Co mnie czeka w przyszłości w Zakładzie

advertisement
Elastyczne formy zatrudnienia - wybór czy przymus ekonomiczny?
konferencja
zorganizowana
przez
Centrum
Partnerstwa
Społecznego
im. Andrzeja Bączkowskiego oraz kwartalnik „Dialog”. Warszawa, 2 października 2012 r.
„Dialog”
Wybór literatury polskiej i zagranicznej 2008-2012
ze zbiorów
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Elastyczne formy zatrudnienia
Literatura polska
1. Alternatywa dla etatu : elastyczne formy zatrudnienia / Edyta Dubikowska, Katarzyna
Witkowska-Pertkiewicz // Personel i Zarządzanie. - 2012, nr 4, s. 99-102.
2. Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w
Polsce : raport końcowy / red. nauk. Zbigniew Dziubiński, Marian Kowalewski ; Wyższa
Szkoła Zarządzania Personelem. - Toruń : Wydaw. A. Marszałek, 2008. - 578 s.
3. Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia w
podlaskich przedsiębiorstwach / Lucyna Machol-Zajda, Dorota Głogosz ; Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w Białymstoku ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. - Białystok
: Wyż. Szk. Ekon., ; Warszawa : IPiSS, 2010. - 171 s.
4. Dzielenie się etatem jako jedna z elastycznych form zatrudnienia (job-sharing) / Małgorzata
Gersdorf // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2009, nr 1, s. 11-13.
5. Elastyczne formy pracy : szanse i zagrożenia / pod red. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. Białystok : Wydaw. Wyż. Szk. Ekon., 2008. - 220 s.
6. Elastyczne formy pracy jako instrument work-life balance / Agnieszka Smoder // Polityka
Społeczna. - 2012, nr 1, s. 14-19.
6. Elastyczne formy zatrudnienia w świadomości osób w wieku mobilnym i niemobilnym
zawodowo / Rafał Muster // Humanizacja Pracy. - 2011, nr 3/4, s. 115-130.
7. Elastyczność w "cuglach" / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. - 2008, nr 1, s. 5-8.
Analiza elastyczności rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, pod względem form
zatrudnienia.
8. Elastyczność w obszarze zatrudnienia - optyka pracodawcy / Anna Cierniak-Emerych,
Agata Pietroń-Pyszczek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2008, nr 5, s. 29-36.
9. Elastyczność zatrudnienia na współczesnych rynkach pracy / Elżbieta Kryńska // Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 113, s. 498-509.
10. Elastyczny a bezpieczny rynek pracy / Danuta Walczak-Duraj // Humanizacja Pracy. 2011, nr 1, s. 45-65.
1
11. Flexicurity - elastyczne bezpieczeństwo na rynku pracy / Piotr Lewandowski // Monitor Unii
Europejskiej. - 2010, nr 6/7, s. 56-60.
Omów. projektu przygotowanego dla Polski, Estonii i Węgier przez Europejską Grupę Ekspertów do
spraw Flexicurity.
12. Flexicurity - między elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pracy / [red. Anna
Kamińska]. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. - 109 s. - (Biblioteka Monitora Prawa Pracy).
Elastyczne formy zatrudnienia i elastyczne kształtowanie czasu pracy.
13. Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet / red. nauk. Cecylia
Sadowska-Snarska, Tchon Li. - Białystok : Wydaw. Wyż. Szk. Ekon., 2008. - 274 s.
M.in. wykorzystanie elastycznych form pracy.
14. Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina / pod red. nauk. Cecylii
Sadowskiej-Snarskiej. - Białystok : Wydaw. Wyż. Szk. Ekon., 2008. - 302, [1] s.
M.in. elastyczne formy pracy.
15. Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy / Marek
Makowiec // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2010, nr 820, s.
75-92.
16. Konsekwencje zmiany relacji pracownik-organizacja : zarys problematyki / Katarzyna
Januszkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011,
nr 218, s. 105-111.
17. Możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia w przemyśle okrętowym / Anita
Szymańska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2008, nr 5, s. 69-81.
18. Nietypowe formy zatrudnienia : elastyczność czy stabilizacja? / Andrzej Patulski. - Cz. 1-2
// Monitor Prawa Pracy. - 2008, nr 2, s. 64-67 ; nr 3, s. 124-131.
Dylematy związane z polityką zatrudnienia.
19. Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy / Ewa Bąk. - Warszawa : Wydaw. C. H.
Beck, 2009. - 258 s. - (Monografie Prawnicze).
20. Nowoczesne formy zatrudnienia / Patricia Leighton [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer
Polska, 2010. - 296 s.
21. O elastyczności w zatrudnieniu słów kilka / Justyna Baranowska // Inspektor Pracy. - 2011,
nr 6, s. 18-20.
22. Praca kobiet a elastyczne formy zatrudnienia w Polsce / Karolina Drela // Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 168, t. 1, s. 82-95.
23. Praca po europejsku - elastycznie, zespołowo, partnersko / Jan Czarzasty // Dialog. - 2010,
nr 1, s. 89-96.
Analiza danych uzyskanych z II Europejskiego Sondażu Przedsiębiorstw dot. stosowanych
elastycznych rozwiązań w organizacji pracy.
24. Pracownik czasowy : elastyczne formy zatrudnienia - korzyści dla pracowników oraz
pracodawców / Tomasz Dudek // Personel i Zarządzanie. - 2011, nr 7, s. 62-65.
2
25. Przeciwdziałanie zastępowaniu umów o pracę umowami cywilnoprawnymi / Urszula
Brońska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 7, s. 15-20.
26. Realizacja interesów wykonawców zadań przedsiębiorstwa w ramach zatrudnienia
niepracowniczego / Dominika Bąk-Grabowska // Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 164, ser. Nauki o Zarządzaniu, nr 7, s. 19-27.
27. Rozwój elastycznych form pracy / Lucyna Machol-Zajda // Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi. - 2008, nr 5, s. 11-27.
28. Równowaga praca-życie-rodzina / pod red. nauk. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. - Białystok :
Wydaw. Wyż. Szk. Ekon., 2008. - 451 s.
M.in. elastyczne formy pracy.
29. Różnorodne formy zatrudnienia / Janusz Wiśniewski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. - 322 s.
30. Szczególne formy zatrudnienia : skutki prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe w 2009 roku
/ Agnieszka Kowalska [i in.]. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. 216 s.
31. Telepraca w prawie polskim / Arkadiusz Sobczyk. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer
business, 2009. - 258 s.
32. Uelastycznienie pracy jako rozwiązanie instytucjonalne w uwarunkowaniach gospodarki
usługowej / Magdalena Cyrek // W : Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 14,
Uwarunkowania instytucjonalne / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak] ; Uniwersytet
Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. - Rzeszów :
Wydaw. Uniw. Rzesz., 2009. - S. 390-403.
33. Wszystko o zatrudnieniu cywilnoprawnym : stan prawny na 3 czerwca 2008 r. / Karolina
Wąsowska // Poradnik Gazety Prawnej. - 2008, nr 23, s. 1-36.
34. Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce : społeczne i ekonomiczne
konsekwencje zjawiska / pod red. Marka Bednarskiego i Kazimierza W. Frieske ; Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2012. - 237 s. - (Studia i Monografie).
35. Zatrudnienie niepracownicze / Anna Musiała. - Warszawa : Difin, 2011. - 296 s.
Literatura zagraniczna
36. Aktuelles zur Flexibilisierung von Arbeitsbedingungen / Tobias Leder // Recht der Arbeit. 2010, nr 2, s. 93-100.
O elastyczności warunków pracy.
37. Are contingent jobs dead ends or stepping stones to regular jobs : evidence from a structural
estimation / Julen Esteban-Pretel, Ryo Nakajima, Ryuichi Tanaka // Labour Economics. 2011, nr 4, s. 513-526.
Czy praca kontyngentowa jest ślepym zaułkiem czy stanowi stopień na drodze do regularnej pracy?
3
38. Collegiality under pressure : the effects of family demands and flexible work arrangements
in the Netherlands / Lieke L. ten Brummelhuis, Jarrod M. Haar, Tania van deer Lippe //
International Journal of Human Resource Management. - 2010, nr 13-15, s. 2831-2847.
Kolegialność pod presją: efekty zapotrzebowania rodzinnego i elastyczne umowy o pracę w Holandii
39. Concilier vie familiale et vie professionnelle en Europe / sous la dir. Blanche Le BihanYouinou, Claude Martin. - Rennes : Press. de l'École des Hautes Études en Santé Publique,
2008. - 374 s. - (Lien Sociale et Politiques).
Godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym w Europie.
40. Early career consequences of temporary employment in Germany and the UK / Michael
Gebel // Work, Employment and Society. - 2010, nr 4, s. 641-660.
Konsekwencje wcześniejszego zatrudnienia czasowego dla kariery w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
41. Entgeltgleichheit und Begrenzung der Flexibilisierung geringfügiger Beschäftigung durch
kollektivrechtliche Regelungen / Reingard Zimmer // WSI Mitteilungen. - 2012, nr 1, s. 5057.
Równość płac i ograniczenie elastyczności niepełnego zatrudnienia poprzez kolektywne regulacje.
42. Flexible employment, economic insecurity and social policy preferences in Europe / Brian
Burgoon, Fabian Dekker // Journal of European Social Policy. - 2010, nr 2, s. 126-141.
Elastyczne zatrudnienie, brak bezpieczeństwa ekonomicznego a preferencje w zakresie polityki
społecznej w Europie.
43. Flexible organizations and new working life : a European perspective / ed. Egil J. Skorstad,
Helge Ramsdal. - Farnham : Ashgate, 2009. - XV, 272 s.
Elastyczne organizacje a nowe życie w pracy : europejska perspektywa.
44. Flexible work arrangements in Greece : a study of employee perceptions / Stefanos K.
Giannikis, Dimitrios M. Mihail // International Journal of Human Resource Management. 2011, nr 1-3, s. 417-432.
Elastyczne umowy o pracę w Grecji: studium percepcji pracowników.
45. Flexible working conditions and decreasing levels of trust / Sven Svensson // Employee
Relations. - 2012, nr 1-2, s. 126-137.
Elastyczne warunki pracy i malejący poziom zaufania.
46. For better or for worse? An analysis of how flexible working practices influence employees'
perception of job quality / Clare Kelliher, Deirdre Anderson // International Journal of
Human Resource Management. - 2008, nr 3, s. 419-431.
Na lepsze czy gorsze? Analiza jak elastyczne praktyki w pracy wpływają na postrzeganie przez
pracowników jakości pracy.
47. Job stability trends, lay-offs and transitions to unemployment in West Germany / Annette
Bergmann, Antje Martens // Labour. - 2011, nr 4, s. 421-446.
Trendy związane ze stabilnością pracy, zwolnienia i tranzycja do bezrobocia w Zachodnich
Niemczech.
4
48. Mehr atypische Beschäftigung aus theoretischer Sicht / Renate Neubäumer, Dominik Tretter
// Industrielle Beziehungen. - 2008, nr 3, s. 256-278.
Więcej niestandardowych form zatrudnienia z teoretycznego punktu widzenia.
49. Minijobs - eine risikante Beschäftigungsform beim normativen Übergang zum “AdultWorker-Model” / Christina Klenner, Tanja Schmidt // WSI Mitteilungen. - 2012, nr 1, s. 2231.
Minipraca - ryzykowna forma zatrudnienia przy normatywnym przejściu do „modelu dojrzałego pracownika”.
50. Non-standard employment and quality of work : the case of Italy / ed. Tindara Addabbo,
Giovanni Solinas. - Heidelberg : Physica-Verlag, 2012. - XII, 285 s. - (AIEL Series in
Labour Economics).
Zatrudnienie niestandardowe a jakość pracy : przypadek Włoch.
51. Part-time and temporary workers in Russia : winners or losers? / Tatiana Karabchuk //
Journal for Labour Market Research. - 2012, vol. 45, nr 1, s. 23-39.
Pracownicy na część etatu oraz pracownicy tymczasowi w Rosji: zwycięzcy czy przegrani?
52. Quality of work life and career development: perceptions of part-time MBA students /
Jessica Li, Roland K. Yeo // Employee Relations. - 2011, nr 3, s. 201-220.
Jakość życia zawodowego i rozwój kariery: percepcja pracy w niepełnym wymiarze studentów
MBA.
53. Regulating flexible work / Deidre McCann. - Oxford : Oxford University Press, 2008. XXIV, 198 s. - (Oxford Monographs on Labour Law).
Regulacje dot. elastycznych form pracy.
54. Social sustainability, flexible work arrangements, and diverse women / Stacy Blake-Beard
[et al.] // Gender Management. - 2010, nr 5, s. 408-425.
Stabilność społeczna, elastyczne systemy zatrudnienia, a odmienność kobiet.
55. Transitions into permanent employment in Spain : an empirical analysis for young workers /
J. Ignacio Garcia-Pérez, Fernando Muñoz–Bullón // British Journal of Industrial Relations. 2011, nr 1, s. 103-143.
Przejście do stałego zatrudnienia w Hiszpanii: empiryczna analiza młodych pracowników.
Elastyczne formy czasu pracy
Literatura polska
1. Czym jest, a czym nie jest elastyczny czas pracy / Lucyna Machol-Zajda ; rozm. Kazimierz
Siarnecki // Przyjaciel przy Pracy. - 2010, nr 10, s. 6-9.
2. Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia w
podlaskich przedsiębiorstwach / Lucyna Machol-Zajda, Dorota Głogosz ; Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w Białymstoku ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. - Białystok
: Wyż. Szk. Ekon., ; Warszawa : IPiSS, 2010. - 171 s.
5
3. Elastyczne formy czasu pracy jako instrumenty programów praca-życie : doświadczenia
niemieckie / Urszula Feliniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2008, nr 5, s. 55-68.
4. Elastyczność czasu pracy przedsiębiorstw - Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej /
Magdalena Rękas // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr
113, s. 755-767.
Przepisy prawa pracy a wykorzystanie niestandardowych form organizacji czasu pracy.
5. Elastyczny a bezpieczny rynek pracy / Danuta Walczak-Duraj // Humanizacja Pracy. 2011, nr 1, s. 45-65.
6. Elastyczny czas pracy / Monika Lotos-Miłkowska // Monitor Prawa Pracy. - 2009, nr 3, s.
117-122.
Zdefiniowano pojęcie elastyczny czas pracy, przedstawiono interesy stron stosunku pracy, których
realizacji elastyczność czasu pracy powinna służyć, wyznaczono granice elastyczności czasu pracy i
metody jej wprowadzania. Podjęto próbę ukazania kierunków dalszego uelastycznienia czasu pracy
w polskim prawie pracy.
7. Elastyczny czas pracy - humanizacja czy dehumanizacja w organizacji pracy / Beata
Skowron-Mielnik // W : Praca w perspektywie humanistycznej / red. nauk. Jan Sikora. Poznań : Wydaw. Uniw. Ekon., 2009. - S. 89-98. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu ; 120).
8. Elastyczny czas szefa : indywidualny rozkład czasu pracy kadry kierowniczej / Anna
Wolińska-Uchman // Personel i Zarządzanie - 2011, nr 2, s. 101-104.
9. Flexicurity - między elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pracy / [red. Anna
Kamińska]. - Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2008. - VIII, 109 s. - (Biblioteka Monitora
Prawa Pracy).
Elastyczne formy zatrudnienia i elastyczne kształtowanie czasu pracy.
10. Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina / pod red. nauk. Cecylii
Sadowskiej-Snarskiej. - Białystok : Wydaw. Wyż. Szk. Ekon., 2008. - 302, [1] s.
M.in. elastyczna organizacja czasu pracy.
11. Prawne uwarunkowania elastycznego kształtowania czasu pracy w Polsce - propozycje
zmian / Magdalena Rycak // Monitor Prawa Pracy. - 2008, nr 1, s. 10-17.
12. Rozwiązania w zakresie czasu pracy jako narzędzie motywowania pracowników / Marcin
Gołembski // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2009, nr 1, s. 96-102.
Elastyczne formy organizacji czasu pracy jako skuteczne sposoby motywowania pracowników.
Literatura zagraniczna
13. Arbeitszeit und Arbeitsentgelt : Flexible Gestaltung durch BV? / Hermann H. Haas, Erwin
Salamon // Arbeit und Arbeitsrecht. - 2009, nr 4, s. 218-222.
Czas pracy i wynagrodzenie za pracę: elastyczne kształtowanie przez BV?
6
14. Flexible daily work schedules in US jobs : formal introductions needed? / Lonnie Golden //
Industrial Relations. - 2009, nr 1, s. 27-54.
Elastyczny dzienny harmonogram w pracy w USA : czy istnieje potrzeba jego oficjalnego
wprowadzenia?
15. Flexible friends? Flexible working time arrangements, blurred work-life boundaries and
friendship / Vivi Bach Pedersen, Suzan Lewis // Work, Employment and Society. - 2012, nr
3, s. 464-480.
Elastyczni przyjaciele? Elastyczne układy czasu pracy, zamazane granice pomiędzy życiem
zawodowym i rodzinnym a przyjaźń.
16. Flextime and profitability / Byron Y. Lee, Sanford E. DeVoe // Industrial Relations. - 2012,
nr 2, s. 298-316.
Elastyczny czas pracy a produktywność.
17. Flex-time as a moderator of the job stress-work motivation relationship : a three nation
investigation / Chet E. Barney, Steven M. Elias // Personnel Review. - 2010, nr 4, s. 487502.
Elastyczny czas jako moderator relacji pomiędzy stresem związanym z pracą a motywacją do pracy:
trzy badania narodowe.
18. Mehr Flexibilität / Uta Klitzing, Kathrin Walther // Personal. - 2008, nr 7/8, s. 48-50.
Więcej elastyczności.
19. Regulated flexibility - flexible working time patterns in Germany and the role of works
councils / Hartmut Seifert // International Journal of Comparative Labour Law and
Industrial Relations. - 2008, nr 2, s. 229-242.
Regulowanie elastyczności - elastyczne wzorce czasu pracy w Niemczech, a rola rad pracowniczych.
Umowy „śmieciowe”
Literatura polska
1. Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w
Polsce : raport końcowy / red. nauk. Zbigniew Dziubiński, Marian Kowalewski ; Wyższa
Szkoła Zarządzania Personelem. - Toruń : Wydaw. A. Marszałek, 2008. - 578 s.
2. Nareszcie projekt przeciw umowom śmieciowym / Janusz Śniadek // Tygodnik Solidarność.
- 2012, nr 30, s. 22-23.
Wystąpienie Janusza Śniadka, posła PiS, z dnia 12 lipca 2012 r. w związku z przedstawieniem w
sejmie projektu dotyczącego umów śmieciowych.
3. Ochrona pracowników zatrudnionych w nietypowych stosunkach pracy / Barbara
Krzyśków. - Cz. 1-2 // Bezpieczeństwo Pracy. - 2009, nr 5, s. 17-19 ; nr 6, s. 9-11.
4. Praca tymczasowa : szanse i zagrożenia / Grażyna Spytek-Bandurska, Małgorzata SzylkoSkoczny ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Dom
Wydaw. Elipsa, 2008. - 317 s.
7
5. Trwałość zatrudnienia pracownika : zarys problematyki / Lucyna Szot ; Uniwersytet
Wrocławski. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wroc., 2008. - 344 s. - (Acta Universitatis
Wratislaviensis ; nr 3077).
6. Umowy śmieciowe łagodzą bezrobocie / Bartosz Marczuk // Rzeczpospolita. - 2012, nr 12 :
16.01, s. A12.
7. Umowy śmieciowe albo wzrost bezrobocia / Jan Rutkowski // Rzeczpospolita. - 2012, nr 14
: 18.01, s. B8.
8. Umowy śmieciowe popularne, ale nie zawsze bezpieczne / Ewelina Stobiecka //
Rzeczpospolita. - 2012, nr 213 : 12.09, s. D8.
9. Underemployment - ekonomiczne i społeczne konsekwencje zjawiska : konferencja IPiSS /
Marta Derlacz-Wawrowska // Polityka Społeczna. - 2012, nr 2, s. 41-42.
Omów. konf. nt. zatrudnienia substandardowego (15 listopada 2011 r., Warszawa), stanowiącej
podsumowanie projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
zrealizowanego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych.
10. Trash contracts? The impact of temporary employment on leaving the parental home in
Poland / Anna Baranowska-Rataj // Studia Demograficzne. - 2011, nr 1, s. 57-73, tab.
Umowy śmieciowe? Wpływ zatrudnienia tymczasowego na opuszczenie domu rodzinnego w Polsce.
11. Zakaz dyskryminacji w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie atypowych
form zatrudnienia / Krzysztof Walczak // Monitor Prawa Pracy. - 2012, nr 3, s. 119-123.
Literatura zagraniczna
12. Einmal atypisch, immer atypisch beschäftigt? Mobilitätsprozesse atypischer und normaler
Arbeitsverhältnisse im Vergleich / Miriam Gensicke [et al.] // WSI Mitteilungen. - 2010, nr
4, s. 179-187.
Raz atypowy, zawsze zatrudniany w ramach atypowych form zatrudnienia? Porównanie procesów
mobilności atypowych i normalnych stosunków pracy.
13. Extending protection to atypical workers, including workers in the informal economy, in
developing countries / Nicola Smit, Elmarie Fourie // International Journal of Comparative
Labour Law and Industrial Relations. - 2010, nr 1, s. 43-60.
Rozszerzanie ochrony prawnej na "atypowych" pracowników w tym zatrudnionych w szarej strefie
w krajach rozwijających się.
14. Flexible contract workers in inferior jobs : reappraising the evidence / Colin Green,
Parvinder Kler, Gareth Leeves // British Journal of Industrial Relations. - 2010, nr 3, s. 605629.
Elastyczne kontrakty pracowników przy nisko płatnych pracach złej jakości: dowody na
potwierdzenie hipotez.
8
15. The need to go beyond the contract : "economic" and "bureaucratic" dependence in personal
work relations / Orsola Razzolini // Comparative Labor Law Journal. - 2010, vol. 31, nr 2, s.
267-301.
Potrzeba obejścia umowy: "ekonomiczna" i "biurokratyczna" zależność w personalnych stosunkach
pracy.
16. Nepostojannaja zanjatost’: tendencii razvitija / Tat’jana Karabčuk // Celovek i Trud. - 2008,
nr 5, s. 27-35.
Niestałe zatrudnienie : tendencje rozwoju.
17. Nonstandard work and economic crisis : what changes should we expect? / H. Luke Shaefer
// Journal of Poverty. - 2010, nr 1, s. 17-32.
Praca niestandardowa a kryzys ekonomiczny : jakich zmian powinniśmy oczekiwać?
18. Not the right job, but a secure one : over-education and temporary employment in France,
Italy and Spain / Luis Ortiz // Work, Employment and Society. - 2010, nr 1, s. 47-64.
Praca nie pożądana, ale bezpieczna: zbyt wysokie wykształcenie i czasowe zatrudnienie we Francji,
Włoszech i Hiszpanii.
19. Working without commitments : precarious employment and health / Wayne Lewchuk,
Marlea Clarke, Alice de Wolff // Work, Employment and Society. - 2008, nr 3, s. 387-406.
Praca bez stałej umowy: niestabilne zatrudnienie a zdrowie.
Oprac. Anna Radwańska
Ośrodek Informacji Naukowej
Główna Biblioteka Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego
9
Download