mapy ryzyka powodziowego - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

advertisement
Mapy
zagrożenia i ryzyka powodziowego
Witold Jaworski
Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Radziejowice, 02.12.2014
Zagadnienia
1. Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego – informacje ogólne.
2. ISOK – opracowanie map.
3. Rodzaje map zagrożenia i ryzyka powodziowego.
4. Informacje uwzględniane na mapach.

warstwy referencyjne,

warstwy map zagrożenia powodziowego,

warstwy map ryzyka powodziowego.
4. Obszary/obiekty cenne kulturowo.
5. Przykłady map.
2
Podstawa prawna
Dyrektywa Powodziowa
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarządzania nim
Ustawa Prawo Wodne
Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104).
3
Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego
Mapy zagrożenia powodziowego sporządza się dla obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka
powodziowego.
art. 88d, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.)
Mapy ryzyka powodziowego sporządza się dla obszarów, dla których
wykonano mapy zagrożenia powodziowego.
art. 88e, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.)
Szczegółowy zakres
art. 88d, e ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Rozporządzenie MŚ, MTBiGM, MAiC oraz MSW z dnia 21 grudnia 2012 r. w
sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego, Dz. U. z 2013 r. poz. 104
4
Mapy zagrożenia powodziowego
Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej
ocenie ryzyka powodziowego, sporządza się mapy zagrożenia powodziowego.
Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się w szczególności:

obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi
raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
ekstremalnego,

obszary szczególnego zagrożenia powodzią (raz na 100 i 10 lat),

obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: zniszczenia lub
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wału
przeciwsztormowego.
Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się następujące elementy:

zasięg powodzi,

głębokość wody lub poziom zwierciadła wody,

w uzasadnionych przypadkach – prędkość przepływu wody lub natężenie
przepływu wody.
art. 88d, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.)
5
6
Mapy ryzyka powodziowego
Dla obszarów określonych na mapach zagrożenia powodziowego sporządza się mapy
ryzyka powodziowego.
Na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się potencjalnie negatywne skutki
związane z powodzią uwzględniające:
1) szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią,
2) rodzaje działalności gospodarczej,
3) instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako
całości,
4) występowanie:

ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

kąpielisk,

obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody, zabytków,
5) w uzasadnionych przypadkach:

obszary, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy transport dużej ilości
osadów i rumowiska,

potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody.
art. 88e, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.)
7
8
9
Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego
Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego
sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony
morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy
urzędów morskich i przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej.
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej
wiadomości mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
przez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej.
Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego
podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji.
art. 88f, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.)
10
ISOK
Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi
zagrożeniami
akronim ISOK (POIG.07.01.00-00-025/09).
Podstawowym celem projektu jest utworzenie nowego elementu w
znacznym stopniu poprawiającego osłonę społeczeństwa, gospodarki i
środowiska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi
zagrożeniami.
11
ISOK
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy
•
•
•
•
•
•
•
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Instytut Łączności – Państwowy
Instytut Badawczy
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
•
•
Mapy zagrożenia
powodziowego
Mapy ryzyka powodziowego
Mapy zagrożeń
meteorologicznych
Mapy innych zagrożeń
MPHP 1:10 000
Platforma informatyczna ISOK
Numeryczny Model Terenu oraz
Numeryczny Model Pokrycia
Terenu
Ortofotomapy
BDOT
•
Identyfikacja krajowych
systemów informacyjnych
•
Wsparcie merytoryczne w
zakresie zarządzania
kryzysowego
12
Podstawy metodyczne MZP i MRP
Metodyka opracowania map zagrożenia powodziowego
Opracowanie wykonane na zlecenie KZGW, sfinansowane ze środków NFOŚiGW, zrealizowane przez
DHI Polska 2009.
Metodyka opracowania map ryzyka powodziowego,
opracowanie na zlecenie KZGW, sfinansowane ze środków NFOŚiGW zrealizowane przez konsorcjum
DHI Polska, DHI WASY GmbH, DHI a.s., 2009.
Metodyka obliczania maksymalnych poziomów wody o określonym
prawdopodobieństwie przewyższenia dla wybrzeża oraz ujściowych odcinków rzek
będących pod wpływem oddziaływania morza
opracowanie wykonane w ramach projektu ISOK, zad. 1.3.1.2 Opracowanie metodyki MZP i MRP dla
obszarów zagrożonych od strony morza oraz dla Żuław Wiślanych, zrealizowane przez IMGW PIB,
Urząd Morski Gdynia.
Metodyka opracowania produktów geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb
wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i
zarządzania nim,
opracowanie wykonane na zlecenie KZGW, sfinansowane ze środków NFOŚiGW, zrealizowane przez
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie, Sp. Z.o.o., 2009.
Uzgodnienia pomiędzy KZGW a CMPiS IMGW-PIB
zapisane w dokumencie pt. ”Projekt ISOK – Wymagania techniczne map MZP i MRP”
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Produktu.
13
GENEROWANIE
OZP W
ŚRODOWISKU
GIS
Water Level
0.0
10000.0
20000.0
30000.0
40000.0
50000.0
93.319
130000.0
140000.0
150000.0
14
60.706
ODRA_BD-NS
62.468
120000.0
63.522
110000.0
65.590
100000.0
66.772
ZWW405
420850
421300
423600
425250
ZWW406
ZWW407
ZWW408
Now
a Sol
429150
431200
433300
435100
426850
397850
398950
400250
402200
404500
406400
408600
410200
413100
412050
412250
413100
415350
416450
418200
65.0
68.012
ZWW401
Glogow
ZWW402
ZWW403
ZWW404
69.527
70.0
70.726
ODRA_BD-NS
72.494
90000.0
73.875
80000.0
75.982
ODRA_BD-NS
77.485
75.0
395300
360450
361850
363250
364700
367000
368300
369450
370800
372400
373850
374800
376150
376300
376600
377300
379300
380800
382300
383600
385300
386750
388800
389450
390150
392300
80.0
80.297
282700
279260
[meter]
81.603
70000.0
83.429
60000.0
85.358
ODRA_BD-NS 268000 - 328600
87.294
327000
328600
329650
331600
332500
334400
337000
338550
339500
340600
342300
344600
346600
348700
350450
352200
353750
355500
357800
85.0
89.179
90.0
90.403
Scinaw
a
ZWW306
ZWW307
314150
315500 316300
316600
317250
319170
320650
322400
323400
324600
309900
311200
312900
Malczyce
ZWW309
ZWW305
ZWW304
ZWW310
91.707
95.0
95.293
ZWW308
ZWW302
ZWW303
96.680
40.0
98.133
100.0
100.384
105.0
101.799
110.0
103.571
130.0
105.168
125.0
106.813
115.0
268000
268700
269550
270150
271000
272100
274000
275150
276550
277300
278300
280200
281150
283500
284400
286100
287250
288200
289000
289750
290500
292550
294600
294800
295000
296600
298300
299000
300600
301300
301730
302550
303500
304800
306450
307200
MODELOWANIE
HYDRAULICZNE
108.430
Obszary zagrożenia powodziowego
DANE
WEJŚCIOWE
15-5-2010 00:00:00
120.0
60.0
55.0
50.0
45.0
ODRA_NS-CIGA
160000.0
Dane wejściowe
Topograficzne dane w postaci cyfrowej

numeryczny model terenu (NMT) (2012-2013 r.)

ortofotomapy i BDOT

zdigitalizowane mapy topograficzne

terenowe pomiary geodezyjne
– przekroje korytowe (2012-2013 r.)
– inwentaryzacja budowli wodnych
Skala 1:10000
Skala 1:50000
15
Dane wejściowe
Lidar

St. 1: 178 276 km²
gęstość 4/6 p/m2, ZRMS 0,15 m;

St. 2: 12 409 km²
gęstość 12 p/m2, ZRMS 0,10 m;

ok. 80 – 100 TB
NMT - wielkości oczka
siatki 1m na 1m
Przekroje korytowe

łącznie 24 531 szt.
16
Geometria mostów
Discharge
2254.766
23.000
23.963
24.687
2299.967
2299.968
22.300
23.240
23.943
1429.981
1429.982
1429.744
1429.189
1428.768
1428.308
21.350
22.159
22.789
23.306
24.170
24.930
25.569
110000.0
2949.973
24.326
25.229
25.993
26.680
556000
568400
570200
569600
566000
567000
557250
558450
570200
571000
572000
24.0
2949.973
2298.482
2295.034
2292.418
2289.563
26.291
105000.0
2947.911
24.999
25.915
26.666
27.376
1427.829
1427.365
27.008
27.717
26.0
2943.126
2939.497
27.462
1426.890
1426.425
28.307
28.961
29.592
100000.0
2935.536
2286.589
2283.704
28.204
28.938
1425.956
1425.486
1425.021
95000.0
28.197
2280.760
2277.875
29.480
30.094
30.730
28.0
2931.410
28.954
29.707
2274.961
2272.047
2269.162
30.203
30.801
31.531
30.0
2927.408
2923.323
30.236
30.829
31.465
1424.566
90000.0
2919.321
2915.278
31.334
32.228
33.194
85000.0
2911.235
2266.336
1424.096
ODRA_CIGACICE-SLUBICE 491150 - 516100
2907.233
32.062
31.932
32.630
33.717
80000.0
2903.313
2263.422
1423.622
1423.166
1422.701
1407.326
543750
563450
536500
547350
554700
551100
552300
553550
548700
549800
564700
559700
560800
545000
546150
514500
516100
517500
519000
522780
524000
524800
525750
526800
527950
537750
538900
540100
541300
542500
32.0
32.661
33.339
33.337
34.328
34.722
504600
496400
497400
498400
491150
506200
507400
562100
562800
511100
509500
512500
520550
521500
529250
530450
531600
532800
534000
535250
BialaGora
2899.270
2260.477
2257.651
1861.876
35.061
34.048
35.387
34.519
35.448
75000.0
2895.185
941.323
1329.319
1343.718
70000.0
2891.265
2887.263
35.326
36.281
65000.0
1094.691
1773.629
2160.457
34.0
2066.953
35.854
36.779
36.452
37.464
60000.0
1138.709
1343.151
1342.998
36.0
1970.288
37.429
38.483
ZWW417
Polecko
2725.527
2156.947
2155.995
38.374
39.139
39.754
55000.0
38.015
39.109
1342.998
1342.998
38.0
2777.316
39.429
40.159
40.682
502900
501150
495800
493950
487800
486050
489100
478600
480600
455940
499200
461000
[meter]
64.0
2775.996
2155.996
2155.996
50000.0
40.088
45000.0
40.808
41.288
1342.999
40.807
41.706
42.192
40.0
2775.996
2155.997
1342.999
1235.999
1235.999
KrosnoOdrz
2775.996
2775.997
41.746
42.700
43.195
40000.0
2155.997
1996.997
1996.998
42.0
42.347
42.746
ODRA_CIGACICE-SLUBICE 454500 - 474700
43.330
43.841
664.152
43.623
44.962
44.0
2775.997
43.663
825.642
1236.000
470300
473800
474700
472220
482240
483850
463300
464350
465860
467500
468800
476230
454500
458400
460340
62.0
2580.997
948.670
44.196
45.732
45.981
46.574
35000.0
2580.998
44.270
834.980
1997.000
1236.000
1236.000
30000.0
1180.944
44.666
46.221
46.841
47.471
25000.0
822.692
1997.000
1997.000
46.0
2579.998
47.372
48.033
47.693
48.456
49.283
ZWW414
Nietkow
2579.998
1236.000
1236.000
1236.000
20000.0
2581.000
48.661
49.500
50.305
15000.0
1997.000
1997.000
1997.000
48.0
49.265
50.138
50.896
50.134
50.866
51.373
ZWW413
2581.000
1236.000
1236.000
1236.000
10000.0
2581.000
51.164
51.976
52.458
50.0
2581.000
1997.000
1997.000
1997.000
5000.0
51.793
52.657
53.130
0.0
52.088
52.0
2581.000
Water Level
Cigacice_w
ZWW412 od
2581.000
Discharge
53.104
12.0
2581.000
Water Level
1236.000
54.0
53.137
Discharge
54.134
Water Level
1997.000
56.0
53.792
58.0
54.789
60.0
2581.000
Modelowanie hydrauliczne
Wybór odpowiedniego
rodzaju modelu
hydraulicznego
Przygotowanie
danych wejściowych
do modelu
Budowa modelu
hydraulicznego
Obróbka wyników i
przygotowanie
MZP i MRP
Symulacje scenariuszy
powodziowych
Kalibracja modelu
hydraulicznego
21-5-2010 00:00:00
[m^3/s]
1400.0
1350.0
1300.0
1250.0
1200.0
1150.0
1100.0
1050.0
1000.0
950.0
22.0
Slubice
900.0
20.0
850.0
18.0
16.0
800.0
14.0
ODRA_CIGACICE-SLUBICE 526800 - 570200
115000.0
120000.0
[m]
750.0
700.0
650.0
18
Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego
obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest niskie i wynosi 0,2 %, (czyli raz na 500 lat)
obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest średnie i wynosi 1 %, (czyli raz na 100 lat)
obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest wysokie i wynosi 10 %, (czyli raz na 10 lat)
Obliczenia dla następujących scenariuszy:
 powódź od strony rzek o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 0,2%,
p = 1% i p = 10%,
 powódź od strony rzek o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 1% przy założeniu
zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,
 powódź od strony morza o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 0,2% i p=1%,
 powódź od strony morza o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 1% przy
założeniu uszkodzenia lub zniszczenia budowli pasa technicznego.
19
Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego
Zestawy tematyczne map
1) zasadnicza treść

zagrożenie

ryzyko
2) scenariusz powodziowy

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi: niskie, średnie, wysokie

awaria obwałowania
3) rodzaj modelowania

głębokość wody (modele 1D lub 2D)

prędkość i kierunek przepływu wody (modele 2D)
4) rodzaj negatywnych konsekwencji

dla ludności oraz wartość potencjalnych strat powodziowych

dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej
Wersje

kartograficzna (.pdf, .tiff, . geotiff)

numeryczna (baza danych GIS)
20
Mapy zagrożenia powodziowego
MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
GŁĘBOKOŚĆ WODY
10%
od strony morza
p = 1%, p = 0,2%
1%
0,2%
PRĘDKOŚĆ
I KIERUNEK
PRZEPŁYWU WODY
10%
1%
0,2%
zniszczenie lub
uszkodzenie wału
przeciwpowodziowego
p = 1%
21
Mapy ryzyka powodziowego
MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO
NEGATYWNE KONSEKWENCJE
DLA LUDNOŚCI ORAZ WARTOŚCI
POTENCJALNYCH STRAT
POWODZIOWYCH
10%
od strony morza
1%
0,2%
zniszczenie lub
uszkodzenie wału
przeciwpowodziowego
NEGATYWNE KONSEKWENCJE
DLA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
10%
od strony morza
1%
0,2%
zniszczenie lub
uszkodzenie wału
przeciwpowodziowego
22
TYTUŁ
GODŁO, NAZWA ARKUSZA
LEGENDA
GŁÓWNA RAMKA DANYCH
TREŚĆ MAPY
SKALA
PODZIAŁKA LINIOWA
UKŁAD ARKUSZY
ZAMAWIAJĄCY,
WYKONAWCA
AKTUALNOŚĆ DANYCH
23
Informacje na mapach
GIS
Systemy Informacji Geograficznej
Warstwy (tematyczne) GIS
 sposób organizacji danych w GIS;
 każda warstwa zawiera wyłącznie jeden rodzaj ściśle określonych
danych, np. rzeki, jeziora, zabytki itp.;
 poszczególne warstwy mogą by wyświetlane i analizowane
pojedynczo lub w kombinacji z innymi warstwami tematycznymi.
1. Warstwy referencyjne.
2. Warstwy map zagrożenia powodziowego.
3. Warstwy map ryzyka powodziowego.
24
Warstwy referencyjne

cieki naturalne i kanały,

cieki pozostałe,

wody powierzchniowe,

drogi,

koleje,

województwo,

powiat,

gmina,

granica pasa technicznego brzegu morskiego,

granica pasa ochronnego brzegu morskiego,

granica portów i przystani morskich,

obszar zagrożenia powodziowego dla rzek i morza,

obszar zagrożenia powodziowego dla regionu wodnego,

obszar zagrożenia powodziowego dla dorzecza,

miejscowości,

podział arkuszowy map w skali 1 : 10 000 dla układu 1992.
25
Warstwy referencyjne
26
27
Warstwy map zagrożenia powodziowego
 głębokość wody,
 prędkość wody,
 kierunki przepływu wody,
 maksymalne rzędne zwierciadła wody,
 rzędne korony wałów przeciwpowodziowych w przekrojach
poprzecznych,
 miejsca przelania się wód przez wał przeciwpowodziowy,
 miejsce uszkodzenia wału.
28
Warstwy map zagrożenia powodziowego
Głębokość wody
typ warstwy: powierzchniowa
opis: głębokość wody określona w wyniku modelowania hydraulicznego 1D lub 2D; dla
każdego scenariusza powodzi głębokości przedstawiane są na osobnych warstwach
źródło danych: IMGW-PIB CMPIS
Atrybuty:
Opis klas głębokości
1 – ≤ 0,5m (niskie zagrożenie
dla ludzi i obiektów budowlanych)
2 – 0,5-2m (średnie zagrożenie dla ludzi ze względu
na możliwość ewakuacji na wyższe piętra,
ale wysokie ze względu na straty materialne)
3 – 2-4m
(wysokie zagrożenie dla ludzi – zalaniu
mogą podlegać nie tylko partery,
ale również pierwsze piętra budynków)
4 – >4m
(bardzo wysokie zagrożenie dla ludzi i bardzo wysokie zagrożenie
wystąpienia szkód całkowitych)
29
30
Warstwy map zagrożenia powodziowego
Prędkość wody
opis: prędkość określona w wyniku modelowania hydraulicznego 2D
źródło danych: IMGW-PIB CMPIS
Atrybuty:
Opis klas prędkości
1 – ≤ 0,5m/s (prędkość mała – woda ma niewielką
zdolność oddziaływania na obiekty)
2 – 0,5-1m/s (prędkość średnia – woda ma umiarkowaną
zdolność oddziaływania na obiekty
i jest w stanie przemieszczać obiekty
o niewielkich rozmiarach i masie, stanowi zagrożenie dla ludzi)
3 – 1-2m/s
(prędkość duża – woda ma silną zdolność oddziaływania na obiekty i jest w stanie
przemieszczać obiekty o stosunkowo dużych rozmiarach i masie, stanowi poważne
zagrożenie dla ludzi)
4 – >2m/s
(prędkość bardzo duża – woda ma bardzo silną zdolność oddziaływania na obiekty
i jest w stanie przemieszczać obiekty o bardzo dużych rozmiarach i masie
oraz naruszać strukturę obiektów statycznych, stanowi bardzo poważne
zagrożenie dla ludzi)
31
Warstwy map zagrożenia powodziowego
Kierunki przepływu wody
typ warstwy: punktowa
opis: kierunek przepływu wody określony w wyniku modelowania hydraulicznego 2D
źródło danych: IMGW-PIB CMPIS
Atrybuty:
Kierunek wektora prędkości
0-360
32
33
Warstwy map zagrożenia powodziowego
Maksymalne rzędne zwierciadła wody
typ warstwy: punktowa
opis: określony maksymalny poziom zwierciadła wody dla danego scenariusza – wynik
modelowania hydraulicznego 1D lub 2D
źródło danych: IMGW-PIB CMPIS
Atrybuty:
Identyfikator cieku lub zbiornika (PRNG, MPHP)
Nazwa cieku lub zbiornika (PRNG)
Maksymalna rzędna zwierciadła wody wynikająca z modelowania w m n.p.m. dla
określonego scenariusza
34
Warstwy map zagrożenia powodziowego
Rzędne korony wałów przeciwpowodziowych
typ warstwy: punktowa
opis: rzędne korony wałów przeciwpowodziowych w przekrojach poprzecznych
źródło danych: IMGW-PIB CMPIS
Atrybuty:
Identyfikator cieku lub zbiornika (PRNG, MPHP)
Nazwa cieku lub zbiornika (PRNG)
Maksymalna rzędna korony wałów przeciwpowodziowych w m n.p.m.
35
Warstwy map zagrożenia powodziowego
Miejsca przelania się wód przez wał przeciwpowodziowy
typ warstwy: liniowa / punktowa
opis: miejsce przelania się wód przez wał przeciwpowodziowy
źródło danych: IMGW-PIB CMPIS
Atrybuty:
Identyfikator cieku lub zbiornika (PRNG)
Nazwa cieku lub zbiornika (PRNG)
Rodzaj brzegu:
L – lewy
P – prawy
O – opaskowy
I – inne
36
37
38
Warstwy map zagrożenia powodziowego
Miejsce uszkodzenia wału przeciwpowodziowego/przeciwsztormowego
typ warstwy: liniowa / punktowa
opis: miejsce zniszczenia, uszkodzenia wału przeciwpowodziowego lub
przeciwsztormowego uwzględniane w modelowaniu hydraulicznym 2D
źródło danych: IMGW-PIB CMPIS
Atrybuty:
Identyfikator cieku lub zbiornika (PRNG)
Nazwa cieku lub zbiornika (PRNG)
Identyfikator scenariusza awarii obwałowania rzeki /Identyfikator scenariusza awarii
budowli ochronnej pasa technicznego
P – wał przeciwpowodziowy
S – przeciwsztormowy
Długość przerwania [m]
Współrzędne geograficzne X/Y dolnego końca wyrwy
Rodzaj brzegu:
L – lewy
P – prawy
O – opaskowy
I – inne
39
40
Warstwy map ryzyka powodziowego

użytkowanie terenu,

użytkowanie terenu z obliczonymi potencjalnymi stratami powodziowymi,

budynki,

zakłady przemysłowe,

ujęcia wody,

strefy ochronne ujęć wody,

kąpieliska,

formy ochrony przyrody,

obszary cenne kulturowo,

obiekty cenne kulturowo,

ogrody zoologiczne,

cmentarze (potencjalne ogniska zanieczyszczeń),

składowiska odpadów (potencjalne ogniska zanieczyszczeń),

oczyszczalnie i przepompownie ścieków (potencjalne ogniska zanieczyszczeń).
41
NEGATYWNE KONSEKWENCJE
NEGATYWNE KONSEKWENCJE
DLA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DLA LUDNOŚCI ORAZ WARTOŚCI
POTENCJALNYCH STRAT POWODZIOWYCH
42
Obszary/obiekty cenne kulturowo
typ warstwy: powierzchniowa / punktowa
źródło danych: MKiDN, NID
Atrybuty
Miejscowość (identyfikator PRNG, nazwa)
Numer z rejestru zabytków
Obiekt wyszczególniony na mapie ryzyka powodziowego
P – pomnik zagłady
M – muzeum, skansen
ND – nie dotyczy
Obiekt wpisany na listę UNESCO (T/N)
Informacja czy obiekt znajduje się w obszarze zalania w danym scenariuszu
43
Obszary/obiekty cenne kulturowo
Rozporządzenie MŚ, MTBiGM, MAiC i MSW z 21 grudnia 2012 r.
w sprawie opracowywania MZP i MRP – § 9.2.
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego uwzględnia się określenie
na mapie specjalnym oznaczeniem:
 obszarów i obiektów zabytkowych nieruchomych, w szczególności
objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 pkt 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)
Art. 7.
Formami ochrony zabytków są:
1) wpis do rejestru zabytków
44
Obszary/obiekty cenne kulturowo
Rozporządzenie MŚ, MTBiGM, MAiC i MSW z 21 grudnia 2012 r.
w sprawie opracowywania MZP i MRP – § 9.2.
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego uwzględnia się określenie
na mapie specjalnym oznaczeniem:
 zabytków wpisanych na Listę dziedzictwa światowego, o której mowa w
art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r.
przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla
Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz. U. z 1976 r.
Nr 32, poz. 190)
45
Obszary/obiekty cenne kulturowo
Rozporządzenie MŚ, MTBiGM, MAiC i MSW z 21 grudnia 2012 r.
w sprawie opracowywania MZP i MRP – § 9.2.
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego uwzględnia się określenie na mapie
specjalnym oznaczeniem:

pomników zagłady, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o
ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z
późn. zm.)
Art. 2. Pomnikami Zagłady są tereny, na których są położone:
1) Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu,
2) Pomnik Męczeństwa na Majdanku,
3) Muzeum “Stutthof” w Sztutowie,
4) Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy,
5) Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince,
6) Muzeum Martyrologiczne - Obóz w Chełmnie nad Nerem,
7) Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze,
8) były Obóz Zagłady w Bełżcu.
46
Obszary/obiekty cenne kulturowo
Rozporządzenie MŚ, MTBiGM, MAiC i MSW z 21 grudnia 2012 r.
w sprawie opracowywania MZP i MRP – § 9.2.
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego uwzględnia się określenie na mapie
specjalnym oznaczeniem:

skansenów i muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, o którym
mowa w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz.
987)
Art. 13.
1. W celu potwierdzenia wysokiego poziomu merytorycznej działalności i znaczenia zbiorów oraz w celu ewidencjonowania
muzeów spełniających te warunki, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi
Państwowy Rejestr Muzeów, zwany dalej „Rejestrem”.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uzależnia wpis do Rejestru w szczególności od
znaczenia posiadanych przez muzeum zbiorów, zespołu wykwalifikowanych pracowników, pomieszczeń i stałego źródła
finansowania – zapewniających spełnienie statutowych celów muzeum.
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób prowadzenia Rejestru,
2) wzór wniosku o wpis do Rejestru,
3) warunki i tryb dokonywania wpisów w Rejestrze,
4) okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
– biorąc pod uwagę uprawnienia nadzorcze ministra nad muzeami.
4. Z dniem wpisu do Rejestru muzeum jest uprawnione do używania nazwy „muzeum rejestrowane”.
5. Muzeum rejestrowane korzysta ze szczególnej ochrony i pomocy finansowej państwa.
6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza w BIP wykaz muzeów rejestrowanych.
47
Obszary/obiekty cenne kulturowo
Rozporządzenie MŚ, MTBiGM, MAiC i MSW z 21 grudnia 2012 r.
w sprawie opracowywania MZP i MRP – § 9.2.
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego uwzględnia się określenie na mapie
specjalnym oznaczeniem:

bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, o którym mowa w
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz.
642 i 908)
Art. 6.
1. Zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa
narodowego stanowią, w całości lub części, narodowy zasób biblioteczny.
48
Obszary/obiekty cenne kulturowo
Rozporządzenie MŚ, MTBiGM, MAiC i MSW z 21 grudnia 2012 r.
w sprawie opracowywania MZP i MRP – § 9.2.
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego uwzględnia się określenie na mapie
specjalnym oznaczeniem:

archiwów, których zbiory tworzą narodowy zasób archiwalny, o którym mowa w
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016)
Art. 2.
1. Narodowy zasób archiwalny służy nauce, kulturze, gospodarce narodowej
oraz potrzebom obywateli.
49
Obszary/obiekty cenne kulturowo
Dane z Narodowego Instytutu Dziedzictwa (stan 07.02.2013 r.)
Na mapach ryzyka powodziowego należy uwzględnić wszystkie (znajdujące się w
obszarze zagrożenia):

pomniki historii,

zabytki znajdujące się na Światowej Liście UNESCO,

zabytki gromadzone przez Wojewódzkiego Konserwatora (geokodowane do adresu).
Na mapach ryzyka powodziowego można ewentualnie uwzględnić częściowo:

zabytki gromadzone przez Wojewódzkiego Konserwatora (geokodowane do
miejscowości i ulic, tylko te których dokładną lokalizację uda się zweryfikować w oparciu o dane
BDOT oraz „Wiki lubi zabytki”).
Nie ma możliwości zlokalizowania pozostałych zabytków w oparciu o listy ewidencyjne.
Jest to zadanie bardzo czasochłonne, wymagające znajomości historii gromadzenia
zabytków i często weryfikacji w terenie. Szacunkowa ilość zabytków stanowiących
ewidencje gminną – to ok. 1 500 000 obiektów.
50
51
Wersja kartograficzna .pdf
52
Wersja kartograficzna GeoTIFF
53
Wersja kartograficzna GeoTIFF
54
Wersja numeryczna (baza danych GIS)
Warstwy numeryczne
punktowe, liniowe i poligonowe
Tabele atrybutowe
dodatkowe dane nie prezentowane w formie kartograficznej
Metadane
METADANE
SYSTEM ISOK
55
MZP i MRP
PRZYKŁADY
56
57
58
59
60
61
62
63
Dziękuję za uwagę
Witold Jaworski
Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
tel.: (22) 56 94 142
[email protected]
Download