praca magisterska - Nato

advertisement
SPIS TREŚCI:
I. TŁO, GENEZA I CELE NATO
1. Co to jest NATO
?..............................................................................str.3
2. Początki Sojuszu
................................................................................str.3
3. Podstawowe zadania Sojuszu
............................................................str.4
II. ORGANIZACJA I STRUKTURA NATO
1. Rada Północnoatlantycka (NACC)
..................................................str.6
2. Sekretarz Generalny
........................................................................ str.7
2.1 Departament Spraw Politycznych .........................
........................str.7
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
3. Pozostałe organy działające w strukturach NATO
..........................str.8
3.1 Komitet Planowania Obrony
..........................................................str.8
3.2 Grupa Planowania Nuklearnego
.................................................... str.8
3.3 Komitet Wojskowy
..........................................................................str.9
3.4 Zintegrowana Struktura Dowodzenia
.............................................str.9
III. FUNKCJONOWANIE SOJUSZU
1. „Partnerstwo dla Pokoju”
..............................................................str.10
1.2 Polska w programie „Partnerstwo dla Pokoju”
..........................str.10
2. Podstawowe zasady działania Sojuszu
...........................................str.11
3. Działania w sytuacjach kryzysowych- wymiar obronny
NATO..............................................................................................s
tr.12
4. Współpraca gospodarcza
.............................................................. str.13
5. Rozpowszechnianie informacji
.......................................................str.14
IV. POLSKA W SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIM
1. Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
............str.16
2. Polska droga do NATO
................................................................. str.16
BIBLIOGRAFIA
.....................................................................................str.17
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
I. TŁO, GENEZA I CELE NATO
1. Co to jest NATO?
Podpisany w kwietniu 1949 roku w Waszyngtonie Traktat
Północnoatlantycki stworzył Sojusz niepodległych państw podzielających
wspólne zainteresowanie działalnością na rzecz utrzymania pokoju i
obrony swojej wolności. Działania te byłyby prowadzone przy zachowaniu
politycznej solidarności oraz przy wykorzystaniu sił wojskowych w celu
powstrzymywania i odparcia ewentualnych form agresji przeciwko
Sojuszowi.1 Sojusz jest związkiem wolnych państw zjednoczonych w
dążeniu do zachowania bezpieczeństwa poprzez wzajemne gwarancje i
utrzymywanie poprawnych stosunków z innymi państwami.
NATO jest to organizacja międzynarodowa, w której państwa członkowskie
zachowują pełną suwerenność i niepodległość. Stanowi ona forum, na
którym państwa członkowskie konsultują się i podejmują polityczne i
wojskowe decyzje w sprawach dotyczących ich bezpieczeństwa.
Głównym celem NATO jest zagwarantowanie wolności i
bezpieczeństwa wszystkim swoim członkom środkami politycznymi i
militarnymi, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Wartości
przyświecające działalności Sojuszu to poszanowanie demokracji, praw
człowieka i prawa. Od chwili powstania nadrzędnym celem jest
doprowadzenie do trwałego i sprawiedliwego pokoju w Europie. 2Ważnym
elementem jest więź północnoatlantycka Sojuszu tzn., że bezpieczeństwo
Ameryki Północnej jest związane z bezpieczeństwem Europy. Więź ta jest
praktycznym wyrazem skutecznego, zespołowego działania na rzecz
ochrony wspólnych interesów.
2. Początki Sojuszu
W latach 1945-1949, stojące przed potrzebą odbudowy
gospodarczej, państwa zachodnioeuropejskie i ich północnoamerykańscy
sojusznicy z niepokojem obserwowali ekspansjonistyczne działania ZSRR.
1
2
Włodzimierz Gierłowski „NATO” srt.17
Oliver Thranert NATO, a problemy bezpieczeństwa europejskiego str.6
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
Zachodnie rządy wprowadzając w życie podjęte zobowiązania dotyczące
redukcji broni, jednocześnie obserwowały, że Związek Radziecki zamierza
zachować pełne stany swoich sił zbrojnych. Ponadto stało się jasne, że
apele o poszanowanie Karty Narodów Zjednoczonych oraz
międzynarodowych porozumień zawartych po zakończeniu wojny nie
gwarantują suwerenności i niepodległości państw demokratycznych,
stojących przed groźbą zewnętrznej agresji lub wewnętrznej działalności
wywrotowej. Obawy te powodowane były celami ideologicznymi jakie
deklarowała radziecka partia komunistyczna oraz przez narzucenie
niedemokratycznych form rządzenia, tłumienia opozycji, a także
nieprzestrzegania podstawowych praw człowieka i swobód obywatelskich
w wielu państwach Europy Środkowej i Wschodniej, jak również w innych
częściach świata.
W latach 1947-1949 nastąpiło wiele dramatycznych wydarzeń
politycznych. Znalazły się wśród nich takie, które bezpośrednio zagroziły
suwerenności Grecji, Norwegii, Turcji i innych państw
zachodnioeuropejskich, czerwcowy przewrót w 1948 roku w
Czechosłowacji, a także nielegalna blokada Berlina rozpoczęta w kwietniu
tego samego roku.
3Podpisanie Traktatu Brukselskiego w marcu 1948 roku świadczyło o
zdecydowaniu pięciu zachodnioeuropejskich państw: Belgii, Francji,
Holandii, Luksemburga i Wielkiej Brytanii, w kwestii utworzenia wspólnego
systemu obronnego oraz umocnienia powiązań między sobą tak aby mogły
one przeciwstawić się ideologicznym, politycznym i wojskowym
zagrożeniom zwróconym przeciwko ich bezpieczeństwu. Kolejnym krokiem
były negocjacje prowadzone ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą w
sprawie utworzenie jednolitego Sojuszu Północnoatlantyckiego, opartego
na gwarancjach bezpieczeństwa oraz wspólnych zobowiązaniach między
Europą i Ameryką Północną. Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia i Włochy
zostały zaproszone przez członków Traktatu Brukselskiego do udziału w
tym procesie. Rokowania zakończyły się podpisaniem Traktatu
Waszyngtońskiego w kwietniu 1949 roku, powołującego do życia wspólny
system bezpieczeństwa, oparty na partnerstwie między dwunastoma
państwami. W 1952 roku przystąpiły do Traktatu Grecja i Turcja.
Republika Federalna Niemiec przystąpiła do Sojuszu w 1955 roku, w 1982
roku członkiem NATO stała się Hiszpania.
Sojusz Północnoatlantycki został więc utworzony na podstawie
Traktatu między państwami członkowskimi i każde państwo wstąpiło doń
dobrowolnie po przeprowadzeniu debaty publicznej i stosownej procedury
parlamentarnej. Traktat gwarantuje tym państwom suwerenne prawa, jak
również zobowiązania międzynarodowe zgodne z Kartą Narodów
Zjednoczonych. 4Zobowiązuje on każde państwo członkowskie do dzielenia
zagrożeń i odpowiedzialności oraz korzyści płynących ze zbiorowego
bezpieczeństwa, a także wymaga, aby każde z nich zobowiązywało się do
3
4
Włodzimierz Gierłowski NATO” str. 20
Włodzimierz Gierłowski „NATO” str.21
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
niewstępowania do jakiegokolwiek międzynarodowego porozumienia,
które stałoby w sprzeczności z Traktatem.
3. Podstawowe zadania Sojuszu
Głównymi środkami, za pomocą których Sojusz realizuje swoją
politykę bezpieczeństwa, są: utrzymanie zdolności wojskowej
wystarczającej dla zagwarantowania skutecznej obrony i niedopuszczenia
do wybuchu wojny; pełna zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych
wpływających na bezpieczeństwo jego członków; aktywne rozwijanie
dialogu z innymi państwami oraz współpracy w zakresie bezpieczeństwa
europejskiego, w tym środków umożliwiających dalszy postęp w dziedzinie
kontroli zbrojeń i rozbrojenia.
5Dla osiągnięcia swego zasadniczego celu NATO wykonuje
następujące podstawowe zadania w sferze bezpieczeństwa:
 Jest niezastąpionym gwarantem trwałego bezpieczeństwa w Europie
opartego na rozwoju instytucji demokratycznych i pokojowego
rozwiązywania sporów. Dąży do stworzenia takiego środowiska, w
którym jedno państwo nie będzie zdolne do zastraszania lub zniewolenia
drugiego państwa europejskiego albo narzucenia hegemonii za pomocą
groźby lub siły.
 Zgodnie z artykułem 4 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi
transatlantyckie forum sojuszniczych konsultacji w dowolnej sprawie,
mającej wpływ na życiowe interesy jego członków, w tym wydarzeń
mogących stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Koordynuje
wysiłki swoich członków w dziedzinach będących przedmiotem
wspólnych zainteresowań.
 Zapewnia środki odstraszania i obronę przed jakąkolwiek formą ataku
na terytorium dowolnego państwa członkowskiego NATO
 Zachowuje strategiczną równowagę w Europie.
6Struktury
utworzone w ramach NATO umożliwiają państwom
członkowskim kontynuowanie swojej polityki w celu wykonania tych
zadań.. Zapewniają one możliwości prowadzenia konsultacji i współpracy
w dziedzinie politycznej, gospodarczej i innych sferach pozawojskowych,
jak również formułowania planów wspólnej obrony; tworzenia
infrastruktury niezbędnej dla działalności sił zbrojnych; realizacji planów
wspólnych ćwiczeń i programów szkoleniowych. Działanie te umożliwia
struktura cywilna i wojskowa obejmująca personel administracyjny,
finansowy i planistyczny oraz agendy, które ustanowiły państwa
członkowskie Sojuszu. Mają one za zadanie koordynować działalność w
wyspecjalizowanych dziedzinach, na przykład w łączności niezbędnej do
ułatwienia konsultacji politycznych, dowodzenia i kontroli sił zbrojnych
oraz wsparcia logistycznego koniecznego do ich utrzymania.
5
6
Włodzimierz Gierłowski „NATO” str.19
Oliver Thranert NATO a problemy bezpieczeństwa europejskiego str. 5
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
II. ORGANIZACJA I STRUKTURA NATO
Podstawowy mechanizm współpracy członków NATO powstał wraz z
utworzeniem Sojuszu. W jego skład wchodzą następujące elementy:
1. Rada Północnoatlantycka (NACC)
7Północnoatlantycka
Rada Współpracy powołana została w grudniu
1991 roku w celu dalszego rozwoju dialogu i współpracy pomiędzy NATO i
państwami partnerskimi z Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw
powstałych z republik byłego ZSRR. NACC koncentruje się na
konsultacjach i współpracy w wymienionych niżej dziedzinach: konsultacje
polityczne, zagadnienia gospodarcze, zagadnienia informacji, zagadnienia
naukowe i ochrony środowiska, zagadnienia zaplecza naukowego,
koordynacja działalności w przestrzeni powietrznej, planowanie cywilne w
sytuacjach nadzwyczajnych, współpraca wojskowa.
Rada Północnoatlantycka ma rzeczywistą władzę polityczną i moc
podejmowania decyzji. W jej skład wchodzą Stali Przedstawiciele
wszystkich państw członkowskich, którzy spotykają się co najmniej raz w
tygodniu. Rada obraduje również na wyższych szczeblach tj. Ministrów
spraw zagranicznych lub szefów rządów, ma jednak tę samą władzę
polityczną i moc podejmowania decyzji, one zaś mają ten sam status i
ważność niezależnie od szczebla obrad. Działalność Rady jest
upubliczniona, wydaje ona komunikaty i deklaracje, w których wyjaśnia
opinii publicznej oraz rządom państw nie będącymi członkami Sojuszu
swoją politykę i decyzje.
8Rada jest jedynym organem Sojuszu, który wywodzi swoje
uprawnienia bezpośrednio z Traktatu Północnoatlantyckiego. Z mocy
Traktatu Rada została upoważniona do ustanowienia organów
pomocniczych. Powstały w ten sposób komitety oraz grupy planowania
wspierające działalność Rady i są odpowiedzialne za działalność w takich
dziedzinach, jak: planowanie obronne, planowanie nuklearne i kwestie
wojskowe. Rada jest więc jedynym w swoim rodzaju forum
kompleksowych konsultacji pomiędzy rządami państw członkowskich we
wszystkich kwestiach dotyczących ich bezpieczeństwa, a także
najważniejszym organem decyzyjnym w NATO. Wszystkie państwa
członkowskie NATO mają takie samo prawo wyrażania swoich poglądów
podczas obrad Rady. Decyzje są wyrazem wspólnej woli rządów państw
członkowskich. Wszystkie rządy biorą udział w formułowaniu polityki Rady
lub decyzji podejmowanych z jej upoważnienia na zasadzie konsensusu.
Każdy rząd reprezentowany jest w Radzie przez Stałego
Przedstawiciela w randze ambasadora. Ten zaś ma do pomocy, różniący
się liczebnie, personel polityczny i wojskowy lub delegację przy NATO.
Dwa razy w roku, a niekiedy częściej, Rada obraduje na szczeblu
7
8
Andrzej Garlicki POLSKA I ŚWIAT 1939-1996/97 str. 420
Włodzimierz Gierłowski „NATO” str.95
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
ministrów. Wówczas każde państwo jest reprezentowane przez ministra
spraw zagranicznych. Rada na szczeblu ambasadorów obraduje najczęściej
raz w tygodniu, jednakże istnieje możliwość zwołania Rady w trybie
nadzwyczajnym w zależności od potrzeby. Obradom Rady przewodniczy
Sekretarz Generalny NATO. Dyskutowane zagadnienia i decyzje
podejmowane na posiedzeniach Rady dotyczą wszystkich aspektów
działalności Sojuszu. Stali przedstawiciele działają zgodnie z instrukcjami
otrzymanymi ze swych stolic, informują i wyjaśniają poglądy oraz
polityczne decyzje swoich rządów członkom Rady Północnoatlantyckiej.
Następnie informują swoje rządy poglądy i stanowiska innych rządów,
informują o rozwoju wydarzeń i szczegółach osiągania konsensusu w razie
ważnej kwestii lub różnic w poglądach poszczególnych państw.
Zanim zapadną decyzje, sposób ich wypracowywania jest
uzgadniany na zasadzie jednomyślności i ogólnej zgody. Nie istnieje
procedura głosowania lub podejmowania decyzji większością głosów.
Każde państwo reprezentowane w Radzie lub w podporządkowanych jej
innych komitetach zachowuje całkowitą suwerenność i odpowiedzialność
za swoje decyzje.
2. Sekretarz Generalny
9Sekretarz
generalny odpowiada za promocje i kierowanie
konsultacjami oraz za podejmowanie decyzji przez Sojusz. Jest
Przewodniczącym Rady Północnoatlantyckiej, Komitetu Planowania obrony,
Grupy Planowania Nuklearnego, a także tytularnym przewodniczącym
wielu komitetów działających w strukturach NATO. Ma uprawnienia do
podejmowania działalności pojednawczej w razie różnic zdań między
państwami członkowskimi. Odpowiada za kierowanie Sekretariatem
Międzynarodowym, reprezentuje Sojusz w stosunkach między rządami
oraz wobec środków masowego przekazu.
Urząd Sekretarza Generalnego składa się z Sekretariatu
Wykonawczego, Biura Informacji i Prasy oraz Biura Bezpieczeństwa NATO.
Sekretariat Wykonawczy odpowiada za sprawne funkcjonowanie Rady,
NACC, Komitetu Planowania Obrony, Grupy planowania Nuklearnego oraz
za pracę wszystkich komitetów i grup roboczych powołanych przez te
instytucje. Biuro Informacji i Prasy zajmuje się wydawaniem oświadczeń
prasowych, komunikatów i przemówień Sekretarza Generalnego oraz
Organizacji w kontaktach ze środkami masowego przekazu, organizuje
akredytacje dziennikarzy. Przygotowuje ponadto wywiady Sekretarza
Generalnego i przedstawicieli NATO dla środków masowego przekazu oraz
zapewnia pomoc techniczną dla transmisji radiowych i telewizyjnych.
Zgodnie z Planem Pracy NACC zadaniem Biura jest też szerokie
rozpowszechnianie informacji na temat NATO w krajach uczestniczących w
pracach Północnaatlantyckiej Rady Współpracy. Ambasady państw
członkowskich NATO służą jako punkty kontaktowe i centra informacyjne
dotyczące spraw związanych z Sojuszem.
9
Włodzimierz Gierłowski NATO str. 141
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
Biuro Bezpieczeństwa NATO koordynuje, monitoruje i realizuje politykę
bezpiecznego funkcjonowania Sojuszu. Dyrektor biura jest głównym
doradcą Sekretarza Generalnego do spraw problemów bezpieczeństwa
oraz przewodniczy Komitetowi bezpieczeństwa NATO, kieruje służbą
Ochrony Kwatery Głównej NATO oraz odpowiada za koordynację ochrony
NATO.
2.1 Departament Spraw Politycznych
10Departament
Spraw Politycznych podlega Zastępcy Sekretarza
Generalnego do spraw Politycznych. Departament ten składa się z dwóch
dyrektoriatów- politycznego i ekonomicznego.
Dyrektoriat polityczny odpowiada za: przygotowanie dyskusji
politycznych Rady oraz dyskusji Komitetu Politycznego, przygotowuje noty
i raporty na tematy polityczne dla Sekretarza Generalnego i Rady,
odpowiada za polityczne z delegacjami państw członkowskich oraz
przedstawicielami państw partnerskich, odpowiada również za kontakty z
innymi rządowymi i pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi.
Bieżącą pracę Dyrektoriatu Politycznego prowadzi pięć sekcji
odpowiedzialnych za: problemy NATO, planowanie polityczne, kontakty z
państwami uczestniczącymi w programie „partnerstwo dla pokoju”,
realizację współpracy pomiędzy państwami sprzymierzonymi i państwami
partnerskimi.
Dyrektoriat Ekonomiczny prowadzi działalność doradczą w zakresie
rozwoju gospodarczego, mającego polityczne lub wojskowe implikacje dla
NATO. Podejmuje studia nad kierunkami rozwoju ekonomicznego państw
członkowskich. Jest również odpowiedzialny za kontakty ekonomiczne oraz
za konsultacje z udziałem państw partnerskich w takich tematach jak:
konwersja przemysłu obronnego, wydatki na obronę oraz inne odnoszące
się do ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa.
3. Pozostałe organy działające w strukturach NATO
3.1 Komitet Planowania Obrony
11Komitet
Planowania Obrony (DPC) składa się zwyczajowo ze
Stałych Przedstawicieli, ale obraduje na szczeblu ministrów obrony co
najmniej dwa razy w roku. Zajmuje się większością kwestii dotyczących
obrony oraz tematami odnoszącymi się do wspólnego planowania
obronnego. Wszystkie państwa członkowskie NATO, z wyjątkiem Francji,
mają przedstawicieli na tym forum. Komitet Planowania Obrony dostarcza
wytycznych wojskowym władzą NATO, a w zakresie odpowiedzialności ma
te same funkcje i atrybuty oraz te same uprawnienia co Rada.
3.2Grupa Planowania Nuklearnego
10
11
Włodzimierz Gierłowski NATO str. 145
Włodzimierz Gierłowski „NATO” str.157
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
Grupa Planowania Nuklearnego (NGP) jest głównym forum
konsultacyjnym w kwestiach odnoszących się do roli sił nuklearnych w
polityce bezpieczeństwa i obrony NATO. W pracach biorą udział wszystkie
państwa członkowskie z wyjątkiem Francji, Islandia zaś uczestniczy jako
obserwator. Grupa zazwyczaj obraduje dwa razy w roku na szczeblu
ministrów obrony, zwykle w połączeniu z Komitetem Planowania Obrony, a
na szczeblu ambasadorów spotyka się w zależności od potrzeb.
3.3 Komitet Wojskowy
12Komitet
Wojskowy rekomenduje politycznym władzom NATO
działania niezbędne do wspólnej obrony obszaru NATO oraz przedkłada
wytyczne w kwestiach wojskowym wyższym dowódcom NATO. Podczas
obrad Rady Północnoatlantyckiej, Komitetu Planowania Obrony oraz Grupy
Planowania Nuklearnego Komitet Wojskowy reprezentowany jest przez
przewodniczącego lub jego zastępcę. Komitet Wojskowy jest najwyższą
władzą wojskową Sojuszu, podlegającą politycznemu zwierzchnictwu Rady
i Komitetu Planowania Obrony. W skład Komitetu wchodzą szefowie
sztabów każdego państwa członkowskiego, z wyjątkiem Francji, która jest
reprezentowana przez misję wojskową przy Komitecie Wojskowym.
3.4 Zintegrowana Struktura Dowodzenia
Zintegrowana Struktura Dowodzenia znajduje się pod kontrolą
polityczną Rady Północnoatlantyckiej. Jej zadaniem jest tworzenie ram
organizacyjnych dla obrony terytorium państw członkowskich przeciwko
zagrożeniom ich bezpieczeństwa lub stabilności. Składa się na to sieć
wyższych i podporządkowanych dowództw wojskowych, które są
rozmieszczone na całym obszarze działania NATO.13 W ten sposób zostały
stworzone podstawy do wspólnych ćwiczeń sił zbrojnych oraz współpracy
w takich dziedzinach jak: systemy łączności i informacji, obrona
powietrzna, logistyczne zaplecze sił zbrojnych, a także standaryzacja czy
interoperacyjność procedur i uzbrojenia.
12
13
Oliver Thranert NATO a problemy bezpieczeństwa europejskiego str. 12
Włodzimierz Gierłowski „NATO” str. 201
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
III. FUNKCJONOWANIE SOJUSZU
1. „Partnerstwo dla Pokoju”
Jesienią 1993 roku dyplomacja amerykańska wystąpiła z koncepcją
„Partnerstwa dla Pokoju”- programu współpracy NATO z innymi państwami
obszaru OBWE w celu podejmowania operacji pokojowych, humanitarnych
i poszukiwawczo-ratowniczych. Po raz pierwszy idea została przedstawiona
sojusznikom przez Les Aspina amerykańskiego sekretarza obrony, na
spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Travemunde (Niemcy) 20
października 1993 roku. Z niewielkimi zmianami została przyjęta na
„szczycie” w Brukseli w styczniu 1994 roku.
14„Partnerstwo dla Pokoju” jest jedną z najważniejszych inicjatyw
NATO skierowaną na pogłębianie zaufania i wzajemnych wysiłków na rzecz
umocnienia bezpieczeństwa. Oferuje państwom członkowskim możliwość
zacieśnienia stosunków z NATO zgodnie z ich interesami i możliwościami.
Cele PdP obejmują: wsparcie dążenia do przejrzystości procesów
narodowego planowania obronnego i sprzątania budżetów obronnych;
zagwarantowanie demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi;
utrzymanie zgodnie z własnymi zasadami konstytucyjnymi, zdolności i
gotowości do wnoszenia wkładu w operacje prowadzone pod egidą ONZ;
rozwój współpracy i kontaktów wojskowych z NATO w celu wspólnego
planowania ćwiczeń zmierzających do utrzymania zdolności uczestników
„Partnerstwa” do podejmowania misji pokojowych, poszukiwawczych i
ratowniczych; rozwój w dłuższej perspektywie sił, które będą skuteczniej
współdziałać z siłami członków Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Aktywny udział w PdP będzie odgrywał ważną rolę w procesie
rozszerzenia NATO. Artykuł 10 Traktatu Waszyngtońskiego przewiduje
rozszerzenie i objęcie członkostwem tych państw europejskich, które są
zdolne do rozwijania zasad Traktatu i wnoszenia wkładu w bezpieczeństwo
obszaru północnoatlantyckiego.
1.2 Polska w programie „Partnerstwo dla Pokoju”
15Zainicjowany
w styczniu 1994 roku program „Partnerstwo dla
Pokoju” (PdP) nie wpełni odpowiadał strategicznym celom polskiej polityki
bezpieczeństwa. Polska opinia publiczna przyjęła koncepcje PDP z dużym
sceptycyzmem. Polska przystąpiła do programu z chwilą podpisania przez
premiera Waldemara Pawlaka Dokumentu Ramowego 2 lutego 1994 roku
w Brukseli. Już 25 kwietnia tegoż roku Polska, jako pierwsze państwo,
przedłożyła Dokument Prezentacyjny PdP w Kwaterze Głównej NATO.
Przyjmując koncepcje PdP Polska zobowiązała się do współpracy z NATO
na rzecz osiągnięcia celów zawartych w Dokumencie Ramowym:
14
15
Oliver Theranert NATO a problemy bezpieczeństwa europejskiego str 27
Włodzimierz Gierłowski „NATO” str. 212
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
1. Zwiększenia przejrzystości w planowaniu obronnym i pracach nad
budżetem wojskowym poprzez wymianę informacji w siłach zbrojnych i
wydatkach z Kwaterą Główną NATO.
2. Zapewnienia demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi poprzez
transformacje strukturalną, zmiany legislacyjne i demokratyczne
procedury operowania budżetem zgodnie z normami NATO
3. Utrzymania zdolności i gotowości do włączenia się do operacji
pokojowych ONZ lub KBWE
4. Rozwoju współpracy wojskowej z NATO zmierzającej do organizowania
misji pokojowych., poszukiwawczo-ratowniczych, humanitarnych
poprzez:
 podjecie wspólnych działań na rzecz kompatybilności systemów
dowodzenia
 stworzenie nowoczesnego, polskiego systemu obrony powietrznej
 postępowanie w sytuacjach kryzysowych i stanach wyższej konieczności
 planowanie obronne i logistyczne, w tym systemem zakupu i dostaw,
infrastruktury wojskowej oraz standaryzacji
 szkolenie oraz badania i rozwój techniki wojskowej
5. Długookresowego rozwoju sił zbrojnych i przygotowania ich do
współdziałania z siłami państw NATO, dostosowanie systemu
dowodzenia, łączności, logistyki, uzbrojenia i kształcenia do standartów
NATO.
Strona polska zadeklarowała jednocześnie gotowość wydzielenia na
potrzeby programu PDP sił iśrodków: udostępnienia ośrodków
szkoleniowych i poligonów, ale też i batalionu operacyjnego oraz kilku
mniejszych jednostek specjalistycznych w celu wspólnego użycia w
przyszłych operacjach.
Program PDP jest realizowany przez Polskę w trzech zasadniczych
formach współpracy:
 konsultacje grup ekspertów, wymiana doświadczeń i informacji;
 uczestnictwo eksoertów cywilnych i wojskowych w kursach iszkoleniach
oferowanych przez Sojusz;
 udział jednostek wojskowych i obserwatorów w szkoleniach i
ćwiczeniach w zakresie operacji pokojowych, poszukiwawczoratowniczych i humanitarnych.
Ważną dziedziną współpracy jest uczestnictwo polskich ekspertów do
spraw bezpieczeństwa w kursach, szkoleniach i studiach organizowanych
przez specjalistyczne szkoły NATO: Akademie Obrony NATO w Rzymie
oraz Szkołę SHAPE w Oberammeragu.
2. Podstawowe zasady działania Sojuszu
Na podstawowe zasady działania Sojuszu składają się zarówno
polityczne zobowiązania, jak i zobowiązania do praktycznej współpracy
pomiędzy państwami członkowskimi. Ich wspólne bezpieczeństwo jest
niepodzielne. Oznacza to, że żadne z państw członkowskich nie musi
polegać wyłącznie na własnych narodowych działaniach i zasobach
ekonomicznych, aby przeciwstawić się zagrożeniom bezpieczeństwa.
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
Jednakże każde państwo samo odpowiada za własne potrzeby obronne. W
rezultacie poczucie jednakowego bezpieczeństwa, mimo różnicy w
położeniu geograficznym i możliwości militarnych, przyczynia się do
stabilizacji na całym obszarze północnoatlantyckim
Zasady i reguły działania rozwinięte w ramach Sojuszu stanowią
podstawę współpracy podjętej w kontekście Północnoatlantyckiej Rady
Współpracy oraz współpracy między członkami Sojuszu i państwami
uczestniczącymi w programie „Partnerstwo dla Pokoju”
Wypracowanie wspólnych decyzji na zasadzie konsensusu i przy
powszechnej aprobacie członków Sojuszu uwzględnia doświadczenia
poszczególnych państw, a jednocześnie umożliwia szybkie i zdecydowane
reagowanie jeśli wymagają tego okoliczności. Praktyka wymiany informacji
i wspólnego konsultowania spraw bieżących udowodniła, iż przedstawiciele
rządów mogą szybko, w zależności od potrzeby, opierając się na wiedzy
dotyczącej wzajemnych stanowisk podjąć wspólne działania.
Wszystkie państwa członkowskie NATO w pełni współpracują
politycznie w ramach Sojuszu oraz są w jednakowym stopniu zobowiązane
do przestrzegania warunków Traktatu Północnoatlantyckiego, w tym do
wzajemnej pomocy, do której zobowiązuje artykuł piąty zakładający
niepodzielność bezpieczeństwa tych państw- co oznacza traktowanie ataku
na jedno lub kilka państw jako atak na wszystkie państwa członkowskie.
16Sposób, w jaki Sojusz rozwijał się, uwzględnia różnorodne
potrzeby i politykę państw członkowskich. W pewnych wypadkach mogą
wystąpić proceduralne różnice, jednak łatwe do przezwyciężenia. Na
przykład Islandia nie ma własnych sił zbrojnych. Jest więc reprezentowana
na posiedzeniach gremiów wojskowych przez cywilnych przedstawicieli.
Mogą też być rozbieżności bardziej istotnej natury. Francja, która jest
nadal pełnoprawnym członkiem Sojusz Północnoatlantyckiego i jego
struktur politycznych, w 1966 roku wycofała się jednak ze Zintegrowanej
Struktury Wojskowej. Nie uczestniczy w pracach Komitetu Planowania
Obrony NATO, Grupy Planowania Nuklearnego i Komitetu Wojskowego.
Regularna współpraca ze strukturami wojskowymi NATO odbywa się
poprzez Francuską Misję Wojskową. Hiszpania, która przystąpiła do
Sojuszu w 1982 roku zgodnie z referendum przeprowadzonym w 1986
roku nie jest częścią Zintegrowanej Struktury Wojskowej NATO,
uczestniczy jednak w procesie planowania obronnego. Wszystkie państwa
NATO biorą udział w pracach Polityczno-Wojskowego Komitetu Kierującego
Programem „Partnersto dla Pokoju” oraz innych struktur pracujących w
ramach programów NACC i PdP.
Różnice pomiędzy państwami członkowskimi NATO mogą być
również wynikiem ich geograficznej, politycznej, wojskowej lub
konstytucyjnej sytuacji. Na przykład współpraca Danii i Norwegii musi być
zgodna z ustawodastwem tych państw, a ono nie pozwala na
stacjonowanie broni nuklearnej i obcych wojsk na terytoriach tych państw
w czasie trwania pokoju.
16
www.nato.pl
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
Wypracowanie stanowiska politycznego i jego wykonanie przez
Sojusz zależy od wzajemnej wiedzy o swojej polityce i intencjach oraz o
podstawowych koncepcjach politycznych. Wymaga to regularnych
konsultacji politycznych nawet już w okresie poprzedzającym
podejmowanie decyzji przez rządy poszczególnych państw. Głównym
forum konsultacji politycznych jest Rada. Na jej posiedzeniach formalności
protokularne są ograniczane do minimum, a dyskusja jest szczera i
bezpośrednia. Konsultacje polityczne pomiędzy członkami Sojuszu nie
ograniczają się do podejmowania decyzji w sprawach dziających się na
obszarze obowiązywania traktatu NATO. Zewnętrzne problemy mogą
również oddziaływać na Sojusz. Dzięki wzajemnym konsultacją państwa
mogą określać obszary, gdzie w imię bezpieczeństwa i stabilności może
być podjęta skoordynowana akcja. Potrzeba konsultacji nie ogranicza się
do kwestii politycznych ale także dotyczą one wszystkich innych dziedzin
życia. Konsultacje na niższym poziomie dotyczą zwykle wymiany
informacji i opinii. Na wyższym poziomie odnoszą się do komunikowania
sobie wzajemnie o działaniach lub decyzjach podjętych przez rządy
mających wpływ na interesy sojuszników. Konsultacje mają na celu
umożliwić państwom członkowskim osiągnięcie porozumienia w sprawie
wspólnych decyzji lub akcji podejmowanych przez Sojusz.
3. Działania w sytuacjach kryzysowych- wymiar obronny NATO
Konsultacje pomiędzy członkami NATO nabierają szczególnego
znaczenia w czasie napięć i kryzysów. W takich okolicznościach szybkie
podejmowanie decyzji opartych na zasadzie konsensusu w odniesieniu do
środków politycznych i wojskowych zależy od natychmiastowych i ciągłych
konsultacji pomiędzy rządami państw członkowskich.
Główne struktury NATO powołane do prowadzenia intensywnych
konsultacji to Rada i Komitet Planowania Obrony., wspierane przez
Komitet Wojskowy i komitety polityczne. Związany z tym sposób
postępowania oraz procedury składają się na ramy działania NATO w
sytuacjach kryzysowych. Zaplecze techniczne, w tym łączność w razie
wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej zapewnia Centrum Sytuacyjne NATO,
które funkcjonuje całą dobę. Ćwiczenia doskonalące rozwój procedur
postępowania w sytuacjach kryzysowych są stale wykonywane z
zachowaniem bezpośredniej łączności ze stolicami państw członkowskich i
wyższymi dowódcami NATO. Sposoby postępowania w sytuacjach
kryzysowych i przeprowadzanie ćwiczeń przygotowujących na taką
ewentualność koordynuje Komitet Rady ds. Operacji i Ćwiczeń.
Proces planowania obronnego NATO jest oparty na fundamentalnych
zasadach, które tworzą podstawę bezpieczeństwa zbiorowego. Są to:
solidarność polityczna pomiędzy państwami członkowskimi; promocja
współpracy i silne więzi wszędzie tam, gdzie służy to ich wspólnym i
indywidualnym interesom; dzielenie ról i odpowiedzialności oraz uznanie
wzajemnych zobowiązań; wspólny wysiłek na rzecz utrzymania
odpowiednich sił zbrojnych w celu wspierania strategii Sojuszu.
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
17W
obecnej sytuacji politycznej i strategicznej w Europie
powodzenie sojuszniczej roli utrzymania pokoju i zapobieżeniu wojny
zależy bardziej niż w przeszłości, od skutecznej dyplomacji prewencyjnej i
pomyślnego postępowania w sytuacjach kryzysowych. Polityczne,
ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa odgrywają
teraz bardzo istotną rolę. Jednakże wymiar obronny jest nadal kluczowy.
Utrzymywanie odpowiedniej zdolności bojowej oraz przygotowania
do zbiorowej akcji w celu podjęcia wspólnej obrony to główne cele
Sojuszu. W efekcie zdolność bojowa w połączeniu z solidarnością
polityczną ma zapobiec jakiejkolwiek próbie wymuszenia lub zastraszenia,
a także zapewnić, że zbrojna agresja przeciwko Sojuszowi nie będzie
nigdy miała szansy powodzenia i w ten sposób zagwarantować
bezpieczeństwo oraz nienaruszalność terytorium państw członkowskich
Planowanie obronne zaczyna się od uwzględnienia Koncepcji
Strategicznej, która wytyczy cele Sojuszu oraz środki ich realizacji.
Bardziej szczegółowe zalecenia są opracowywane przez ministrów obrony
co dwa lata. Coroczny przegląd obrony kończy się opracowaniem
wspólnego „Planu Sił Zbrojnych NATO”, który staje się podstawą
pięcioletniego procesu planowania NATO.
4. Współpraca gospodarcza
18Podstawą
współpracy gospodarczej w ramach Sojuszu jest artykuł
2 Traktatu Północnoatlantyckiego, który mówi, że państwa członkowskie
„Będą dążyły do usuwania nieporozumień w swej międzynarodowej
polityce gospodarczej i będą popierały współpracę gospodarczą pomiędzy
którymkolwiek z nich lub wszystkimi”. Komitet Ekonomiczny NATO, który
powstał w celu promowania współpracy w tej dziedzinie, jest jedynym
forum sojuszniczym zainteresowanym wyłącznie konsultacjami w
kwestiach rozwoju gospodarczego, mających bezpośredni wpływ na
politykę bezpieczeństwa. Analizy oraz wspólne oceny rozwoju
ekonomicznego w dziedzinie bezpieczeństwa są kluczowymi elementami
koordynowania planowania obronnego w ramach Sojuszu. Dotyczą one
takich kwestii, jak: przemysł obronny, dostępność zasobów potrzebnych
do realizacji planów obronnych, międzysojusznicze transakcje dotyczące
uzbrojenia oraz współpraca gospodarcza i wzajemna pomoc państw
członkowskich.
Współpraca gospodarcza Sojusz oparta jest na przesłance, iż
polityczna współpraca jest nie do pogodzenia z konfliktem ekonomicznym,
stąd powinno wywodzić się przekonanie o konieczności wspólnej pracy
państw członkowskich zarówno w dziedzinie ekonomicznej, jak i
politycznej oraz gotowość do konsultacji w kwestii wspólnych zagrożeń.
Państwa członkowskie przyznają, że w wielu sytuacjach cele i zasady
artykułu 2 są realizowane przez inne organizacje i instytucje
międzynarodowe specjalizujące się we współpracy gospodarczej. NATO
17
18
Oliver Thranert NATO a problemy bezpieczeńastwa europejskiego
Włodziemierz Gierłowski „NATO” str. 158
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
unika w ten sposób niepotrzebnego powielania działalności prowadzonej
przez innych, wzmacnia jedynie współpracę pomiędzy swoimi członkami w
odniesieniu do tych kwestii ekonomicznych, którymi Sojusz jest
zainteresowany, szczególnie zaś tymi, które mają polityczne lub obronne
implikacje. Sojusz staje się więc rodzajem forum, na którym mogą być
rozpatrywane różne aspekty problemów wojskowych, politycznych i
ekonomicznych. Jednocześnie zapewnia środki wówczas, gdy działanie w
dziedzinie ekonomicznej może być podjęte w celu zabezpieczenia
wspólnych interesów Sojuszu. Uznając, iż bezpieczeństwo Sojuszu zależy
od stabilizacji ekonomicznej oraz dobrobytu wszystkich swoich członków,
w latach siedemdziesiątych zainicjowano studia dotyczące na przykład
problemów ekonomicznych Gracji, Portugalii i Turcji. W rezultacie rządy
państw NATO podjęły akcje pomocy dla słabiej prosperujących członków
Sojuszu poprzez programy wspierające realizowanie przez takie
organizacje, jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Problemy gospodarcze i perspektywy rozwoju tych państw są nadal
obserwowane.
19W kontekście interesów bezpieczeństwa Sojuszu wiele kwestii
ekonomicznych może oddziaływać na wzajemne bezpieczeństwo. Zalicza
się do nich konwersję produkcji obronnej na cele cywilne, zarządzanie
wydatkami wojskowymi i budżetem, wydajność przemysłu, problemy
konsumpcji, ruchy ludnościowe oraz stosunki gospodarcze z innymi
państwami- szczególnie odnosi się to do państw Europy Środkowej i
Wschodniej oraz do niepodległych państw powstałych na obszarze byłego
ZSRR. Analizy i wspólne studia nad tymi zagadnieniami przyczyniły się do
sojuszniczych ocen środowiska międzynarodowego i oddziaływały na
skoordynowane plany obronne. Obecnie umożliwiają one szersze podejście
do zagadnień bezpieczeństwa zaakceptowanych przez Sojusz jako wynik
fundamentalnych zmian jakie zaszły w Europie.
Zgodnie z rocznym Planem Pracy NACC przedsięwzięcia w kwestii
ekonomicznej współpracy NATO w ramach NACC koncentrowały się
głównie na zależnościach pomiędzy wydatkami na obronę i gospodarkę
oraz na identyfikacji rozwiązań problemu konwersji na cele cywilne mocy
przemysłowych pracujących poprzednio na potrzeby sektora wojskowego.
Powodzenie konwersji jest głównym zagadnieniem procesu reform
ekonomicznych w wielu krajach NACC. Oferuje też takie korzyści, jak:
podniesienie standardu życia, redukcja bezrobocia, spadek wydatków na
cele wojskowe i uwolnienie zasobów na cele cywilne.
Współpraca w dziedzinie konwersji przemysłu obronnego umożliwia
przedstawicielom rządów, sektora prywatnego oraz właściwych organizacji
międzynarodowych podejmowanie wspólnych seminariów i odbywanie
spotkań w celu wyjaśnienia natury stojących przed nimi zadań, oceny
perspektyw, identyfikację zadań i rozwiązań dla rządów, ograniczeń
finansowych oraz aspektów „ludzkiej konwersji” (tj. Problemów
restrukturyzacji zatrudnienia i przekwalifikowania zawodowego).
19
Włodzimierz Gierłowski „NATO” str. 21
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
5. Rozpowszechnianie informacji
20Uznanie
przez opinię publiczną osiągnięć NATO oraz jego roli w
erze postzimnowojennej jest koniecznym warunkiem utrzymania zdolności
Sojuszu do wypełnienia zadań z jednoczesnym rozszerzaniem i
pogłębianiem stosunków z byłymi adwersarzami, z którymi obecnie
ustanowiono stałe partnerstwo, opierające się na współpracy, dialogu i
wspólnym bezpieczeństwie. Odpowiedzialność za wyjaśnienie narodowej
polityki obronnej i w sprawie bezpieczeństwa oraz roli poszczególnych
państw w ramach Sojusz spoczywa na rządach państw członkowskich.
Wybór metod i środków, za pomocą których będzie informowana własna
opinia publiczna o polityce i celach Sojuszu, również zależy od państw
członkowskich.
21Zadania Biura Informacji i Prasy NATO zostały już przedstawione w
rozdziale II. W celu sprostania tym wymaganiom Biuro Informacji i Prasy
opracowuje takie materiały informacyjne jak: periodyki i materiały
okolicznościowe, filmy video, fotografie i wystawy. Biuro ustala również
programy wizyt, w ramach których ponad 20 tysięcy gości odwiedza
Kwaterę Główną NATO każdego roku, aby uczestniczyć w prezentacjach i
dyskusjach z ekspertami Sekretariatu Międzynarodowego,
Międzynarodowego Sztabu Wojskowego i delegacji krajowych
poruszających wszystkie aspekty pracy i polityki Sojuszu.
Biuro Informacji i Prasy NATO sponsoruje również dwa rodzaje
programów stypendiów badawczych: pierwszy, istnieje od 1956 roku,
przyznaje granty dla absolwentów uczelni lub innych kwalifikujących się do
tego obywateli państw członkowskich w celu stymulowania studiów i badań
w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania Sojuszu.; drugi,
zainicjowany w 1989 roku, przyznaje stypendia obywatelom państw
Europy Środkowej i Wschodniej w celu podejmowania przez nich studiów
nad instytucjami demokratycznymi Zachodu.
Zadanie utrzymania bieżących kontaktów ze środkami masowego
przekazu realizuje Serwis Prasy i Środków Masowego Przekazu,
odpowiedzialny za przekazywanie oficjalnych oświadczeń politycznych i
organizowanie konferencji i wywiadów z najważniejszymi
przedstawicielami Sojuszu.
20
21
Włodzimierz Gierłowski „NATO” str. 98
Oliver Thranert NATO a problemy bezpieczeństwa europejskiego str 40.
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
IV. POLSKA W SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIM
1.Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
Od końca lat osiemdziesiątych w otoczeniu Polski zaszły istotne
zmiany. Wraz z załamaniem się bloku wschodniego upadł dwubirgunowy
system, który dominował od końca drugiej wojny światowej. Istniejący
układ międzynarodowy charokteryzuje pewien chaos. Diada WschódZachód została zastąpiona nierównoważnym układem wielobiegunowym.
W naowych warunkach europejskich budowanie bezpieczeństwa Polski jest
procesem bardziej złożonym niż w sytuacji bipolarnego podziału Europy i
świata22. Głównymi jego elementami są:
 dwustronne traktaty polityczne zawarte z państwami sąsiednimi,
rozwiązujące podstawowe problemy w stosunkach dwustronnych oraz
tworzące ramy pokojowej i konstruktywnej współpracy;
 rozszerzana i zasieśniana współpraca polityczna i wojskowa z
Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) (konsekwencją taj
współpracy stało się pełne członkostwo Polski w strukturach NATO co
nastąpiło w dniu 12 marca 1999 roku.) i z Unią Zachodnioeuropejską
oraz państwami członkowskimi tych organizacji, w tym trójstronna
współpraca z Niemcami i Francją;
 działania na rzecz pełnej realizacji rozszerzenia sieci ogólnoeuropejskich
porozumień służących bezpieczeństwu Polski oraz w skali globalnejprzyczynianie się do skuteczniejszego działania systemu bezpieczeństwa
zbiorowego Narodów Zjednoczonych, a także do pełnej realizacji
globalnych porozumień dotyczących kontroli zbrojeń i rozbrojenia.
Najważniejszym jednak gwarantem bezpieczeństwa dla Polski jest
sam Sojusz Północnoatlanycki. Członkostwo w NATO daje nam możliwość
realizacji reform polityczno-ekonomicznymm przy zachowaniu pełnego
poczucia bezpieczeństwa.
2. Polska droga do NATO
Dążenia państw Europy Środkowej i Wschodniej zostały dotrzeżone
przez NATO. Po 1989 roku zainicjowany został proces stopniowej
transformacji Sojuszu w kierunku wzmocnienia jego funkcji politycznych
oraz szerszej otwartości wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W
Deklaracji Londyńskiej z lipca 1990 roku NATO zaproponowało państwom
rozpadającego się Układu Warszawskiego „budowanie partnerskich
stosunków” poprzez nawiązywanie stałych kontaktów dyplomatycznych,
dialogo polityczny i rozwój kontaktów wojskowych. W odpowiedzi na tę
deklarację Reczpospolita Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z
Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego. W sierpniu 1990 roku.
Program PDP stał się najważniejszą płaszczyzną współpracy Polski z
NATO i poprzez który uzyskaliśmy pełne członkostwo w NATO.
22
Włodzimierz Gierłowski „NATO” str.129
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
BIBLIOGRAFIA:
1. Włodzimierz Gierłowski
„NATO”
Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
2. Olivert Thranert
„NATO a problemy bezpieczeństwa europejskiego”
Fundacja im. Friderycha Eberta przedstawicielstwo w Polsce,
kwiecień 1996
3. Andrzej Garlicki
Historia 1939-1996/97 Polska i świat
Wydawnictwo Naukowe „Scholar” Warszawa 1997
4. Organizacje w stosunkach międzynarodowych praca pod
redakcją Teresy Łoś-Nowak.
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , Wrocław 1998
5. Gazeta Wyborcza z dn. 12.03.1999 str. 8-14
6. www.nato.pl
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
Download