7)Na terenie Śródmieścia wyznacza się miejsca do prowadzenia

advertisement
Uchwała Nr 78/1138/01
ZARZĄDU MI ASTA GDAŃSKA
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie prowadzenia obwoźnej działalności handlowej i gastronomicznej na terenie miasta Gdańska
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 13 poz.74 z 1996r., zm. nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, z 1997 r. Nr 9,
poz.43, Nr 106, poz.679,Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775 z 1998r.Nr 155 poz.1014,
Nr 162 poz.1126, z 2000 r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz.1000, Nr 95, poz.1041, z 1041, z 2001r. Nr 45, poz.497)Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr
XXXVI/1161/2001 z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia
działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Gdańska oraz zatwierdzenia
Regulaminu targowisk miejskich, Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLI/1266/2001 z dnia
29 listopada 2001r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości
stawek opłaty targowej na terenie miasta Gdańska.
Zarząd Miasta Gdańska uchwala, co następuje:
§ 1.
W okresie od 01 maja do 30 września ( z możliwością przedłużenia o 1 miesiąc) ustala się formę
sezonowej działalności handlowej i gastronomicznej oraz liczbę punktów z określeniem lokalizacji:
1. Na terenie Śródmieścia pomiędzy ul. Podwale Przedmiejskie, Targ Sienny, Targ Rakowy, Podwale
Grodzkie, Wały Piastowskie, Wałową i rzeką Motławą wraz z Wyspą Spichrzów :
1) 11 miejsc do sprzedaży okularów :
a) ul. Pańska przy Baszcie Jacek
b) ul. Rajska przy Wielkim Młynie
c) ul. Rajska przy Wielkim Młynie
d) ul. Szeroka róg Pańskiej
e) Targ Rybny - skwer
f) Obok zejścia do tunelu od strony budynku LOT-u
g) Targ Drzewny
h) Targ Sienny (obok zejścia do tunelu)
i) ul. Piwna róg Kołodziejskiej
j) ul. Piwna róg Kołodziejskiej
k) ul. Długie Pobrzeże - Brama Świętojańska
2) 15 miejsc do sprzedaży pocztówek i folderów
a) ul. Pańska przy Baszcie Jacek
b) ul. Rajska przy Wielkim Młynie
c) ul. Rajska przy Wielkim Młynie
d) ul. Szeroka róg Pańskiej
e) obok zejścia do tunelu przy budynku LOT-u
f) ul. Kołodziejska róg Piwnej
g) ul.Targ Drzewny
h) ul.Targ Węglowy
i) ul.Targ Rybny – skwer
j) ul. Długie Pobrzeże wzdłuż muru za Muzeum Morskim
k) ul. Długi Targ róg Powroźniczej
l) ul. Długi Targ róg Kuśnierskiej
m) ul. Długa
n) ul. Długa róg Tkackiej
o) ul. Bogusławskiego
1
3) 10
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
miejsc do sprzedaży pamiątek
ul. Pańska przy Baszcie Jacek
ul. Rajska przy Wielkim Młynie
ul. Rajska przy Wielkim Młynie
ul. Rajska przy Wielkim Młynie
ul. Rajska przy Wielkim Młynie
Targ Rybny - skwer
Długie Pobrzeże wzdłuż muru za Muzeum Morskim
Rybackie Pobrzeże – Brama Świętojańska
Rybackie Pobrzeże – Brama Świętojańska
ul. Bogusławskiego
4) 4 punkty gastronomiczne
a) ul. Szeroka róg Pańskiej
b) ul. Szeroka róg Pańskiej
c) ul. Rajska przy Wielkim Młynie
d) ul. Pańska przy Baszcie Jacek
5)
10 miejsc dla producentów wyrobów z bursztynu i srebra
5 miejsc - ul. Długie Pobrzeże za Muzeum Morskim
5 miejsc - ul. Cystersów
6) 3 miejsca do sprzedaży kwiatów przy Bramie Wyżynnej
7)Na terenie Śródmieścia wyznacza się miejsca do prowadzenia małej gastronomii w formie letnich
ogródków gastronomicznych.
a)
b)
c)
d)
ul. Targ Węglowy
ul. Targ Drzewny
ul. Szeroka – skwer
ul. Targ Rybny
-
1 lokalizacja
1 lokalizacja
2 lokalizacje
5 lokalizacji
Szczegółowe określenie lokalizacji handlowo – gastronomicznych przedstawionych w ust. 1 pkt
1-6
– zawierają załączniki nr 1
Lokalizacje ogródków gastronomicznych ust.1, pkt 7 –zawiera załącznik nr 2
2. Na promenadzie doprowadzającej do mola na Zaspie 46 miejsc handlowo - gastronomicznych
1) 10 ogródków gastronomicznych
2) 6 miejsc do sprzedaży okularów
3) 11 punktów gastronomicznych
4) 2 miejsca do sprzedaży owoców
5) 1 miejsce do sprzedaży prasy
6) 3 miejsca do sprzedaży widokówek
7) 5 miejsc do sprzedaży art. plażowych
8) 6 miejsc do sprzedaży pamiątek
9) 2 place zabaw
Szczegółowe określenie lokalizacji handlowo – gastronomicznych przedstawionych w ust. 2
pkt 1- 9 - zawiera załącznik nr 3.
2
3. Pas nadmorski
1) 12 zatoczek handlowych (pkt. gastronomiczne, art. spożywcze paczkowane, art. plażowe )
2) 20 punktów handlowo-gastronomicznych
3) 2 ogródki gastronomiczne
Szczegółowe określenie lokalizacji handlowo – gastronomicznych przedstawionych w ust.3
zawiera załącznik nr 4 a - b.
§ 2.
Wyłącza się z prowadzenia obwoźnej działalności handlowej i gastronomicznej ulice:
1) centrum Wrzeszcza ( ul. Grunwaldzka – po obu stronach: od ul. Do Studzienki do ul. Kościuszki,
ul. Partyzantów – rejon „Manhatanu”, ul. Dmowskiego i ul. Klonowa).
§ 3.
Przedsiębiorcy ubiegający się o lokalizacje wyszczególnione w § 1 wyłonieni zostaną w drodze
konkursu ofert, ogłoszonego i zatwierdzonego przez Zarząd Miasta Gdańska.
Konkurs ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o regulamin i warunki stawiane oferentom
stanowiące załącznik nr 5 .
§ 4.
Na pozostałych terenach miasta( nie objętych konkursem ofert ) można prowadzić obwoźną
działalność handlową ze straganów, stolików, gablot, stojaków ( z ograniczeniem art. przemysłowych
oraz wyłączeniem art. pirotechnicznych ) maksymalnie przez 120 dni na podstawie uzgodnienia
wydanego przez Referat Handlu według obowiązujących zasad, z wyłączeniem eksponowanych
terenów miasta
w szczególności obszaru Głównego Miasta, lokalizacji w sąsiedztwie obiektów
wpisanych do rejestru zabytków oraz pierzei ulic z lokalami użytkowymi.
§ 5.
1) Na terenie miasta Gdańska dopuszcza się ustawienie specjalistycznych przyczep handlowo –
gastronomicznych ( maksimum 120 dni ) z wyłączeniem eksponowanych terenów miasta
w szczególności obszaru Głównego Miasta Gdańska, lokalizacji w sąsiedztwie obiektów
wpisanych do rejestru zabytków oraz pierzei ulic z lokalami użytkowymi.
2) Po uzyskaniu uzgodnienia lub zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz prawa
do dysponowania terenem przedsiębiorca winien dokonać zgłoszenia w Wydziale Architektury
i Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. art. 29, 30 Prawa Budowlanego.
§ 6.
1. W okresie wyznaczonym w § 1 przedsiębiorcy prowadzący na terenie miasta Gdańska:
- placówki gastronomiczne , mogą organizować tzw. „ogródki gastronomiczne „ przed swoimi
lokalami, które będą likwidowane po zakończeniu działalności danej placówki.
3
- placówki handlu detalicznego , mogą prowadzić tzw. „sprzedaż przedsklepową „ towarów
zgodnie z branżą występującą w lokalu z ograniczeniem artykułów przemysłowych w godzinach
działalności placówki.
2. Placówki wymienione w ust.1 mogą prowadzić działalność przed swoimi lokalami
w wydłużonym okresie ( bez możliwości stałej lokalizacji) na podstawie indywidualnych
wniosków po spełnieniu zasad określonych w uchwale.
§ 7.
Warunkiem otrzymania uzgodnienia na prowadzenie na terenie określonym w § 1,4, każdej formy
obwoźnej działalności handlowej i gastronomicznej jest uzyskanie pozytywnej opinii Konserwatora
Zabytków i Miejskiego Plastyka według podziału na kompetencje odnośnie lokalizacji i estetyki tych
urządzeń.
§ 8.
1. Wszystkie formy prowadzenia działalności handlowej wymienione w § 1,4,5,6 wymagają
uzyskania uzgodnienia Referatu Handlu Wydziału Koordynacji Rozwoju, którego wzór stanowi
załącznik nr 6
2. Wydawanie uzgodnień następuje w oparciu o zasady określone w załączniku nr 7.
§ 9.
Wszystkie j działalności handlowej wymienione w § 1, 4, 5, 6 niniejszej uchwały wymagają:
- w przypadku usytuowania w pasie drogowym uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa
drogowego na tę działalność, wydanej przez Prezydenta Miasta.
- w przypadku zajęcie gruntu Gminy na działalność, o której mowa w ust 1 wymagane jest zawarcie
umowy dzierżawy z Gminą.
§ 10.
W czasie jarmarków organizowanych na terenie miasta Gdańska przedsiębiorcy prowadzący
sezonową działalność w ich obrębie mogą korzystać z przyznanej przez Referat Handlu lokalizacji po
zawarciu umowy z Organizatorem.
§ 11.
W okresie okołoświątecznym na terenie miasta Gdańska dopuszcza się prowadzenia działalności
handlowej z artykułami okolicznościowymi z wyłączeniem art. pirotechnicznych w miejscach
wyznaczonych w uchwale.
4
§ 12.
Na terenie miasta Gdańska, dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w formie
tzw. „ sprzedaży z ręki ” bez możliwości zajmowania stałego miejsca po uzyskaniu pisemnej zgody
Referatu Handlu.
§ 13.
W okresie Święta Zmarłych / 1 tydzień/ wyznacza się z place w sąsiedztwie cmentarzy gdańskich
i powierza się ich prowadzenie zarządcy wyłonionemu w drodze konkursu.
§ 14.
Stoiska, stojaki, gabloty, stoliki itp. przeznaczone do prowadzenia okrężnej działalności handlowej
winne być likwidowane do godz.22.
§ 15.
Działalność handlowa i gastronomiczna prowadzona w ramach imprez o charakterze charytatywnym,
promocyjnym i okolicznościowym na terenie miasta Gdańska wymaga uzyskania uzgodnienia
Referatu Handlu.
§ 16.
Traci moc Uchwała Zarządu Miasta Gdańska Nr 5/48/2000 z dnia 01 lutego 2000r. w sprawie
prowadzenia okrężnej działalności handlowej na terenie miasta Gdańska.
§ 17.
Wykonanie uchwały powierza się Referatowi Handlu Wydziału Koordynacji Rozwoju Urzędu
Miejskiego w Gdańsku.
§ 18.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
§ 19.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
5
UZASADNIENIE
Mając na uwadze turystyczny charakter Gdańska pojawia się zapotrzebowanie na
prowadzenie punktów handlowych i gastronomicznych w sezonie letnim.
W związku z powyższym miasto wyznaczyło lokalizacje pod określone obiekty handlowe
i gastronomiczne.
Na innych obszarach, poza ciągami handlowo-turystycznymi, istnieje zainteresowanie
działalnością handlową i gastronomiczną, która winna być prowadzona w sposób
zorganizowany i nadzorowany przez Miasto.
Ma to na celu uregulowanie i uporządkowanie działalności gospodarczej na terenie miasta
oraz wyeliminowanie nielegalnych i nieestetycznych punktów.
6
Załącznik nr 5
Do uchwały nr 78/1138/01
Zarządu Miasta Gdańska
z dnia 28 grudnia 2001 r.
REGULAMIN I WARUNKI
Konkursu ofert na prowadzenie działalności handlowo – gastronomicznej na terenie miasta Gdańska
w okresie od 1 maja do 30 września.
§1
1. Konkurs dotyczy propozycji prowadzenia działalności w miejscach określonych w uchwale
nr 78/1138/01 ZMG z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie prowadzenia obwoźnej działalności
handlowo-gastronomicznej na terenie miasta Gdańska.
2. Rodzaj działalności:
- handlowa i gastronomiczna
3.
-
-
Oferta winna zawierać:
pełną nazwę i adres siedziby oferenta
datę sporządzenia oferty i podpis oferenta
dokładny rodzaj działalności i wskazanie lokalizacji
zdjęcie lub propozycję graficzną wyglądu obiektu handlowego, koncepcję aranżacji ogródka
gastronomicznego
w przypadku zatoczek handlowych wzdłuż pasa nadmorskiego należy podać branżę( pkt.
gastronomiczny, art. spożywcze paczkowane, art. plażowe) i sposób zagospodarowania
uwzględniający bezpośrednie sąsiedztwo ścieżki rowerowej (do wykorzystania 50% zatoczki).
wszelkie informacje dotyczące proponowanej działalności gospodarczej
w przypadku producentów wyrobów z bursztynu i srebra wymaga się udokumentowania
dotychczasowej praktyki w dziedzinie produkcji / świadectwa, dyplomy, certyfikaty itp./
aktualne zaświadczenie o wpise do rejestru działalności gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego.
4. O atrakcyjności oferty decydować będą następujące kryteria :
- określenie rodzaju działalności handlowej lub gastronomicznej z propozycją asortymentu
- przedstawienie poszczególnych elementów wyposażenia stoiska, punktu gastronomicznego
lub ogródka
- dostosowanie kształtu stoiska, formy i kolorystyki do otoczenia
- określenie sposobu ekspozycji towarów
- możliwość codziennego demontażu urządzeń
- w przypadku ogródków usytuowanych w obrębie Głównego Miasta dostosowanie wyposażenia,
mebli, kolorystyki, ogrodzenia, parasoli, wszelkich form reklamy do wytycznych Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Przy dużej ilości ofert preferowani będą mieszkańcy Gdańska.
5. Oferty należy składać w
ul. Nowe Ogrody 8/12.
sali obsługi mieszkańców,
Urzędu Miejskiego
w Gdańsku
6. Wydział Koordynacji Rozwoju Referat Handlu (pok. 218, 220) udziela wszelkich informacji
związanych z konkursem ofert.
7. Rozpatrywaniem ofert zajmować się będzie Komisja ds. rozstrzygania konkursu ofert.
7
§2
1. Oferent, który wygra konkurs winien zgłosić się do Referatu Handlu w terminie 14 dni w celu
dopełnienia formalności. W przypadku nie zgłoszenia się w w/w terminie lokalizacja konkursowa
zostanie przyznana innemu przedsiębiorcy.
2. Przedsiębiorca który otrzymał z Referatu Handlu uzgodnienie na lokalizację zobowiązany jest do
uzyskania decyzji administracyjnej Zarządu Dróg i Zieleni na zajęcie pasa drogowego lub
zawarcia umowy dzierżawy w Wydziale Skarbu.
3. Przedsiębiorca nie może bez zgody Referatu Handlu zmienić sposobu użytkowania terenu, ani go
poddzierżawiać osobie trzeciej.
4. Po wygaśnięciu uzgodnienia przedsiębiorca zwróci teren w stanie nie gorszym niż przed
wydzierżawieniem lub pokryje koszty doprowadzenia go do tego stanu.
5. Odpowiedzialność z tytułu ew. szkód wyrządzonych osobom trzecim ponosi wydzierżawiający.
6. Przedsiębiorca zobowiązany jest stosować się do działań koordynujących i porządkowych
Referatu Handlu.
7. Po przyznaniu lokalizacji oferent zobowiązany jest do dostarczenia opinii sanitarnej dot.
prowadzonego punktu gastronomicznego.
8. Prowadzona działalność gospodarcza musi być zgodna z zaproponowaną w ofercie i nie może ulec
zmianie.
§3
Konkurs odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego.
1. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Zarząd Miasta Gdańska, która działa na zasadach
określonych w regulaminie.
2. Konkurs rozstrzygany jest w oparciu o złożone oferty pisemne i składa się z dwóch części: jawnej
i niejawnej.
3. W pierwszej części konkursu – jawnej w obecności oferentów , Przewodniczący komisji
konkursowej określa liczbę
otrzymanych ofert, ustala czy wpłynęły w terminie, bada ich
ważność, kwalifikuje do drugiego etapu.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W drugiej części konkursu – niejawnej, komisja po dokonaniu szczegółowej analizy ofert ,
wybierze najatrakcyjniejsze.
W przypadku złożenia dwóch równorzędnych ofert komisja konkursowa wybierze ofertę oferenta
zamieszkałego i prowadzącego działalność gospodarczą w Gdańsku.
5. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania konkursu w całości bądź w części bez
podania przyczyny.
6. Wyniki konkursu podane będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdańska – po zatwierdzeniu
przez Zarząd Miasta Gdańska
8
Załącznik Nr 7
Do uchwały nr 78/1138/01
Zarządu Miasta Gdańska
Z dnia 28 grudnia 2001r.
ZASADY
wydawania uzgodnień na lokalizację do prowadzenia obwoźnej działalności handlowej i gastronomicznej
I. Ustalenia ogólne
1. Pod pojęciem obiektu do prowadzenia obwoźnej działalności handlowej rozumie się obiekty
niekubaturowe, nie związane trwale z gruntem, a mianowicie:
a) stoiska do sprzedaży kwiatów, owoców, tj.
- stragan ( lada z zadaszeniem )
- stolik z parasolem
- urządzenie na kołach, np. wózek
b) gabloty do sprzedaży wyrobów ze srebra i bursztynu,
c) stragany, specjalistyczne przyczepy handlowo – gastronomiczne
d) ogródki( stoliki, ławy, krzesła, parasole, ogrodzenia nie związane z terenem)
e) stojaki do sprzedaży pocztówek, okularów słonecznych,
f) wózki gastronomiczne, do sprzedaży prasy
2. Referat Handlu wydaje uzgodnienia na lokalizację:
a) obiektów określonych w ppkt 1 – tylko i wyłącznie gdy ich lokalizacja znajduje się w pasie
drogowym lub na terenie będącym w zarządzie miasta.
Nie dotyczy to targowisk
tj. terenów wyznaczonych do prowadzenia okrężnej działalności
handlowo-usługowej Uchwałą Nr XXXVI/1161/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2001 r.
b) punktów sezonowej sprzedaży przed sklepami i ogródków przed lokalami gastronomicznymi.
c) punktów sezonowej sprzedaży we wcześniej wyznaczonych miejscach na terenie objętym
konkursem.
d) ogródków gastronomicznych w ramach konkursu ofertowego.
e) punktów sprzedaży nadwyżek działkowych.
II. Ustalenia szczegółowe
1.Podmioty gospodarcze zainteresowane uzyskaniem uzgodnienia określonego w:
-Punkt I ppkt. 2a winne:
a) złożyć wniosek zaopiniowany przez dwóch radnych z danej dzielnicy.
b) dołączyć mapkę sytuacyjno - wysokościową w skali 1 : 500 z zaznaczonym miejscem działalności
gospodarczej.
c) przedłożyć kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej.
d) przedstawić zdjęcie lub szkic stoiska.
e) w przypadku stoisk z art. spożywczymi przedstawić opinię Państwowego Terenowego Inspektora
Sanitarnego.
- Punkt I ppkt. 2b winne:
a) złożyć wniosek, nie jest wymagana opinia radnych.( określając rodzaj sezonowej działalności,
oraz w jakiej formie zamierza ją prowadzić).
b) określić na mapce sytuacyjno – wysokościowej miejsce oraz wielkość zajmowanego terenu w m2.
c) przedłożyć zdjęcie lub szkic stoiska, aranżację ogródka gastronomicznego.
d) dostarczyć opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, jeśli punkt sezonowej sprzedaży znajduje
się na terenie Głównego Miasta lub Plastyka Miejskiego w przypadku lokalizacji poza Głównym
Miastem.
e) dostarczyć ( do wglądu )tytuł prawny do lokalu użytkowego.
9
- Punkt I ppkt. 2c winne:
a) złożyć ofertę zgodnie z warunkami konkursu ogłoszonego przez Zarząd Miasta Gdańska na
prowadzenie obwoźnej działalności handlowej w sezonie letnim.
- Punkt I ppkt. 2d winne:
a) złożyć stosowną ofertę zgodnie z warunkami konkursu ogłoszonego przez Zarządu Miasta
Gdańska na zorganizowanie sezonowego ogródka gastronomicznego.
- Punkt I ppkt. 2e winne:
a) przedłożyć kserokopię legitymacji działkowca oraz dowód opłaty za użytkowanie działki.
III. Tok postępowania
Referat Handlu kompletuje wnioski o wydanie uzgodnień na prowadzenie działalności handlowogastronomicznych, występuje do komisji ds. Zajęć i Rozkopów Ulicznych w celu uzyskania
stosownej opinii, zasięga opinii Konserwatora Zabytków i Plastyka Miejskiego według podziału na
kompetencje odnośnie wyznaczonych lokalizacji.
Po uzyskaniu wymaganych pozytywnych opinii Referat Handlu wydaje uzgodnienie wraz z mapką
z zaznaczoną lokalizacją handlową lub gastronomiczną.
Ponadto zobowiązuje się przedsiębiorcę, który uzyskał uzgodnienie:
- do uzyskania decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego,
- do zawarcia umowy dzierżawy na przyznaną lokalizację,
- do zawarcia umowy o wywóz śmieci.
10
Załącznik nr 6
Do uchwały nr 78/1138/01
Zarządu Miasta Gdańska
Z dnia 28 grudnia 2001 r.
Gdańsk, dnia ..........................................................
pieczęć urzędowa
UZGODNIENIE
Na podstawie Uchwały Nr
NR ..............................
w sprawie prowadzenia okrężnej działalności handlowej na terenie miasta Gdańska
uzgadnia
się
prowadzenie działalności gospodarczej zlokalizowanej w pasie drogowym lub na gruncie komunalnym
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
( rodzaj działalności)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
( oznaczenie przedsiębiorcy )
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
( określenie lokalizacji )
Uzgodnienie ważne jest : od .............................................. do .....................................................
Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
1) posiadania mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczoną lokalizacją
2) uzyskania decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego bądź zawarcia umowy na czasowe zajęcie terenu i
dokonania właściwych opłat
3) zawarcia umowy o wywóz śmieci oraz utrzymania czystości i porządku w miejscu prowadzenia działalności
gospodarczej
4) przestrzegania określonej branży i wyznaczonej lokalizacji
5) przestrzegania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka
Miejskiego określających wygląd stoisk, gablot, ogródków gastronomicznych itp.
6) wykorzystania przyznanej lokalizacji bez możliwości poddzierżawienia
Uzgodnienie wraz z załącznikami winno znajdować się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.
W okresie trwania jarmarków niniejsze zezwolenie jest ważne wyłącznie po zawarciu umowy z Organizatorem
Jarmarków.
11
Download