Art. 140 Prawa Telekomunikacyjnego

advertisement
WWW.Gdynska.NET
Art. 140 Prawa Telekomunikacyjnego
09.07.2007.
Zmieniony 30.10.2008.
Art. 140 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
stanowi, że właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest
obowiązany umożliwić operatorom instalowanie na nieruchomości urządzeń
telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod, na albo nad
nieruchomością oraz umieszczanie tabliczek informacyjnych o
urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie
uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości.
Żądanie udostępnienia nieruchomości na cele związane z zainstalowaniem
urządzeń lub linii telekomunikacyjnych nie może uniemożliwić
racjonalnego korzystania z nieruchomości, czyli takiego, które jest
zgodne z przeznaczeniem i charakterem nieruchomości. Jest to istotna
przesłanka, między innymi dlatego, że przepisy prawa nie ograniczają
liczby żądań o udostępnienie nieruchomości. Zatem wielu operatorów może
domagać się dostępu do danej nieruchomości.
Art. 140 pkt 2. Warunki korzystania z nieruchomości przez operatora
ustala się w umowie, która powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia
wystąpienia przez operatora o jej zawarcie.
Art. 140 pkt 3. Korzystanie z nieruchomości, o której mowa w ust. 1, jest
odpłatne, chyba że linia lub urządzenia telekomunikacyjne służą zapewnianiu
telekomunikacji właścicielowi lub użytkownikowi nieruchomości, na ich
wniosek.
http://www.gdynska.net
Kreator PDF
Utworzono 19 July, 2017, 00:22
Download