prezentacja aue 2

advertisement
Egzamin Inżynierski
Analogowe układy elektroniczne 2
Pytanie 1.
Generator LC lub RC generuje na swoim wyjściu
przebieg sinusoidalny ponieważ:
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
W układzie zastosowano obwód rezonansowy LC lub selektywny RC.
Inne możliwe odpowiedzi:
a). Warunek generacji jest spełniony tylko dla jednej określonej częstotliwości.
b). W układzie zastosowano obwód rezonansowy.
c). W układzie zastosowano obwód selektywny.
d). Ponieważ obwód rezonansowy ma dużą dobroć.
e). Ponieważ wzmacniacz ma duże wzmocnienie.
Pytanie 2.
Generatory Colpitts’a, Hartleya i Meissnera
(rysunek poniżej). Prawdziwe są informacje ?
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
Aby spełnić warunek amplitudowy drgań, ze wzrostem kondunktancji
obciążenia GL, w generatorze Colpitts’a należy zwiększyć pojemność
C2, a w generatorze Hartleya należy zwiększyć indukcyjność L1
Pytanie 2.
Generatory Colpitts’a, Hartleya i Meissnera (rysunek poniżej).
Prawdziwe są informacje ?
Inne możliwe odpowiedzi:
a). Zarówno generatory Colpitts’a, jak i generatory Hartleya mogą być zasilane szeregowo
lub równolegle przez dławik w.cz.
b). Generatory Colpitts’a i Hartleya mogą być zasilane szeregowo.
c). Generatory Hartleya mogą być zasilane szeregowo lub równolegle przez dławik w.cz.,
a generatory Colpitts’a równolegle przez dławik w.cz.
d). Generatory Hartleya może być zasilany tylko szeregowo, a generator Colpitts’a tylko
równolegle przez dławik w.cz.
e). Generatory Colpitts’a i Hartleya nie wymagają napięć zasilających.
Pytanie 3.
Generatory kwarcowe. Prawdziwe są informacje:
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
W generatorach Pierce’a rezonator kwarcowy pracuje jako zastępcza
indukcyjność Lz, o wartości szybko rosnącej z częstotliwością (praca w
przedziale pulsacji ωs - ωm).
Pytanie 3.
Generatory kwarcowe. Prawdziwe są informacje:
Inne możliwe odpowiedzi:
a). W generatorach Pierce’a rezonator wykorzystany jest jako selektywny element
sprzęgający o małej rezystancji (praca przy pulsacji ω s ).
b). W generatorach Pierce’a rezonator kwarcowy pracuje jako zastępcza indukcyjność
Lz , o wartości szybko rosnącej z częstotliwością (praca w przedziale pulsacji
ωs - ωm).
c). W generatorach Butlera rezonator kwarcowy pracuje jako zastępcza indukcyjność
Lz , o wartości szybko rosnącej z częstotliwością (praca w przedziale pulsacji
ωs - ωm).
d). Generatory Pierce’a charakteryzują się większą stałością częstotliwości niż generatory
Butlera.
d). Główny wpływ na niestałość częstotliwości w generatorach kwarcowych ma zmiana
parametrów układu zasilającego generator.
Pytanie 4.
Generatory RC ze sprzężeniem zwrotnym.
Prawdziwe są informacje ?
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
W generatorze RC z mostkiem podwójne TT, ujemne sprzężenie
zwrotne realizowane jest poprzez gałąź selektywną typu podwójne
TT, a dodatnie poprzez dzielnik rezystancyjny w celu spełnienia
warunku amplitudowego drgań oraz stabilizacji amplitudy tych drgań.
Pytanie 4.
Generatory RC ze sprzężeniem zwrotnym.
Prawdziwe są informacje ?
Inne możliwe odp:
a). W porównaniu z generatorami LC, generatory RC mają lepszą stałość
częstotliwości, a także generują sygnał o bardzo małych zniekształceniach i
umożliwiają przestrajanie częstotliwości w stosunku 1 : 10 na jednym
podzakresie.
b) W generatorze RC z mostkiem Wiena, ujemne sprzężenie zwrotne realizowane jest
poprzez gałąź selektywną typu połowa mostka Wiena, a dodatnie sprzężenie zwrotne
poprzez nieliniowy dzielnik rezystancyjny w celu stabilizacji amplitudy drgań. (odwrotnie)
c). częstotliwość w tych generatorach jest odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka z
iloczynu RC : f= 1/2π* sqrt(RC) .
d). W generatorze RC z mostkiem podwójne TT, ujemne zwrotne realizowane jest
poprzez gałąź selektywną typu podwójne TT, a dodatnie sprzężenia zwrotne poprzez
dzielnik rezystancyjny w celu stabilizacji amplitudy drgań.
e). Generatory RC są powszechnie stosowane jako generatory wzorcowej
częstotliwości
Pytanie 5.
Układy transkonduktancyjne. Prawdziwe są
informacje:
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
W układzie pojedynczo zrównoważonym:
Pytanie 6.
Linearyzacja charakterystyk układu mnożącego
w układzie Gilberta (rysunek poniżej) wymaga
spełnienia warunków:
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
Pytanie 7.
Podstawowe układy logarytmiczne (rysunek
poniżej). Prawdziwe są informacje ?
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
Właściwości tranzystora zależą silnie od jego
temperatury, ma ona więc wpływ na oba parametry –
φT oraz IES
Pytanie 8.
Autozerowanie komparatora. Prawdziwe są
informacje ?
Sugerowana odpowiedź:
Stopnie przedwzmacniacza i układu śledzącego komparatora zatrzaskowego,
w fazie autokompensacji, kiedy są skonfigurowane w układzie wtórnika
napięciowego, nie wymagają kompensacji charakterystyk
częstotliwościowych.
Pytanie 8.
Autozerowanie komparatora. Prawdziwe są
informacje ?
a). Komparator zatrzaskowy, w fazie autokomensacji, kiedy jest skonfigurowany w
układ wtórnika napięciowego, wymaga kompensacji charakterystyk
częstotliwościowych.
b). Każdy komparator w fazie autokomensacji, kiedy jest skonfigurowany w układ
wtórnika napięciowego, wymaga kompensacji charakterystyk
częstotliwościowych.
c). Komparator zrealizowany w formie dwustopniowego wzmacniacza operacyjnego,
w fazie autokomensacji, kiedy jest skonfigurowany w układ wtórnika
napięciowego, wymaga kompensacji charakterystyk częstotliwościowych.
d). Autozerowanie jest możliwe zarówno w komparatorach z wejściem
niesymetrycznym, jak i z wejściem symetrycznym (różnicowym), jednak w
układzie z wejściem symetrycznym autozerowanie jest mniej dokładne w skutek
injekcji ładunków, związanej ze zjawiskiem „clock feedthrough”.
e). Injekcja ładunków, związana ze zjawiskiem „clock feedthrough”, nie ma
znaczenia w procesie autokompensacji komparatora.
Pytanie 9.
Komparatory zatrzaskowe. Prawdziwe są
informacje ?
Sugerowana odpowiedź: FAŁSZ
Współczesne komparatory zatrzaskowe charakteryzują się dużą szybkością
działania, ale małą rozdzielczością.
Pytanie 9.
Komparatory zatrzaskowe. Prawdziwe są
informacje ?
a). Współczesne komparatory zatrzaskowe charakteryzują się dużą szybkością
działania i małą rozdzielczością.
b). W komparatorze zatrzaskowym stosuje się przedwzmacniacz poprzedzający
stopień śledząco-zatrzaskowy dla uzyskania wyższej rozdzielczości a także
zwiększenia tzw. zjawiska szybkiego powrotu (kickback effects).
c). Stopień śledząco-zatrzaskujący wzmacnia sygnał z wyjścia przedwzmacniacza do
wyższego poziomu w fazie śledzenia, a następnie wzmacnia go jeszcze bardziej w
fazie zatrzaskiwania, gdzie zastosowane jest ujemne sprzężenia zwrotne.
d). Zastosowanie przedwzmacniacza lub bufora powoduje, że ładunki związane z
efektem kickback wchodzą na wejście układu sterującego i powodują duże
zakłócenia, w szczególności gdy impedancje widziane z obydwu wejść
wzmacniacza nie są perfekcyjnie dopasowane.
e). Zjawisko „kickback” w komparatorach zatrzaskowych oznacza transfer ładunku
albo do lub z wejścia, gdy stopień śledząco-zatrzaskujący przechodzi z fazy śledzenia
do fazy zatrzaskiwania i wywoływany przez ładunek potrzebny do załączenia
tranzystorów w obwodzie dodatniego sprzężenia zwrotnego, a także przez ładunek
który musi być usunięty z wyłącznych tranzystorów w obwodzie śledzącym.
Pytanie 10.
Komparatory z histerezą odwracającą i nieodwracającą zostały
zrealizowane na wzmacniaczach operacyjnych, w których
VOL = ‒ 4 V; VOH = + 4 V; R1 = 5,5 kΩ ; R2 = 50 kΩ.
Progowe napięcia przełączania VTRP+ i VTRP‒ w obu układach
(rysunek poniżej) wynoszą:
Vtrp+= 0.4 V; Vtrp-=-0,4 V
Vtrp+= -0.44 V; Vtrp-=0,44 V
Pytanie 10.
Pytanie 10.
Pytanie 11.
Skokowo (od 300 kHz do 340 kHz) zwiększono częstotliwość
synchronizującą generatora VCO w pętli pierwszego rzędu, o
parametrach:
Sugerowana odpowiedź: Fałsz
τ= 0.2 ms ;
ΔUo = 0.5V
Pytanie 11.
Pytanie 12.
Sugerowana odpowiedź: Fałsz
Detektor fazy
ODP: 31,4 kHz
Filtr
VCO
U O  s
V / rad 
 i  s  b  s

 g  s

kD
V / V 
U D  s
H  s
Pulsacja
 g  s
rad / Vs
U O  s
kG
 g  s
1s
Faza
 g  s
Pytanie 13.
W przedstawionych generatorach VCO na tranzystorach MOSFET:
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
Źródło prądowe zapewnia wysoką impedancję węzła dołączonego do
rezonatora, a przez to odsprzęga szynę zasilania lub masy od rezonatora.
Pytanie 13.
W przedstawionych generatorach VCO na tranzystorach MOSFET:
a). Źródło prądowe zapewnia niską impedancję węzła dołączonego do rezonatora, a
przez to odsprzęga szynę zasilania lub masy od rezonatora.
b). Zastosowane źródła prądowe ustalają spoczynkowe punkty pracy, dzięki czemu
zapewniono ograniczenie amplitudy generowanego napięcia, zabezpieczając przez
to wchodzenie tranzystorów w obszar triodowy, co mogłoby powodować wzrost
szumów fazowych.
c). Zazwyczaj źródło prądowe stosuje się od strony szyny masy, co pozwala na
zmniejszenia wrażliwości generowanej częstotliwości generatora VCO na napięcie
zasilające. ( od szyny zasilającej)
d). Szumy źródła prądowego polaryzacji nie mają istotnego wkładu w szumy fazowe
VCO, ponieważ generator VCO działa jak mikser i przenosi szumy niskoczęstotliwościowe
źródła prądowego w pasmo skupione poza częstotliwości
generowane przez VCO. (mają wpływ)
e). Układy komplementarne CMOS pobierają większą moc niż układy NMOS I PMOS.
Pytanie 14.
Detektor fazowo – częstotliwościowy PFD.
Prawdziwe są informacje ?
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
Gdy różnica faz jest większa niż ± 2π, detektor PFD znajduje się w stanie
detekcji częstotliwości. W tym stanie pompa ładunkowa jest aktywna tylko
przez część cyklu pracy i dostarcza na swoim wyjściu impulsy prądowe o
stałej amplitudzie i czasie trwania zależnym od różnicy faz porównywanych
sygnałów
Pytanie 14.
Detektor fazowo – częstotliwościowy PFD.
Prawdziwe są informacje ?
Inne możliwości:
a). Pętla PLL z detektorem PFD jest w stanie osiągnąć stan synchronizacji, niezależnie
od odstępu częstotliwości sygnału synchronizującego od warunków początkowych
(przed rozpoczęciem procesu synchronizacji), jednakże wykazuje statyczny błąd
fazy po osiągnięciu stanu synchronizacji.(nie)
b). Gdy różnica faz jest mniejsza niż ± 2π, detektor PFD znajduje się w stanie detekcji
częstotliwości. W tym stanie, wyjście pompy ładunkowej (absorpcyjne lub emisyjne,
zależnie od tego, który z porównywanych sygnałów ma większą częstotliwość)
dostarcza prąd o stałej amplitudzie, który jest całkowany przez filtr. W efekcie
otrzymujemy napięcie zmieniające się w sposób ciągły, które przestraja generator
VCO.
c). Gdy błąd fazy porównywanych napięć zwiększy się poniżej 2π, detektor przechodzi
do stanu detekcji fazy. W tym stanie pompa ładunkowa jest aktywna tylko przez
część cyklu pracy i dostarcza na swoim wyjściu impulsy prądowe o stałej
amplitudzie i czasie trwania zależnym od różnicy faz porównywanych sygnałów.
Pytanie 14.
Detektor fazowo – częstotliwościowy PFD.
Prawdziwe są informacje ?
d) Gdy błąd fazy osiągnie wartość zero, pętla PLL przechodzi do stanu synchronizacji.
Na wyjściu detektora PFD otrzymujemy impulsy szpilkowe, będące efektem
skończonej szybkości działania stosowanych układów cyfrowych, które muszą być
odfiltrowane, aby nie modulować generatora VCO i nie wytwarzać niepożądanych
składowych widma częstotliwościowego generowanego sygnału (ang. spurious
signals).
e). Pętla PLL z detektorem PFD nie jest w stanie osiągnąć stan synchronizacji,
niezależnie od odstępu częstotliwości sygnału synchronizującego od warunków
początkowych (przed rozpoczęciem procesu synchronizacji), natomiast nie
wykazuje statycznego błędu fazy po osiągnięciu stanu synchronizacji
Pytanie 15.
Syntezer częstotliwości z układem PLL z
ułamkowym/wymiernym zwielokrotnieniem
częstotliwości referencyjnej.
Sugerowana odpowiedź: FAŁSZ
Gdy Fr = 25 kHz, dokładność częstotliwości oscylatora kwarcowego wynosi 1
ppm., a N = 32002, to:
FVCO = 960,03 MHz, a jej dokładność również wynosi 1 ppm., tj ~ ± 960 Hz.
Pytanie 15.
Syntezer częstotliwości z układem PLL z
ułamkowym/wymiernym zwielokrotnieniem
częstotliwości referencyjnej.
FVCO  N Fr
FVCO Fx

 Fr
N
R
FVCO  32002  25kHz  800,05MHz
FVCO 
N
Fx
R
1 ppm  800,05MHz  800,05Hz
Pytanie 16.
W dwupołówkowym prostowniku Graetza z obciążeniem
rezystancyjno-pojemnościowym (stała czasowa obciążenia τ = RC >>
20 ms), zasilanym z sieci 230 V poprzez transformator sieciowy o
przekładni obniżającej n = 23 (pominąć rezystancje uzwojeń i diod)
średnia wartość napięcia na rezystancji obciążenia w przybliżeniu
wynosi:
Stała czasowa τ jest równa okresowi napięcia sieciowego o częstotliwości 50Hz, czyli 20ms.
Oznacza to że kondensator doładowywany jest do 10V ( 230/23 = 10) co okres.
Po czasie τ na kondensatorze pozostanie 36,8 % napięcia początkowego czyli 3,68V.
Średnie napięcie na kondensatorze wyniesie (10+3,68)/2 = 6,84V
Pytanie 18.
Zaletą stosowania modulacji przy przesyłaniu sygnałów są:
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
Możliwość rozdzielenia równocześnie przesyłanych sygnałów na tej samej
częstotliwości nośnej (modulatory kwadraturowe).
a). Możliwość przekazania sygnałów oryginalnych na duże odległości przez kanał
transmisyjny. Warunkiem sprawnej transmisji jest, aby sygnał nadawany był
widmowo dopasowany do kanału.
b). Możliwość uodpornienia transmitowanych sygnałów na szumy i zakłócenia.
c). Możliwość rozdzielenia równocześnie przesyłanych sygnałów na tej samej
częstotliwości nośnej (modulatory kwadraturowe).
d). Możliwość zwielokrotnienia sygnałów oryginalnych przesyłanych przez kanały
poprzez zwielokrotnienie częstotliwościowe i czasowe.
e). Modulacje są stosowane tylko w transmisji sygnałów.
Pytanie 19.
Podstawowe rodzaje modulacji analogowych i cyfrowych. Wybierz
prawidłowo zakwalifikowane modulacje:
Pytanie 19.
Pytanie 20.
Dane są 4 funkcje modulujące (tabela poniżej). Prawidłowy zestaw
modulacji AM dwuwstęgowej, jednowstęgowej, z falą nośną i bez fali
nośnej odpowiadający poszczególnym funkcjom to:
Pytanie 21.
Prawidłowa kombinacja różnych rodzajów modulacji dla rzeczywistych
funkcji przebiegów zmodulowanych (tabela poniżej) to:
Odp: B
Pytanie 22.
Szerokość pasma sygnału FM, w którym dewiacja częstotliwości
wynosi 75 kHz, wyznaczona na podstawie przybliżonego wzoru
Carsona dla sygnałów modulujących o różnych częstotliwościach: 1
kHz, 4 kHz i 8 kHz, wynosi:
Odpowiedz: D
Pytanie 23.
Szerokość pasma sygnału PM, w którym dewiacja fazy ΔψPM = mφ = 5
jest stała, wyznaczona na podstawie przybliżonego wzoru Carsona dla
sygnałów modulujących o różnych częstotliwościach: 1 kHz, 4 kHz i 8
kHz , wynosi:
Odpowiedz: A
Pytanie 24.
Która z podanych informacji jest nieprawdziwa?
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
Znaczną poprawę stosunku sygnału do zakłócenia systemu FM uzyskuje się
przez „deemfazę” charakterystyki częstotliwościowej po stronie nadawczej i
„preemfazę” charakterystyki częstotliwościowej po stronie odbiorczej.
a). Najważniejsza różnica, decydująca o przewadze systemu FM nad systemem PM polega
na tym, że szerokość pasma sygnału FM jest niezależna od maksymalnej częstotliwości
sygnału informacyjnego ( dla sygnału PM mamy βPM = 2 βPMfm).
b). Analiza sygnału PM przebiega identycznie jak sygnału FM przy założeniu, że sygnał
modulujący jest całką sygnału informacyjnego ν (t) = ∫ x(t)dt .
c). W porównaniu do systemów AM, systemy FM i PM charakteryzują się większą
odpornością na zakłócenia.
d). Dalszą poprawę stosunku sygnał do zakłócenia systemu FM uzyskuje się przez
„preemfazę” charakterystyki częstotliwościowej po stronie nadawczej i
„deemfazę” charakterystyki częstotliwościowej po stronie odbiorczej.
e). Systemy AM charakteryzuje mała odporność na zakłócenia, szumy i zanik
selektywny.
Pytanie 25.
W modulatorze bezpośrednim, wykorzystującym generator LC z
dwójnikiem reaktancyjnym w postaci diody pojemnościowej,
pomiędzy dewiacją częstotliwości ΔF, a częstotliwością nośną F0 musi
zachodzić związek:
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
Pytanie 26.
W modulatorze Armstronga (pośredni modulator FM), wąskopasmowa
modulacja FM posiada widmo ograniczone praktycznie do jednej pary
wstęg bocznych gdy:
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
zastosujemy modulator AM DSB CS z małym współczynnikiem głębokości
modulacji, sygnał modulujący zostanie scałkowany, a do sygnału AM DSB CS
dodamy nośną przesuniętą o kąt fazowy – π/2.
a). W układzie zastosujemy modulator AM DSB z dużym współczynnikiem
głębokości modulacji.
b). W układzie zastosujemy modulator AM DSB z małym współczynnikiem
głębokości modulacji.
c). W układzie zastosujemy modulator AM DSB SC z dużym współczynnikiem
głębokości modulacji.
d). W układzie modulatora Armstronga zastosujemy modulator AM DSB CS z małym
współczynnikiem głębokości modulacji.
e). Na wejściu modulatora Armstronga zastosujemy układ różniczkujący
Pytanie 26.
W modulatorze Armstronga (pośredni modulator FM), wąskopasmowa
modulacja FM posiada widmo ograniczone praktycznie do jednej pary
wstęg bocznych gdy:
Pytanie 27.
Nie są prawdziwe informacje, dotyczące demodulatorów AM:
Sugerowana odpowiedź: FAŁSZ, dotyczny modulatora AM
Synchroniczne detektory kluczowane znajdują zastosowanie do demodulacji
wszystkich rodzajów sygnałów zmodulowanych: AM, AM-S.C., SSB-S.C. i SSB.
a). Detektor liniowy daje na swoim wyjściu niezniekształcony sygnał modulujący.
b). Detektor kwadratowy wprowadza zniekształcenia sygnału modulującego, które
zależą od głębokości modulacji.
c). Detektor wartości szczytowej nie wprowadza na swoim wyjściu zniekształceń
sygnału modulującego, gdy szybkość rozładowanie kondensatora jest większa od
szybkości zmian obwiedni dla największej częstotliwości modulującej fmax.
d). Asynchroniczne detektory diodowe znajdują zastosowanie do demodulacji
wszystkich rodzajów sygnałów zmodulowanych: AM, AM-S.C., SSB-S.C. i SSB.
e). Asynchroniczne detektory diodowe znajdują zastosowanie głównie do
demodulacji sygnałów AM.
Pytanie 27.
Nie są prawdziwe informacje, dotyczące demodulatorów AM:
Pytanie 28.
Nie są prawdziwe następujące cechy synchronicznego demodulatora
kluczowanego AM, porównując go z konwencjonalnymi detektorami
diodowymi:
Sugerowana odpowiedź: FAŁSZ, dotyczny
W przypadku sygnałów z równoczesną modulacją AM i FM, wielkość
produktów intermodulacji między nośnymi jest dużo mniejsza.
a). W przypadku sygnałów z równoczesną modulacją AM i FM, wielkość produktów
intermodulacji między nośnymi jest dużo mniejsza.
b). Posiada mniejsze szumy przy małych sygnałach.
c). Charakteryzuje się większą liniowością.
d) Na wyjściu układu mnożącego demodulatora występują również niepożądane
składniki, których widma są skoncentrowane wokół trzeciej harmonicznej
częstotliwości nośnej, jednak ich odfiltrowanie nie stwarza problemów.
e). Detektor wartości szczytowej nie wprowadza na swoim wyjściu zniekształceń
sygnału modulującego, gdy szybkość rozładowanie kondensatora jest większa od
szybkości zmian obwiedni dla najmniejszej częstotliwości modulującej fmin.
Pytanie 28.
Nie są prawdziwe następujące cechy synchronicznego demodulatora
kluczowanego AM, porównując go z konwencjonalnymi detektorami
diodowymi:
Pytanie 29.
Nie są prawdziwe informacje, dotycząca koincydencyjnego
demodulatora FM podwójnie zrównoważonego (rysunek poniżej):
Sugerowana odpowiedź: FAŁSZ, dotyczny
Funkcję przesuwnika fazowego pełni układ złożony z kondensatora C i
obwodu rezonansowego LC1 dostrojonego do częstotliwości nośnej F0
sygnału FM.
Pytanie 29.
Nie są prawdziwe informacje, dotycząca koincydencyjnego
demodulatora FM podwójnie zrównoważonego (rysunek poniżej):
a). Jest łatwy do realizacji w technice scalonej.
b). Sygnał modulujący, otrzymywany na wyjściu demodulatora, jest dwa
razy większy niż w przypadku demodulatora FM pojedynczo
zrównoważonego.
c). Zastosowanie źródła prądowego na tranzystorze T7, zasilającego pary
różnicowe, zapewnia dobrą symetrię i zrównoważenie układu.
d). Funkcję przesuwnika fazowego pełni układ złożony z kondensatora C i
obwodu rezonansowego LC1 dostrojonego do częstotliwości nośnej F0
sygnału FM.
e). Działanie tego układu opiera się na analogowym mnożeniu dwóch
sygnałów FM, z których jeden jest przesunięty względem drugiego o stały
kąt ψ = const.
Pytanie 30.
Nie są prawdziwe informacje, dotyczące przemiany częstotliwości:
Sugerowana odpowiedź: Niepoprawna odp.
Operacja przemiany częstotliwości jest operacją nieliniową, analogiczną do procesu
AM-S.C., z tą różnicą, że rolę sygnału modulującego odgrywa tutaj pasmowy sygnał
użytkowy w. cz. o częstotliwości środkowej fs, na wyjściu zaś wykorzystywana jest
tylko jedna wstęga boczna.
a). Idealna przemiana częstotliwości polega na przesunięciu sygnału na osi częstotliwości z punktu fs
do częstotliwości fp, nazywaną częstotliwością pośrednią, która najczęściej jest równa: fp,= fh − fs.
b). Idealna przemiana częstotliwości polega na przesunięciu sygnału na osi częstotliwości z punktu fs
do częstotliwości fp, nazywaną częstotliwością pośrednią, która najczęściej jest równa: fp,= fh + fs.
c). Operacja przemiany częstotliwości jest operacją nieliniową, analogiczną do procesu AM-S.C., z tą
różnicą, że rolę sygnału modulującego odgrywa teraz pasmowy sygnał użytkowy w. cz. o
częstotliwości środkowej fs, na wyjściu zaś wykorzystywana jest tylko jedna wstęga boczna.
d). Niezależnie od rodzaju przemiany sygnału o częstotliwości fs , zawsze występuje realne
niebezpieczeństwo, że na wejściu mieszacza oprócz sygnału użytecznego przemiany pojawi się
również sygnał lustrzany o częstotliwości: fl = fh + fp, którego wpływ musi być minimalizowany,
czego dokonuje się za pomocą odpowiedniej filtracji na wejściu mieszacza, a najczęściej w
mieszaczach z eliminacją sygnałów lustrzanych w układach :Hartleya lub Weavera.
e). Zaletą mieszacza podwójnie zrównoważonego jest to, że w sygnale wyjściowym nie występują
składowe o częstotliwościach: fh i fs oraz występuję częściowa kompensacja składowych o
częstotliwościach kombinacyjnych.
Pytanie 31.
Prawdziwe są informacje, dotyczące superheterodynowego radia (rysunek poniżej):
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
Jest to architektura „front-end” nowoczesnego superheterodynowego radia z
podwójną przemianą, z niską częstotliwością pośrednią.
Pytanie 32.
Prawdziwe są informacje, dotyczące radia SDR (software-defined radio)?
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
Chociaż koncepcja radia SDR zapewnia maksymalną elastyczność rozwiązania, nie
może być zrealizowana przy dzisiejszych technologiach w systemach
radiokomunikacyjnych.
Pytanie 33.
Prawdziwe są informacje, dotyczące uniwersalnego radia SDR (software-defined radio)?
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
Uniwersalne radio SDR, wykorzystuje dodatkowo szerokopasmową przemianą
częstotliwości w celu ograniczenia szerokości pasma i zakresu dynamicznego dla
złagodzenia ostrych wymagań dla przetworników a/c i przetwarzania DSP.
Pytanie 34.
Prawdziwe są informacje, dotyczące wielostandardowego uniwersalnego radia
kognitywnego COGUR (rysunek poniżej)?
Sugerowana odpowiedź: PRAWDA
Kilka szerokopasmowych równolegle połączonych bloków odbiorczych może być
wykorzystanych dla pokrycia głównych pasm częstotliwości.
Download