeń przedszkola określonych w niniejszej
umowie (bez uzasadnionej przyczyny) przez okres co najmniej 1 miesiąca, dyrektor ma prawo
rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca
oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.
2
§6
Rodzic zobowiązuje się do:
a) przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez inne pełnoletnie osoby,
upoważnione w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym dyrektorowi przedszkola w godzinach określonych w § 2 ust. 1 pkt a) i b) umowy,
b) przestrzegania zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
c) zapoznania się z treścią statutu przedszkola i przestrzegania jego postanowień,
d) współpracy z przedszkolem w szczególności w zakresie spraw związanych z przebiegiem
procesu wychowawczo-dydaktycznego, którego uczestnikiem jest dziecko,
e) przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka i niezwłocznego powiadamiania
w przypadku zachorowania dziecka na chorobę zakaźną,
f) uczestniczenia w zebraniach rodziców,
g) informowania przedszkola, o każdej nieobecności dziecka powyżej jednego dnia.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 4 ust. 3.
2. Rodzic może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Uchwały Nr XXX/340/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna.
4. Umowa została zawarta na okres od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
§8
1. Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie zwartych w umowie danych osobowych (własnych
i dziecka) dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług związanych z nauczaniem, wychowaniem
i opieką dla dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Gmina Pszczyna.
2. Rodzic wyraża zgodę/nie wyraża zgody, na użycie zdjęć zawierających wizerunek dziecka
wykonanych podczas zajęć i uroczystości organizowanych przez Przedszkole poprzez ich publikację
na stronie internetowej Przedszkola oraz w materiałach promujących Przedszkole.
……………………………………………….
podpis dyrektora przedszkola
……………………………………………….
podpis Rodzica
3
Download