Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie dr Zbigniew Gontar

advertisement
Systemy informatyczne w
przedsiębiorstwie
dr Zbigniew Gontar
Tematyka: systemy informatyczne zarządzania
Dla kogo: wdrożeniowcy, konsultanci
Przedmioty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strategia informacyjna przedsiębiorstw
Serwery baz danych i zaawansowany język zapytań SQL
Programowanie urządzeń mobilnych
Programowanie w środowisku ASP.NET
Platforma teleinformatyczna w przedsiębiorstwie
Zarządzanie jakością w SI
Projektowanie i implementacja systemów korporacyjnych w środowisku NET
Wdrożenie i parametryzacja systemu informatycznego
Interakcja człowiek- komputer
Wymagania wstępne: bazy danych, sieci komputerowe,
programowanie
Kompetencje absolwenta: znajomość zagadnień
z zakresu informatyzacji przedsiębiorstw
Lista przedmiotów
Strategia informacyjna przedsiębiorstw
2
z-6
15
Serwery baz danych i zaawansowany język
zapytań SQL
3
z-6
30
Programowanie urządzeń mobilnych
2
z-6
15
Programowanie w środowisku ASP.NET
2
z-6
30
Platforma teleinformatyczna w
przedsiębiorstwie
2
z-6
15
Zarządzanie jakością w SI
2
e-6
15
Projektowanie i implementacja systemów
korporacyjnych w środowisku .NET
3
z-6
30
Wdrożenie i parametryzacja systemu
informatycznego
3
e-6
Interakcja człowiek-komputer
1
z-6
45
15
Strategia informacyjna
przedsiębiorstw
•
dr Zbigniew Gontar
–
–
–
–
Analiza potrzeb informacyjnych firmy
Budowa modelu firmy
Wykorzystanie narzędzi informatycznych do analizy
przepływu informacji w firmie
Wybór systemu informatycznego
Serwery baz danych
i zawansowany język zapytań SQL
•
mgr Piotr Czerwonka
–
–
–
–
Składnia standardu SQL92 wraz z przykładami
odmiany języka SQL oferowane przez głównych
producentów komercyjnych systemów baz danych
Metody optymalizacji zapytań
Rozszerzenia standardu SQL99 oraz najważniejsze
elementy nowego standardu SQL2003
Programowanie urządzeń
mobilnych
•
dr inż. Cezary Bolek
–
–
–
–
–
–
–
Rozwój i budowa systemów operacyjnych wywodzących
się z Microsoft Windows Compact Edition
Model programistyczny systemu MS PocketPC, WinAPI,
porównanie z Win32 API
Środowisko programistyczne – Microsoft Embedded
Visual C++
Biblioteki programistyczne: MFC for Poczet PC, ATL
Tworzenie aplikacji z interfejsem użytkownika
Programowanie interfejsów komunikacyjnych: gniazda,
interfejs szeregowy, IrDA, Bluetooth
Zdalny dostęp do usług sieciowych i serwerowych: RAPI,
MAPI, TAPI
Programowanie w środowisku
ASP.NET
•
dr Norbert Krygier
–
–
–
Projektowanie aplikacji webowych z zastosowaniem
platformy Microsoft .NET
Wprowadzenie do technologii ASP.NET
Implementacja klienta webowego z zastosowaniem
ASP.NET i technologii dostępu do baz danych ADO.NET
Platforma teleinformatyczna
w przedsiębiorstwie
•
mgr Grzegorz Podgórski
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rola i znaczenie SI w przedsiębiorstwie
Sieci komputerowe i ich rodzaje
Rodzaje systemów operacyjnych wykorzystywanych
w sieciach: struktury systemów MS Windows i Unix, pojęcia
związane z procesami, ich funkcjonowaniem i komunikacją
Wbudowane programy systemów operacyjnych
i oprogramowania testowe (ifconfig, ping, netstat, traceroute,
tcpdump, nslookup,dig)
Znaczenie i rola serwerów w przedsiębiorstwie
Wybrane serwery usług: ftp, ftpd, httpd, www, sendmail,
terminalowych, bazodanowych, aplikacji
Wybrane urządzenie i aplikacje wchodzące w skład
infrastruktury teleinformatycznej
Polityka bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
Elementy zabezpieczające strukturę: serwery Proxy i elementy
filtrujące – firewalle
Korzystanie z aplikacji sieciowych
Zarządzanie i optymalizacja serwera na przykładzie serwera
systemu zintegrowanego IFS
Zarządzanie jakością
w systemach informatycznych
•
dr Anna Kaczorowska
–
–
–
Jakość terminologia: modele jakości, zasady zarządzania
jakością
System jakości w firmie a zespół jakości i plan jakości w
projekcie
Kryteria jakości oprogramowania: według McCall’a,
według normy ISO 9126, zestaw metod wspierających
zapewnienie jakości, testowanie, normalizacja w
kształtowaniu jakości (cykl PDCA Deminga, model ISO
9000-3, model CMM, model ISO 15504)
Projektowanie i implementacja
systemów korporacyjnych
w środowisku .NET
•
dr Norbert Krygier
–
–
–
–
–
–
Wprowadzenie do zastosowań platformy
Microsoft .NET
Omówienie CLR
CLS i język C#
Projektowanie architektury aplikacji warstwowych w
środowisku klient-serwer.
Tworzenie klienta tradycyjnego bazy danych
z wykorzystaniem ADO.NET
Architektury komponentowe i ich implementacja
w .NET
Wdrażanie i parametryzacja
systemu informatycznego
•
dr Anna Pamuła
–
–
–
–
–
–
–
Analiza przepływu informacji w systemie informatycznym
Cele wdrożenia systemu
Analiza procesów biznesowych organizacji
Dopasowanie funkcjonalności systemu do obsługi
procesów biznesowych organizacji
Procedury akceptacji
Parametryzacja systemu
Metodologia wdrażania systemu
Interakcja człowiek-komputer
•
dr inż. Cezary Bolek
–
–
–
–
–
–
–
Człowiek. Kanały wymiany informacji ze światem zewnętrznym. Możliwości
człowieka w zakresie postrzegania i gromadzenia informacji. Podstawy
psychofizyczne interakcji człowiekiem z komputerem
Komputer. Obszary zastosowania komputerów będących w interakcji z
człowiekiem. Podsystemu akwizycji oraz prezentacji informacji. Kanały wymiany
informacji i ich wydajność
Interakcja. Modelowanie interakcji między człowiekiem a maszyną. Typy
interakcji dla układów: pojedynczy użytkownik, wielu użytkowników vs.
Pojedynczy komputer, wiele komputerów. Podstawy ergonomii
Podstawy projektowania systemu interakcji. Metodologia postępowania w
procesie projektowania w oparciu określone założenia. Przebieg procesu
projektowania. Rodzaje systemów nawigacji. Interfejsy wizualne, tworzenie i
prototypowanie
Projektowanie oprogramowania. Cykl życia oprogramowania. Inżynieria
projektowania systemów o wysokim stopniu użyteczności. Projektowanie
iteracyjne i prototypowanie
Podstawy i założenia projektowe. Użyteczność jako główny cel tworzenia
systemów interaktywnych. Założenia projektowe w formie standardów jako
optymalny sposób prezentacji podstaw interakcyjnych cech systemu.
Heurystyka jako podstawowe narzędzie projektowe. Wzorce projektowe
Implementacja i ewaluacja systemu interakcji. Modułowe systemy interfejsu
użytkownika pozwalające w optymalny sposób sterować zależnościami między
elementami warstwy prezentacji i ich rola przy tworzeniu podstaw
semantycznych funkcjonalności aplikacji. Metody ewaluacyjne: analityczne i
oparte na modelowaniu. Metody oceny: eksperymentalne, obserwacyjne,
zapytaniowe
Download