Zarządzenie Nr 335/ZK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11

advertisement
Zarządzenie Nr 335/ZK/2017
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Słupsku w dniu 2 maja 2017
roku.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.), art. 104 § 1 oraz 1041 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) i § 10 ust. 5 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego
w Słupsku wprowadzonego zarządzeniem Nr 1045/OK/11 Prezydenta Miasta Słupska z dnia
29 grudnia 2011 r. z późn. zm.
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ustalam dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim
w Słupsku.
2. Ustalenie dnia wolnego od pracy nie dotyczy pracowników zabezpieczających
w niezbędnym zakresie dyżury w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży
Miejskiej oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w zakresie rejestracji zgonów.
3. Dzień, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpracowany w dniu 13 maja 2017 r. w wymiarze
8 godzin, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
§ 2.
Informację o dodatkowym dniu wolnym podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na drzwiach wejściowych budynku Urzędu i poprzez zamieszczenie informacji na stronie
internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Słupska.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Uzasadnienie:
W związku z przypadającymi dniami wolnymi od pracy w poniedziałek i środę (1 maja 2017 r.
i 3 maja 2017 r.) ustala się wtorek (2 maja 2017 r.) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim
w Słupsku.
Ustalenie dnia wolnego od pracy nie dotyczy pracowników zabezpieczających w niezbędnym
zakresie dyżury w Miejskim Centrum Zarządzana Kryzysowego, Straży Miejskiej oraz w Urzędzie
Stanu Cywilnego w zakresie rejestracji zgonów.
DYREKTORKA
Edyta Kostarczyk
Download