Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

advertisement
Nazwa ośrodka:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Tytuł pakietu:
Pozabankowe produkty finansowe dla małych
przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego
Grupa:
Bankowość - finanse
Aktualizacja:
Iwona Czaplikowska, Górnośląska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
Data opracowania:
28-08-2007
i
średnich
Tematem pakietu jest oferta pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, których udziela
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Fundusze te stanowią jedną z wielu
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i wspierania procesów restrukturyzacyjnych w
regionie, realizowanych przez GARR S.A. Środki funduszy są przeznaczane na udzielanie
preferencyjnych pożyczek na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania
w naszym województwie nowych miejsc pracy oraz inwestycji w MSP.
Instytucja prowadząca fundusz:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zespół Instrumentów Finansowych
ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
(032) 72 85 800, wew. 275, 277, 284
www.garr.pl, [email protected]
FUNDUSZ POŻYCZKOWY
Komponent IV c – wsparcie dla MP
Cel pożyczki
Pomoc dla małych firm (w rozumieniu Ustawy „Prawo działalności
gospodarczej”) z terenu województwa Śląskiego.
Firma spełniająca kryteria:
Pożyczkobiorca  Posiada zdolność kredytową,
 Prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 Nie posiada wymagalnego zadłużenia wobec Skarbu Państwa i ZUS,
 Nie jest w stosunku do niej prowadzone postępowanie ugodowe
bankowe, likwidacyjne lub upadłościowe.
Przeznaczenie
pożyczki
Inwestycje budowlane, remontowe, zakup dóbr i usług inwestycyjnych,
zakup majątku trwałego lub wyposażenia.
Realizacja inwestycji na terenie śląska.
Kwota pożyczki Uzależniona od planowanych inwestycji, nie większa niż 75% wartości
inwestycji.
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
Okres spłat
Maksymalnie 48 miesięcy z możliwością sześciomiesięcznego okresu
karencji w spłacie kapitału.
Oprocentowanie
Zmienne, uzależnione od okresu spłaty pożyczki:
-
dla pożyczek do 12 miesięcy w wysokości 0,3 x oprocentowanie
kredytu lombardowego rocznie,
-
dla pożyczek od 12 do 24 miesięcy w wysokości 0, 4 x
oprocentowanie kredytu lombardowego rocznie,
-
dla pożyczek od 24 do 36 miesięcy w wysokości 0, 5 x
oprocentowanie kredytu lombardowego rocznie
-
dla pożyczek pow. 36 miesięcy w wysokości 0,6 x oprocentowanie
kredytu lombardowego rocznie,
Od zadłużenia przeterminowanego (za okres opóźnienia w spłacie)
odsetki naliczane są w wysokości stopy odsetek ustawowych.
W przypadku niezgodnego z umową wykorzystania środków zakłada się
zmianę oprocentowania całej pożyczki do poziomu 120% stopy
oprocentowania kredytu lombardowego.
Prowizja
3% uruchomionej kwoty pożyczki, potrącana z wypłacanych środków.
Wkład własny
Wymagany
wkład
własny
wnioskodawcy
w
finansowane
przedsięwzięcie minimum 20% wnioskowanej kwoty pożyczki.
Wkładem własnym są środki poniesione przez Pożyczkobiorcę w trakcie
realizacji inwestycji oraz poniesione w okresie do 6 miesięcy przed datą
złożenia wniosku o pożyczkę.
Wymogi formalne 1. Dokumenty rejestracyjne firmy,
2. Zaświadczenia o braku wymagalnego zadłużenia wobec US i ZUS,
3. Opinia banku prowadzącego rachunek bieżący firmy oraz w
przypadku korzystania z kredytów i pożyczek opinia pożyczkodawcy
o przebiegu spłaty zobowiązań,
4. Dokumenty księgowe: wyniki ekonomiczne i deklaracje podatkowe
obejmujące okres roku bieżącego i poprzedniego,
5. Biznes plan, lub w przypadku firm działających co najmniej 1 rok
koncepcja zadania inwestycyjnego.
6. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia.
Kryteria oceny
wniosków
Złożone wnioski podlegają analizie według:
 kryteriów oceny przedsięwzięcia co do jego szans powodzenia,
 kryteriów oceny wiarygodności wnioskodawcy i jego zdolności do
spłaty pożyczki,
 sposobu proponowanych zabezpieczeń,
Wybór wniosków do finansowania dokonywany jest w drodze konkursu
wniosków 4 razy do roku – do 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31
października (konkurs dotyczy złożonych wniosków w okresach
2
kwartalnych, tj. do 31 grudnia, 31 marca, 30 czerwca, 30 września).
Zabezpieczenie
pożyczki
Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oraz inne formy
zabezpieczenia, a w szczególności:
 poręczenie przez Przedsiębiorstwo,
 poręczenie osób wg prawa cywilnego,
 przewłaszczenie środków trwałych,
 zastaw rejestrowy na środkach transportu,
 hipoteka na nieruchomości,
 cesja wierzytelności,
 blokada środków finansowych,
 poręczenie przez Fundusz Poręczeniowy,
 gwarancja bankowa lub rządowa,
 ubezpieczenie spłaty pożyczki przez wyspecjalizowaną instytucję.
W przypadku pożyczki w kwocie 100.000 zł i więcej obowiązkowym
zabezpieczeniem jest akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie
podda się egzekucji.
Wypłata pożyczki  Wypłata środków na rachunek pożyczkobiorcy.
 Realizacja zapłaty za faktury według zlecenia pożyczkobiorcy.
Spłata pożyczki
1. Obowiązuje miesięczny rozkład spłat rat kapitałowych i odsetek (wg
harmonogramu spłat) – stałe raty kapitału, malejące raty odsetek.
2. Zmiana oprocentowania w kolejnych latach spłaty pożyczki następuje
dwa razy w roku – tj. na każdy 1 stycznia i 30 czerwca danego roku.
3. Dopuszcza się wcześniejszą spłatę pożyczki lub jej części pod
warunkiem
powiadomienia
GARR
z
czternastodniowym
wyprzedzeniem.
Monitoring
W sposób zapisany w umowie Pożyczkobiorca umożliwi kontrolę
sposobu wykorzystania pożyczki a także dokonania inspekcji w
przedsiębiorstwie.
Podstawa prawna
Regulamin oraz Umowa pożyczki podpisana przez Pożyczkobiorcę i
udzielenia
GARR S.A.
pożyczki
Wymagane
dokumenty
-
Wniosek
-
Uproszczony bilans
-
Uproszczony rachunek wyników
-
Biznes plan
-
Koncepcja zadania inwestycyjnego
-
Kwestionariusz osobisty
-
Oświadczenie poręczyciela
3
4
FUNDUSZ POŻYCZKOWY
Komponent I FP z 1998r.
Cel pożyczki
Udzielanie pożyczek na finansowanie inwestycji przyczyniających się
do powstania nowych miejsc pracy na obszarach dawnego województwa
katowickiego.
Środki z Funduszu Pożyczkowego przeznaczone są na wydatki
inwestycyjne:
a) zakupy gotowych dóbr i usług inwestycyjnych,
b) zakup nieruchomości,
c) nakłady na prowadzone inwestycje budowlane.
Kryteria
O pożyczkę ubiegać się mogą podmioty, które spełniają m.in. kryteria:
1. posiadają zdolność kredytową,
2. prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3. nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie układowe,
ugodowe bankowe, likwidacyjne lub upadłościowe;
4. nie posiadają wymagalnego zadłużenia wobec Skarbu Państwa i
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz z tytułu podatków i opłat
lokalnych,
5. zobowiążą się do prowadzenia działalności określonej we wniosku na
terenie byłego województwa katowickiego przyczyniającej się do
powstawania nowych miejsc pracy oraz utrzymania ich przez okres
dwóch lat od dnia udzielenia pożyczki,
6. techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia projektu gwarantują
jego wykonalność.
Okres spłaty i Maksymalny okres spłaty pożyczki: 36 miesięcy
oprocentowanie
okres spłaty
oprocentowanie roczne
prowizja
do 12 miesięcy
0,3 x stopa kredytu
lombardowego
3 %
pow. 12 do 24
miesięcy
0,4 x stopa kredytu
lombardowego
4%
pow. 24 miesięcy
0,5 x stopa kredytu
lombardowego
5%
Możliwość
karencji:

w spłacie kapitału 9 miesięcy

w spłacie odsetek 3 miesiące
Zabezpieczenie:
Prawne zabezpieczenie
z odsetkami:
minimum
100%
kwoty pożyczki
weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz inne formy spośród:
 poręczenie osób wg prawa cywilnego,
5
wraz
 hipoteka na nieruchomości wraz z cesją polis ubezpieczeniowych,
odnawianych przez cały okres spłaty pożyczki,
 przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją polis
ubezpieczeniowych, odnawianych przez cały okres spłaty pożyczki,
 zastaw rejestrowy na pojazdach wraz z cesją polis
ubezpieczeniowych, odnawianych przez cały okres spłaty pożyczki,
 cesja wierzytelności,
 blokada środków finansowych,
 ubezpieczenia spłaty pożyczki przez wyspecjalizowane instytucje,
 poręczenie przez Fundusz Poręczeń.
W przypadku pożyczki w kwocie 100.000 zł i więcej – akt notarialny, w
którym dłużnik (pożyczkobiorca, poręczyciel) dobrowolnie poddaje się
egzekucji.
Wymagane
dokumenty
-
Wniosek
-
Załącznik - przepływy gotówki
-
Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej
-
Uproszczony bilans
-
Uproszczony rachunek wyników
-
Biznes plan
-
Oświadczenie poręczyciela
6
Download