1. 2015.12. Wniosek na określenie warunków

advertisement
Logo OSD
Miejscowość
Data
Veolia Powerline Kaczyce
Numer wniosku (wypełnia OSD)
Nr ewidencyjny (wypełnia OSD)
Wniosek na określenie warunków przyłączenia
odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej*
1. Dane Wnioskodawcy
Imię i nazwisko lub Nazwa przedsiębiorstwa
Gmina
Ulica
Nr budynku/Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
PESEL (dla osoby fizycznej)
NIP
REGON (dla osoby prawnej)
Nr KRS (dla osoby prawnej)
Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)
2. Dane obiektu
Nazwa obiektu
Gmina
Ulica
Miejscowość
Numery działek
Nr budynku/Nr lokalu
Strona 1
Rodzaj obiektu:
mieszkanie w budynku wielorodzinnym
dom jednorodzinny
dom letniskowy
zakład produkcyjny/usługowy
gospodarstwo rolne
plac budowy
obiekt handlowy (np.sklep, pawilon)
budynek wielolokalowy
osiedle mieszkaniowe
inne (podac jakie)………………………………………………….
3. Wniosek dotyczy
obiektu projektowanego
obiektu przyłączanego na czas okreslony: od…………………do………………..
obiektu istniejącego (aktualna moc………kW, nr umowy……. lub nr licznika……..)
rodzaju instalacji
zmiany mocy
zmiany sposobu zasilania bez zmiany mocy przyłączeniowej
inne………………………………………..
Typ instalacji:
jednofazowa
trójfazowa
Wnioskowany rodzaj przyłącza:
napowietrzne
kablowe
Stan prac związanych z realizacją instalacji w przyłączanym obiekcie:
nie rozpoczęte
Data rozpoczęcia prac wykonania instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie:…………………………..
Data wykonania instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie: ……………………………………………….
rozpoczęte
Data wykonania instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie:…………………………………………..
zakończone
Strona 2
4. Moc i energia (dla budynków wielolokalowych należy wypełnić dodatkowo odpowiedni załącznik)
Moc przyłączeniowa
kW
Przewidywany wzrost mocy przyłaczeniowej:
nie przewiduje się
przewiduje się w ……………………..roku do mocy przyłączeniowej ……….kW
Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej:
kWh
5. Informacje o urządzeniach zasilania rezerwowego (agregaty prądotwórcze, UPS-y)
Ilość
[szt]
Rodzaj i typ urządzenia
Moc
[kW]
Uruchomienie
(ręczne/automatyczne)
6. Informacje techniczne dotyczące wprowadzanych zakłóceń przez urządzenia wnioskodawcy
oraz charakterystyka obciążeń
(nie dotyczy podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu do 1kV o mocy przyłączeniowej nie większej niż 40kV)
Rodzaj urządzenia*
Napięcie
znam.[kV]
Moc
[kW]
Ilość
[szt]
Charakter wprowadzanych zakłóceń
(w szczególności wyższe harmoniczne, wahania i odchylenia napięcia,
migotanie)
7. Parametry techniczne, charakterystyka eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji
lub sieci (nie dotyczy podmiotów przyłączonych do sieci o napięciu do 1kV o mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kV
oraz odbiorców przyłączanych do sieci poprzez tymczasowe przyłącze na czas nie dłuższy niż 1 rok)
Napięcie znamionowe instalacji
Rodzaj odbiornika
kV
Napięcie
znam.[kV]
Moc
[kW]
Prąd rozruchu
[A]
inne - wymienione niżej:
8. Wnioskowany poziom napięcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
średnie napięcie
niskie napięcie
* odbiorniki mogące wprowadzić zakłócenia do sieci elektroenergetycznej, np. spawarki, zgrzewarki, piece indukcujne,przepływowe podgrzewacze wody,
maszyny wirujące, urzadzenia przekształtnikowe itp..
Strona 3
9. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku wprowadzenia
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (dotyczy odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej
o napięciu powyżej 1kV i mocy powyżej 300 kW)
kW
10. Wymagania Wnioskodawcy dotyczace odmiennych od standardowych parametrów dostarczanej energii
elektrycznej w miejscu przyłączenia (dopuszczalna zawartość wyższych harmonicznych, dopuszczalna asymetria napięć, dopuszczalne
odchylenia i wahania napięcia, dopuszczalny czas trwania przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej)*
11. Dodatkowe uwagi Wnioskodawcy
Oświadczenie:
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
a) dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi fatycznemu;
b) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
w celu określenia warunków przyłączenia, zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej**.
c) wyrażam zgodę na publikowanie przez OSD informacji dotyczacych mojej siedziby lub miejsca zamieszkania, lokalizacji przyłączenia,
mocy przyłączeniowej, daty wydania warunków przyłączenia, zawarcia umowy o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii el.;
d) wyrażam zgodę na przesłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe przesyłane drogą pocztową. OSD nie ponosi odpowiedzialności
za utracone w tym przypadku dane.
Odbiór warunków przyłączenia oraz projektu umowy o przyłączenie:
proszę przesłać na adres korespondencyjny wskazany w punkcie 1
odbiór osobisty w siedzibie OSD
W przypadku nie odebrania warunków w terminie 7 dni od daty powiadomienia, zostaną one przesłane na adres korespondencyjny.
Pieczęć firmowa
Podpis wnioskodawcy
12. Załączniki
a) Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będą
używane urządzenia, instalacje lub sieci elektryczne należące do Wnioskodawcy.
b) Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą OSD szkic sytuacyjny, określający usytuowanie
przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów.
Dodatkowe załączniki:
upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku, gdy Wnioskodawcę reprezentuje inna podmiot)
Załącznik nr 1
schemat instalacji
wpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
projekt zagodpodarowania działki lub terenu, na którym znajduje się przyłączany obiekt
inne……………………………………………………………………………………………………………
* niewypełnienie punktu, traktowane jest jako akceptacja standardowych parametrów dostarczanej energii elektrycznej określonych w § 38, § 39 oraz §
40 ust. 5 rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. z 2007, nr 93, poz. 623).
** dotyczy osób fizycznych.
W przypadku, gdy informacje podane przez Wnioskodawcę, w tym dokumenty dołączone do Wniosku, są niepełne lub źle
Strona 4
wypełnione, złożony Wniosek nie bedzie rozpatrzony.
Download