ElaStan - Elastyczne formy zatrudnienia na

advertisement
ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA
NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY
MOŻLIWOŚCI I BARIERY ICH ROZWOJU
WITOLD POLKOWSKI
EKSPERT
STOWARZYSZENIA AGENCJI ZATRUDNIENIA
PRZEMIANY W GOSPODARCE GLOBALNEJ
Globalizacja procesów gospodarczych
Rozwój technologii informatycznych
Ekspansja sektora usług
Odchodzenie od tradycyjnego modelu pracy i zbiorowych stosunków
pracy
Wzrost liczby prac wykonywanych w zmiennym wymiarze czasu
SKUTEK: wzrost znaczenia elastycznej
organizacji i czasu pracy
SEGMENTACJA PERSONELU
Trzon zasadniczy to pracownicy odpowiedzialni za działania
i decyzje strategiczne (zatrudnienie stałe)
Personel zadaniowy to firmy bądź pracownicy zaangażowani
do wykonywania określonych zadań na rzecz przedsiębiorstwa
(zatrudnienie zmienne)
PERSONEL
STAŁY
PERSONEL ZMIENNY
Poszukiwanie elastycznych form
zatrudnienia po roku 1990
Umowy cywilno prawne – umowa zlecenie, umowa o
dzieło, umowa agencyjna:
- od 02.06.1996 ograniczenie wynikające z art.22 §11
kp – zatrudnienie noszące cechy stosunku pracy jest
zatrudnieniem w ramach stosunku pracy bez
względu na nazwę zawartej umowy
Poszukiwanie elastycznych form
zatrudnienia po roku 1990 – c.d.
Umowy na czas określony – ponawianie umów - od 02.06.1996
ograniczenie wynikające z art.22 §11 kp – trzecia umowa
zawarta na czas określony staje się z mocy prawa umową
zawartą na czas nieokreślony;
Aneksy do umów na czas określony skuteczną próbą obejścia
przepisów
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
- Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw - z
dniem 29 listopada 2002 r. art. 251 Kodeksu pracy nie stosuje
się do dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej
Poszukiwanie elastycznych form
zatrudnienia - c.d.
Obecne brzmienie normy prawnej:
Art. 251. § 1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony
jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o
pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie
zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po
sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a
nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1
miesiąca.
§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o
pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy
na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia
następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na
czas określony w rozumieniu § 1.
Główne elastyczne formy zatrudnienia
Praca na czas określony
Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy
Praca na zastępstwo
Praca tymczasowa
Praca na wezwanie
Telepraca
Samozatrudnienie
Charakterystyka wybranych
form
Praca na wezwanie:
System, w którym pracownik deklaruje
gotowość do podjęcia pracy na wezwanie
pracodawcy.
Bariery:
Tego typu zatrudnienie nie mieści się w
obecnym systemie prawa pracy.
Charakterystyka c.d.
Telepraca
Jest nowoczesną formą pracy poza siedzibą
przedsiębiorstwa. Daje szanse zatrudnienia
niepełnosprawnym. Umożliwia elastyczne
ukształtowanie czasu pracy np. zadaniowy czas
pracy, przerywany czas pracy, równoważny czas
pracy.
Bariery:
ograniczony dostęp do nowoczesnych technik
telekomunikacyjnych i komputerowych,
szczególnie w małych i średnich miastach.
Charakterystyka c.d.
Samozatrudnienie
Szeroko stosowana i wspierana przez państwo w krajach
zachodnich (różnego rodzaju ulgi). Obejmuje świadczenie
pracy na rzecz własnego drobnego przedsiębiorstwa.
W Polsce w praktyce niejednokrotnie jest to wykonywanie pracy
na rzecz byłego pracodawcy. Zlecanie usług firmom
jednoosobowym zewnętrznym pozwala obniżyć koszty
działalności przedsiębiorstwa.
Bariery:
Przepisy podatkowe, kodeks pracy.
Elastyczne formy czasu pracy
Zadaniowy czas pracy
Równoważny czas prac
Przerywany czas pracy
Skrócony tydzień pracy
Praca weekendowa
Elastyczne formy czasu pracy -1
Zadaniowy czas pracy
Od 1997.01.01 zmiana – nie stosuje się przepisów o
wynagrodzeniu dodatkowym za godziny nadliczbowe
Obecnie - Art. 140. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy
lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być
stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po
porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania
powierzonych zadań (...).
Elastyczne formy czasu pracy -2
Równoważny czas pracy
Art. 135. § 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej
organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu
pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego
wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.
Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony
krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach
lub dniami wolnymi od pracy.
Bariery: doba pracownicza.
Praca przy dozorze urządzeń, praca przy pilnowaniu - art 136 i
137 kp
Elastyczne formy czasu pracy - 3
Skrócony czas pracy
Art. 143. Na pisemny wniosek pracownika może być do
niego stosowany system skróconego tygodnia pracy.
W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie
pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w
ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu
dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12
godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 1 miesiąca.
Elastyczne formy czasu pracy - 4
Przerywany czas pracy – tylko w uzp;
Art. 139. § 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej
organizacją, może być stosowany system przerywanego
czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu
przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w
ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie
wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy
pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w
wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas
przestoju
Elastyczne formy czasu pracy -5
Praca weekendowa
Art. 144. Na pisemny wniosek pracownika może być do niego
stosowany system czasu pracy, w którym praca jest
świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W
tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego
wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.
Praca tymczasowa
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych
Trójstronny charakter relacji:
Agencja pracy tymczasowej
Pracownik tymczasowy
Przedsiębiorstwo, pracodawca
użytkownik
KORZYŚCI Z ELASTYCZNEGO MODELU
ZATRUDNIENIA DLA PRACODAWCY
Obniżenie kosztów pracy
Optymalizacja stanu i struktury zatrudnienia
Zwiększenie produktywności i efektywności zatrudnienia
Ograniczenie ryzyka i kosztów rozwiązań umów o pracę stałą
Ograniczenie rozmiaru świadczeń pracowniczych
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
Elastyczna adaptacja firmy do zmian rynkowych
Łatwiejsze pozyskanie drogich ekspertów
Kierunek…
75% amerykańskich przedsiębiorstw
działających w sektorze średnim gospodarki
praktykuje zewnętrzne zatrudnienie
10-15% pracowników w przedsiębiorstwach
w państwach
UE-15 stanowią pracownicy tymczasowi
PODSUMOWANIE
Współczesna gospodarka jest zorientowana na Klienta
Istnieje tendencja do wprowadzania rozwiązań doraźnych
Optymalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach przybiera
postać procesu stałego
Istnieje konieczność dopasowania modelu zatrudnienia do
zmiennego otoczenia rynkowego
Dalszy rozwój elastycznych form zatrudnienia w Polsce jest
nieunikniony
Formy te są szansą na ograniczenie bezrobocia i aktywizację
uczestników rynku pracy
Ich ewolucja powinna odbywać się na drodze dialogu
wszystkich zainteresowanych stron i instytucji
Proces ten musi odbywać się w zgodzie z przepisami prawa
Download