Umowa zlecenia – wzór

advertisement
UMOWA ZLECENIA
zawarta w dniu ……………………………….. w Warszawie pomiędzy:
………………………………………....…………………………………………………………
………………………………………....…………………………………………………………
………………………………………....…………………………………………………………
………………………………………....…………………………………………………………
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a
Panią/Panem ……………………………………………………………….
Zamieszkałym(ą) w ………………………….. przy ulicy …………………………………
PESEL …………………………, legitymującym się dowodem osobistym serii …………….…
nr ……………………….
zwanym(ą) dalej „Zleceniobiorcą”
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zleceniodawcy
następujących czynności:
………………………………………....…………………………………………………………
………………………………………....…………………………………………………………
………………………………………....…………………………………………………………
§2
1. Za wykonane czynności Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie w wysokości
………….…………………… zł
brutto (słownie:
………………………………………….. brutto).
2. Od wynagrodzenia (ust. 1) będą potrącone należności publicznoprawne, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia, na podstawie rachunku
prawidłowo wystawionego przez Zleceniobiorcę, w terminie 14 dni od dnia złożenia
rachunku Zleceniodawcy.
§3
1. Zleceniobiorca wykonuje zlecone mu czynności (§ 1) osobiście. Za zgodą Zleceniodawcy
Zleceniobiorca może powierzyć zlecone mu czynności osobie trzeciej. Wówczas za
działania osoby trzeciej Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność względem
Zleceniodawcy jak za własne działania.
2. Zleceniobiorca wykonuje zlecone mu czynności (§ 1) samodzielnie, bez bezpośredniego
nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest jednak zobowiązany
stosować się do wskazówek Zleceniodawcy, co do sposobu wykonania zlecenia.
§4
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonywać zlecone mu czynności z należytą
starannością.
2. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy materiały i środki niezbędne do wykonania
zlecenia. Po zakończeniu zlecenia Zleceniobiorca jest zobowiązany rozliczyć się ze
Zleceniodawcą z materiałów i środków przekazanych mu przez Zleceniodawcę.
§5
1. Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniobiorca nie nabywa praw pracownika.
1.
2.
3.
4.
§6
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……………… do dnia ……………
Każda ze Stron może rozwiązać Umowę, bez podania powodu, z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, który wynosi 14 dni.
Z ważnego powodu każda ze Stron może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym,
bez zachowania okresu wypowiedzenia.
W każdym czasie Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron.
§7
1. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania zlecenia, Zleceniodawca ma
prawo odmowy wypłaty całości lub części umownej kwoty.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich strat wynikłych z powodu
niewykonania zleconych czynności względnie zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego
mu mienia.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny
obowiązujące przy wykonywaniu czynności wynikających ze zlecenia i oświadcza, że
będzie ich przestrzegał, a także oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na wykonanie
zlecenia.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
§9
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej
ze stron.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
............................................
Pracownik
merytorycznie prowadzący
........................................
Zleceniodawca
.................................................
Zleceniobiorca
Download