ADAMIAK J., STĘPIEŃ A. 1998. Reakcja pszenicy jarej na

advertisement
TECHNIKA UPRAWY ROLI
BUCZYŃSKI G., NOWICKI J., MARKS M. 1991. Reakcja buraka cukrowego na głębokość
orki w warunkach gleby ciężkiej. W: Doskonalenie technologii i organizacji produkcji
rolniczej na Żuławach. IMUZ Falenty/Elbląg – ART Olsztyn. Artykuły i doniesienia, część
III: 121-130
MARKS M., NOWICKI J., BUCZYŃSKI G. 1991. Wpływ różnych sposobów uprawy gleby
ciężkiej na jej fizyczne właściwości. W: Doskonalenie technologii i organizacji produkcji
rolniczej na Żuławach. IMUZ Falenty/Elbląg – ART Olsztyn. Artykuły i doniesienia, część
III: 111-120
MARKS M., NOWICKI J., BUCZYŃSKI G. 1991. Plonowanie oraz zachwaszczenie
pszenicy ozimej i jarej w zależności od uprawy gleby ciężkiej. W: Doskonalenie
technologii i organizacji produkcji rolniczej na Żuławach. IMUZ Falenty/Elbląg – ART
Olsztyn. Artykuły i doniesienia, część III: 131-140
SZWEJKOWSKI Z., NOWICKI J., WANIC M., HRUSZKA M. 1991. Porównanie różnych
technik wykonywania orek w warunkach Żuławskich. W: Doskonalenie technologii i
organizacji produkcji rolniczej na Żuławach. IMUZ Falenty/Elbląg – ART Olsztyn.
Artykuły i doniesienia, część III: 51-64
MARKS M. 1992. Uprawki pożniwne. Rolnicze ABC 8: 5-6
NOWICKI J. SZWEJKOWSKI Z. 1992. Uprawa roli a zmianowanie. Rolnicze ABC 9: 8-9
MARKS M., BUCZYŃSKI G. 1993. Ugniatanie gleby. Rolnicze ABC 9: 10-11
NOWICKI J., BUCZYŃSKI G., MARKS M., SZWEJKOWSKI Z., WANIC M. 1993.
Opracowanie zasad uprawy roli pod bobik na glebie ciężkiej. Biul. Nauk. ART Olsztyn 2:
121-125
MARKS M. 1996. Problem ugniatania gleby we współczesnym rolnictwie. W: Czynniki
agrotechniczne w rolnictwie zrównoważonym. Mat. Konf. Nauk., Olsztyn, 86-91
MARKS M. 1996. Badania nad możliwością różnej uprawy i agromelioracyjnego nawożenia
gleby ciężkiej. W: Czynniki agrotechniczne w rolnictwie zrównoważonym. Mat. zjazdowe,
Olsztyn, 98-101
NOWICKI J., MARKS M. 1996. Zasady uprawy roli pod rzepak ozimy. W: Rzepak –
produkcja surowca olejarskiego. Red. W. Budzyński, T. Ojczyk. ART w Olsztynie, 57-63
ORZECH K. 1996. Zróżnicowana uprawa gleby średniej. W: Czynniki agrotechniczne w
rolnictwie zrównoważonym. W: Czynniki agrotechniczne w rolnictwie zrównoważonym.
Mat. zjazdowe, Olsztyn, 102-105
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I., SKRODZKI M. 1997. Skutki różnej techniki siewu i
sposobu przykrycia nasion bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 187-192
MARKS M., NOWICKI J. 1997. Reakcja bobiku na różne sposoby uprawy roli. Zesz. Probl.
Post. Nauk Rol. 446: 193-197
MARKS M. 1998. Studium nad racjonalizacją uprawy gleb ciężkich. Acta Acad. Agricult.
Tech. Olst., Rozprawy i Monografie 5: ss. 72
MARKS M. 1998. Reakcja koniczyny czerwonej na zróżnicowaną uprawę roli. Rocz. AR
Poznań, Rolnictwo 52(II): 25-31
MARKS M. 1998. Badania nad możliwością różnej uprawy gleby ciężkiej. Ogólnopolski
Informator Produkcji Roślinnej 2: 21-22
ORZECH K., WANIC M., NOWICKI J. 1999. Wpływ zróżnicowanej uprawy roli na
zachwaszczenie i plonowanie pszenicy ozimej w warunkach gleby średniej. Fol. Univ.
Agric. Stetin., Agricultura 74: 141-146
MARKS M. 2000. Warto wrócić do zespołu upraw pożniwnych i nawożenia słomą.
Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 9: 18-22
MARKS M., NAPIÓRKOWSKI J. 2000. Znaczenie głęboszy w uprawie roli. Ogólnopolski
Informator Produkcji Roślinnej 12: 2-5
MARKS M., BUCZYŃSKI G. 2002. Degradacja gleb spowodowana mechanizacją prac
polowych oraz sposoby i możliwości jej zapobiegania. Post. Nauk Rol. 4: 27-39
NOWICKI J., ORZECH K. 2002. Wpływ zróżnicowanej uprawy gleby średniej na niektóre
jej właściwości fizyczne. Rocz. Nauk Rol., Ser. A Roślinna 116(1-4): 143-156
ORZECH K., NOWICKI J., WANIC M. 2002. Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od
sposobu uprawy gleby średniej. Pam. Puł. 130(II): 523-529
ORZECH K., WANIC M., NOWICKI J. 2002. Masa resztek pozbiorowych i zawartości
próchnicy w glebie w zależności od zróżnicowanej uprawy gleby średniej. Fragm. Agron.
2: 191-197
ORZECH K., NOWICKI J., MARKS M. 2003. Znaczenie uprawy roli w kształtowaniu
środowiska. Post. Nauk Rol. 1: 131-144
MARKS M., KUROWSKI T. P., ORZECH K., KUROWSKA A. 2004. Stan sanitarny łanu i
plonowanie bobiku w zależności od sposobów uprawy roli. Fragm. Agron. 2: 71-79
ORZECH K., MARKS M., NOWICKI J. 2004. Energetyczna ocena trzech sposobów uprawy
roli na glebie średniej. Ann. UMCS, E Agricultura 59(4): 1275-1281
ORZECH K., MARKS M., NOWICKI J., BUCZYŃSKI G. 2004. Influence of medium soil
cultivation methods and meteorological conditions on weeds infestation in horse bean. Pol.
J. Nat. Sci. 16(1): 67-75
BUCZYŃSKI G., MARKS M., ORZECH K. 2005. Zachwaszczenie roślin w zależności od
sposobu uprawy zagęszczonej gleby średniej. Bibliotheca Fragm. Agron. 9: 41-42
KUROWSKI T.P., MARKS M., KUROWSKA A., ORZECH K. 2005. Stan sanitarny i
plonowanie jęczmienia jarego w zależności od sposobu uprawy roli. Acta Agrobot. 59(2):
335-346
MARKS M. 2005. Produkcyjne efekty różnych sposobów uprawy gleb ciężkich w północnowschodniej Polsce. Biul. Nauk. UWM 1: 155-164
MARKS M., BUCZYŃSKI G., ORZECH K. 2005 Wpływ zagęszczenia gleby na
zachwaszczenie roślin. Bibliotheca Fragm. Agron. 9: 105-106
MARKS M., ORZECH K., NOWICKI J. 2005. Uprawa gleby średniej a niektóre jej
właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne i plonowanie roślin. Biul. Nauk. UWM 1:
145-154
ORZECH K., NOWICKI J., MARKS M., BUCZYŃSKI G. 2005. Wpływ uproszczeń w
uprawie roli na zachwaszczenie potencjalne gleby średniej. Bibliotheca Fragm. Agron. 9:
111-112
ORZECH K., BUCZYŃSKI G., MAKOWSKI P. 2006. Wpływ uproszczeń uprawy roli na
zachwaszczenie potencjalne gleby średniej. Fragm. Agron. 2: 242-250
KUROWSKI T.P., MARKS M., ORZECH K., KOWALSKA E. 2008. Stan sanitarny i
plonowanie pszenicy ozimej w zależności od sposobu uprawy roli. Zesz. Probl. Post. Nauk
Rol. 531: 95-103
MARKS M., ORZECH K. 2008. Systemy uprawy roli w nowoczesnym rolnictwie. Rolnicze
ABC 11: 10-12
MARKS M. 2009. Uprawa roli poprawia urodzajność gleb. Top Agrar 8: 92-96
ORZECH K., MARKS M. 2010. Uproszczenia w uprawie roli i ich znaczenie w
nowoczesnym rolnictwie. Świat Zbóż. Biul. Inf. Krajowej Federacji Producentów Zbóż 14:
41-42
EKOLOGIA CHWASTÓW I ICH ZWALCZANIE
ADAMIAK E., ZAWIŚLAK K. 1991. Fitocenozy chwastów jęczmienia jarego uprawianego
w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. W: Synteza i perspektywa nauki o
płodozmianach, ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. II: 197-206
ADAMIAK E., ZAWIŚLAK K. 1991. Fitocenozy chwastów owsa uprawianego w
płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. W: Synteza i perspektywa nauki o
płodozmianach, ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. II: 207-214
ADAMIAK J., ADAMIAK E. 1991. Zachwaszczenie pszenicy ozimej w płodozmianie z
różnym udziałem zbóż. W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach, ART Olsztyn –
VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. II: 175-183
BRZOZOWSKI J., SEKŚCIŃSKI W., SKRODZKI M. 1991. Porównanie tradycyjnej i
lotniczej techniki ochrony pszenicy ozimej przed chwastami. Fragm. Agron. 3: 73-82
BRZOZOWSKI J., SEKŚCIŃSKI W., SKRODZKI M., BRZOZOWSKA I. 1991. Ochrona i
dolistne dokarmianie pszenicy ozimej przy zastosowaniu śmigłowca Mi-2. W:
Doskonalenie technologii i organizacji produkcji rolniczej na Żuławach. IMUZ Falenty/
Elbląg – ART Olsztyn, cz. III: 141-153
WANIC M., NOWICKI J., SZWEJKOWSKI Z., HRUSZKA M. 1991. Wpływ
zróżnicowanego nawożenia na intensywność zachwaszczenia w warunkach gleby ciężkiej.
W: Doskonalenie technologii i organizacji produkcji rolniczej na Żuławach. IMUZ
Falenty/ Elbląg – ART Olsztyn, cz. III: 75-82
ADAMIAK E. 1992. Weed infestation of cereals grown in specialized cereal rotations and
monocultures. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 55: 115-128
ADAMIAK E., ZAWIŚLAK K. 1992. Porównanie zachwaszczenia zbóż ozimych i jarych nie
chronionych i traktowanych herbicydami. Zesz. Nauk. AR Kraków, Rolnictwo 33: 173185
ADAMIAK E., ZAWIŚLAK K. 1993. Zmienność zbiorowisk chwastów bobiku w różnych
warunkach siedliska i następstwa roślin. Biul. Nauk. ART Olsztyn 1: 133-137
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E. 1994. Znaczenie płodozmianu i herbicydów w ograniczaniu
zachwaszczenia pszenicy ozimej. W: Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych.
Mat. Konf. Nauk., Olsztyn – Bęsia, 59-68
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E. 1994. Znaczenie płodozmianu i herbicydów w ograniczaniu
zachwaszczenia jęczmienia jarego. W: Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych.
Mat. Konf. Nauk., Olsztyn – Bęsia, 69-78
BRZOZOWSKI J. 1995. The efficiency and profitability of integrated urea pesticide
treatment in winter wheat production. W: Aktuàlne otàzky ozivenia
agrokompleksu.Zbornik referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou ǔčacstou.
Oblastný Výskumny Ústav Agroekológie, Michalovce, 340-344
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I., SARNOWSKI J. 1996. Efektywność zabiegów
łączonych pestycydowo-nawozowych w uprawie pszenicy ozimej. Prog. Plant Prot. 36(2):
299-301
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E. 1996. Zagrożenie plantacji chwastami. W: Rzepak produkcja
surowca olejarskiego. Red. W. Budzyński, T. Ojczyk. ART Olsztyn, 77-81
BRZOZOWSKA I. 1997. Wpływ mieszanin pestycydów z mocznikiem na skuteczność
zwalczania chwastów i zdrowotność pszenicy ozimej. Fragm. Agron. 4: 27-35
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I., MAMRYK Z. 1997. Skuteczność mieszanin
herbicydowo-mocznikowych stosowanych dolistnie w pszenżycie ozimym. Zesz. Nauk.
AR Szczecin, Rolnictwo 65: 35-40
ADAMIAK E., ADAMIAK J. 1998. Wpływ następstwa roślin i herbicydów na
zachwaszczenie pszenżyta ozimego. Rocz. Nauk Rol., Ser. A Roślinna 113 (3-4): 63-71
ADAMIAK E., STĘPIEŃ A. 1998. Wpływ sposobów nawożenia na kształtowanie się
zachwaszczenia pszenicy jarej i jęczmienia ozimego. Rocz. AR Poznań, Rolnictwo 52: 59-66
KOPYTOWSKI J., JASTRZĘBSKA M., BANASZKIEWICZ T. 1999. Wpływ herbicydów na
zachwaszczenie pierwotne i wtórne w szkółce drzew owocowych. Biul. Nauk. ART
Olsztyn 3: 85-97
ADAMIAK E., ADAMIAK J., STĘPIEŃ A. 2000. Wpływ następstwa roślin i herbicydów na
zachwaszczenie jęczmienia jarego. Ann. UMCS, E Agricultura 55 (supplementum): 9-15
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I., JASTRZĘBSKA M. 2000. Skuteczność
odchwaszczania pszenicy ozimej herbicydem Granstar 75 DF i jego mieszaniną z
mocznikiem. Ann. UMCS, E Agricultura 55 (supplementum): 25-34
JASTRZĘBSKA M., BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I. 2000. Efektywność stosowania
mieszanin herbicydowych i dokarmiania dolistnego mocznikiem pszenicy ozimej. Ann.
UMCS, E Agricultura 55 (supplementum): 59-66
STĘPIEŃ A., ADAMIAK J., ADAMIAK E. 2000. Wpływ sposobów nawożenia na
kształtowanie się zachwaszczenia buraka cukrowego. Ann. UMCS, E Agricultura 55
(supplementum): 197-203
HOŁDYŃSKI CZ., JASTRZĘBSKI W., JASTRZĘBSKA M. 2001. Potencjalna zawartość
diaspor chwastów w glebie a zachwaszczenie aktualne łanów pszenicy ozimej. Acta Bot.
Warm. Masur. 1: 189-196
HOŁDYŃSKI CZ., JASTRZĘBSKI W., JASTRZĘBSKA M. 2001. Anemochoria diaspor w
krajobrazie rolniczym. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów
52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 105
HOŁDYŃSKI CZ., JASTRZĘBSKI W., JASTRZĘBSKA M. 2001. Rozprzestrzeniania się
diaspor Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. w ekosystemie polnym. W: Udział
Amaranthus retroflexux, Chenopodium album i Echinochloa crus-galli w zbiorowiskach
segetalnych. 25 Kraj. Konf. z cyklu: Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce, IUNG
Puławy, 11-12
HRUSZKA M. 2001. Kształtowanie się populacji chwastów i wydajności bobiku (Vicia faba
ssp. minor L.) pod wpływem proekologicznych metod regulacji zachwaszczenia. Cz. I.
Wpływ zastosowanych metod na stan i stopień zachwaszczenia bobiku. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 478: 173-180
HRUSZKA M. 2001. Kształtowanie się populacji chwastów i wydajności bobiku (Vicia faba
ssp. minor L.) pod wpływem proekologicznych metod regulacji zachwaszczenia. Cz. II.
Wpływ zabiegów regulacji zachwaszczenia na wydajność bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk
Rol. 478: 181-186
JASTRZĘBSKA M., BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I. 2001. Skuteczność działania
herbicydu Granstar 75 WG stosowanego z adiuwantem Trend 90 EC i mocznikiem w
uprawie pszenicy ozimej. Biul. Nauk. UWM Olsztyn 11: 105-113
BRZOZOWSKA I. 2002. Efektywność zabiegów herbicydowych i herbicydowomocznikowych stosowanych w uprawie pszenicy ozimej. Cz. II. Efektywność nawożenia
azotem w zależności od sposobu aplikacji i intensywności odchwaszczania herbicydem.
Fragm. Agron. 2: 171-178
KOSTRZEWSKA M. K., ZAWIŚLAK K. 2002. Herbicydy jako czynnik kształtujący
zbiorowiska chwastów w życie ozimym. Pam. Puł. 130(I): 379-385
ADAMIAK E., ADAMIAK J. 2003. Photobiologische Verunkrautungsregulierung im
Winterweizen. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 15: 294-295
ADAMIAK E., ADAMIAK J., STĘPIEŃ A., BALICKI T. 2003. Wpływ następstwa roślin i
poziomu ochrony na zachwaszczenie odmian pszenicy ozimej. Zesz. Probl. Post. Nauk
Rol. 490: 15-22
ADAMIAK J., STĘPIEŃ A. 2003. Efektywność bronowania w regulacji zachwaszczenia
jęczmienia ozimego. Prog. Plant Prot. 43(2): 506-509
ADAMIAK J., STĘPIEŃ A. 2003. Wirksamkeit mechanischer Unkrautbekämpfung im
Sommerweizen und in Wintergerste in Abhängigkeit von der Düngungsmethode. Mitt.
Ges. Pflanzenbauwiss. 15: 292- 293
BRZOZOWSKA I. 2003. Studia nad nawożeniem i regulacją zachwaszczenia w uprawie
pszenżyta ozimego. Rozprawy i Monografie 82. UWM Olsztyn, ss. 100
HRUSZKA M. 2003. Efektywność proekologicznych i chemicznych sposobów regulacji
zachwaszczenia w zasiewach kukurydzy pastewnej. Cz. I. Wpływ zastosowanych
zabiegów na stan i stopień zachwaszczenia łanu kukurydzy pastewnej. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 490: 81-89
HRUSZKA M. 2003. Efektywność proekologicznych i chemicznych sposobów regulacji
zachwaszczenia w zasiewach kukurydzy pastewnej. Cz. II. Wpływ zachwaszczenia na
plonowanie kukurydzy pastewnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490: 91-98
ORZECH K., NOWICKI J., MARKS M. 2003. Wpływ różnych sposobów uprawy gleby
średniej na zachwaszczenie i plonowanie pszenicy ozimej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.
490: 171-179
RYCHCIK B., TYBURSKI J., ZAWIŚLAK K. 2003. Efektywność płodozmianu i
herbicydów w ograniczaniu zachwaszczenia kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.
490: 203-209
STĘPIEŃ A., ADAMIAK J., ADAMIAK E., KLIMEK D. 2003. Efektywność bronowania w
regulacji zachwaszczenia pszenicy jarej w zależności od sposobu nawożenia. Zesz. Probl.
Post. Nauk Rol. 490: 241-247
ADAMIAK E. 2004: Fotobiologiczna regulacja zachwaszczenia w rzepaku ozimym. Acta
Sci. Pol., Agricultura 3(1): 203-208
ADAMIAK E., ADAMIAK J. 2004. Zachwaszczenie owsa w warunkach zróżnicowanego
następstwa roślin i chemicznej ochrony łanu. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1): 119-126
ADAMIAK E., STĘPIEŃ A. 2004: Wpływ przedsiewnej uprawy roli na zachwaszczenie i
plonowanie pszenicy ozimej. Fragm. Agron. 3: 7-20
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J., GIERMAK I. 2004. Skuteczność działania
herbicydów i mieszanin herbicydowo-mocznikowych w uprawie pszenżyta ozimego. Ann.
UMCS, E Agricultura 59(3): 1249-1266
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I. 2004. Wpływ dawki herbicydu Granstar 75 DF na
plonowanie pszenżyta ozimego i efektywność rolniczą azotu. Acta Sci. Pol., Agricultura
3(1): 63-70
HRUSZKA M. 2004. Wpływ pielęgnacji na stan i stopień zachwaszczenia łanu w ochronie
plonu pszenżyta ozimego. Ann. UMCS, E Agricultura 59(3): 1015-1022
RYCHCIK B. 2004. Wpływ herbicydu i następstwa roślin na zachwaszczenie bobiku. Prog.
Plant Prot. 44(2): 1058-1060
ADAMIAK E., ADAMIAK J. 2005. Photobiologische Verunkrautungsregulierung in
Sommergerste. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 17: 54-55
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I., WITKOWSKI B. 2005. Wpływ herbicydów i
mieszanin herbicydowych na zachwaszczenie i plonowanie pszenicy ozimej. Zesz. Probl.
Post. Nauk Rol. 507(I): 55-62
HRUSZKA M. 2005. Regulacja zachwaszczenia w bobiku (Vicia faba L. ssp. minor Harz.)
sposobami dostosowanymi do różnych systemów rolniczych. Inż. Ekolog. 12: 111-112
HRUSZKA M. 2005. Proekologiczne sposoby regulacji zachwaszczenia i ich rola w ochronie
plonu pszenżyta ozimego. Prog. Plant Prot. 45(2): 712-715
ORZECH K., NOWICKI J., BUCZYŃSKI G., MARKS M. 2005. Zróżnicowana uprawa roli
a zachwaszczenie roślin na glebie średniej. Fragm. Agron. 2: 133-141
RYCHCIK B. 2005. Wpływ następstwa roślin i herbicydu na zachwaszczenie grochu
siewnego. Fragm. Agron. 2: 190-196
RYCHCIK B. 2005. Wpływ herbicydu i następstwa roślin na zachwaszczenie grochu
pastewnego (Pisum sativum L.). Prog. Plant Prot. 45(2): 1039-1042
HRUSZKA M. 2006. Wpływ sposobu regulacji zachwaszczenia na plonowanie i wartość
paszową nasion bobiku. Pam. Puł. 42: 137-145
RYCHCIK B. 2006. Wpływ herbicydów i następstwa roślin na zachwaszczenie kukurydzy
(Zea mays L.). Prog. Plant Prot. 46(2): 690-694
ADAMIAK E. 2007. Struktura zachwaszczenia i produktywność wybranych agrocenoz zbóż
ozimych i jarych w zależności od systemu następstwa roślin i ochrony łanu. Rozprawy i
Monografie 127. UWM Olsztyn, ss.146
NOWICKI J., MARKS M., NOWICKI M, WANIC M. 2007. Zachwaszczenie upraw
polowych i gleby po zagospodarowaniu kilkuletniego odłogu. Cz. I. Zachwaszczenie
zasiewów na tle fitocenozy odłogów. Acta Bot. Warm. Masur. 4: 401-410
RYCHCIK B., SADOWSKI T. 2007. Porównanie chemicznej i mechanicznej metody
regulacji zachwaszczenia pszenżyta ozimego. Prog. Plant Prot. 47(2): 242-245
SADOWSKI T., RYCHCIK B. 2007. Porównanie efektów chemicznej i mechanicznej
regulacji zachwaszczenia żyta ozimego. Prog. Plant Prot. 47(3): 254-257
WANIC M., NOWICKI J., NOWICKI M., MARKS M. 2007. Zachwaszczenie upraw
polowych i gleby po zagospodarowaniu kilkuletniego odłogu. Cz. II. Diaspory chwastów
w glebie na gruntach uprawianych i odłogowanych. Acta Bot. Warm. Masur. 4: 411-418
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J. 2008. Skuteczność odchwaszczania pszenicy ozimej
w zależności od sposobów pielęgnacji i nawożenia azotem. Acta Agrophys. 11(2): 345-356
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J., HRUSZKA M., WITKOWSKI B. 2008. Effect of
herbicides and herbicide combinations and of the method of nitrogen application on winter
wheat yielding and yield structure. Acta Agrophys. 11(1): 34-44
HRUSZKA M., BRZOZOWSKA I. 2008. Skuteczność chemicznych i proekologicznych
sposobów regulacji zachwaszczenia w zmianowaniu. Acta Agrophys. 12(2): 347-355
SADOWSKI T., RYCHCIK B. 2008. Porównanie chemicznego i mechanicznego zwalczania
chwastów w owsie. Prog. Plant Prot. 48(2): 656-659
ADAMIAK E. 2009. Regulacja zachwaszczenia. W: Teraz rzepak teraz olej, t. III.
Technologia produkcji surowca, cz. I od wyboru odmiany do ochrony w stadium rozety.
Red. W. Budzyński. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Warszawa, 68-77
RYCHCIK B., TYBURSKI J. 2009. Wpływ herbicydu i następstwa roślin na zachwaszczenie
buraka cukrowego. Prog. Plant Prot. 49(3): 1375-1378
ADAMIAK E. 2010. Regulacja zachwaszczenia rzepaku ozimego wiosną. Regulacja
zachwaszczenia rzepaku jarego W: Teraz rzepak teraz olej, t. III, cz. II. Technologia
produkcji surowca, od diagnozy przezimowania do zbioru (forma ozima); od wyboru
odmiany do zbioru (forma jara). Red. W. Budzyński. Polskie Stowarzyszenie Producentów
Oleju, Warszawa, 22-37; 112-114
REGIONALIZACJA ROLNICTWA
MARKS M., NOWICKI J., BUCZYŃSKI G. 1993. Wpływ warunków
agrometeorologicznych i glebowych na plonowanie jęczmienia jarego w północnowschodnim regionie Polski. Fragm. Agron. 4: 87-88
MARKS M. 1994. Wpływ warunków meteorologicznych na plonowanie koniczyny perskiej
w północno-wschodnim regionie Polski. W: XXV Zjazd Agrometeorologów. Mat. Konf.
Nauk., Olsztyn – Mierki, 117-121
ZAWIŚLAK K., KRZEŚLAK S., SADOWSKI T. 1996. Przyrodnicze warunki produkcji
roślinnej w Polsce i w jej północno-wschodnim regionie. W: Kompleksowa technologia
produkcji trzody chlewnej. Red. B. Grudniewska. ART Olsztyn, 23-37
ZAWIŚLAK K., KRZEŚLAK S., SADOWSKI T. 1996. Naturalne i organizacyjne przesłanki
rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce północno-wschodniej. W: Kompleksowa
technologia produkcji trzody chlewnej. Red. B. Grudniewska. ART Olsztyn, 38-48
NIEWIADOMSKI W. 1998. Ochrona przeciwerozyjna – systemy regionalne. Bibliotheca
Fragm. Agron. 4A: 11-14
MARKS E., MŁYNARCZYK K., MARKS M. 2001. Ocena produktywności i sprawności
powierzchni paszowej w wybranych gminach województwa warmińsko-mazurskiego.
Pam. Puł. 125: 409-416
NOWICKI J., MARKS M. 2003. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w regionie
Żuław Wiślanych. Pam. Puł. 132: 321-330
NOWICKI J., LIZIŃSKI T. 2004. Przyrodnicze i techniczne uwarunkowania rozwoju
rolnictwa w regionie Żuław Wiślanych. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie 4(2a):
51-62
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 2004. Racjonalna gospodarka polowa w ochronie krajobrazu
północno-wschodniej Polski. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i
Obszarów Wiejskich. Stare Pole, ss. 63
NOWICKI J. MARKS M. 2006. Rolnictwo. W: Program Rewitalizacji Gospodarczej Obszaru
Delty Wisły i Zalewu Wiślanego; 56-67. Dokument końcowy projektu numer umowy FWSPF-97/2003/710/II z 6 lipca 2005 r., finansowany ze środków Unii Europejskiej PHARE
2003 w ramach Polska Granica Wschodnia poprzez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion
Bałtyk
NOWICKI J. SZWEJKOWSKI Z. 2006. Zmiany struktury upraw rolniczych a zmiany
klimatu na obszarze młodoglacjalnym. Komitet Narodowy do spraw Międzynarodowego
Programu „Zmiany geosfery i biosfery” (IGPB- GLOBAL CHANGE) – PAN, 79-91
GRABOWSKI J., BRZOZOWSKA I., SUCHECKI S., OLBA ZIĘTY E. 2008. Excesses and
deficiencies of precipitation in north-eastern Poland. Pol. J. Nat. Sci. 23(2): 284-298
STĘPIEŃ A. 2009. Możliwości uprawy i plonowanie buraka cukrowego w warunkach Polski
północno-wschodniej na tle zachodzących zmian klimatycznych. Ann. UMCS, E
Agricultura 64(4): 107-113
SYSTEMY NASTĘPSTWA ROŚLIN
ADAMIAK J. 1991. Długość rotacji jako czynnik antyzmęczeniowy w płodozmianach z
wysokim udziałem zbóż. W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn
– VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. I: 95-100
ADAMIAK J., ADAMIAK E. 1991. Plonowanie 4 zbóż w monokulturze w warunkach
różnego poziomu chemizacji na glebie ciężkiej. W: Synteza i perspektywa nauki o
płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. III: 213-220
ADAMIAK J., NIEWIADOMSKI W., ADAMIAK E. 1991. Tolerancyjność buraka
cukrowego na uprawę w trójpolowych płodozmianach i w monokulturze na glebie ciężkiej.
Biul. IHAR 178: 121-127
GUTMAŃSKI I., ZAWIŚLAK K., TYBURSKI J. 1991. Zasobność gleb w składniki
pokarmowe w zależności od udziału buraka cukrowego w płodozmianie. Synteza i
perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych,
cz. I: 179-187
HRUSZKA M. 1991. Wpływ warunków atmosferycznych na wzrost i rozwój bobiku w
mikroregionie reszelsko-mrągowskim w latach 1977-1985. Acta Acad. Agricult. Tech.
Olst., Agricultura 52: 137-146
HRUSZKA M. 1991. Wpływ zróżnicowanego udziału bobiku w specjalistycznych
zmianowaniach na jego warunki fitosanitarne. I. Zachwaszczenie łanu i gleby. Acta Acad.
Agricult. Tech. Olst., Agricultura 52: 147-155
HRUSZKA M. 1991. Wpływ zróżnicowanego udziału bobiku w specjalistycznych
zmianowaniach na jego warunki fitosanitarne. II. Zdrowotność roślin. Acta Acad. Agricult.
Techn. Olst., Agricultura 52: 157-161
HRUSZKA M. 1991. Produkcyjność bobiku w specjalistycznych zmianowaniach w
północno-wschodniej Polsce. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 53: 81-88
HRUSZKA M., NOWICKI J., WANIC M., SZWEJKOWSKI Z. 1991. Kompleksowa
technologia uprawy jako element specjalistycznych zmianowań pszenicznych. W: Synteza
i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych,
cz. III: 12-20
KRZEŚLAK S., SADOWSKI T. 1991. Reakcja jęczmienia na narastający udział zbóż
w płodozmianach na glebie lekkiej. W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach.
ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. III: 55-61
KRZEŚLAK S., SADOWSKI T., GREJNER B. 1991. Zbiorowiska chwastów żyta ozimego
uprawianego w płodozmianach i monokulturze na glebie żytniej słabej. W: Synteza i
perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych,
cz. II: 227-234
KRZEŚLAK S., SADOWSKI T., NOŻYŃSKI A. 1991. Plonowanie owsa w płodozmianach
o różnej koncentracji zbóż na glebie żytniej słabej. W: Synteza i perspektywa nauki o
płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. III: 63-69
NIEWIADOMSKI W. 1991. Regionalizacja ekologiczno-energetyczna wzorcowych
płodozmianów w Polsce (przyczynek). W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach.
ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. IV: 159-170
RZESZUTEK I. 1991. Ekologiczne i produkcyjne skutki narastającego udziału ziemniaka w
płodozmianie. I. Pierwsza rotacja płodozmianów. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 53: 115-128
SADOWSKI T., KRZEŚLAK S. 1991. Nasycenie płodozmianu zbożami a jednostkowa
wydajność żyta ozimego i pszenżyta ozimego na glebach lekkich. W: Synteza i
perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych,
cz. III: 39-46
SADOWSKI T., KRZEŚLAK S. 1991. Pszenżyto jare i jęczmień jary w płodozmianach na
glebach lekkich. W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ
Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. III: 47-54
SZWEJKOWSKI Z., NOWICKI J.,
WANIC M. 1991. Produkcyjność kukurydzy
pastewnej w zależności od warunków siedliskowych i miejsca w zmianowaniu. Fragm.
Agron. 2: 151-158
TYBURSKI J., GŁĄBA B., WRONKOWSKA H. 1991. Uprawa buraka cukrowego w
płodozmianach specjalistycznych a niebezpieczeństwo zamątwiczenia gleby. W: Synteza i
perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych,
cz. II: 139-145
TYBURSKI J., ZAWIŚLAK K., MARKIEWICZ S. 1991. Plonowanie i jakość
technologiczna buraka cukrowego w płodozmianach specjalistycznych na glebie lekkiej.
W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac
źródłowych, cz. III: 107-112
TYBURSKI J., ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B., ŚLĄZAK R. 1991. Plonowanie i jakość
technologiczna buraka cukrowego w płodozmianach specjalistycznych na glebie ciężkiej.
W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac
źródłowych, cz. III: 101-106
WANIC M., NOWICKI J., SZWEJKOWSKI Z., BUCZYŃSKI G. 1991. Wpływ nawożenia
obornikiem i gnojowicą na zachwaszczenie kukurydzy w zmianowaniach na glebie
średniej. Fragm. Agron. 2: 71-79
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK J., KOSTRZEWSKA M.K. 1991. Plonowanie bobiku w
płodozmianach i w monokulturach w różnych warunkach ekologicznych i nawożenia
mineralnego. W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ
Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. III: 251-258
ZAWIŚLAK K., KASPRZYKOWSKI W., RYCHCIK B., CZYŻ Z. 1991. Reakcja pszenicy
ozimej na różne przedplony w warunkach mady żuławskiej. W: Rolnictwo − uprawa roślin
polowych i ogrodniczych. IMUZ Falenty/Elbląg – ART Olsztyn, cz. III: 65-73
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B., KOSTRZEWSKA M. 1991. Wrażliwość odmian lnu
włóknistego na uprawę w wieloletniej monokulturze. W: Synteza i perspektywa nauki o
płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. III: 291-298
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B., NOŻYŃSKI A. 1991. Tolerancja odmian bobiku na siew po
sobie na glebie średniej. W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn –
VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. III: 259-267
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B., RZESZUTEK I. 1991. Tolerancja odmian kukurydzy na
uprawę w wieloletniej monokulturze na glebie średnio-zwięzłej. W: Synteza i perspektywa
nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. III: 275282
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B., TYBURSKI J., KOSECKI A. 1991. Wrażliwość buraka
cukrowego na uprawę w wieloletniej monokulturze na glebie średnio-zwięzłej. W: Synteza
i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych,
cz. III: 235-242
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B., TYBURSKI J., SADOWSKI C. 1991. Wrażliwość rzepaku
ozimego na uprawę w monokulturze na glebie średnio-zwięzłej. W: Synteza i perspektywa
nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. III: 227234
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I. 1991. Granice wysycenia płodozmianów ziemniakiem na
glebie średniej. W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ
Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. III: 121-128
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I., SADOWSKI T. 1991. Znaczenie przedplonów w uprawie
dwóch odmian ziemniaka. W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART
Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. III: 151-157
ADAMIAK J. 1992. Proportions of cereals in crop rotation. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 55: 173-182
ADAMIAK J. 1992. Proportions of non-cereals in crop rotations. Acta Acad. Agricult. Tech.
Olst., Agricultura 55: 183-191
ADAMIAK J. 1992. Koncentracja zbóż w płodozmianie. Rolnicze ABC 1: 6-7
RZESZUTEK I., ZAWIŚLAK K. 1992. Ekologiczne i produkcyjne skutki narastającego
udziału ziemniaka w płodozmianie. Cz.2. Druga rotacja płodozmianów. Acta Acad.
Agricult. Tech. Olst., Agricultura 54: 183-193
SADOWSKI T. 1992. Pszenica ozima i jara w specjalistycznych płodozmianach. Cz. I.
Zachwaszczenie gleby i łanu oraz stan sanitarny pszenic. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 54: 161-171
SADOWSKI T. 1992. Pszenica ozima i jara w specjalistycznych płodozmianach. Cz. II.
Morfometria i plonowanie. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 54: 173-181
ZAWIŚLAK K. 1992. Wrażliwość zbóż na uprawę w monokulturze. Rolnicze ABC 2: 5-7
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E. 1992. Plonochronne znaczenie herbicydów w uprawie zbóż.
W: Produkcyjne skutki zmniejszenia nakładów na agrotechnikę roślin uprawnych. Mat.
Konf. Nauk., Olsztyn, 155-163
ZAWIŚLAK K., SADOWSKI T. 1992. The tolerance of cereals to continuous cultivation.
Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 55: 137-147
ZAWIŚLAK K., TYBURSKI J. 1992. The tolerance of root, industrial and fodder crops to
continuous cultivation. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 55: 149-162
ADAMIAK J. 1993. Zdrowotność i plonowanie bobiku w płodozmianach na glebach o różnej
zwięzłości. Biul. Nauk. ART Olsztyn 2: 127-131
ADAMIAK J. ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E. 1993. Reakcja jęczmienia jarego na udział zbóż
w płodozmianie i dobór przedplonów. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 58: 103112
GUTMAŃSKI I., SZYMCZAK-NOWAK J., TYBURSKI J., ZAWIŚLAK K. 1993.
Zdrowotność i plonowanie buraka cukrowego oraz fizykochemiczne właściwości gleby po
12 latach uprawy w płodozmianie i monokulturze. Zesz. Nauk. AR Kraków 38(II): 69-84
HRUSZKA M., WIERCIŃSKA J., ORZECH K., ŻMIJEWSKA H. 1993. Produkcyjność
bobiku w specjalistycznych zmianowaniach na glebie średniej. Biul. Nauk. ART Olsztyn,
2: 139-142
NOWICKI J., WANIC M., SZWEJKOWSKI Z. 1993. Możliwości pozyskiwania pasz
w specjalistycznych zmianowaniach na glebie lekkiej. Rocz. AR Poznań 243: 257-264
SADOWSKI T., ZAWIŚLAK K., KRZEŚLAK S., ADAMIAK E. 1993: Rye and triticale
tolerance to continuous cropping on different soils. W: Insight from foresight:
Contributions of long-term field research and continuous data sets to agricultural and
ecological sciences. Abstracts Rothamsted 150th Anniversary Conference, Harpenden England, 12-14 July
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I. 1993. Możliwości kompensacyjnego oddziaływania
nawożenia na plonowanie ziemniaka w płodozmianie specjalistycznym. Zesz. Nauk. AR
Kraków. Sesja Naukowa 37(2): 37-55
ADAMIAK J., ADAMIAK E. 1994. Reakcja owsa na udział zbóż w płodozmianie i na
monokulturę. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 35: 53-60
ADAMIAK J., ADAMIAK E., ZAWIŚLAK K. 1994. Reakcja pszenicy ozimej na udział
zbóż w płodozmianie i dobór przedplonów. Fragm. Agron. 1: 82-88
SADOWSKI T., KRZEŚLAK S., ZAWIŚLAK K. 1994. Konkurencyjność ozimej formy żyta
i pszenżyta w różnych warunkach zwięzłości gleby i następstwa roślin. Zesz. Nauk. AR
Szczecin, Rolnictwo 58: 229-233
WANIC M., NOWICKI J., BRODZIŃSKI Z. 1994. Reakcja ziemniaka na uprawę
w specjalistycznych zmianowaniach. Fragm. Agron. 2: 46-51
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. KRZEŚLAK S. 1994. Zmienność plonowania
mątwikoodpornych odmian ziemniaka w uprawie ciągłej. W: Makroproblemy produkcji
ziemniaka w Polsce w okresie przemian organizacyjno-ekonomicznych. Mat. Konf. Nauk.
IHAR Bonin, Jadwisin, 55-58
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I. 1994. Badania nad dopuszczalnym udziałem w
płodozmianie dwóch odmian ziemniaka o różnej odporności na Globodera rostochiensis
Woll. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rolnictwo 35: 67-77
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I. 1994. Wpływ udziału ziemniaka w płodozmianie na
wielkość bulw w plonie odmiany odpornej i nieodpornej na Globodera rostochiensis. Biul.
Inst. Ziemn. 44: 111-120
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I., SADOWSKI T. 1994. Plonowanie pszenżyta ozimego w
członach płodozmianowych. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 58: 301-304
HRUSZKA M. 1995. Produkcyjność bobiku (Vicia faba minor L.) w specjalistycznych
zmianowaniach w północno-wschodnim regionie Polski w aspekcie ekologicznym i
agrotechnicznym. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Agricultura 60 (supplementum B),
ss.25
KOSTRZEWSKA M.K., ZAWIŚLAK K. 1995. Performance of winter wheat cultivars Alba
and Almari in continuous cropping. Fragm. Agron. 2: 246-247
NIEWIADOMSKI W. 1995. Nauka o płodozmianach – stan i perspektywy. Post. Nauk Rol.
3: 127-138
RZESZUTEK I., ZAWIŚLAK K. 1995. Ekologiczne i produkcyjne skutki narastającego
udziału ziemniaka w płodozmianie. III. Trzecia rotacja płodozmianów. Acta Acad.
Agricult. Tech. Olst., Agricultura 60: 85-98
SADOWSKI T., KRZEŚLAK S. 1995. Performance of winter rye in different agroecological
conditions. Fragm. Agron. 2: 240-241
SADOWSKI T., KRZEŚLAK S. 1995. Efektywność uprawy zbóż na glebach żytniej dobrej i
żytniej słabej. W: Agriculture in marginal conditions. Proceedings of International
Scientific Conference to the 35th anniversary of Faculty Fundation. Ceske Budejovice,
University of South Bohemia, Faculty of Agriculture, 37-43
WANIC M., NOWICKI J., SZWEJKOWSKI Z. 1995. Specjalistyczne zmianowania
pastewne na glebie średniej. Fragm. Agron. 1: 50-61
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 1995. The role of forecrops and chemical plant protection in
growing of winter wheat in Żuławy region. Fragm. Agron. 2: 244-245
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I. 1995. Yielding of spring barley in potato crop rotations in
the light of fifteen years' study. Fragm. Agron. 2: 248-249
ADAMIAK J. 1996. Płodozmian w rolnictwie integrowanym. W: Czynniki agrotechniczne
w rolnictwie zrównoważonym. Mat. Konf. Nauk., Olsztyn, 9-18
ADAMIAK J., ADAMIAK E., STĘPIEŃ A. 1996. Wpływ nawożenia organicznego i
mineralnego na wydajność pszenicy jarej i jęczmienia ozimego. W: Czynniki
agrotechniczne w rolnictwie zrównoważonym. Mat. Konf. Nauk., Olsztyn, 100-106
KUCHARSKI J., NOWICKI J., WANIC M. 1996. Wpływ różnego udziału roślin zbożowych
w płodozmianie na liczebność drobnoustrojów w glebie. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 63: 67-75
KUCHARSKI J., NOWICKI J.,
WANIC
M.
1996.
Wpływ
różnego
udziału
roślin zbożowych w płodozmianie na aktywność enzymatyczną gleby. Acta Acad.
Agricult. Tech. Olst., Agricultura 63: 77-84
RZESZUTEK I. 1996. Plonowanie i zachwaszczenie jęczmienia jarego w płodozmianach z
różnym udziałem ziemniaka. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 63: 165-176
ZAWIŚLAK K. 1996. Płodozmian spoiwem ekologii z ekonomią w rolnictwie jutra.
Ogólnopolska Konf. Nauk. Olsztyn 13 października 1995 r. Post. Nauk Rol. 2: 117-120
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E. 1996. Płodozmian i pestycydy jako czynniki zintegrowanej
uprawy pszenicy ozimej. W: Czynniki agrotechniczne w rolnictwie zrównoważonym. Mat.
Konf. Nauk., Olsztyn, 92-99
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E. 1996. Płodozmian i pestycydy jako czynniki zintegrowanej
uprawy żyta ozimego. W: Czynniki agrotechniczne w rolnictwie zrównoważonym. Mat.
Konf. Nauk., Olsztyn, 114-121
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E. 1996. Wrażliwość pszenżyta ozimego odmiany Tewo na
krótkotrwały siew po sobie. W: Hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenżyta. Symp.
Nauk., Międzyzdroje, 126
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 1996. Dobór stanowisk pod rzepak ozimy (Rzepak po sobie.
Rzepak jako przedplon zbóż ozimych). W: Rzepak − produkcja surowca olejarskiego. Red.
W. Budzyński, T. Ojczyk, ART Olsztyn, 55-56
HRUSZKA M., SADOWSKI T. 1997. Uprawa pszenicy ozimej i pszenicy jarej w
intensywnych zmianowaniach z bobikiem. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura
63: 199-207
KRZEŚLAK S., SADOWSKI T. 1997. Plonowanie i wartość przedplonowa łubinu żółtego.
W: Łubin we współczesnym rolnictwie „Łubin – Białko – Ekologia”. Mat. Konf. Nauk.,
Olsztyn, 179-184
NOWICKI J., MARKS M. 1997. Techniczne uwarunkowania płodozmianów. Acta Acad.
Agricult. Tech. Olst., Agricultura 64: 101-113
RZESZUTEK I., ZAWIŚLAK K. 1997. Plonowanie pszenżyta w płodozmianach z dużym
udziałem ziemniaka. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 65: 387-391
SADOWSKI T., KRZEŚLAK S. 1997. Reakcja pszenżyta ozimego uprawianego na
glebach lekkich na zróżnicowane systemy następstwa roślin po zakończeniu 18-letnich
badań. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 65: 393-397
ZAWIŚLAK K. 1997. Regulacyjna funkcja płodozmianu wobec chwastów
agrofitocenozach zbóż. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 64: 81-99
w
ZAWIŚLAK K. 1997. Znaczenie płodozmianu i pestycydów w integrowanej uprawie
jęczmienia jarego. Wiadomości Informacje Opinie. Elbląski Poradnik Rolniczy 12: 12-14
ZAWIŚLAK K. 1997. Płodozmian i pestycydy w integrowanej uprawie zbóż ozimych.
Nowocz. Rol. 4(2): 13-14
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E. 1997. Wrażliwość pszenżyta ozimego na krótkotrwały siew
po sobie. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 65: 539-544
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 1997. Burak cukrowy w płodozmianie i monokulturze w
świetle 20-letnich badań statycznych w Polsce północno-wschodniej. Acta Acad. Agricult.
Tech. Olst., Agricultura 64: 227-236
ZAWIŚLAK K., KRZEŚLAK S., SADOWSKI T. 1997. Konkurencyjność żyta ozimego i
pszenżyta ozimego uprawianych na glebach lekkich. Ogólnopolski Informator Produkcji
Roślinnej 7: 3-8
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B., KASPRZYKOWSKI W. 1997. Znaczenie płodozmianu w
uprawie pszenicy ozimej na Żuławach. Wiadomości Informacje Opinie. Elbląski Poradnik
Rolniczy 10: 10-11
ZAWIŚLAK K., TYBURSKI J., KRZEŚLAK S. 1997. Rozmieszczenie buraka cukrowego w
płodozmianie, a plony korzeni, cukru i liści. Biul. IHAR 202: 89-95
ADAMIAK E., ADAMIAK J., ZAWIŚLAK K. 1998. Reakcja odmian pszenżyta ozimego na
5-letni siew po sobie. W: Pszenżyto w badaniach i praktyce rolniczej. Mat. Konf. Nauk.,
Siedlce, 18
ADAMIAK J. 1998. Płodozmian w rolnictwie integrowanym. Rolnicze ABC 3: 3 i 27
BUCZYŃSKI G., MARKS M. 1998. Wpływ głębokości orki na plonowanie jęczmienia
jarego w różnych układach płodozmianowych. Rocz. AR Poznań, Rolnictwo 52(I): 123128
SADOWSKI T., KRZEŚLAK S., ZAWIŚLAK K. 1998. Możliwość zastąpienia żyta ozimego
pszenżytem ozimym na glebach lekkich. Rocz. Nauk Rol., Ser. A Roślinna 113(3-4): 1928
RYCHCIK B., ZAWIŚLAK K. 1998. Produkcyjność ziemniaka uprawianego w płodozmianie
i w wieloletniej monokulturze. Rocz. AR Poznań, Rolnictwo 52(I): 183-189
WANIC M., SZWEJKOWSKI Z. 1998. Wartość stanowisk dla jęczmienia jarego po
zakończeniu 12. letniego doświadczenia płodozmianowego. Acta Acad. Agricult. Tech.
Olst., Agricultura 66: 157-166
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E. 1998. Płodozmian i pestycydy jako czynniki integrowanej
uprawy jęczmienia jarego. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 66: 119-129
ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E. 1998. Płodozmian i pestycydy jako czynniki integrowanej
uprawy owsa. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 66: 131-142
ZAWIŚLAK K., KOSTRZEWSKA M.K. 1998. Crop rotation and pesticides as the factors of
integrated cultivation of winter wheat. W: Trvalo udržatelný rozvoj polnohospodárskej
výroby na regionálnej úrovni. Sborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou
účastou Michalovce, 161-167
ZAWIŚLAK K., TYBURSKI J., PAWLUCZUK J. 1998. Plonotwórcze oddziaływanie buraka
cukrowego na zboża jare w płodozmianie. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura
66: 247-254
ADAMIAK E., ADAMIAK J. 1999. Plonotwórcza i plonochronna rola owsa w
płodozmianach zbożowych. Pam. Puł. 114: 15-21
ADAMIAK E., ADAMIAK J. 1999. Reaktion der Sommergerste auf langjährige Monokultur.
Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 12: 261-263
ADAMIAK E., ADAMIAK J., ZAWIŚLAK K. 1999. Reakcja odmian pszenżyta ozimego na
6-letni siew po sobie. W: Hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenżyta. Mat. Konf. Nauk.,
Szczecin – Międzyzdroje, 5
ADAMIAK E., ADAMIAK J., ZAWIŚLAK K. 2000. Reakcja pszenżyta ozimego na
sześcioletnią monokulturę. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura 82: 1-6
ADAMIAK J., ADAMIAK E., KLIMEK D. 2000. Responses of two horse bean forms to
increasing proportion of this species in crop rotation. Natur. Sc. 5: 45-54
ADAMIAK J., ADAMIAK E., STĘPIEŃ A., URBAŃSKI B. 2000. Response of spring
barley cultivars to figher cereal proportion in crop rotations and to monoculture. Natur. Sc.
5: 35-44
HRUSZKA M. 2000. Agrotechniczne i ekologiczne skutki uprawy pszenicy ozimej w
zmianowaniach z udziałem bobiku. Cz. I. Następczy wpływ bobiku na plonowanie
pszenicy ozimej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470: 31-36
HRUSZKA M., BOGUCKA B. 2000. Agrotechniczne i ekologiczne skutki uprawy pszenicy
ozimej w zmianowaniach z udziałem bobiku. Cz. II Następczy wpływ bobiku na warunki
fitosanitarne w pszenicy ozimej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470: 37-42
HRUSZKA M., BOGUCKA B. 2000. Wpływ zmianowania na występowanie niszczyka
zjadliwego (Ditylenchus dipsaci Kűhn) w nasionach bobiku (Vicia faba ssp. minor L.). W:
Biochemiczne interakcje w oddziaływaniach środowiskowych. Mat. Konf. Nauk., IUNG
Puławy, 59-60
HRUSZKA M., BOGUCKA B. 2000. Produkcyjne skutki uprawy bobiku (Vicia faba ssp.
minor L.) w specjalistycznych zmianowaniach. W: Strączkowe rośliny białkowe. IV. Bób i
bobik. Mat. Konf. Nauk., Lublin, 29
HRUSZKA M., BOGUCKA B. 2000. Produkcyjne skutki uprawy bobiku (Vicia faba ssp.
minor L.) w specjalistycznych zmianowaniach. Bibliotheca Fragm. Agron. 8: 117-123
KOSTRZEWSKA M.K. 2000. Znaczenie płodozmianu i herbicydów w uprawie pszenicy
ozimej. Ann. UMCS, E Agricultura 55 (supplementum): 97-102
KRZEŚLAK S. J. 2000. Optymalizacja struktury zasiewów na glebach lekkich. Rozprawy i
Monografie 27. UWM Olsztyn, ss. 91
SADOWSKI T., KRZEŚLAK S., ZAWIŚLAK K. 2000. Regenerujące znaczenie łubinu
żółtego w płodozmianach zbożowych na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470:
43-47
ZAWIŚLAK K., KRZEŚLAK S., SADOWSKI T. 2000. Miejsce zbóż ozimych w
płodozmianie. Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 9: 1-8
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 2000. Uprawa ziemniaka w monokulturze przerywanej facelią
błękitną. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470: 163-171
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 2000. Znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie.
Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 2: 3-13
KUROWSKI T., ADAMIAK E. 2001. Możliwości ograniczenia szkodliwego oddziaływania
monokultury na zdrowotność i plonowanie pszenicy ozimej przez stosowanie fungicydów.
Prog. Plant Prot. 41(2): 755-757
KUROWSKI T., ADAMIAK E., ADAMIAK J. 2001. Krankheitsbefall von
Winterweizensorten in langjähriger Monokultur. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 13: 184-185
RYCHCIK B., ZAWIŚLAK K., ADAMIAK J. 2001. Efektywność ochrony ziemniaka
uprawianego w płodozmianie i wieloletniej monokulturze. W: Ochrona ziemniaka. Mat.
Konf. Nauk., IHAR Bonin, 162-167
SADOWSKI T., KRZEŚLAK S., KUROWSKI T., CWALINA-AMBROZIAK B.,
PIOTROWICZ-CIEŚLAK A. 2001. Plonowanie odmian łubinu żółtego w zróżnicowanych
płodozmianach. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo 81: 127-134
SADOWSKI T., KRZEŚLAK S., ZAWIŚLAK K. 2001. Łubin żółty w ogniwach
zmianowania. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo 81: 135-142
ADAMIAK J., KUROWSKI T., ADAMIAK E. 2002. Krankheitsbefall von
Sommergerstesorten in mehrjähriger Monokultur. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 14: 187-188
ADAMIAK J., STĘPIEŃ A., ADAMIAK E., KLIMEK D. 2002. Einfluss von
Düngungsmethoden in der Fruchtfolge auf die Bilanz der Nährstoffe und die
Veränderungen chemischer Bodeneigenschaften. Arch. Acker- Pfl. Boden. 48(5): 435-443
HRUSZKA M., BOGUCKA B. 2002. Funkcja zmianowania i pielęgnacji bobiku (Vicia faba
ssp. minor L.) w ochronie jego plonu przed niszczykiem zjadliwym (Ditylenchus dipsaci
Kűhn). Pam. Puł. 130(I): 283-289
KOSTRZEWSKA M.K., ZAWIŚLAK K. 2002. Plonowanie żyta ozimego w różnych
warunkach następstwa i ochrony roślin. Fragm. Agron. 2: 96-103
RYCHCIK B., ZAWIŚLAK K. 2002. Fitosanitarne i produkcyjne efekty uprawy bobiku w
płodozmianie i monokulturze. Pam. Puł. 130(II): 653-659
TYBURSKI J. 2002. Tolerancyjność buraka cukrowego na zwiększoną częstotliwość uprawy.
Rozprawy i Monografie 58. UWM Olsztyn, ss. 94
TYBURSKI J., RYCHCIK B., ZAWIŚLAK K. 2002. Granice koncentracji uprawy buraka
cukrowego w różnych warunkach siedliskowych. Pam. Puł. 130(II): 755-761
WANIC M., NOWICKI J. 2002. Dobór przedplonów zbożowych dla ziemniaka i grochu
pastewnego. Rocz. Nauk Rol., Ser. A Roślinna 116(1-4): 113-121
WANIC M., NOWICKI J., BIELSKI S. 2002. Plonowanie i masa resztek pozbiorowych
jęczmienia jarego w różnych układach płodozmianowych. Rocz. Nauk Rol., Ser. A
Roślinna 116(1-4): 123-141
ZAWIŚLAK K., PAWLUCZUK J. 2002. Specjalizacja w uprawie buraka cukrowego w
północno-wschodniej Polsce. Fragm. Agron. 2: 263-272
ADAMIAK E., ADAMIAK J., STĘPIEŃ A., BALICKI T. 2003. Reaktion von Winterroggen
auf eine mehrjährige Monokultur im Vergleich zur Fruchtfolge bei differenziertem
chemischen Pflanzenschutz. Arch. Agron. Soil Sci. 49: 13-19
ADAMIAK E., KUROWSKI T., ADAMIAK J. 2003. Krankheitsbefall von
Wintertriticalesorten in mehrjähriger Monokultur. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 15: 296-297
BUCZYŃSKI G., MARKS M. 2003. Zachwaszczenie i plonowanie jęczmienia jarego w
płodozmianach i w monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490: 41-47
BUCZYŃSKI G., WANIC M., NOWICKI J. 2003. Zachwaszczenie pszenicy ozimej
uprawianej w różnych stanowiskach w płodozmianach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490:
49-55
KOSTRZEWSKA M.K., ZAWIŚLAK K. 2003. Plonotwórcze znaczenie płodozmianu i
chemicznej ochrony w uprawie rzepaku ozimego. Pam. Puł. 132: 211-217
NOWICKI J., WANIC M. 2003. Zachwaszczenie owsa w zależności od stanowiska w
płodozmianie. Acta Sci. Pol., Agricultura 2(2): 51-60
RYCHCIK B., TYBURSKI J., ZAWIŚLAK K. 2003. Reakcja kukurydzy na rodzaj
następstwa i ochrony roślin w Polsce północno-wschodniej. Pam. Puł. 132: 381-387
SADOWSKI T., KRZEŚLAK S., ZAWIŚLAK K. 2003. Wpływ płodozmianu na
zachwaszczenie mieszanki zbożowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490: 211-217
TYBURSKI J., RYCHCIK B., ZAWIŚLAK K. 2003. Wpływ zwiększonej częstotliwości
uprawy buraka cukrowego w płodozmianie na stan zachwaszczenia pól. Zesz. Prob. Post.
Nauk Rol. 490: 257-264
WANIC M., NOWICKI J., JASTRZĘBSKA M. 2003. Zachwaszczenie jęczmienia jarego w
zależności od doboru przedplonów i częstotliwości uprawy w płodozmianie. Zesz. Probl.
Post. Nauk Rol. 490: 275-284
HRUSZKA M. 2004. Wpływ sposobów pielęgnacji na poziom plonowania pszenżyta
ozimego. Ann. UMCS, E Agricultura 59(3): 1023-1028
HRUSZKA M., BOGUCKA B. 2004. Growing field bean (Vicia faba L. ssp. minor Harz.)
after field bean in short – cycle sequences with ecological weed control. Part I. Effects of
crop rotation and Brassica juncea ssp. juncea Thiel. as a companion crop on weed
infestation of field bean. Pol. J. Natur. Sc. 17(2): 265-275
HRUSZKA M., BOGUCKA B. 2004. Growing field bean (Vicia faba L. ssp. minor Harz.)
after field bean in short – cycle sequences with ecological weed control. Part II. Effects of
crop rotation and Brassica juncea ssp. juncea Thiel. as companion crop on field bean yield.
Pol. J. Natur. Sc. 17(2): 277-285
HRUSZKA M., KUROWSKI T.P. 2004. Rola chemicznych i proekologicznych sposobów
regulacji zachwaszczenia w ochronie bobiku przed chorobami. Prog. Plant Prot. 44(2):
728-730
RYCHCIK B., TYBURSKI J., ADAMIAK J. 2004. Reaktion der Kartoffel auf
Monokulturanbau unter Bedingungen des differenzierten Pflanzenschutzes. Mitt. Ges.
Pflanzenbauwiss. 16: 179-180
RYCHCIK B., TYBURSKI J., ZAWIŚLAK K. 2004. Reakcja grochu siewnego na uprawę w
narastającej monokulturze. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1): 195-201
RYCHCIK B., ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I. 2004. Zmiany fizykochemicznych
właściwości gleby średniej pod wpływem płodozmianów z różnym udziałem ziemniaka.
Rocz. Glebozn. 55(3): 165-172
WANIC M., NOWICKI J., KUROWSKI T. 2004. Zachwaszczenie oraz stan zdrowotny
jęczmienia jarego i owsa uprawianych w mieszance i siewach jednogatunkowych. Cz. I.
Zachwaszczenie roślin. Prog. Plant Prot. 44(2): 1191-1193
HRUSZKA M. 2005. Znaczenie proekologicznych sposobów regulacji zachwaszczenia w
plonowaniu bobiku (Vicia faba L. ssp. minor Harz.) w latach 1999-2004. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 507(I): 227-233
HRUSZKA M., BOGUCKA B. 2005. Wpływ uprawy bobiku (Vicia faba L. ssp. minor Harz.)
w krótkich cyklach następstwa po sobie na jego wartość paszową. Fragm. Agron. 2: 63-70
KOSTRZEWSKA M.K., WANIC M. 2005. Zbiorowiska chwastów jęczmienia jarego w
zależności od jego miejsca w płodozmianie. Fragm. Agron. 2: 90-97
KUROWSKI T.P., ADAMIAK E., ADAMIAK J. 2005. Krankheitsbefall des Winterroggen in
mehrjähriger Monokultur. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 17: 56-57
RYCHCIK B. 2005. Reakcja formy jadalnej i pastewnej grochu na uprawę w monokulturze.
Bibliotheca Fragm. Agron. 9: 127-128
RYCHCIK B., ADAMIAK J. 2005. Zmiany chemicznych właściwości gleby średniej pod
wpływem monokulturowej uprawy grochu siewnego. Inż. Ekolog. 12: 305-306
RYCHCIK B., ADAMIAK J. 2005. Wpływ systemu uprawy grochu siewnego na zmiany
właściwości gleby średniej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 507 (II): 637-643
STĘPIEŃ A., ADAMIAK J. 2005. Wpływ różnych sposobów nawożenia na produkcyjność
płodozmianu. Fragm. Agron. 2: 206-213
ADAMIAK J., ADAMIAK E. 2006. The response of winter rape to cultivation in multiyear
monoculture. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 18: 100-101
MARKS M. 2006. Znaczenie płodozmianu w intensywnej uprawie zbóż. Rolnicze ABC 9: 56
RYCHCIK B. 2006. Reakcja formy jadalnej i pastewnej grochu na uprawę w narastającej
monokulturze. Fragm. Agron. 3: 127-135
RYCHCIK B., ADAMIAK J., WÓJCIAK H. 2006. Dynamics of the soil organic matter in
crop rotation and long-term monoculture. Plant Soil Environ. 52: 15-20
WANIC M., MICHALSKA M., TREDER K. 2006. Spring barley overground biomass
increase dynamics depending on sowing method and position in crops rotation system. Pol.
J. Nat. Sci. 20(1): 67-79
STĘPIEŃ A., ADAMIAK J. 2007. Kształtowanie się chemicznych właściwości gleby pod
wpływem różnych sposobów nawożenia w zmianowaniu. Acta Agrophys. 10(2): 465-472
ADAMIAK J., ADAMIAK E., BRUDEREK A. 2008. Wpływ fungicydu Unix 75 WG na
plonowanie pszenżyta ozimego uprawianego w płodozmianie i wieloletniej monokulturze.
Prog. Plant Prot. 48(1): 255-258
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J., HRUSZKA M. 2008. Plonowanie i struktura plonu
pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem. Acta Agrophys.
11(3): 597-611
ADAMIAK J., ADAMIAK E., BRUDEREK A. 2009. Wpływ ochrony fungicydami na
plonowanie pszenicy ozimej uprawianej w płodozmianie i wieloletniej monokulturze.
Prog. Plant Prot. 49(2): 591-594
KOSTRZEWSKA M.K. 2009. Znaczenie mieszanki zbożowo-strączkowej w płodozmianach z
różnym udziałem jęczmienia jarego. Rozprawy i Monografie 150. UWM Olsztyn, ss.115
RYCHCIK B. 2009. Ekologiczne i produkcyjne skutki uprawy grochu siewnego w
płodozmianie i w narastającej monokulturze. Praca habilitacyjna. UWM Olsztyn, ss. 82
ADAMIAK J. 2010. Dobrego płodozmianu nic nie zastąpi. Rolnik Dzierżawca 10: 52-53
BUCZYŃSKI G., RYCHCIK B., ŁACHACZ A., SADOWSKI T. 2010. Wpływ systemów
uprawy roślin na wskaźniki agregacji gleby średniej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 547: 5765
GOSPODARKA WODNA ROŚLIN I SIEDLISKA
SZYMCZYK S., PAWLUCZUK J., STĘPIEŃ A., 2010. Seasonal variability of mineral
nitrogen in groundwater of hydrogenic soils. J. Elementol. 15(4): 713-723
PAWLUCZUK J., STĘPIEŃ A. 2010. Mineralization of organic nitrogen compounds in
gyttja-muck soils in relation to the content of mineral nitrogen in ground waters. Ecol.
Chem. Eng. A, 17(7): 805-815
UPRAWA ROŚLIN
BRZOZOWSKI J., SEKŚCIŃSKI W., SKRODZKI M. 1991. Plonowanie pszenicy ozimej i
rzepaku ozimego dokarmianego dolistnie azotem i mikroelementami jednocześnie z
ochroną. W: Problematyka Badań Agrolotniczych. Mat. 11 Sem., Olsztyn, 93-101
BUCZYŃSKI G., NOWICKI J., MARKS M. 1991. Wpływ ugniatania gleby ciężkiej na
plonowanie roślin. W: Doskonalenie technologii i organizacji produkcji rolniczej na
Żuławach. IMUZ Falenty/Elbląg – ART Olsztyn. Artykuły i doniesienia, cz. III: 183-189
NOWICKI J., MARKS M., BUCZYŃSKI G., HRUSZKA M. 1991. Wpływ agromelioracji
nawozowej na chemiczne właściwości gleby bardzo ciężkiej oraz plonowanie roślin. W:
Doskonalenie technologii i organizacji produkcji rolniczej na Żuławach. IMUZ
Falenty/Elbląg – ART Olsztyn. Artykuły i doniesienia, cz. III: 155-164
ADAMIAK J. 1992. Skutki braku stosowania pestycydów w czterech zbożach. W:
Produkcyjne skutki zmniejszania nakładów na agrotechnikę roślin uprawnych. Mat. Konf.
Nauk., Olsztyn, 164-169
BRZOZOWSKI J. 1993. Ocena celowości i skuteczności stosowania desykacji bobiku. Biul.
Nauk. ART Olsztyn 2: 17-21
NOWICKI J., MARKS M. 1994. Stan aktualny i perspektywy produkcji zbóż w Polsce.
Fragm. Agron. 2: 8-18
BRZOZOWSKI J. 1995. The efficiency of winter rape foliar nutrition with solution together
with pest control. W: Aktuálne otázky oživenia agrokompleksu. Zbornik referátov z
vedeckej konferencie s medzinárodnou účastou. Oblastný Výskumny Ústav Agroekológie,
Michalovce, 336-339
SADOWSKI T. 1995. Influence of N-fertylization and plant protection on yielding of winter
barley in Olsztyn region. Fragm. Agron. 2: 160-161
ADAMIAK J., ADAMIAK E. 1996. Wpływ różnych form nawożenia organicznego na
wysokość i jakość plonu buraka cukrowego. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 62: 38
STĘPIEŃ A., ADAMIAK J. 1996. Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na
strukturę plonu jęczmienia ozimego i pszenicy jarej. W: Czynniki agrotechniczne w
rolnictwie zrównoważonym. Mat. Konf. Nauk., Olsztyn, 152-159
BUCZYŃSKI G., MARKS M. 1997. Reakcja pszenicy ozimej na głębokość uprawy
podstawowej w płodozmianie norfolskim i zbożowym. Bibliotheca Fragm. Agron. 3: 6772
KRZEŚLAK S., SADOWSKI T. 1997. Plonowanie łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego i
grochu pastewnego uprawianych w okolicach Kętrzyna. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446:
271-275
MARKS M., BUCZYŃSKI G. 1998. Następczy wpływ zmianowań pastewnych i nawożenia
organicznego na plony jęczmienia jarego. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 66:
149-156
SADOWSKI T. 1998. Następczy wpływ zróżnicowanego nawożenia okopowych na
plonowanie jęczmienia jarego i owsa. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 66:
167-173
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 1999. Kierunki i efektywność uprawy wczesnych odmian
ziemniaka. Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 10-11: 3-14
RYCHCIK B., ZAWIŚLAK K. 2000. Uprawa kukurydzy w gospodarstwach prowadzących
chów bydła mlecznego. Ogólnopolski Informator Mleczarski 4: 5-14
STĘPIEŃ A. 2000. Zmiany chemiczne właściwości gleby pod wpływem różnych sposobów
nawożenia w zmianowaniu. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura 84: 459-464
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 2000. Międzyplony jako czynnik regeneracji gleby i
produkcji pasz. Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 6-7: 21-28
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 2000. Międzyplony ścierniskowe. Rolnicze ABC 8: 3-5
JASTRZĘBSKA M., BRZOZOWSKI J. 2001. Reakcja pszenicy ozimej na herbicydy
stosowane łącznie z adiuwantem i mocznikiem. Cz. II. Struktura plonu i plonowanie. Biul.
Nauk. UWM Olsztyn 11: 127-136
RYCHCIK B., RZESZUTEK I. 2001. Znaczenie doboru przedplonów i mątwikoodpornych
odmian w specjalistycznej uprawie ziemniaka. W: Ochrona ziemniaka. Mat. Konf. Nauk.,
IHAR Bonin, Kołobrzeg, 133-137
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 2001. Znaczenie kukurydzy w nowoczesnym rolnictwie.
Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 3: 4-17
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 2001. Gospodarcze znaczenie pszenicy jarej. Ogólnopolski
Informator Produkcji Roślinnej 4: 3-15
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 2001. Burak cukrowy – roślina europejska. Ogólnopolski
Informator Produkcji Roślinnej 5: 2-15
STĘPIEŃ A, ADAMIAK J. 2001. Effect of organic fertilisers, nitrogen and biopreparations on
industrial quality of sugar beetroots. Natur. Sc. 9: 225-235
ADAMIAK J., URBAŃSKI B. 2002. Einfluss der Düngungsmethoden auf Ertrag und
Qualitet von Zuckerrüben. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 14: 241-242
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J. 2002. Efektywność zabiegów herbicydowych i
herbicydowo-mocznikowych stosowanych w uprawie pszenicy ozimej. Cz. I. Struktura
plonu i plonowanie. Fragm. Agron. 2: 161-170
BUCZYŃSKI G., MARKS M., NOWICKI J. 2002. Reakcja roślin na sposoby
przeciwdziałania zagęszczeniu gleby. Pam. Puł. 130(I): 73-79
MARKS M., BUCZYŃSKI G., JASTRZĘBSKA M. 2002. Wpływ zróżnicowanej uprawy i
zagęszczenia gleby na plonowanie roślin. Pam. Puł. 130(II): 487-493
MARKS M., BUCZYŃSKI G., ORZECH K. 2002. Następczy wpływ różnego stopnia
zagęszczenia gleby oraz sposobów przeciwdziałania na plonowanie mieszanki owsa
z grochem siewnym. Fragm. Agron. 2: 245-250
STĘPIEŃ A. ADAMIAK J. 2002. Wpływ różnych sposobów nawożenia na plonowanie
buraka cukrowego. Rocz. Nauk Rol., Ser. A Roślinna 116(1-4): 89-100
SZYMCZAK-NOWAK J., NOWAKOWSKA H., SITARSKI A., TYBURSKI J. 2002.
Wpływ nawozów organicznych na plonowanie i zdrowotność buraka cukrowego. Zesz.
Probl. Post. Nauk Rol. 484: 683-690
ADAMIAK J., KUROWSKI T.P. 2003. Einfluss der Düngungsmethoden auf die Entwicklung
von Zuckerrübenkrankheiten. Arch. Agron. Soil Sci. 49: 555-560
ADAMIAK J., STĘPIEŃ A. 2004. Einfluss der Düngungsmethoden auf die Entwicklung von
Wintergerstekrankheiten. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 16: 199-200
ADAMIAK J., STĘPIEŃ A., KUROWSKI T.P. 2004. Einfluss der Düngungsmethoden auf
die Entwicklung von Sommerweizenkrankheiten. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 16: 197-198
STĘPIEŃ A. 2004. Wpływ sposobów nawożenia na zachwaszczenie i plonowanie pszenicy
jarej. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1): 45-54
MARKS M., NOWICKI J., NOWICKI M., ORZECH K. 2005. Plonowanie roślin w 4.
polowym zmianowaniu po zagospodarowaniu odłogu. Fragm. Agron. 2: 125-132
TYBURSKI J., ŻUK-GOŁASZEWSKA K. 2005: Orkisz – zboże naszych przodków. Post.
Nauk Rol. 4: 3-13
TYBURSKI J., BABALSKI M. 2006. Uprawa pszenicy orkisz. Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, ss. 25
STĘPIEŃ A., ADAMIAK J. 2007. Wpływ preparatów biodynamicznych na występowanie
chorób i plonowanie pszenicy jarej. Fragm. Agron. 2: 300-306
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J., HRUSZKA M. 2008. Plonowanie i struktura plonu
pszenicy ozimej w zależności od sposobów pielęgnacji i nawożenia azotem. Acta
Agrophys. 11(3): 597-611
DRAGAŃSKA E., SZWEJKOWSKI Z., PANFIL M., ORZECH K. 2008. Wpływ
spodziewanych zmian klimatu na fenologię kukurydzy uprawianej na ziarno w
Wielkopolsce. Acta Agrophys. 12(2): 327-336
STĘPIEŃ A., ADAMIAK J. 2008. Wpływ preparatów biodynamicznych na występowanie
chorób i plonowanie buraka cukrowego. W: Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie
roślin. IOR Poznań, 275-281
ORZECH K., MARKS M., DRAGAŃSKA E., STĘPIEŃ A. 2009. Plonowanie jęczmienia
jarego w zależności od warunków pogodowych i różnych sposobów uprawy gleby
średniej. Acta Agrophys. 14(1): 167-175
ORZECH K., MARKS M., DRAGAŃSKA E., STĘPIEŃ A. 2009. Plonowanie pszenicy
ozimej w zależności od warunków pogodowych i różnych sposobów uprawy gleby
średniej. Ann. UMCS, E Agricultura 64(4): 122-129
AGROLOTNICTWO
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I., SKRODZKI M. 1996. Ocena lotniczej techniki siewu
nasion roślin uprawnych. W: Problematyka Badań Agrolotniczych i Zjazd Absolwentów
Agrolotnictwa ART. Mat. 12 Sem., Olsztyn, 40-52
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J. 1997. Wpływ mocznika w roztworze roboczym na
jakość zabiegów opryskiwania śmigłowcem Mi-2R. Bibliotheca Fragm. Agron. 3: 173-180
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J. 1998. Ocena jakości zabiegów opryskiwania
wykonanych śmigłowcem Mi-2R. Rocz. AR w Poznań, Rolnictwo 52: 107-112
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J. 2000. Ocena jakości zabiegów opryskiwania
aparaturą śmigłowcową w aspekcie ochrony środowiska. Biul. Nauk. UWM Olsztyn 10:
5-16
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I. 2000. Możliwości wykorzystania agrolotnictwa w
gospodarce rolno-leśnej. Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 4: 3-9
STAN SANITARNY ROŚLIN
BOLLEN G. J., SCHOLTE K., TYBURSKI J. 1991. Występowanie przedwczesnego
zamierania ziemniaka powodowane przez Verticillium sp. w Polsce, a częstotliwość
uprawy tej rośliny. W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ
Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. II: 71-76
KUROWSKI T., CZAJKA W., ZAWIŚLAK K., HRUSZKA M., SADOWSKI T. 1991.
Stan sanitarny pszenicy ozimej uprawianej w płodozmianach zbożowych i w
monokulturze. W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ
Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. II: 23-28
KUROWSKI T., MIKOŁAJSKA J., CZAJKA W., ZAWIŚLAK K., KRZEŚLAK S. 1991.
Stan sanitarny jęczmienia jarego uprawianego w płodozmianach zbożowych i w
monokulturze. W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ
Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. II: 51-56
KUROWSKI T., MIKOŁAJSKA J., WOJCIECHOWSKA-KOT H., KRZEŚLAK S.,
ZAWIŚLAK K. 1991. Stan sanitarny żyta ozimego uprawianego w płodozmianach
zbożowych i w monokulturze. W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART
Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. II: 29-33
KUROWSKI T., MIKOŁAJSKA J., WOJCIECHOWSKA-KOT H., ZAWIŚLAK K.,
ADAMIAK J., ADAMIAK E. 1991. Stan sanitarny owsa w specjalistycznych
płodozmianach i monokulturze. W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART
Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. II: 57-61
KUROWSKI T., WOJCIECHOWSKA-KOT H., MIKOŁAJSKA J., ADAMIAK J. 1991.
Stan sanitarny buraka cukrowego w specjalistycznych płodozmianach i w monokulturze.
W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac
źródłowych, cz. II: 83-88
SEKŚCIŃSKI W., BRZOZOWSKI J., KUROWSKI T. 1991. Efektywność zwalczania
chorób grzybowych pszenicy ozimej uprawianej w różnych warunkach przyrodniczych.
W: Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac
źródłowych, cz. II: 63-70
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I., SOWA S. 1991. Dynamika populacji Globodera
rostochiensis Woll. w płodozmianach ziemniaczanych. W: Synteza i perspektywa nauki o
płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. II: 97-104
CZAJKA W., KUROWSKI T., ZAWIŚLAK K. 1992. Zdrowotność pszenicy jarej uprawianej
na Żuławach w świetle badań płodozmianowych. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 54: 245-251
KUROWSKI T., CZAJKA W., ZAWIŚLAK K. 1992. Zdrowotność jęczmienia ozimego w
świetle badań płodozmianowych prowadzonych na Żuławach. Acta Acad. Agricult. Tech.
Olst., Agricultura 54: 236-243
KUROWSKI T., HRUSZKA M., SADOWSKI T. 1992. Zdrowotność pszenicy ozimej w
specjalistycznych zmianowaniach. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 54: 225233
RZESZUTEK I. 1992. Wpływ częstotliwości uprawy ziemniaka na jego zdrowotność. Fragm.
Agron. 4: 43-56
RZESZUTEK I. ZAWIŚLAK K. 1995. Wysoki udział ziemniaka w płodozmianie, a
dynamika zamątwiczenia gleby i jej produkcyjne skutki. Mat. 35 Sesji Nauk. IOR (1): 250255
SZYMCZAK-NOWAK J., TYBURSKI J., ZAWIŚLAK K. 1992. Nasilenie występowania
zgorzeli siewek buraka w płodozmianach specjalistycznych. Mat. 32 Sesji Nauk. IOR (2):
49-53
KUROWSKI T. HRUSZKA M., SADOWSKI T. 1994. Zdrowotność pszenicy jarej
uprawianej w specjalistycznych płodozmianach. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 57: 127-134
HRUSZKA M., KUROWSKI T.P. 1995. Stan zdrowotny pszenicy ozimej uprawianej w
ogniwie zmianowania z pszenicą jarą. Mat. 35 Sesji Nauk. IOR (2): 180-183
KUROWSKI T. P., HRUSZKA M. 1995. Wzrastający udział pszenicy ozimej w
zmianowaniu a jej zdrowotność. Mat. 35 Sesji Nauk. IOR (1): 156-159
SZYMCZAK-NOWAK J., BLACHOWSKA E., TYBURSKI J., ZAWIŚLAK K. 1995.
Wpływ udziału buraka cukrowego w płodozmianach specjalistycznych na porażenie
korzeni przez Polymyxa betae. Mat. 35 Sesji Nauk. IOR (2): 228-230
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I., SARNOWSKI J. 1996. Efektywność zabiegów
ochronnych i łączonych ochronno-nawozowych w uprawie pszenicy ozimej. Fragm.
Agron. 4: 59-67
ZAWIŚLAK K.1996. Profilaktyczne znaczenie płodozmianu i odpornych odmian ziemniaka
w ograniczaniu populacji Globodera rostochiensis Woll. Biul. Inst. Ziemn. 47: 159-170
SZYMCZAK-NOWAK J., TYBURSKI J., ZAWIŚLAK K. 1997. Wpływ udziału buraka
cukrowego w płodozmianie na występowanie zgorzeli siewek. Acta Acad. Agricult. Tech.
Olst., Agricultura 64: 237-244
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J., JASTRZĘBSKA M. 1998. Skuteczność zabiegów
fungicydowych i fungicydowo-nawozowych stosowanych w uprawie pszenicy ozimej.
Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 65: 129-138
BRZOZOWSKI J. 1998. Skuteczność insektycydu Decis 2.5 EC i mieszanin insektycydowonawozowych stosowanych dolistnie w rzepaku ozimym. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 65: 120-127
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I. 1998. Redukcja populacji Globodera rostochiensis Woll. w
glebie przez uprawę ziemniaka odmiany Lawina. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 66: 227-237
ADAMIAK J., KUROWSKI T, STĘPIEŃ A. 2000. Wpływ sposobów nawożenia na rozwój
chorób pszenicy jarej i jęczmienia ozimego. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura 84: 1318
BRZOZOWSKI J., KUROWSKI T.P., BRZOZOWSKA I. 2000. Wpływ zabiegów
nawozowo-herbicydowych na stopień porażenia chorobami pszenżyta ozimego. Folia
Univ. Agric. Stetin., Agricultura 82: 25-30
CWALINA-AMBROZIAK B., CZAJKA W., ADAMIAK J., RYCHCIK B. 2000. Nasilenie
występowania ważniejszych chorób ziemniaka w zależności od płodozmianu. Prog. Plant
Prot. 40(2): 688-691
RYCHCIK B. 2000. Rośliny fitosanitarne w płodozmianach a zdrowotność i plonowanie
ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470: 153-161
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I., BALKIEWICZ K. 2001. Wpływ zróżnicowanych
zabiegów ochronno-nawozowych na zdrowotność i plonowanie pszenicy ozimej. Fragm.
Agron. 1: 11-22
JASTRZĘBSKA M., BRZOZOWSKI J., KUROWSKI T. 2001. Reakcja pszenicy ozimej na
herbicydy stosowane łącznie z adiuwantem i mocznikiem. Cz. I. Ocena uszkodzeń roślin i
zdrowotność. Biul. Nauk. UWM 11: 115-126
KUROWSKI T., CWALINA-AMBROZIAK B., SADOWSKI T. 2001. Choroby czterech
odmian łubinu żółtego uprawianego w zróżnicowanych płodozmianach. Zesz. Nauk. AR
Wrocław, Rolnictwo 81: 205-213
CZAJKA W., CWALINA-AMBROZIAK B., BRZOZOWSKA I., CIEĆKO Z.,
ŻOŁNOWSKI A. 2002. Fungi colonizing potato stem bases depending on the method of
nitrogen fertilization. Pol. J. Natur. Sci. 12(3): 65-71
KUROWSKI T.P., ADAMIAK E., BALICKI T. 2002. Wpływ fungicydu Amistar 250 SC na
ograniczenie nasilenia chorób i wzrost plonowania jęczmienia jarego uprawianego w
monokulturze. Prog. Plant Prot. 42(2): 924-926
KUROWSKI T., CWALINA-AMBROZIAK B., SADOWSKI T. 2002. Płodozmian jako
czynnik różnicujący nasilenie chorób grochu polnego (Pisum sativum L.). Acta Agrobot.
55(1): 173-183
PAWLUCZUK J., ZAWIŚLAK K. 2002. Koncentracja uprawy buraka cukrowego a
zdrowotność roślin i gleby. Pam. Puł. 130(II): 549-556
HRUSZKA M., BOGUCKA B. 2003.The effect of crop rotation on the occurrence of stem
nematode (Ditylechus dipsaci Kủhn) in faba bean seeds (Vicia faba ssp minor L.).
Allelopathy J. 11(1): 53-56
KUROWSKI T., ADAMIAK E., SARGALSKI D. 2003. Wpływ systemu następstwa roślin i
stosowania fungicydów na zdrowotność i plonowanie żyta. Prog. Plant Prot. 43(2): 768770
SADOWSKI T., PSZCZÓŁKOWSKA A., OLSZEWSKI J., PŁODZIEŃ K. 2003.
Zasiedlenie grzybami nasion dwóch odmian łubinu żółtego uprawianych w
zróżnicowanych płodozmianach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 495: 273-281
KUROWSKI T.P., BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J. 2004. Wpływ stosowania różnych
herbicydów i mieszanin herbicydowo-mocznikowych na stan zdrowotny pszenżyta
ozimego. Ann. UMCS, E Agricultura 59(3): 1267-1274
KUROWSKI T.P., HRUSZKA M. 2004. Zdrowotność i plonowanie pszenżyta ozimego w
łanie chronionym zabiegami chemicznymi i proekologicznymi. Prog. Plant Prot. 44(2):
896-899
KUROWSKI T.P., MAJCHRZAK B., RYCHCIK B. 2004. Sanitary state of field bean (Vicia
faba L.) in different crop sequence. Acta Fytotechnica et Zootechnica 7: 158-161
KUROWSKI T.P., MARKS M., NOWICKI M., KUROWSKA A. 2004. Następczy wpływ
sposobu zagospodarowania odłogów na zdrowotność roślin. Ann. UMCS, E Agricultura
59(4): 1789-1796
KUROWSKI T.P., SADOWSKI T., ADAMIAK J., BORAWSKA M. 2004. Wpływ
nawożenia azotem i stosowania fungicydu na nasilenie chorób jęczmienia ozimego. Acta
Sci. Pol., Agricultura 3(2): 97-107
MAJCHRZAK B., KUROWSKI T.P., RYCHCIK B. 2004. Sanitary state of pea (Pisum
sativum L.) in different crop sequence. Acta Fytotechnica et Zootechnica 7: 182-185
MARKS M., KUROWSKI T.P., BUCZYŃSKI G., KUROWSKA A. 2004. Stan sanitarny
roślin w zależności od zagęszczenia gleby i sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.
Ann. UMCS, E Agricultura 59(4): 1797-1806
ADAMIAK J., ADAMIAK E., BALICKI T. 2005. Wpływ wieloletniej monokultury na
występowanie chorób podstawy źdźbła w czterech zbożach. Fragm. Agron. 2: 7-13
KUROWSKI T.P., JASTRZĘBSKA M., WANIC M. 2005. Zdrowotność pszenicy ozimej w
siewach jedno- i wieloodmianowych. Prog. Plant Prot. 45(2): 831-833
KUROWSKI T., WANIC M., NOWICKI J., KOSTRZEWSKA M.K., SARGALSKI D. 2005.
Fitosanitarna ocena mieszanki zbożowo-strączkowej jako przedplonu dla jęczmienia
jarego. Acta Sci. Pol., Agricultura 4(1): 61-68
MALINOWSKA E., TYBURSKI J., RYCHCIK B., SZYMCZAK-NOWAK J. 2005. The
influence of Solanum sisymbriifolium on potato cysts nematode population reduction.
Potato in progress: science meets practice, Wageningen Academic Publishers, 239-241
KUROWSKI T. P., HRUSZKA M., BOGUCKA B. 2006. Zdrowotność bobiku w zależności
od jego udziału w płodozmianie i stosowania wsiewki gorczycy sarepskiej. Prog. Plant
Prot. 46(2): 24-26
SZYMCZAK-NOWAK J., TYBURSKI J. 2006. Effect of row compost application on sugar
beet seed germination, seedling health and yielding on loamy soils. Phytopathol. Pol. 41:
65-73
WANIC M., MAJCHRZAK B., WALERYŚ Z. 2006. Wsiewka międzyplonowa a plonowanie
i choroby podstawy źdźbła jęczmienia jarego w wybranych stanowiskach. Fragm. Agron.
2: 149-161
KUROWSKI T.P., ADAMIAK E., ADAMIAK J. 2007. Occurence of stem base diseases of
four cereal species grown in long-term monocultures. Pol. J. Nat. Sci. 22(4): 574-583
MARKS M., KUROWSKI T., MAKOWSKI P. 2007. Zdrowotność pszenicy ozimej w
zależności od jednorocznego sposobu ugorowania. Fragm. Agron. 4: 11-17
SZYMCZAK-NOWAK J., MALINOWSKA E., TYBURSKI J., RYCHCIK B. 2007. Wpływ
Solanum sisymbriifolium na ograniczanie populacji mątwika ziemniaczanego. Prog. Plant
Prot. 47(4): 224-226
SZYMCZAK-NOWAK J., RYCHCIK B. TYBURSKI J. 2007. Zdrowotność buraka
cukrowego uprawianego w płodozmianie i monokulturze. Prog. Plant Prot. 47(2): 356-360
ŁAPIŃSKI M., PSZCZÓŁKOWSKA A., KULIK T., OKORSKI A., OLSZEWSKI J.,
FORDOŃSKI G., ADAMIAK J. 2008. Detection of some fungal pathogens in crops using
the scar assays. Pol. J. Nat. Sci. 23(1): 16-34
KOSTRZEWSKA M.K., WANIC M., KUROWSKI T. P., OKORSKI A., NOWICKI J. 2009.
Zdrowotność jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym z grochem siewnym.
Fragm. Agron. 3: 68-75
KUROWSKI T., MARKS M., MAKOWSKI P., JAŹWIŃSKA E. 2009. Zdrowotność
pszenicy ozimej w stanowiskach po różnych sposobach dwuletniego ugorowania. Fragm.
Agron. 3: 102-108
STĘPIEŃ A., ADAMIAK E. 2009. Efektywne mikroorganizmy (EM-1) i ich wpływ na
występowanie chorób zbóż. Prog. Plant Prot. 49(4): 2027-2030
BRZOZOWSKA I., KUROWSKA A. 2010. Zdrowotność pszenżyta jarego w zależności od
sposobu regulacji zachwaszczenia, nawożenia azotem i ochrony przed patogenami. Ann.
UMCS, E Agricultura 65(2): 38-47
KUROWSKI T. P. BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J., KUROWSKA A. 2010.
Zdrowotność pszenżyta ozimego w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia,
nawożenia azotem i ochrony przed patogenami. Ann. UMCS, E Agricultura 65(2): 10-22
WACHOWSKA U., RYCHCIK B., SADOWSKI T., STASIULEWICZ-PALUCH A.D. 2010.
Zdrowotność żyta ozimego uprawianego w systemie konwencjonalnym i ekologicznym z
wykorzystaniem biopreparatu efektywne mikroorganizmy (EM). Prog. Plant Prot. 50(2):
902-906
ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY ORGANIZMAMI W AGROCENOZACH
HRUSZKA M. 1991. Autotoksyczność bobiku w specjalistycznych zmianowaniach. I.
Zawartość związków fenolowych w glebie a plonowanie bobiku. Acta Acad. Agricult.
Tech. Olst., Agricultura 53: 89-103
HRUSZKA M. 1991. Autotoksyczność bobiku w specjalistycznych zmianowaniach. II.
Wpływ koncentracji związków fenolowych w glebie na występowanie azotobaktera. Acta
Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 53: 105-113
HRUSZKA M. 1996. Alternatywne funkcje roślin i możliwość ich wykorzystania w
systemach rolnictwa integrowanego i ekologicznego. Post. Nauk Rol. 3: 93-101
HRUSZKA M., WANIC M. 1997. Poziom związków fenolowych w glebie po różnych
przedplonach oraz ich wpływ na plonowanie kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 452:
135-143
FURGAŁ-WĘGRZYCKA H., ADAMIAK J., ADAMIAK E. 1997. Some characteristic of
Rhizoctonia spp. in sharp eyespot of wheat. Acta Mycologica 31(2): 199-208
FURGAŁ-WĘGRZYCKA H., ADAMIAK J., ADAMIAK E. 1997. Rhizoctonia cerealis
anastomosis group GAG - 1, the common pathogen of wheat, barley and sugar beet. Acta
Mycologica 32(1): 107-117
FURGAŁ-WĘGRZYCKA H., ADAMIAK J., ADAMIAK E. 1998. Some characteristics of
isolates of Rhizoctonia solanii from patch of wheat and barley Acta Mycologica 33(1):
109-121
KOSTRZEWSKA M.K. 1998. Konkurencyjność chwastów w łanie rzepaku ozimego
uprawianego w płodozmianie i monokulturze. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 66: 181-187
HRUSZKA M., WANIC M. 1999. The effect of preceding crops on the concentration of
phenolic compounds in soil and yield of maize. Allelopathy J. 6(1): 110-111
ZAWIŚLAK K., KOSTRZEWSKA M.K. 1999. Chwasty jako czynnik konkurencji
pokarmowej w łanach pszenicy ozimej. Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 4: 39
ZAWIŚLAK K., KOSTRZEWSKA M.K. 1999. Chwasty jako czynnik konkurencji
pokarmowej w łanach rzepaku ozimego. Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 8:
27-33
ZAWIŚLAK K., KOSTRZEWSKA M.K. 1999. Chwasty jako czynnik konkurencji
pokarmowej w łanach żyta ozimego. Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 9: 3-12
HRUSZKA M. 2000. Zjawisko allelopatii, jego natura oraz oddziaływanie w ekosystemach
rolniczych. Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 1: 4-11
ZAWIŚLAK K., KOSTRZEWSKA M.K. 2000. Konkurencja pokarmowa chwastów w łanach
pszenicy ozimej uprawianej w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. I.
Zagęszczenie i skład florystyczny zbiorowiska chwastów. Ann. UMCS, E Agricultura 55
(supplementum): 245-251
ZAWIŚLAK K., KOSTRZEWSKA M.K. 2000. Konkurencja pokarmowa chwastów w łanach
pszenicy ozimej uprawianej w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. II. Zawartość
makroelementów w nadziemnej biomasie pszenicy i chwastów. Ann. UMCS, E
Agricultura 55 (supplementum): 253-260
ZAWIŚLAK K., KOSTRZEWSKA M.K. 2000. Konkurencja pokarmowa chwastów w łanach
żyta ozimego uprawianego w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. I. Zagęszczenie
i skład florystyczny zbiorowiska chwastów. Ann. UMCS, E Agricultura 55
(supplementum): 261-267
ZAWIŚLAK K., KOSTRZEWSKA M.K. 2000. Konkurencja pokarmowa chwastów w łanach
żyta ozimego uprawianego w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. II. Zawartość i
pobranie makroelementów w nadziemnej biomasie żyta ozimego i chwastów. Ann. UMCS,
E Agricultura 55 (supplementum): 269-275
KUROWSKI T.P., WANIC M., NOWICKI J. 2007. Stan sanitarny jęczmienia i owsa w
mieszance oraz siewach jednogatunkowych po różnych przedplonach. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 516: 91-101
WANIC M., MICHALSKA M., TREDER K. 2007. Konkurencja między jęczmieniem jarym
a grochem siewnym i pszenicą jarą w różnych fazach wzrostu i rozwoju. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 516: 267-276
MICHALSKA M., WANIC M. 2008. Zmiany w obsadzie i cechach morfologicznych
jęczmienia jarego i grochu siewnego pod wpływem oddziaływań konkurencyjnych. Fragm.
Agron. 4: 55-70
MICHALSKA M., WANIC M., JASTRZĘBSKA M. 2008. Konkurencja pomiędzy
jęczmieniem jarym a grochem siewnym w zróżnicowanych warunkach glebowych Cz. II.
Intensywność oddziaływań konkurencyjnych. Acta Sci. Pol., Agricultura 2: 87-99
MICHALSKA M., WANIC M., KOSTRZEWSKA M.K. 2008. Konkurencja pomiędzy
jęczmieniem jarym a grochem siewnym w zróżnicowanych warunkach glebowych Cz. I.
Akumulacja biomasy i tempo wzrostu roślin. Acta Sci. Pol., Agricultura 2: 69-86
TREDER K., WANIC M., NOWICKI J. 2008. Competition between spring wheat and spring
barley under conditions of diversified fertilization. Part 1. Influence on selected
morphological characteristics of plants. Acta Agrophys. 11(3): 767-780
TREDER K., WANIC M., NOWICKI J. 2008, Competition between spring wheat and spring
barley under conditions of diversified fertilization. Part 2. Influence on biomass of plants
and rate of its accumulation. Acta Agrophys. 11(3): 781-797
TREDER K., WANIC M., NOWICKI J. 2008. The intensity of competitive interactions
between spring wheat (Triticum aestivum L. Emend. Fiori et. Paol) and spring barley
(Hordeum vulgare L.) under different fertilisation conditions. Acta Agrobot. 6(12): 195203
TREDER K., WANIC M., JASTRZĘBSKA M. 2009. Wpływ oddziaływań pomiędzy
pszenicą jarą a jęczmieniem jarym na akumulację w roślinach azotu, fosforu i potasu. Ann.
UMCS, E Agricultura 64(4): 94-106
WANIC M., MICHALSKA M. 2009. Wpływ oddziaływań konkurencyjnych pomiędzy
jęczmieniem jarym a grochem siewnym na zawartość makroelementów w różnych
częściach roślin. Fragm. Agron. 3: 162-174
GOSPODARKA ZIEMIĄ
SZWEJKOWSKI Z.,
NOWICKI
J., WANIC M. 1992. Struktura zasiewów
głównych ziemiopłodów a jakość gruntów ornych gmin Polski. Cz. I. Zboża.
Fragm. Agron. 4: 10-18
SZWEJKOWSKI Z., NOWICKI
J.,
WANIC
głównych ziemiopłodów a jakość gruntów
okopowe. Fragm. Agron. 4: 19-26
M. 1992. Struktura zasiewów
ornych gmin Polski. Cz.II. Rośliny
MARKS M. 1998. Ugory-odłogi: trwały czy przejściowy element polskiego rolnictwa.
Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 4: 14-15
NOWICKI J., MARKS M., WANIC M., BUCZYŃSKI G. 1998. Ugorowanie gruntów jako
element gospodarki ziemią w Polsce. Bibliotheca Fragm. Agron. 5: 271-281
NOWICKI M., ORZECH K. 1998. Porównanie kilku sposobów ponownego – rolniczego
zagospodarowania odłogów. Bibliotheca Fragm. Agron. 5: 389-393
NOWICKI J., SZWEJKOWSKI Z., MARKS M., WANIC M. 1998. Rozpoznanie,
zagospodarowanie i rolnicze użytkowanie erodowanych ziem północno-wschodniej
Polski. Bibliotheca Fragm. Agron. 4B: 157-177
NOWICKI J. 1999. Konferencja „Odłogi, nieużytki – sposoby zagospodarowania”. Olsztyn,
17-18 listopada 1998 r. Post. Nauk Rol. 4: 115-116
MARKS M. 2000. Gleby marginalne w Polsce i kierunki ich zagospodarowania.
Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 10: 23-32
MARKS M., NOWICKI J., SZWEJKOWSKI Z. 2000. Odłogi i ugory w Polsce. Część I.
Przyczyny odłogowania i zjawiska towarzyszące. Fragm. Agron. 1: 5-19
MARKS M., NOWICKI J., SZWEJKOWSKI Z. 2000. Odłogi i ugory w Polsce. Część II.
Sposoby zagospodarowania. Fragm. Agron. 1: 20-34
MARKS M., MŁYNARCZYK K., MARKS E. 2001. Użytki zielone w różnych systemach
rolniczych. Pam. Puł. 125: 49-56
NOWICKI J., MARKS M. 2001. Odłogowanie i ugorowanie gruntów jako problem rolnictwa
u progu XXI wieku. W: Oświata i nauka rolnicza na początku trzeciego tysiąclecia. Mat.
Międzyn. Konf. Nauk., Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, 298-304
NOWICKI J., M. MARKS. 2001. Problemy produkcji rolniczej na Żuławach. W: Żuławy u
progu XXI wieku – stan aktualny i możliwości rozwoju. Mat. Konf. Nauk., Stare Pole,
101-118
BODEK M. NOWICKI J. 2002. Wstępne studium nad zagospodarowaniem krajobrazowej
przestrzeni obiektu „Łężany”. Fragm. Agron. 1: 183-193
MARKS M., NOWICKI J. 2002. Aktualne problemy gospodarowania ziemią rolniczą w
Polsce. Cz. I. Przyczyny odłogowania gruntów i możliwości ich rolniczego
zagospodarowania. Fragm. Agron. 1: 58-67
MARKS. M., NOWICKI J. 2002. Aktualne problemy gospodarowania ziemią rolniczą w
Polsce. Cz. II. Pozarolnicze możliwości zagospodarowania odłogów. Fragm. Agron. 2: 7986
WANIC M., JASTRZĘBSKA M., KOSTRZEWSKA M.K. 2002. Zagospodarowanie ziemi w
latach 1980-1999 na terenie wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Cz.
II. Struktura zasiewów na gruntach ornych. Fragm. Agron. 2: 59-70
WANIC M., KOSTRZEWSKA M.K. JASTRZĘBSKA M., NOWICKI J. 2002.
Zagospodarowanie ziemi w latach 1980-1999 na terenie wybranych gmin województwa
warmińsko-mazurskiego. Cz. I. Struktura i kierunki użytkowania ziemi. Fragm. Agron. 1:
129-144
ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 2002. Racjonalna gospodarka polowa w krajobrazie
północno-wschodniej Polski. Fragm. Agron. 2: 16-30
MARKS M. 2003. Odłogowanie gruntów przed wejściem do Unii Europejskiej. Rolnicze
ABC 8: 10-11
JASTRZĘBSKA M., KOSTRZEWSKA M.K., WANIC M. 2004. Zagospodarowanie gruntów
ornych a jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w województwie warmińskomazurskim. Fragm. Agron. 2: 19-36
KOSTRZEWSKA M.K., JASTRZĘBSKA M., WANIC M. 2004. Analiza warunków
przyrodniczych i zagospodarowania ziemi w województwie warmińsko-mazurskim za
pomocą różnych metod klasyfikacji. Fragm. Agron. 2: 37-51
JASTRZĘBSKA M., KOSTRZEWSKA M.K., WANIC M., NOWICKI J. 2005. Uprawa
mieszanek zbożowych w województwie podlaskim. Bibliotheca Fragm. Agron. 9: 73-74
KOSTRZEWSKA M.K., JASTRZĘBSKA M., WANIC M., NOWICKI J. 2005. Warunki
przyrodnicze i zagospodarowanie ziemi w województwie podlaskim w latach 1996-2003 –
analiza za pomocą różnych metod klasyfikacji. Bibliotheca Fragm. Agron. 9: 85-86
MARKS M., NOWICKI J. 2005. Niektóre aspekty gospodarowania ziemią rolniczą w Polsce
po integracji z Unią Europejską. Zag. Ekon. 3: 33-44
NOWICKI J., MARKS M. 2005. Problemy gospodarowania ziemią we współczesnej Europie.
Bibliotheca Fragm. Agron. 9: 13-14
KOSTRZEWSKA M.K., JASTRZĘBSKA M., WANIC M., NOWICKI J. 2006. Ocena
warunków przyrodniczych i zagospodarowania ziemi w województwie podlaskim za
pomocą różnych metod klasyfikacji. Fragm. Agron. 2: 54-71
NOWICKI J., MARKS M. 2006. Gospodarowania ziemią we współczesnej Europie. Fragm.
Agron. 2: 7-15
NOWICKI J., MARKS M., MAKOWSKI P. 2007. Ugór jako element współczesnego
krajobrazu rolniczego. Fragm. Agron. 4: 48-57
MARKS M. 2009. Gospodarowanie wodą w polowej produkcji roślinnej. Rolnicze ABC 12:
14-17
MARKS M., NOWICKI J. 2010. Pola uprawne i użytki zielone we współczesnym krajobrazie
rolniczym. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 9(3): 95-106
Natural and cultural transformation of landscape. 2010. Ed. K. Młynarczyk, M. Marks.
Warmia and Mazury Center of Agriculture Consulting Service in Olsztyn
ROLNICTWO EKOLOGICZNE
TYBURSKI J. 1990. Rolnictwo ekologiczne. Czym ono jest i jak funkcjonuje. Przekład z j.
angielskiego pracy M. Kiley-Worthington, opatrzony przedmową i przypisami. NFOŚ, ss.
54
BUDNY J., CYMERMAN R.,
FEDEJKO B., GOTKIEWICZ J., HOPFER A.,
KOCZOWSKI F., LOSSOW K., MICHAŁOWSKI K., NIEDZIELSKI E., SADOWSKI
T., SUCHTA J., TYBURSKI J. 1991. The concept of agriculture and food economy with
particular consideration for ecology agriculture and production of safe food in the
functional area of the „Green Lungs of Poland”. Elaborated by research team headed by
Professor A. Hopfer. Warsaw
TYBURSKI J. 1991. Możliwe drogi rozwoju polskiego rolnictwa. NFOŚ, ss. 17
TYBURSKI J., GAZIŃSKI B. 1992. Rolnictwo ekologiczne. W: Konfrontacja systemów
Rolniczych. Mat. Konf. Nauk., Olsztyn – Przysiek, 27-44
TYBURSKI J. 1992. Possible strategies for the development of Polish agriculture.
Agriculture and Environment in Eastern Europe and the Netherlands. Wageningen
Agricultural University, 49-60
TYBURSKI J. 1993. Kolizje ekonomii z ekologią. W: Rolnictwo ekologiczne od teorii do
praktyki. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz Stiftung LEBEN &
UMWELT, 88-93
TYBURSKI J. 1993. Rola płodozmianu w rolnictwie ekologicznym. W: Rolnictwo
ekologiczne od teorii do praktyki. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz
Stiftung LEBEN & UMWELT, 138-144
TYBURSKI J. 1993. Gospodarka nawozowa w rolnictwie ekologicznym. W: Rolnictwo
ekologiczne od teorii do praktyki. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz
Stiftung LEBEN & UMWELT, 145-150
TYBURSKI J. 1993. Czym jest rolnictwo ekologiczne? Mat. II regionalnej Konf. rolnictwa
ekologicznego, Stara Łubianka, 1-15
GÓRNY M., SOŁTYSIAK U., TYBURSKI J., TYSZKA Z. 1994. Kryteria rolnictwa
ekologicznego Stowarzyszenia EKOLAND. W: Rolnictwo ekologiczne w praktyce. Red.
U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz Stiftung LEBEN & UMWELT
(suplement): I-XII
SCHMID O., TYBURSKI J. i in. 1994. IFOAM Basic Standards for Organic Agriculture and
Processing. Red. O. Schmid, Christchurch, New Zealand
TYBURSKI J. 1994. Głębosz - sprawdza się na glebie ciężkiej. W: Rolnictwo ekologiczne w
praktyce. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz Stiftung LEBEN &
UMWELT, 25-28
TYBURSKI J. 1994. Pług - podstawowe narzędzie w uprawie roli. W: Rolnictwo ekologiczne
w praktyce. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz Stiftung LEBEN &
UMWELT, 28-30
TYBURSKI J. 1994. Prawidłowa gospodarka płodozmianowa na Kaszubach. W: Rolnictwo
ekologiczne w praktyce. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz Stiftung
LEBEN & UMWELT, 39-41
TYBURSKI J. 1994. Płodozmian w gospodarstwie zbożowo-warzywniczym. W: Rolnictwo
ekologiczne w praktyce. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz Stiftung
LEBEN & UMWELT, 41-42
TYBURSKI J. 1994. Płodozmian przemienny na Suwalszczyźnie. W: Rolnictwo ekologiczne
w praktyce. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz Stiftung LEBEN &
UMWELT, 43-44
TYBURSKI J. 1994. Nawożenie w gospodarstwie ekologicznym. W: Rolnictwo ekologiczne
w praktyce. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz Stiftung LEBEN &
UMWELT, 62-63
TYBURSKI J. 1994. Ograniczanie zachwaszczenia w gospodarstwie ekologicznym. W:
Rolnictwo ekologiczne w praktyce. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz
Stiftung LEBEN & UMWELT, 91-93
TYBURSKI J. 1994. Chów trzody chlewnej w gospodarstwie ekologicznym. W: Rolnictwo
ekologiczne w praktyce. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKO-LAND oraz Stiftung
LEBEN & UMWELT, 274-276
TYBURSKI J. 1994. Chów niosek w gospodarstwie ekologicznym. W: Rolnictwo
ekologiczne w praktyce. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz Stiftung
LEBEN & UMWELT, 286-289
PAWŁAT H., TYBURSKI J. 1995. Użytki zielone w gospodarstwach ekologicznych. Wiad.
Melioracyjne i Łąkarskie 1: 27-30
TYBURSKI J. 1995. Chów zwierząt czy produkcja zwierzęca. W: Rolnictwo ekologiczne od
producenta do konsumenta. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz Stiftung
LEBEN & UMWELT, 23-44
TYBURSKI J. 1995. Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza... W: Rolnictwo ekologiczne od
producenta do konsumenta. Red. U. Sołtysiak. Stowarzyszenie EKOLAND oraz Stiftung
LEBEN & UMWELT, 88-98
TYBURSKI J. 1995. Charakterystyka gospodarstw ekologicznych w Polsce. W: Ekologiczne
i integrowane rolnictwo w Polsce. SGGW, 29-49
ADAMIAK E., ADAMIAK J., CHARKIEWICZ J. 1996. Zmiany w składzie gatunkowym
runi pastwiskowej nawożonej kompostem i nawozami mineralnymi. Zesz. Nauk. AR
Szczecin, Rolnictwo 62: 9-14
LUNDSGAARD R., TYBURSKI J. i in. 1996. IFOAM Basic Standards for Organic
Agriculture and Processing and Guidelines for Coffee, Cocoa and Tea; Evaluation of
inputs. Red. R. Lundsgaard, Copenhagen, Denmark
TYBURSKI J. 1996. Zasady przyznawania certyfikatów na ekologiczne produkty spożywcze
ze szczególnym uwzględnieniem jaj i mięsa drobiowego. Inst. Zoot., 123-133
TYBURSKI J. 1996. Rolnictwo ekologiczne w Polsce - refleksje o możliwościach rozwoju.
Kwartalnik Rolnictwa Ekologicznego „Ekoland”. Stowarzyszenie EKOLAND 1: 3-5
TYBURSKI J. 1996. Ekonomika gospodarstw ekologicznych. Kwartalnik Rolnictwa
Ekologicznego „Ekoland”. Stowarzyszenie EKOLAND 4: 5-6
ZAWIŚLAK K., SADOWSKI T. 1996. Systemy gospodarowania w rolnictwie. W:
Kompleksowa technologia produkcji trzody chlewnej. Red. B. Grudniewska. Olsztyn,
137-151
TYBURSKI J. 1997. Kryteria rolnictwa ekologicznego. Kwartalnik Rolnictwa Ekologicznego
„Ekoland”. Stowarzyszenie EKOLAND 5: 9-10
TYBURSKI J. 1997. Obora wolnostanowiskowa dla bydła mlecznego. Kwartalnik Rolnictwa
Ekologicznego „Ekoland”. Stowarzyszenie EKOLAND 5: 14-15
TYBURSKI J. 1997. Zwalczanie stonki ziemniaczanej. Kwartalnik Rolnictwa Ekologicznego
„Ekoland”. Stowarzyszenie EKOLAND 6: 22-23
ADAMIAK J., STĘPIEŃ A. 1998. Reakcja pszenicy jarej na nawożenie ekologiczne. Rocz.
AR Poznań, Rolnictwo 52: 51-58
TYBURSKI J. 1997. The present state and proposal for future research in the field of organic
agriculture in Central and Eastern Europe. REU Technical Series No 54. FAO Regional
Office for Europe
DEAN J., TYBURSKI J. i in. 1998. IFOAM Basic Standards for Organic Agriculture,
Aquaculture and Processing of Organic Fibres. Red. J. Dean, Mar del Platta, Argentina
TYBURSKI J. 1998. Entwicklungschancen des okologischen Landbaus in Polen. W:
Okologischer Landbau in Mittel - und Osteuropa, 45-49
TYBURSKI J. 1998. Miejsce rolnictwa ekologicznego w obecnych technologiach produkcji
roślinnej. W: Degradacja środowiska naturalnego w rolniczej działalności z
uwzględnieniem ochrony roślin – mity i fakty. Mat. Konf. Nauk. IOR, Poznań, 81-90
TYBURSKI J. 1998. Sposoby gospodarowania w rolnictwie, a zagrożenie dla środowiska. W:
Rolnictwo a środowisko w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego. Mat. Sem., Białystok, 3-10
JANCZAK-TABASZEWSKA D., TYBURSKI J. 1999. Zachwaszczenie pszenicy jarej i
ziemniaka w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. W: Porównanie
ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstw rolnych w Polsce. Red. M. Górny.
SGGW, 49-54
TYBURSKI J. 1999. Rozważania nad kierunkami rozwoju rolnictwa na obszarach
chronionych. Biul. Inf. ZPP 2: 14-19
TYBURSKI J., SADOWSKI T. 1999. Porównanie plonów i morfometrii pszenicy jarej i
ziemniaka w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. W: Porównanie
ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstw rolnych w Polsce. Red. M. Górny.
SGGW, 26-34
TYBURSKI J., SADOWSKI T. 1999. Specyfika uprawy ziemniaka i pszenicy w
gospodarstwach ekologicznych. RCDRRiOW Przysiek, ss. 20
MATTSSON E., TYBURSKI J. i in. 2000. IFOAM Basic Standards for Organic Production
and Processing. Red. E. Mattsson, Bazel, Switzerland
SADOWSKI T., TYBURSKI J. 2000. Weed infestation of spring wheat grown on organic vs
conventional farms. W: IFOAM 2000 – The World Grows Organic. Proceedings 13th
International IFOAM Scientific Conference, Basel 2000. Edited by T. Alföldi, W.
Lockeretz, U. Niggli,. Reserch Institute of Organic Agriculture (FIBL) CH-5070 Frick:
186
SADOWSKI T., TYBURSKI J. 2000. Pszenica i ziemniak w gospodarstwach
ekologicznych. Wyd. II popr. uzup. RCDRRiOW Przysiek, ss. 22
TYBURSKI J. 2000. Przyrodnicza i gospodarcza charakterystyka systemów rolniczych. W:
Rolnictwo a przyroda Zielonych Płuc Polski. Stan obecny i pożądane kierunki przemian.
Red. J. Tyburski. WPODR Szepietowo i NFOP, 9-26
TYBURSKI J. 2000. Uprawa roślin i chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym. W: Rolnicze
formy gospodarowania i ich rola w ochronie środowiska. Rozwój rolnictwa ekologicznego
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych. RCDRRiOW Barzkowice, 15-17
TYBURSKI J. 2000. Wpływ ekologicznych metod produkcji rolnej na stan środowiska. W:
Rolnicze formy gospodarowania i ich rola w ochronie środowiska. Rozwój rolnictwa
ekologicznego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych. RCDRRiOW
Barzkowice, 18-20
TYBURSKI J. 2000. Metody gospodarowania w rolnictwie a szanse zachowania walorów
przyrodniczych użytków rolnych. W: Rolnicze formy gospodarowania i ich rola w
ochronie środowiska. Rozwój rolnictwa ekologicznego ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów chronionych. RCDRRiOW Barzkowice, 21-25
TYBURSKI J. 2000. Wpływ ekologicznych metod produkcji rolnej na stan środowiska. W:
Specyfika produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych. Mat. Konf.
Nauk., PKE Gliwice, 4-7
TYBURSKI J. 2000. Kryteria produkcji w gospodarstwach ekologicznych Agro Bio
Test’2000
ADAMIAK J., STĘPIEŃ A. 2001. Reakcja jęczmienia ozimego na nawożenie ekologiczne.
Biul. Nauk. UWM 11: 147-154
TYBURSKI J. 2001. Rolnictwo ekologiczne szansą polskich rolników w Unii Europejskiej.
W: Rozwój rolnictwa ekologicznego atutem Polski w procesie integracji z Unią
Europejską. Mat. Konf. Nauk., Modliszewice, 145-152
TYBURSKI J. 2001. Kryteria produkcji w gospodarstwach ekologicznych Agro Bio
Test’2001
TYBURSKI J. 2002. Ekologiczne metody produkcji rolnej przyjazne dla środowiska. W:
Aktywizacja obszarów wiejskich a rozwój rolnictwa ekologicznego. Mat. Konf. Nauk.,
PKE Katowice, 1-4
TYBURSKI J. 2002. Inspekcja i certyfikacja gospodarstw ekologicznych i ich produktów
oraz możliwości zbytu produkcji ekologicznej. W: Możliwości rozwoju produkcji
ekologicznej w województwie zachodniopomorskim, 21-25
SADOWSKI T., TYBURSKI J. 2003. Pszenica i ziemniak w gospodarstwach
ekologicznych. Wyd. III poprawione i uzupełnione. RCDRRiOW Przysiek, ss. 20
STANISZEWSKA M., TYBURSKI J. 2003. Rolnictwo, środowisko, różnorodność
biologiczna – wzajemne zależności. W: Pożądane kierunki kształtowania polityki rolnej w
Polsce. Mat. Konf. Nauk., PKE Gliwice, Agrolink Sofia, 1-24
TYBURSKI J. 2003. Organic Farming in Poland – Past, Present and Future Perspectives.
Organic Agriculture. Sustainability, Markets and Polices. OECD, CABI Publishing 301309
TYBURSKI J. 2003: CAP – standards for environmental friendly agriculture. W: EU
accession and agriculture: making CAP work for people and the environment. Mat. Konf.
Nauk., Kraków, 1-2
TYBURSKI J., STANISZEWSKA M. 2003. Towards sustainable agriculture. Relationship
between agriculture, environment and biodiversity – policy, actors and opportunities in
Poland. W: Relationship between agriculture, biodiversity and environment – policy,
actors and opportunity in Bulgaria and Poland. Mat. Konf. Nauk., PKE Gliwice, Agrolink
Sofia, 23-38
KOSTIV M., TYBURSKI J. 2004. Ochrona ziemniaka w rolnictwie ekologicznym. Post.
Nauk Rol. 4: 97-122
TYBURSKI J. 2004. Nawożenie i żyzność gleby w gospodarstwie ekologicznym. MRiRW, 140
TYBURSKI J., SZYMCZAK-NOWAK J., ŁADA M., NOWAKOWSKI M. 2004. Uprawa
buraka cukrowego w gospodarstwach ekologicznych. MRiRW, 1-63
TYBURSKI J., ŻAKOWSKA-BIEMANS S. 2004. Znaczenie rolnictwa ekologicznego w
kształtowaniu obszarów wiejskich. MRiRW, 1- 67
TYBURSKI J. 2005. Struktura zasiewów w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych.
Fragm. Agron. 2: 229-237
GRANSTEDT A., TYBURSKI J. 2006. Współczesne europejskie systemy rolnicze. Fragm.
Agron. 2: 72-95
SADOWSKI T., PSZCZÓŁKOWSKA A., OLSZEWSKI J., PŁODZIEŃ K., SZYCA S.
2006. Zdrowotność ziarniaków pięciu odmian pszenicy jarej uprawianych w gospodarstwie
ekologicznym w zależności od frakcji. Biul. Nauk. UWM 26: 229-240
SADOWSKI T., SZYCA S., ADAMIAK J. 2006. Weed infestation of two varieties of spring
wheat grown on conventional and organic forms. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 18: 70-71
TYBURSKI J., PAROWICZ P. 2006. Ekologiczne silskoje gospodarstwo: kroki nazuctricz.
Krok drugij: ekologiczne twarinnictwo. Polishaid, Kijów, 1-60
TYBURSKI J., PIDLISNIUK W., SOŁTYSIAK U., STEFANOWSKA T., KALINICZENKO
I. 2006. Ekologiczne silskoje gospodarstwo: kroki nazuctricz. Krok pierszij: ekologiczne
zemlerobstwo. Polishaid, Kijów, 1-80
TYBURSKI J. 2007. Żyzność gleby i gospodarka nawozowa w rolnictwie ekologicznym. W:
Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Studia i raporty IUNG-PIB 6: 3548
TYBURSKI J. 2007. Zasady prowadzenia upraw metodami ekologicznymi. Śląski ODR,
Częstochowa, ss. 52
TYBURSKI J. 2007. Siewooborot w ekologicieskom chozajstwie. Ecodom, Mińsk, ss. 70
TYBURSKI J., ŻAKOWSKA-BIEMANS
ekologicznego. SGGW Warszawa, ss. 280
S.
2007.
Wprowadzenie
do
rolnictwa
RYCHCIK B., SADOWSKI T., ŁACHACZ A. 2008. Zmiany fizykochemicznych
właściwości gleby w okresie przestawiania uprawy roślin na system rolnictwa
ekologicznego. Rocz. Glebozn. 59(3/4): 249-255
STĘPIEŃ A., BUCZYŃSKI G., ORZECH K. 2008. Produkcja pasz na gruntach ornych w
wybranych gospodarstwach ekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego oraz
warmińsko-mazurskiego. Fragm. Agron. 3: 187-196
TYBURSKI J. 2009. Zasady produkcji, kontroli i znakowania żywności ekologicznej. Biul.
Nauk. UWM 30: 141-145
TYBURSKI J., ŻAKOWSKA-BIEMANS S. 2009. Możliwości wykorzystania surowc z
rolnictwa ekologicznego do produkcji żywności tradycyjnej. Biul. Nauk. UWM 30: 79-82
TYBURSKI J., RYCHCIK B., ŁADA M. 2010. Plonowanie wybranych odmian pszenicy
ozimej uprawianej w systemie rolnictwa ekologicznego na glebie ciężkiej. Fragm. Agron.
1: 186-194
TYBURSKI J., SIENKIEWICZ S. 2010. Effect of long term organic and conventional
fertilization method on chosen soil chemical properties. Acta Univ. Agric. Silv. Mendel.
Brunensis 45: 383-390
TYBURSKI J., PAROWICZ P., OBREMSKI K. 2010. Fattening of organic pigs fed with onfarm vs. industrial palletized organic feed. Pollution and organic aspects of animal
production. Cracow, 105-119
JAKOŚĆ PLONÓW
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J., JASTRZĘBSKA M. 1997. Wpływ zabiegów
ochronnych i ochronno-nawozowych na plonowanie, zawartość i jakość białka ziarna
pszenicy ozimej. Fragm. Agron. 2: 32-39
BRZOZOWSKI J. 1997. Wpływ pestycydów i mieszanin pestycydowo-nawozowych na
wartość odżywczą ziarna pszenicy ozimej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 439: 255-260
RYCHCIK B. 1997. Wartość przemysłowa korzeni buraka cukrowego uprawianego w
płodozmianie i monokulturze. W: Postęp w uprawie buraka cukrowego i w jakości korzeni.
Mat. Międzyn. Konf. Nauk., Warszawa, 124-125
TYBURSKI J. 1997. Znaczenie doboru przedplonów w kształtowaniu jakości korzeni buraka
cukrowego. W: Postęp w uprawie buraka cukrowego i w jakości korzeni. Mat. Międzyn.
Konf. Nauk., Warszawa, 122-123
RYCHCIK B. 1998. Wpływ zmianowania i ochrony roślin na plon i jakość korzeni buraka
cukrowego. Rocz. AR Poznań, Rolnictwo 52(I): 289-296
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I. 2001. Wpływ zabiegów ochronnych i łączonych
ochronno-nawozowych na zawartość makroelementów w ziarnie pszenicy ozimej. Zesz.
Probl. Post. Nauk Rol. 478: 113-119
JASTRZĘBSKA M. 2001. Reakcja pszenicy ozimej na herbicydy stosowane łącznie z
adiuwantem i mocznikiem. III. Zawartość białka ogólnego i makroelementów w ziarnie.
Biul. Nauk. UWM 11: 137-145
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J. 2002. Wpływ zróżnicowanych dawek herbicydu
Granstar 75 DF i mocznika stosowanych dolistnie na zawartość białka ogólnego i
makroelementów w ziarnie pszenicy ozimej. Pam. Puł. 130(I): 65-72
RYCHCIK B., ZAWIŚLAK K. 2002. Yields and root technological quality of sugar beet
grown in crop rotation and long-term monoculture. Rostl. Výr. 48(10): 458-462
BRZOZOWSKA I. 2003. Wpływ herbicydu Granstar 75 DF i mocznika, stosowanych
dolistnie, na zawartość białka ogólnego i makroelementów w ziarnie pszenżyta ozimego.
Prog. Plant Prot. 43(2): 551-553
RYCHCIK B., TYBURSKI J., ZAWIŚLAK K. 2004. Kształtowanie się plonu i jakości bulw
ziemniaka pod wpływem zmianowania i ochrony roślin. Ann. UMCS, E Agricultura 59(3):
1283-1288
TYBURSKI J., SADOWSKI T., DUNAJSKA K. 2004. The influence of spring wheat
variety selection on its yielding and some quality parameters. W: Quality of organic
production and its improvement. International Conference, Lithuanian University of
Agriculture, 17-18
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J., WITKOWSKI B. 2005. Zawartość makroelementów
w ziarnie pszenicy ozimej w zależności od stosowanych herbicydów i sposobu nawożenia
azotem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 507(I): 49-54
SZYMCZAK-NOWAK J., TYBURSKI J. 2005. Wpływ różnych form nawożenia na
kształtowanie się jakości technologicznej buraka cukrowego. Pam. Puł. 139: 269-276
BRZOZOWSKA I. 2006. Wpływ herbicydów i sposobu nawożenia azotem na zawartość
makroelementów w ziarnie pszenżyta ozimego. Pam. Puł. 146: 9-17
MAJEWSKA K., DĄBKOWSKA E., ŻUK-GOŁASZEWSKA K., TYBURSKI J. 2007.
Wartość wypiekowa mąki otrzymanej z ziarna wybranych odmian orkiszu (Triticum spelta
L.). Żywność Nauka Technologia Jakość 2(51): 60-71
BRZOZOWSKA I. 2008. Macroelement content in winter wheat grain as affected by
cultivation and nitrogen application methods. Acta Agrophys. 11(1): 23-32
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I., HRUSZKA M. 2008. Zawartość makroelementów w
ziarnie pszenżyta ozimego w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem.
Fragm. Agron. 3: 18-30
DĄBKOWSKA E., MAJEWSKA K., TYBURSKI J. 2008. Ocena wartości wypiekowej
wysokowyciągowej mąki uzyskanej z ziarna orkiszu uprawianego w Polsce w warunkach
produkcji ekologicznej. Towaroznawcze Problemy Jakości 3(16): 88-99
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J., HRUSZKA M. 2009. Effect of various methods of
weed control and nitrogen fertilisation on biological value of winter triticale grain protein.
Fragm. Agron. 2: 16-25
SADOWSKI T. RYCHCIK B. 2009. Plonowanie i wybrane cechy jakościowe owsa w okresie
przestawiania uprawy na system rolnictwa ekologicznego. Acta Sci. Pol., Agricultura 8(1):
47-55
SIEMIANOWSKA E., SKIBNIEWSKA K.A, TYBURSKI J., MAJEWSKA K., MEYERWIENEKE A., HEISTERMANN C. 2009. Zawartość błonnika pokarmowego i kwasu
fitynowego w chlebie orkiszowym w zależności od odmiany pszenicy. Żywność Nauka
Technologia Jakość 2(63): 75-81
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J., HRUSZKA M.. KUROWSKI T. P. 2010. Wpływ
różnych sposobów pielęgnacji i nawożenia azotem na wartość pokarmową białka ziarna
pszenżyta jarego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 547: 43-55
SADOWSKI T., RYCHCIK B. 2010. Plonowanie i wybrane cechy jakościowe żyta ozimego
w okresie przestawiania jego uprawy na system ekologiczny. Ann. UMCS, E Agricultura
65(2): 91-99
STĘPIEŃ A, PAWLUCZUK J., ADAMIAK J, MARKS M., BUCZYŃSKI G. 2010. Wpływ
wybranych czynników klimatycznych Polski północno-wschodniej na jakość plonu korzeni
buraka cukrowego. Fragm. Agron. 1: 170-176
BIORÓŻNORODNOŚĆ AGROEKOSYSTEMÓW
WANIC M. 1997. Mieszanka jęczmienia jarego z owsem oraz jednogatunkowe uprawy tych
zbóż w płodozmianach. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Agricultura 64 (supplementum
D), ss. 57
TYBURSKI J. 1998. Rolnictwo chroniące różnorodność biologiczną w dolinach Biebrzy i
Narwi. ODR Białystok, ss. 30
BARTOSZUK H., GÓRSKI A., TYBURSKI J. 1999. The development of management
methods to protect wildelife on farmland in the Green Lungs of Poland area. Proceedings
of the Sixth European Forum on Nature Conservation and Pastoralism, 69-74
WANIC M., NOWICKI J., BIELSKI S. 1999. Rola mieszanki zbożowej w stabilizacji
plonowania zbóż w zmianowaniu. Pam. Puł. 114: 349-355
TYBURSKI J., DOMAGAŁA B. 2000. Specyfika rolnictwa na obszarach chronionych na
przykładzie doliny Biebrzy. W: Rolnictwo a przyroda Zielonych Płuc Polski. Stan obecny i
pożądane kierunki przemian. Red. J. Tyburski. WPODR Szepietowo i NFOP, 27-42
TYBURSKI J., BARTOSZUK H., GÓRSKI A., SZYMKIEWICZ M., ZAŁUSKI T. 2000.
Walory przyrodnicze użytków rolnych i sposoby ich ochrony. NFOŚ, 1-47
WANIC M., HRUSZKA M. 2000. Rola siewów mieszanych jęczmienia jarego z owsem w
regulacji zachwaszczenia łanów. Ann. UMCS, E Agricultura 55 (supplementum): 213-219
WANIC M., NOWICKI J. 2000. Funkcje siewów mieszanych zbóż w płodozmianie. Post.
Nauk Rol. 4: 37-50
WANIC M., NOWICKI J., KUROWSKI T. 2000. Regeneracja stanowisk w płodozmianach
zbożowych poprzez stosowanie siewów mieszanych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470:
137-143
TYBURSKI J. 2002. Wpływ intensywnego rolnictwa na różnorodność biologiczną i
krajobraz. W: Wpływ intensywnego rolnictwa na środowisko. Mat. Konf. Nauk., PKE
Gliwice, Agrolink Sofia, 1-7
SADOWSKI T., TYBURSKI J. 2003. Flora segetalna pszenicy jarej z upraw ekologicznych i
konwencjonalnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490: 219-226
JASTRZĘBSKA M., WANIC M., NOWICKI J., KOSTRZEWSKA M. 2004. Mieszanki
odmianowe zbóż. Pam. Puł. 138: 63-76
SZAGAŁA A., NOWICKI J., WANIC M. 2004. Wartość siewna ziarna jęczmienia jarego i
owsa, pozyskiwanego z upraw jednogatunkowych oraz ich mieszanki. Acta Sci. Pol.,
Agricultura 3(1): 107-118
WANIC M., KOSTRZEWSKA M.K., JASTRZĘBSKA M., BRZEZIN G.M. 2004. Rola
wsiewek międzyplonowych w regulacji zachwaszczenia jęczmienia jarego w
płodozmianach zbożowych. Fragm. Agron. 1: 85-102
WANIC M., KUROWSKI T., NOWICKI J. 2004. Zachwaszczenie oraz stan zdrowotny
jęczmienia jarego i owsa uprawianych w mieszance i siewach jednogatunkowych. Cz. II.
Zdrowotność roślin. Prog. Plant Prot. 44(2): 1194-1196
WANIC M., NOWICKI J., BIELSKI S. 2004. Reakcja mieszanki jęczmienia jarego z owsem
na różne przedplony i częstotliwość uprawy w płodozmianie. Cz. II. Masa i jakość resztek
pożniwnych. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2): 177-186
WANIC M., NOWICKI J., BIELSKI S., JASTRZĘBSKA M. 2004. Reakcja mieszanki
jęczmienia jarego z owsem na różne przedplony i częstotliwość uprawy w płodozmianie.
Cz. I. Plon i jego struktura. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2): 165-176
WANIC M., NOWICKI J., KUROWSKI T. 2004. Zachwaszczenie oraz stan zdrowotny
jęczmienia jarego i owsa uprawianych w mieszance i siewach jednogatunkowych. Cz. I.
Zachwaszczenie roślin. Prog. Plant Prot. 44(2): 1191-1193
WANIC M., JASTRZĘBSKA M., KOSTRZEWSKA M.K., NOWICKI J. 2005. Analiza
zbiorowisk chwastów za pomocą wybranych wskaźników biologicznych. Acta Agrobot.
58(1): 227-242
WANIC M., JASTRZĘBSKA M., NOWICKI J. 2005. Wsiewki międzyplonowe a
zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego w różnych stanowiskach. Fragm. Agron.
2: 238-248
WANIC M., JASTRZĘBSKA M., KOSTRZEWSKA M.K., NOWICKI J. 2006. Zjawisko
dominacji gatunkowej w fitocenozie owsa siewnego a jego plonowanie. Acta Agrobot. 59
(2): 303-321
JASTRZĘBSKA M., ORZECH K., KOSTRZEWSKA M.K., WANIC M., NOWICKI J.
2006. Różnorodność chwastów w łanach roślin przy różnych sposobach uprawy roli.
Fragm. Agron. 4: 102-118
JASTRZĘBSKA M., WANIC M., KOSTRZEWSKA M.K., NOWICKI J. 2006. Biological
diversity of cereal fields. Pol. J. Nat. Sci. 21(2): 499-518
JASTRZĘBSKA M., BOGUCKA B., HRUSZKA M. 2007. Następstwo roślin i
proekologiczne sposoby regulacji zachwaszczenia a bioróżnorodność chwastów w bobiku.
Acta Agrophys. 10(2): 357-371
KOSTRZEWSKA M., WANIC M., JASTRZĘBSKA M., NOWICKI J. 2008. Wpływ
przedplonów na zbiorowiska chwastów w mieszance jęczmienia jarego z grochem
siewnym. Fragm. Agron. 3: 90-102
JASTRZĘBSKA M., SZAREJKO T., HOŁDYŃSKI CZ., JASTRZĘBSKI W.P. 2009. Species
diversity in grassland communities under different habitat conditions. Pol. J. Nat. Sci.
24(1): 46-62
JASTRZĘBSKA M. 2009. Mieszanki odmianowe pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w
płodozmianach zbożowych. Rozprawy i Monografie 151. UWM Olsztyn, ss. 172
PAWLUCZUK J., ALBERSKI J., STĘPIEŃ A. 2009. Fizyczne i chemiczne właściwości gleb
gytiowych a roślinność łąk ekstensywnych i nieużytkowanych. Fragm. Agron. 1: 76-83
JASTRZĘBSKA M., WANIC M., KOSTRZEWSKA M.K. 2010. Influence of crop rotation
and meteorological conditions on biodiversity of weed communities in spring barley. Acta
Agrobot. 63(1): 221-233
WANIC M., JASTRZĘBSKA M., KOSTRZEWSKA M.K. 2010. Influence of crop rotation
and meteorological conditions on density and biomass of weeds in spring barley. Acta
Agrobot. 63(1): 213-220
OCENA ENERGETYCZNO-EKONOMICZNA UPRAWY ROŚLIN
BRZOZOWSKA I., MAROZAS J. 1991. Wydajność i koszty zabiegów ochrony lasów
techniką lotniczą. Maszyny i ciągniki rolnicze i leśne 6: 11-14.
ROGALSKI L., BRZOZOWSKA I. 1991. Badania wskaźników jednostkowych technologii
nawożenia mineralnego samolotem An-2R. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura
53: 207-216
ROGALSKI L., BRZOZOWSKA I. 1991. Badania wskaźników jednostkowych technologii
nawożenia mineralnego śmigłowcem Mi-2R. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura
53: 217-227
ROGALSKI L., BRZOZOWSKA I. 1991. Wskaźniki jednostkowe w technologii wysiewu
nawozów mineralnych techniką lotniczą i naziemną. W: Problematyka Badań
Agrolotniczych. Mat. 11 Sem., Olsztyn, 151-162
ROWIŃSKI R., MAROZAS J., BRZOZOWSKA I. 1991. Wpływ dawki i promienia dolotu
na wydajność i koszty w zabiegach opryskiwania lasów techniką lotniczą. W:
Problematyka Badań Agrolotniczych. Mat. 11 Sem., Olsztyn, 183-194
RZESZUTEK J., ZAWIŚLAK K., KASPRZYKOWSKI W. 1991. Efektywność energetyczna
płodozmianów zbożowych na madzie żuławskiej. W: Synteza i perspektywa nauki o
płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. IV: 83-93
RZESZUTEK J., ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I. 1991. Efektywność energetyczna
płodozmianów ziemniaczanych na glebie średniej. W: Synteza i perspektywa nauki o
płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. IV: 95-102
SOBCZAK E., ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK J., TAWFIK A.H. SALAM SAEED. 1991.
System monokulturowej produkcji pszenicy ozimej, bobiku i buraka cukrowego w świetle
analizy energetyczno-ekonomicznej (próba metodyczna). W: Synteza i perspektywa nauki
o płodozmianach. ART Olsztyn – VŠZ Brno. Zbiór prac źródłowych, cz. IV: 103-113
SEKŚCIŃSKI W., BRZOZOWSKI J. 1992. Efektywność stosowania samolotu An-2R w
kompleksowej technologii uprawy ziemniaków. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 54: 215-223
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I., RZESZUTEK J. 1992. Ekonomiczna i energetyczna ocena
płodozmianów z różnym udziałem ziemniaka. Rocz. Nauk Rol., Ser. G Ekonomika
Rolnictwa 86: 93-108
ZAWIŚLAK K., TAWFIK A.H. SALAM SAEED, RZESZUTEK J., RYCHCIK B. 1993.
Bilans energii w uprawie buraka cukrowego w różnych warunkach następstwa i
chemicznej ochrony roślin. Fragm. Agron. 4: 129-130
FEDEJKO B., ZAWIŚLAK K., KOSZAŁKA R. 1994. Energochłonność uprawy ziemniaka w
zależności od masy bulw matecznych i gęstości sadzenia. Rocz. Nauk Rol., Ser. G
Ekonomika Rolnictwa 86(3): 65-75
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I. 1995. Economical effectiveness of integrated
treatments in winter wheat production. W: Agricultural sciences in the context of European
integration, t. I. Mat. Międzyn. Konf. Nauk., Olsztyn, 123-127
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I., 1996. Opłacalność stosowania zabiegów
integrowanych ochronno-nawozowych w pszenicy ozimej. W: Czynniki agrotechniczne w
rolnictwie zrównoważonym. Mat. Konf. Nauk., Olsztyn, 77-85
ZAWIŚLAK K., TAWFIK A.H. SALAM SAEED, RZESZUTEK J., RYCHCIK B. 1996.
Ekonomiczno-energetyczna ocena uprawy buraka cukrowego w systemie
płodozmianowym i w uprawie ciągłej. Rocz. Nauk Rol., Ser. G Ekonomika Rolnictwa
86(4): 83-94
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK J., TAWFIK A.H. SALAM SAEED, RYCHCIK B. 1997.
Agrotechniczna i ekonomiczna ocena uprawy rzepaku ozimego w systemie
płodozmianowym i w monokulturze. Rocz. Nauk Rol., Ser. G Ekonomika Rolnictwa
87(2): 99-111
KISIEL R., CHARKIEWICZ J., ADAMIAK J. 1998. Energochłonność produkcji kiszonki z
traw przy zastosowaniu nawożenia organicznego i mineralnego. Acta Acad. Agricult. Tech.
Olst., Oeconomica 34: 95-104
RZESZUTEK J., RZESZUTEK I. 1998. Ekonomiczna ocena płodozmianów z narastającym
udziałem ziemniaka. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 66: 197-213
RZESZUTEK J., TAWFIK A.H. SALAM SAEED, ZAWIŚLAK K. 1998. Agrotechniczna i
ekonomiczna ocena uprawy bobiku (Vicia faba L. minor Harz) w systemie
płodozmianowym i w monokulturze. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 66: 7388
ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK J., TAWFIK A. S. SAEET, ADAMIAK E. 1998.
Produkcyjna i ekonomiczna ocena uprawy pszenicy ozimej w systemie płodozmianowym i
monokulturze. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 66: 47-65
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J. 2003. Skuteczność zabiegów herbicydowych i
herbicydowo-nawozowych w pszenicy ozimej a efektywność rolnicza azotu stosowanego
doglebowo i dolistnie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490: 31-39
NASALSKI Z., SADOWSKI T., RYCHCIK B., RZESZUTEK I. 2004. Porównanie
efektywności uprawy jęczmienia ozimego i jarego w stanowisku po ziemniaku. Acta Sci.
Pol., Agricultura 3(1): 99-106
NASALSKI Z., SADOWSKI T., STĘPIEŃ A. 2004. Produkcyjna, ekonomiczna i
energetyczna efektywność produkcji jęczmienia ozimego przy różnych poziomach
nawożenia azotem. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1): 83-90
MARKS M., NOWICKI J., NOWICKI M. 2005. Energetyczna ocena różnych sposobów
zagospodarowania odłogu. W: Efektywne i bezpieczne technologie produkcji roślinnej.
Mat. Konf. Nauk., Puławy, 103-104
NASALSKI Z., ADAMIAK J., STĘPIEŃ A., URBAŃSKI B. 2005. Ekonomiczna
efektywność różnych sposobów nawożenia buraka cukrowego. Bibliotheca Fragm. Agron.
9: 109-110
STĘPIEŃ A., NASALSKI Z. 2005. Energetyczna efektywność różnych sposobów nawożenia
buraka cukrowego. Bibliotheca Fragm. Agron. 9: 135-136
BRZOZOWSKA I., BRZOZOWSKI J., WITKOWSKI B. 2006. Ekonomiczna ocena różnych
sposobów odchwaszczania oraz nawożenia azotem pszenicy ozimej. Fragm. Agron. 3: 1-7
MARKS M., NOWICKI J., NOWICKI M. 2006. Ocena energetyczna różnych sposobów
zagospodarowania odłogu. Pam. Puł. 142: 287-295
NASALSKI Z., ADAMIAK J., STĘPIEŃ A., URBAŃSKI B. 2006. Ekonomiczna
efektywność różnych sposobów nawożenia buraka cukrowego. Fragm. Agron. 3: 354-364
STĘPIEŃ A., NASALSKI Z. 2006. Energetyczna efektywność różnych sposobów nawożenia
buraka cukrowego. Fragm. Agron. 3: 180-188
MARKS M., MAKOWSKI P. 2007. Ocena efektywności energetycznej dwupolowych
członów zmianowania ugór – pszenica ozima. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(4): 25-32
NASALSKI Z., RYCHCIK B., SADOWSKI T. 2008. Efektywność przestawiania uprawy
roślin z metody konwencjonalnej na system rolnictwa ekologicznego. Acta Sci. Pol.,
Agricultura 7(3): 68-80
MARKS M., MAKOWSKI P., ORZECH K. 2009. Assessment of energy requiremets for
different methods two-year fallow and cultivation of winther wheat. Pol. J. Nat. Sci. 24(4):
187-197
ADAMIAK J., ADAMIAK E. 2010. Wartość energetyczna nasion rzepaku ozimego w
zależności od systemu następstwa roślin, poziomu ochrony i odmiany. Fragm. Agron. 1: 713
AGROTURYSTYKA
MARKS M. 1994. Agroturystyka – szansa czy nieszczęście wsi. Aura 10: 16-17
MARKS M., MŁYNARCZYK K., MARKS E. 1996. Agroturystyka na Warmii i Mazurach szanse, możliwości, zagrożenia. W: Kształtowanie standardów produktu turystycznego
polskiej wsi. Mat. 4 Ogólnopolskiego Symp. Agroturystycznego, Zamek Czocha, 9-14
MARKS E., MARKS M., MŁYNARCZYK K. 1997. Miejsce i rola agroturystyki w rozwoju
wielofunkcyjnym wsi województwa olsztyńskiego. W: Agroturystyka w społecznoekonomicznym rozwoju środowiska wiejskiego. Mat. Konf. Nauk., Biała Podlaska, 84-92
MARKS M. 1998. Agroturystyka jako jeden z kierunków wielofunkcyjnego rozwoju wsi na
Warmii i Mazurach. Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej 6: 14-15
MŁYNARCZYK K., MARKS M., MARKS E. 1998. Perspektywy rozwoju turystyki
wiejskiej na Warmii i Mazurach na tle walorów przyrodniczych i turystycznych regionu.
W: Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej – idee, działania, efekty. Mat. 6
Ogólnopolskiego Symp. Agroturystycznego, Lubniewice, 61-64
MARKS E., POŁUCHA I., MŁYNARCZYK K., MARKS M. 1999. Wykorzystanie walorów
kulturowych Warmii w turystyce wiejskiej. W: Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a
turystyka wiejska. Mat. 7 Ogólnopolskiego Symp. Agroturystycznego, Supraśl, 79-88
MARKS M., MŁYNARCZYK K., POŁUCHA I., MARKS E. 2001. Agroturystyka jako
źródło alternatywnych dochodów w wybranych gospodarstwach rolnych. W: Turystyka
wiejska czynnikiem ożywienia obszarów wiejskich. Mat. 9 Ogólnopolskiego Symp.
Agroturystycznego, Złotów, 39-46
MŁYNARCZYK K., MARKS M., POŁUCHA I., MARKS E. 2001. Czynniki rozwoju
turystyki wiejskiej w ocenie właścicieli wybranych gospodarstw agroturystycznych na
Mazurach. W: Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia obszarów wiejskich. Mat. 9
Ogólnopolskiego Symp. Agroturystycznego, Złotów, 29-38
Agroturystyka w teorii i praktyce. 2002. Red. K. Młynarczyk, M. Marks. Zakład Architektury
Krajobrazu i Agroturystyki UWM Olsztyn, ss. 210
MARKS. M., MARKS E. 2002. Agroturystyka na Warmii i Mazurach a problem ochrony
przyrody W: Agroturystyka w teorii i praktyce. Red. K. Młynarczyk, M. Marks. UWM
Olsztyn, 175-182
MARKS M., MŁYNARCZYK K., MARKS E. 2002. Znaczenie agroturystyki w rozwoju
obszarów wiejskich. W: Agroturystyka. Red. K. Młynarczyk. UWM Olsztyn, 12-29
MARKS M. 2003. Agroturystyka na Warmii i Mazurach. Rolnicze ABC 7: 20-21
MARKS M., MARKS E., POŁUCHA I., MŁYNARCZYK K., JASZCZAK A., SIEDLECKA
A. 2003. The role of agritourism in activation of underdeveloped rural areas. Lithuanian
University of Agriculture, Research Papers 61(14): 75-78
MARKS M., K. MŁYNARCZYK. 2003. Agroturystyka w teorii i praktyce. Rolnicze ABC 1:
20-21
POŁUCHA I., MŁYNARCZYK K., MARKS E., MARKS M., JASZCZAK A. 2003. Rural
tourism in sustainable development of areas with unique environmental values. W:
Globalization and integration challenges to the rural areas of East and Central Europe.
Mat. Konf. Nauk., Lithuanian University of Agriculture and Lithuanian Institute of
Agrarian Economics. Kowno, 146-148
JASZCZAK A., MARKS E., MŁYNARCZYK K., MARKS M. 2006. Walory przyrodnicze i
kulturowe a rozwój turystyki wiejskiej. W: Marketing w agroturystyce. Red. M. Plichta, J.
Sosnowski. AP Siedlce. Monografie 75: 20-28
MARKS M. 2006. Agroturystyka pozwala zachować dziedzictwo kulturowe wsi. Rolnicze
ABC 8: 12-13
MARKS M., MARKS E., JASZCZAK A. 2006. Działalność agroturystyczna i jej wpływ na
zachowanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. W: Marketing w agroturystyce. Red.
M. Plichta, J. Sosnowski. AP Siedlce. Monografie 75: 13-19
MARKS E., MARKS M., JASZCZAK A., MŁYNARCZYK K. 2006. Przyrodniczokulturowe uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Brodnickim Parku Krajobrazowym.
W: Marketing w agroturystyce. Red. M. Plichta, J. Sosnowski. AP Siedlce. Monografie 75:
72-80
JASZCZAK A, MARKS E., MARKS M. 2007. „Zielona szkoła” program edukacyjny czy
produkt turystyki wiejskiej. W: Turystyka wiejska, a edukacja różne poziomy, różne
wymiary. AR Poznań, 155-163
MARKS M. JASZCZAK A., MARKS E. 2007. Relacje między agroturystyką a edukacją
środowiskową. W: Turystyka wiejska, a edukacja różne poziomy, różne wymiary. AR
Poznań, 39-49
MARKS M., PROKOP W., MARKS E. 2007. Agroturystyka jako perspektywa rozwoju
Czarnej Wsi Kościelnej. W: Agroturystyka – moda czy potrzeba. Red. G. A. Ciepiela, J.
Sosnowski. AP Siedlce. Monografie 80: 189-197
MARKS M., MARKS E. 2009. Wpływ agroturystyki na zachowanie dziedzictwa
kulturowego polskiej wsi. W: Marka wiejskiego produktu turystycznego. Red. P. Palich.
Akademia Morska Gdynia, 217-225
MARKS E., POŁUCHA I., JASZCZAK A., MARKS M. 2009. Agrotourism in Sustainable
Development: Case of Mazury in North-eastern Poland. Lithuanian University of
Agriculture. Rural Development 2009, 90-94
RÓŻNE
ADAMIAK J. 1992. Rolnicze formy degradacji środowiska naturalnego. W: Rolnictwo
jako składnik środowiska naturalnego człowieka. ODR Olsztyn, 3-18
SADOWSKI T. 1992. Głos w dyskusji – opublikowany. W: Konfrontacja systemów
rolniczych. Mat. Konf. Nauk., Olsztyn – Przysiek, 163-165
SOŁOMA A., NOWICKI J. 1992. Nauki rolnicze Uniwersytetu Królewieckiego. Fragm.
Agron. 2: 87-94
ZAWIŚLAK K. 1992. Jubileusz 80-lecia prof. zw. dr. hab. Witolda Niewiadomskiego. Biul.
Nauk. ART Olsztyn 10: 83-89
ADAMIAK J. 1993. Szanse i zagrożenia Polskiego Rolnictwa z tytułu stowarzyszenia z Unią
Europejską. W: Rolnictwo Polskie w procesie integracji z Unią Europejską. FAPA,
Suwałki, 41-46
NIEWIADOMSKI W. 1993. Rolnictwo jutra. W: Biotyczne środowisko uprawne a
zagrożenie chorobowe roślin. Mat. Symp., Olsztyn, 9-23
ZAWIŚLAK K. 1993. Jubileusz 80-lecia prof. zwycz. dr. Witolda Niewiadomskiego. Rocz.
Glebozn. 44(1-2): 119-120
MARKS M., SZWEJKOWSKI Z. 1994. Rolnictwo w krainie fiordów. Rolnicze ABC 2: 1819
NIEWIADOMSKI W., SZWEJKOWSKI Z. 1994. Agronomia i agrotechnika w definicjach
encyklopedycznych [artykuł dyskusyjny]. Fragm. Agron. 1: 110-119
SZWEJKOWSKI Z., MARKS M. 1994. Rolnictwo Norwegii - wzorce i odmienności dla
polityki rolnej w Polsce. Biul. Nauk. ART Olsztyn 1: 71-75
ZAWIŚLAK K. 1994. Współpraca naukowa Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie z Katedra Zemedelskych Soustav Vysokej Skoly
Zemedelskej w Brnie w latach 1971-1991. Biul. Nauk. ART Olsztyn 1: 3-16
KRZYMUSKI J., NOWICKI J. 1995. Produkcja roślinna w Polsce, na tle Unii Europejskiej.
W: Agricultural sciences in the context of european integration, t.I. Mat. Międzyn. Konf.
Nauk., Olsztyn, 7-24
MARKS M. 1995. Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską - szansa czy nieszczęście
polskiej wsi. W: Agricultural Sciences in the Context of European Integration, t. IV. Mat.
Międzyn. Konf. Nauk., Olsztyn 114-117
MARKS M. 1995. Hodowla pszczół może kształtować osobowość człowieka. Aura 8: 23-24
NIEWIADOMSKI W. 1995. Słowo o Bolesławie Świętochowskim w setną rocznicę urodzin
Profesora. Fragm. Agron. 3: 5-8
BRZOZOWSKI J., BRZOZOWSKA I., BALKIEWICZ K. 1996. Zasady przygotowania i
stosowania mieszanin pestycydowych oraz pestycydowo-nawozowych. W: Czynniki
agrotechniczne w rolnictwie zrównoważonym. Mat. Konf. Nauk., Olsztyn, 71-76
KRZEŚLAK S., SADOWSKI T. 1996 Stacja doświadczalna w Kociborzu i aktualnie
prowadzone w niej badania. W: Doroczny zjazd Katedr Ogólnej Uprawy Roli i Roślin
Akademii Rolniczych. Mat. Zjazdowe, Olsztyn, 93-95
MARKS M. 1996. Szansa czy nieszczęście. Rolnicze ABC 10: 20
ZAWIŚLAK K. 1996. Wspomnienie o profesorze doktorze Michale Skrodzkim [1920-1995].
Rocz. Glebozn. 47(1-2): 123-125
ZAWIŚLAK K., KRZEŚLAK S., SADOWSKI T. 1996. Założenia organizacyjne
gospodarstw. W: Kompleksowa technologia produkcji trzody chlewnej. Red. B.
Grudniewska. ART Olsztyn, 113-136
BENEDYCKA Z., MARKS M., RYCHCIK B., ZAŁUCKI W., KASPRZYKOWSKI W.
1997. Nawozy wieloskładnikowe w uprawie jęczmienia jarego – zysk z ich zastosowania.
Wiadomości Informacje Opinie. Elbląski Poradnik Rolniczy 11: 10-11
KOPYTOWSKI J., JASTRZĘBSKA M. 1997. Wlijanie gierbicidow na razwitije okulantow
jabłoni. Płodowodstwo 11(2): 59-65
MARKS M. 1997. Humanistyczne aspekty hodowli pszczół w życiu człowieka. Humanistyka
i Przyrodoznawstwo 3: 177-186
NIEWIADOMSKI W. 1997. Progi polskiego rolnictwa. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst.,
Agricultura 64: 19-27
NIEWIADOMSKI W. 1997. Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w moich
wspomnieniach. Zesz. Nauk. AR Kraków, Sesja Naukowa 48: 13-16
BENEDYCKA Z., ZAŁUCKI W., KASPRZYKOWSKI W., MARKS M., RYCHCIK B.,
1999. Nawozy wieloskładnikowe w uprawie jęczmienia jarego – zysk z ich zastosowania.
Wiadomości Informacje Opinie. Elbląski Poradnik Rolniczy 3: 10-11
KOPYTOWSKI J., JASTRZĘBSKA M., JASTRZĘBSKI W., WAŹBIŃSKA J. 1999. Wpływ
herbicydów na wzrost okulantów jabłoni. Biul. Nauk. ART Olsztyn 3: 99-110
ADAMIAK J. 2000. Nauka z pól rodem. Plon 28: 8
ADAMIAK J. 2000. Nauka z doświadczalnych pól. Rolnicze ABC 7: 3-4
MARKS M., BUCZYŃSKI G., NOWICKI J. 2000. Zmiany właściwości fizycznych gleby
zwięzłej pod wpływem stosowania wapna i obornika. Fol. Univ. Agric. Stetin. Agricultura
84: 275-280
NIEWIADOMSKI W. 2000. Nauką przeorać rolnictwo. W: Nauka w jubileuszu 50-lecia
Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie. UWM Olsztyn,
45-55
NIEWIADOMSKI W., PUZIO-IDŹKOWSKA M. 2000. Adiunkci seniorzy Wydziału
Rolnictwa i Kształtowania Środowiska. Biul. Nauk. UWM Olsztyn 10: 365-387
TEDERKO Z., TYBURSKI J., VEEN P., VAN DEN BIJTEL H., VERSCHUUR G. 2000.
Programy rolno-środowiskowe w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie
Zielonych Płuc Polski w latach 1997-1999. NFOŚ, 1-138
BENEDYCKA Z., ZAŁUCKI W., MARKS M.. 2001. Nawozy wieloskładnikowe i ich
wpływ na produkcyjność jęczmienia browarnego. Wiadomości Informacje Opinie. Elbląski
Poradnik Rolniczy 3: 21-23
MARKS M., J. NOWICKI. 2001. Obszary rolnicze w architekturze krajobrazu. Rolnicze
ABC 12: 2-4
ZAWIŚLAK K., NOWICKI J. 2001. Jubileusz Prof. zw. dr., dr. h.c. multi Witolda
Niewiadomskiego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. Fragm. Agron. 1: 5-10
ZAWIŚLAK K., NOWICKI J. 2001. 90-lecie urodzin Profesora Witolda Niewiadomskiego.
Post. Nauk. Rol. 3: 3-5
ADAMIAK J., BRZOZOWSKI J. 2002. 50 lat Katedry Systemów Rolniczych Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Fragm. Agron. 2: 7-15
NIEWIADOMSKI W. 2002. Kształcenie akademickie - ale jakie? Fragm. Agron. 1: 5-8
NOWICKI J. 2002. Komitet Uprawy Roślin PAN. W: Charakterystyka komitetów Wydziału
Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN (opracowanie zbiorowe). Post. Nauk
Rol. 6: 116-117 (93-118)
NOWICKI J. 2002. Krajowa konferencja naukowa „Obszary rolnicze w architekturze
krajobrazu” Olsztyn–Wigry, 4-6 września 2001 r. Post. Nauk Rol. 4: 181-182
RADECKI A., DZIENIA S., MALICKI L., NOWICKI J., STARCZEWSKI J. 2002.
Odpowiednie dać rzeczy słowo. Fragm. Agron. 3: 34-45
JASTRZĘBSKA M., WANIC M., NOWICKI J. 2003. Adiuwanty we współczesnej ochronie
roślin. Post. Nauk Rol. 5: 43-54
NAWROCKI S. NOWICKI J. 2003. Profesor zwyczajny, dr hab. Leszek Malicki członek
korespondent PAN i PAU [1933-2003]. Fragm. Agron. 2: 10-13
NOWICKI J. 2004. Odeszła od nas Prof. dr hab. Kazimiera Zawiślak. Fragm. Agron. 1: 5-7
GRANSTEDT A., TYBURSKI J., KOOKER W., STALENGA J. 2007. Zagrożenie Bałtyku
eutrofizacją w świetle bilansu składników pokarmowych. Fragm. Agron. 3: 126-135
JASTRZĘBSKA M., SZAREJKO T., HOŁDYŃSKI CZ., JASTRZĘBSKI W.P. 2007.
Assessment of grassland habitats on the Popielno peninsula by phytoindication methods.
Pol. J. Nat. Sci. 22(4): 557-573
MAJEWSKA K., TYBURSKI J. 2009. Surowcowe i technologiczne aspekty produkcji
polskiego pieczywa tradycyjnego. Biul. Nauk. UWM 30: 25-28
STĘPIEŃ A., SZYMCZYK S., 2009. Application of meat and bone meals in agricultural
ecosystems and their effect on the aquatic environment. W: Ecosystems and Sustainable
Development VII. WIT Transactions on Ecology and the Environment 122: 449-458
TYBURSKI J., CESONIENE L., DAPKIENE M. 2009. Dynamics of Nitrogen Compounds in
the Soil. The fourth international scientific conference Rural Development 2009.
Proceedings 4(2): 67-71
BACZEWSKI G., MARKS M. 2010. The role of the local government in introducing the
principles of sustainable development and shaping the cultural landscape. The analibased
on the example of Dywity district. W: Natural and cultural transformation of landscape.
Ed. K. Młynarczyk, M. Marks. Warmia and Mazury Center of Agriculture Consulting
Service in Olsztyn, 35-43
MARKS M. 2010. Czas wyjść w pole. Rolnicze ABC 3: 11-12
MARKS M., MARKOWSKI M. 2010. Landscape from historical and contemporary
perspective. W: Natural and cultural transformation of landscape. Ed. K. Młynarczyk, M.
Marks. Warmia and Mazury Center of Agriculture Consulting Service in Olsztyn, 7-22
Download