Regulamin uczestnictwa w zawodach międzynarodowych

advertisement
Regulamin uczestnictwa w zawodach międzynarodowych
Europejskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych
Światowe Igrzyska dla Osób po Transplantacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
W Igrzyskach startują członkowie PSST.
W Igrzyskach może startować osoba z poza PSST, jeżeli uczestniczy w eliminacjach.
Osoba taka pokrywa 100% kosztów pobytu.
Do reprezentacji wybierane są osoby, które uczestniczyły w eliminacjach. Eliminacjami są:
 Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych w lekkiej atletyce,
pływaniu, tenisie, tenisie stołowym i narciarstwie ( narciarstwo alpejskie i biegowe)
 w pozostałych dyscyplinach sportowych, w których nie są rozgrywane Igrzyska; jak bowling,
dart itp. decyduje poziom sportowy pacjentów – zawodników. Poziom sportowy oceniany
jest poprzez sprawdziany, które zostaną przeprowadzone przy Igrzyskach.
 osiągnięte wyniki sportowe w Igrzyskach, porównuje się z wynikami z ostatnich Igrzysk
Europejskich lub Światowych ( dot. to konkurencji które są porównywalne, np. lekka atletyka,
pływanie)
 w wyjątkowych sytuacjach, tj. brak możliwości startu w Igrzyskach, można zakwalifikować
członka PSST wówczas, gdy wykazał się już bardzo dobrymi wynikami w latach
poprzednich.
 przy kwalifikacji zawodnika brane będą także pod uwagę jego możliwości startu w kilku
konkurencjach
 o ostatecznym składzie reprezentacji decyduje Zarząd PSST.
Zawodnicy powołani do reprezentacji Polski pokrywają 15 % procent całkowitych kosztów wyjazdu
(dot. osób pełnoletnich)
Dzieciom i młodzieży do 17 roku życia koszty pobytu pokrywa PSST, w wysokości zatwierdzonej
przez Zarząd.
Z zawodnikiem do 18 lat powinien wyjechać prawny opiekun, który pokrywa 100% kosztów pobytu.
Dla wszystkich kategorii wiekowych, wiek startowy liczy się na dzień rozpoczęcia Igrzysk.
Zawodnik zakwalifikowany do reprezentacji, o ile znajdzie sponsora pokrywającego koszty udziału,
jest zwolniony z 15 % opłaty. Dotyczy to wpłat bezpośrednio przelewanych na konto PSST.
Kwotę dopłaty należy przelać w terminie wyznaczonym przez Zarząd na konto PSST. Numer konta
znajduje się na stronie internetowej.
Osoby towarzyszące mogą uczestniczyć w Igrzyskach pod warunkiem wpłacenia 100% kosztów
uczestnictwa wraz z kosztami organizacyjnymi w wyznaczonym przez Zarząd terminie bez
możliwości zwrotu w przypadku rezygnacji.
Środki finansowe pozyskiwane przez Zarząd indywidualnie dla konkretnego zawodnika, w przypadku
otrzymania większej kwoty niż koszty uczestnictwa i organizacyjne, Zarząd przeznaczy na rzecz
pozostałych członków reprezentacji Polski.
Dzieci i młodzież przedstawiają Zarządowi zaświadczenie ze szkoły o systematycznym
uczestniczeniu w zajęciach z wychowania fizycznego.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie podpisane przez lekarza
prowadzącego z Poradni Transplantacyjnej.
Każdy z uczestników musi mieć uregulowane składki członkowskie.
Przygotowanie do imprezy i sprzęt sportowy zawodnicy zapewniają we własnym zakresie. Zarząd
może pomóc, w miarę swoich możliwości w konsultacjach sportowych z instruktorami czy trenerami.
Członek PSST po transplantacji, który nie zakwalifikował się do reprezentacji może wziąć udział
w imprezie pod warunkiem opłacenia 100% kosztów wraz z kosztami organizacyjnymi.
Liczba osób zakwalifikowanych do reprezentacji Polski uzależniona jest od pozyskanych środków
finansowych.
Zarząd zastrzega sobie prawo co do wysokości dofinansowania w zależności od pozyskanych
środków finansowych.
Stowarzyszenie zapewnia zawodnikom stroje reprezentacyjne i startowe (lekka atletyka). Stroje
specjalistyczne zawodnik zakupuje z własnych środków finansowych.
1
21. Stroje sportowe mają napisy w języku angielskim, aby były czytelne dla wszystkich uczestników
Igrzysk.
22. Zawodnik zobowiązany jest do zakładania ubiorów reprezentacyjnych podczas:
1. Ceremonii Otwarcia Igrzysk
2. Ceremonii Zamknięcia Igrzysk (o ile jest ona w otwartej przestrzeni)
3. zawodów sportowych
4. wspólnych zdjęć i innych sytuacji, o których zadecyduje kierownik ekipy.
23. Zawodnik może założyć swój strój sportowy do startu w zawodach, jeżeli jest on przeznaczony do
danej konkurencji, a koszt jego zakupu przekracza możliwości PSST.
Zobowiązany jest jednak do doszycia na stroju emblematu z Orłem i napisu Poland. W/w strój
zakłada za zgodą kierownika ekipy.
24. Każdy zawodnik stawia się na wyznaczone miejsce przez Prezesa w celu wykonania wspólnej
fotografii dla sponsorów i mediów. Osoba, która nie podporządkuje się do zalecenia Prezesa,
nie zostanie zakwalifikowana do reprezentacji Polski na następne Europejskie lub Światowe
Igrzyska
25. Wszyscy uczestnicy Igrzysk punktualnie przychodzą na wyznaczone miejsce spotkania.
26. W czasie pobytu za granicą zawodnik zgłasza swoje odłączenie się od grupy kierownikowi ekipy.
27. Uczestnicy reprezentacji przychodzą na posiłki na godzinę wyznaczoną przez kierownika ekipy.
28. Uczestnicy pod nieobecność kierownika ekipy, podlegają decyzjom innej osoby wyznaczonej przez
kierownika ekipy.
29. Każdy uczestnik ubezpieczony jest grupowo od następstw nieszczęśliwych wypadków
i ewentualnych kosztów leczenia. Nie ubezpieczamy od chorób przewlekłych.
30. Osoba towarzysząca ubezpiecza się sama lub wpłaca wyznaczoną kwotę na konto PSST, na
ubezpieczenie grupowe.
31. Uczestnik, który chciałby przedłużyć swój pobyt za granicą zgłasza ten fakt przed wyjazdem do
Prezesa PSST oraz odpisuje oświadczenie, że zostaje na własną odpowiedzialność.
32. Kierownik ekipy, jeżeli jest lekarzem, zabezpiecza zawodnikom podstawową opiekę medyczną, oraz
niezbędne leki pierwszej pomocy.
33. Kierownik ekipy opiekuje się i odpowiada za całą wyjeżdżającą reprezentację Polski.
34. Każdy uczestnik przed wyjazdem podpisuje regulamin uczestnictwa w Igrzyskach.
35. Nie stosowanie się do niniejszego Regulaminu i niegodne reprezentowanie Polski pod względem
zachowania, może wykluczyć uczestnika z następnego wyjazdu i członkostwa w PSST.
36. Wszystkie informacje dotyczące wyjazdu będą umieszczane na stronie internetowej:
www.sportpotransplantacji.org.pl
Za Zarząd PSST
Krystyna Murdzek
Podpis i data osoby wyjeżdżającej
.....................................................
Podpis kierownika ekipy
…………………………………………
Data……………………………………
2
Download