Trójfazowy statyczny układ do uzyskiwania płynnej regulacji

advertisement
POLSKA
OPIS
IZECZPOSPOMTA
LUDOWA
PATENTOWY
93685
PATENTU TYMCZASOWEGO
Patent tymczasowy dodatkowy
do patentu
Zgłoszono:
MKP
H03b 3/04
H02p 5/34
H03b 19/00
07.12.74 (P. 176277)
Int. Cl1.
Pierwszeństwo:
H03B3/04
H02P 5/34
WIZJO
PAIEKIOWT
PIL
HP3ĘJg/00
Zgłoszenie ogłoszono: 01.12.75
Opis patentowy opublikowano: 15.12.1977
Twórcywynalazku: Zygmunt Kuczewski, Krzysztof Krykowski, Aleksander Feld,
Zdzisław Porada
Uprawniony z patentu tymczasowego: Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice (Polska)
Trójfazowystatyczny układ
do uzyskiwania płynnej regulacji częstotliwości napięcia od 0 do 50 Hz
Przedmiotem wynalazku jest trójfazowy statyczny układ do uzyskiwania płynnej regulacji częstotliwości
napięcia zmiennego od 0 do 50 Hz, służący do zasilania i sterowania prędkości trójfazowych silników
asynchronicznych, silników liniowych, silników synchronicznych i innych elektromechanicznych i elektroter¬
micznych przetworników energii.
Znane są dotychczas statyczne przemienniki częstotliwości napięcia, oparte na elementach półprzewodni¬
kowych z pośredniczącym obwodem prądu stałego lub falowniki z modulacją szerokości impulsów, dające
możliwość płynnej regulacji częstotliwości napięcia od zera do 50 i więcej Hz. Są to układy złożone
i kosztowne, wymagające dużych nakładów inwestycyjnych oraz wysoko kwalifikowanej obsługi eksploatacyj¬
nej.
Bezpośrednie półprzewodnikowe przemienniki częstotliwości z komutacją zewnętrzną - cyklokonwertory
oparte na tyrystorach, posiadają możliwość uzyskiwania największej częstotliwości napięcia wyjściowego, która
stanowi jedną trzecią częstotliwości napięcia wejściowego. Przy zasilaniu cyklokonwertora napięciem o częstotli¬
wości 50 Hz maksymalna częstotliwość napięcia wyjściowego wynosi około 17 Hz. Ze względu na to, że
wszystkie przemysłowe odbiorniki prądu zmiennego są budowane na 50 Hz, zadaniem wynalazku jest uzyskanie
poszerzenia zakresu częstotliwości napięcia wyjściowego cyklokonwertora.
Trójfazowy statyczny układ do uzyskiwania płynnej regulacji częstotliwości .napięcia od 0 do 50 Hz
według wynalazku polega na tym, że bezpośredni półprzewodnikowy przemiennik częstotliwości - cyklokonwertor jest połączony na wejściu z magnetycznym potrajaczem częstotliwości, a wejście potrajaczaczęstotliwości
połączone jest z przemysłową siecią trójfazową.
Przedmiot wynalazku pokazany jest na rysunku.
Do sieci 1 o częstotliwości przemysłowej 50 Hz i stałej amplitudzie napięcia podłącza się trójfazowy,
magnetyczny potrajacz częstotliwości 2, który równocześnie spełnia rolę transformatora dopasowującego.
Wyjście potrajacza częstotliwości 2 połączone jest z wejściem cyklokonwertora 3, w którym następuje prze¬
kształcenie częstotliwości napięcia w sposób płynny od 0 do 50 Hz oraz zmienianie amplitudy napięcia
wyjściowego.
2
93 685
Przez zastosowanie prostego w konstrukcji, taniego w produkcji i łatwego w eksploatacji magmetycznego
potrajacza częstotliwości do zasilania tyrystorowego cyklokonwertora, uzyskuje się na wyjściu tego przemiennika,
napięcie o płynnie regulowanej częstotliwości od 0 do 50 Hz.
Magnetyce potrajacze częstotliwości, których rdzeń jest zbudowany z blach zimno walcowanych,
posiadają dobre wskaźniki techniczno-ekonomiczne.
Budowane obecnie potrajacze posiadają moc do 3 MVA, sprawność 85-95%, wykorzystanie materiałów
czynnych do 70% mocy transformatorów składowych oraz współczynnik mocy strony pierwotnej po skompen¬
sowaniu rzędu 0,8-0,9.
Zastrzeżenie patentowe
Trójfazowy statyczny układ do uzyskiwania płynnej regulacji częstotliwości napięcia od 0 do 50 Hz,
znamienny tym, że bezpośredni półprzewodnikowy przemiennik częstotliwości — cyklokonwertor (3)
jest połączony na wejściu z magnetycznym potrajaczem częstotliwości (2), a wejście potrajacza częstotliwości (2)
połączone jest z trójfazową przemysłową siecią (1).
■
I
50 Hz
i
2
-
H30H Z
3
<! >
Ł) i >o
+ 50Hz
Prac. Poligraf. UP PRL nakład 120+18
Cena 10 zł
Download