Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej Kierunek: Inżynieria

advertisement
Przedmiot:
Kierunek:
Rok akademicki:
Ochrona własności intelektualnej
Inżynieria Środowiska
2014/2015
Tezy
do zaliczenia z oceną
Część I €€ Podstawowe pojęcia prawne
1. Pojęcie i budowa normy prawnej
2. Norma prawna a przepis prawny
3. Osoba fizyczna a osoba prawna
4. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
5. Czynność prawna i forma czynności prawnej
6. Pojęcie rzeczy (ruchomości i nieruchomości)
7. Własność a posiadanie
8. Współwłasność (łączna i w częściach ułamkowych)
9. Zakres prawa własności.
10. Nabycie i utrata własności
11. Ochrona własności -roszczenie negatoryjne i posesoryjne
12. Pojęcia: zobowiązanie, wierzyciel, dłużnik, świadczenie
13. Źródła powstania i wygaśnięcia zobowiązań
14. Umowy: zlecenie, dzieło
15. Prawo do dziedziczenia. Dziedziczenie ustawowe a testamentowe
16. Testament, zapis, polecenie
17. Definicja stosunku pracy
18. Pojęcie pracownika i pracodawcy
19. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło)
Część II €€ Prawo autorskie i prawa pokrewne
1. Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej (generacje praw
człowieka )
2. Pojęcie prawa własności intelektualnej i praw autorskich
3. Źródła prawa własności intelektualnej w Polsce (Umowy
międzynarodowe - konwencje i prawo Unii Europejskiej oraz ustawy
polskie
4. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa Prawo
własności przemysłowej. (Zakres regulacji)
5. Cywilna natura praw własności intelektualnej i zastosowanie art. 23 i 24
KC
6. Przedmiot prawa autorskiego i jego indywidualny charakter. Utwór a
dzieło
7. Pojęcie utworu i rodzaje utworów
8. Ustalenie a utrwalenie utworu
9. Pojęcie nośnika (pusty i zapisany)
10. Utwory wyrażone słowami, znakami graficznymi, symbolami
matematycznymi (utwory literackie, publicystyczne, naukowe,
kartograficzne, komputerowe)
11. Utwory plastyczne i fotograficzne
12. Wzornictwo przemysłowe
13. Utwory architektoniczne, architektoniczno- urbanistyczne, urbanistyczne
14. Utwory muzyczne i słowno-muzyczne
15. Utwory sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i
pantomimiczne
16. Utwory audiowizualne
17. Ochrona sposobu wyrażania i ochrona dzieł niedokończonych
fragmentów, szkiców
18. Tytuł utworu
19. Pojęcie utworu zależnego
20. Prawa twórcy pierwotnego - zezwolenie twórcy pierwotnego
21. Zbory antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu i ich
ochrona.
22. Wyłączenia z zakresu przedmiotu prawa autorskiego
a)akty normatywne i ich urzędowe projekty,
b) urzędowe dokumenty, materiały znaki i symbole,
c) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
d) proste informacje prasowe
23. Definicje z art. 6 Pr Aut.
a) Opublikowanie utworu
b) Publikacja równoczesna utworu na terytorium RP i innego kraju
c) Rozpowszechnienie utworu
d) Nadanie utworu
e) Reemitowanie utworu
f) Wprowadzenie utworu do obrotu
g) Najem egzemplarzy utworu
h) Użyczenie egzemplarzy utworu
i) Odtworzenie utworu
j) Techniczne zabezpieczenia
k) Informacje na temat zarządzania prawami
Podmioty prawa autorskiego
24. Pojęcie twórcy
25. Dzieło wspólne a współtwórcy
26. Domniemania: autorstwa oraz równych udziałów
27. Twórcy utworów połączonych i zakres ich praw
28. Utwór zborowy i prawo od tytułu oraz prawa majątkowe
29. Utwór pracowniczy oraz prawa majątkowe do utworu pracowniczego
30. Utwór naukowy i zasady jego publikacji
31. Prawo do publikacji pracy dyplomowej
32. Producent i wydawca
Treść prawa autorskiego
33. Autorskie prawa osobiste
34. Autorskie prawa majątkowe
35. Dozwolony użytek chronionych utworów
a) użytek osobisty i jego zakres
b) rozpowszechnianie utworów za pomocą sieci kablowej oraz anteny
zbiorowej
c) korzystanie z rozpowszechnionych utworów przez instytucje
naukowe i oświatowe
d) korzystanie z rozpowszechnionych utworów przez biblioteki i
archiwa i szkoły
e) prawo do cytatu
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Pojęcie cytatu i sposoby cytowania
Rola cytatu
Skrajności w stosowaniu cytatów i ich ocena
Przypisy w pracach naukowych i dydaktycznych
Rodzaje przypisów ( źródłowy, odsyłający, polemiczny, dygresyjny)
System klasyczny przypisów
System harwardzki
42.
43.
44.
45.
Zbywalność praw majątkowych
Ograniczoność czasowa praw majątkowych
Przejście i dziedziczenie majątkowych praw autorskich
Pojęcie pola (pól) eksploatacji utworu
46. Ochrona autorskich praw osobistych
47. Ochrona autorskich praw majątkowych
Prawa pokrewne
48. Prawo do artystycznych wykonań
49. Prawo do fonogramów i wideogramów
50. Prawa do nadań programów
51. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych
52. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi
53. Komisja Prawa Autorskiego
Odpowiedzialność karna
54. Plagiat -“ definicja i karalność
55. Inne naruszenia praw w celach osiągnięcia korzyści materialnych
56. Pokrzywdzony a twórca i organizacja zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
Bezprawne rozpowszechnianie i jego karalność
Bezprawne utrwalanie lub zwielokrotnianie
Karalność obrotu nielegalnymi kopiami
Urządzenia do niedozwolonego usuwania zabezpieczeń a karalność
wytwarzania, posiadania, przechowywania i wykorzystywania
61. Przepadek przedmiotów z przestępstwa w świetle art. 121 Pr.Aut.
57.
58.
59.
60.
Część III Prawo własności przemysłowej
62. Wynalazek
63. Patent
64. Wzory użytkowe
65. Wzory przemysłowe
66. Znak towarowy
67. Oznaczenie geograficzne
68. Topografia układów scalonych
Download